Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1966/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 1966/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 25/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1966/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại 02 Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt tại Quyết định này, các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố được phân công chủ trì chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý; đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp phát hiện báo cáo định kỳ thuộc đối tượng rà soát, đơn giản hóa nhưng chưa có trong Danh mục được phê duyệt tại Quyết định này, yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện bổ sung việc rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa cùng với các báo cáo định kỳ được phê duyệt kèm theo Quyết định này.

Giao Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa của các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố; kiểm tra và tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong tháng 3 năm 2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TTHĐND t
nh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng n/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KSTTHC (
latin01).

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI (BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PA ĐGH

BC giấy ánh du X nếu yêu cầu BC giấy)

BC qua Hệ thống phần mềm

(Ghi rõ địa chtruy cập)

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

1

Báo cáo công tác hoạt động theo Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)

Tình hình tình hình, công việc chủ yếu diễn ra hàng ngày trong toàn ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách

Điểm b Khoản 3 Điều 38 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh

Thanh tra

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố

2

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP (quý)

Kết quả giải ngân vốn đầu tư, khó khăn vướng mắc, giải pháp thực hiện

Công văn số 4846/UBND-TH ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh

Tài chính

X

 

Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Tài chính

3

Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (6 tháng, năm)

Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

X

 

UBND tỉnh

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Tư pháp

4

Báo cáo theo dõi thi hành pháp luật

Tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh tại các cơ quan, đơn vị

Điều 11 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh

Theo dõi thi hành pháp luật

X

 

Sở Tư pháp

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tư pháp

5

Báo cáo tình hình, kết quthực hiện công tác cải cách hành chính (quý, 6 tháng, 9 tháng và năm)

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tinh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020

Ci cách hành chính

X

 

Sở Nội vụ

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ

6

Báo cáo về công tác cải cách hành chính

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị

Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh

Cải cách hành chính

X

 

Sở Nội vụ

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Nội vụ

7

Báo cáo kết quả cải cách hành chính

Kết quả công tác chđạo, điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính

Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày của UBND tỉnh

Cải cách hành chính

X

 

UBND tỉnh; Sở Nội vụ

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Nội vụ

8

Báo cáo công tác ci cách hành chính (quý, 6 tháng, năm)

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính

Công văn số 1336/SNV ngày 03/10/2013 của SNội vụ; Công văn số 5310/UBND-NC ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh

Cải cách hành chính

X

 

Sở Nội vụ

 

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ

9

Báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức

Công tác quản lý hồ sơ công chức

Điểm m Khoản 4 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh

Công chức, viên chức

X

 

Sở Nội vụ

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ

10

Báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác

Kết quả thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác

Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 22/6/2009 của UBND tỉnh

Tchức nhân sự

X

 

Sở Nội vụ

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ

11

Báo cáo công tác thanh niên

Tình hình thực hiện công tác thanh niên hàng năm

Công văn số 1044/UBND-NC ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh

Công tác thanh niên

X

 

Sở Nội vụ

 

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ

12

Báo cáo kết quả thực hiện Chthị số 03/CT-UBND ngày 27/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh

Thực hiện các biện pháp cấp bách để ngăn chặn tàu cá và ngư dân Quảng Ngãi xâm phạm vùng biển các nước khai thác hải sản

Chthị số 03/CT- UBND ngày 27/01/2015 của Chtịch UBND tỉnh; Công văn số 1605/UBND-NNTN ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh

An ninh

X

 

Bộ Ch huy Bộ đội Biên phòng tnh

Sở, ban ngành

UBND các huyện, thành phố ven biển

 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh

13

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh

Khoản 1 Mục III Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của Chtịch UBND tỉnh

Kiểm soát thủ tục hành chính

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

14

Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính

Tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh.

Kiểm soát thủ tục hành chính

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Văn phòng UBND tỉnh

15

Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao

Kết quả thực hiện quy chế theo dõi, đôn đốc, kim tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 của UBND tỉnh.

Quản lý, điều hành

X

 

UBND tỉnh

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Văn phòng UBND tỉnh

16

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (6 tháng, năm)

Đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh

Thanh tra

X

 

Thanh tra tình

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Thanh tra tnh

17

Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp (6 tháng, năm)

Kết quả thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

Điều 19 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh

Thanh tra

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ban ngành

 

 

Thanh tra tỉnh

18

Báo cáo tình hình thực hiện công tác tiết kiệm, chống lãng phí

Về tình hình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí

Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh

Tiết kiệm, chống lãng phí

X

 

UBND tỉnh

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Thanh tra tnh

19

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng (tháng)

Công tác phòng, chống tham nhũng

Công văn số 2077/CV-TU ngày 21/10/2013 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Công văn số 379/CV/BNCTU ngày 27/2/2017 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Thanh tra

X

 

Ban Nội chính; Thanh tra tnh

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Thanh tra tnh

20

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo xây dựng nhà

Tình hình thực hiện chính sách htrợ cho hộ nghèo xây dựng nhà ở

Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 và Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của UBND tỉnh

Nhà ở xã hội

X

 

Sở Xây dựng

 

UBND cấp huyện

 

Sở Xây dựng

21

Báo cáo kết quả thực hiện công tác hội nhập quốc tế

Công tác hội nhập quốc tế

Quyết định số 590/QĐ-UBND

Hội nhập quốc tế

X

 

Sở Ngoại vụ

Sở, ban ngành

 

 

Sở Ngoại vụ

22

Báo cáo chi tiết kế hoạch đoàn ra (năm)

Chi tiết kế hoạch đoàn ra

Công văn số 767/SNgv-LSLTBC ngày 23/12/2016 của Sở Ngoại vụ

Xuất cảnh

X

 

Sở Ngoại vụ

Sở, ban ngành

 

 

Sở Ngoại vụ

23

Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả triển khai công tác đối ngoại và kế hoạch đoàn ra

Đánh giá tình hình và kết quả trin khai công tác đối ngoại và kế hoạch đoàn ra

Công văn số 459/SNgv-LSLTBC ngày 07/9/2016 của Sở Ngoại vụ

Xuất cảnh

X

 

Sở Ngoại vụ

Sở, ban ngành

 

 

Sở Ngoại vụ

24

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015

Kết quả thực hiện kế hoạch ứng dng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015

Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 và s390/QĐ-UBND ngày 17/3/2011 của UBND tỉnh về kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Qung Ngãi giai đoạn 2011 - 2015

Công nghệ thông tin

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Thông tin và Truyền thông

25

Báo cáo tình hình thực hiện Chthị 24/CT-TTg và giải ngân vốn đầu tư công năm 2017 (quý)

Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018, đánh giá kết quả, tồn tại, hạn chế, khó khăn và giải pháp

Công văn số 4374/UBND-TH ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh.

Tài chính

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

26

Báo cáo tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương

Tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương

Công văn số 5781/UBND-TH ngày 13/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

Quản lý, điều hành

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

27

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

BC những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tnh Quảng Ngãi hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Quy định trách nhiệm người đứng đầu trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao ch snăng lực cạnh tranh của tnh

- Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh;

- Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh

- Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh

Đầu tư - kinh doanh

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

28

Báo cáo thực hiện Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của UBND tỉnh

Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế

Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của UBND tỉnh; Công văn số 1754/UBND-TH ngày 31/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Kinh tế

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

29

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017 để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tám năm 2017 để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh

Hỗ trợ doanh nghiệp

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

30

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19- 2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2006 của Chính phủ

Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 28/02/2017; Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 28/7/2017

Đầu tư - kinh doanh

 

 

UBND tỉnh

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

31

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (hàng tháng, quý, 6 tháng, năm, 5 năm)

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của tnh trong một thời điểm, thời kỳ, giai đoạn

Quyết định số 231/2003/QĐ-UB ngày 09/12/2003 của UBND tỉnh; Công văn số 3665/UBND-KTTH ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh

Kinh tế - xã hội

X

 

UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

32

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 49/NQ- CP ngày 10/7/2014

Báo cáo kết quả thực hiện chtrương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới

Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh

Thương mại

X

 

Sở Công thương

Sở, ban ngành

 

 

Sở Công thương

33

Đánh giá tình hình hoạt động, phát triển các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Báo cáo về quy hoạch phát triển, thành lập Cụm công nghiệp (CCN); tình hình đầu tư cơ sở hạ tầng tại các CCN; kết quả hoạt động của các CCN; Tổng hợp thông tin, đánh giá kết quả thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường CCN

Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND tỉnh ngày 11/3/2014

Công nghiệp

X

 

Cục công nghiệp địa phương; UBND tỉnh

Sở Công thương

 

 

Sở Công thương

34

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đẩy mạnh phát triển công nghiệp 6 tháng, hàng năm

Báo cáo kết quả thực hiện phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh

Công nghiệp

X

 

Sở Công thương

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Công thương

35

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đẩy mạnh phát triển công nghiệp

Thực hiện kế hoạch đẩy mạnh phát triển công nghiệp

Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 20/3/2017

Công nghiệp

X

 

Sở Công thương

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Công thương

36

Báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên địa bàn tỉnh

Triển khai các hoạt động hưng ứng cuộc vận động; kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động 6 tháng, năm; kế hoạch triển khai 6 tháng, năm tiếp theo

Kế hoạch số 5801/KH-UBND ngày 12/11/2015 của UBND tỉnh

Thương mại

X

 

UBND tỉnh

Sở Công thương

 

 

Sở Công thương

37

Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả định kỳ tháng, quý, năm

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Công văn số 05/BCĐ ngày 26/9/2014 của Ban Chỉ đạo chống gian lận thương mại và hàng giả tỉnh

Công thương

X

 

Ban chỉ đạo 389 tỉnh

Sở, ban ngành

 

 

Sở Công thương

38

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học tinh Quảng Ngãi đến năm 2020

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 08/02/2017

Quản lý công nghệ

X

 

UBND tỉnh

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Khoa học và Công nghệ

39

Báo cáo tình hình xây dựng, áp dng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Tình hình xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Quyết đnh số 832/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh

Tiêu chuẩn chất lượng

X

 

UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Khoa học và Công nghệ

40

Báo cáo tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn bức xạ và ht nhân

Tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo Chthị số 16/2015/CT-UBND ngày 04/12/2015

Chthị số 16/2015/CT-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh

An toàn bức xạ và hạt nhân

X

 

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Khoa học và Công nghệ

41

Báo cáo về tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Tình hình thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 27/8/2012

Chthị số 14/CT- UBND ngày 27/8/2012 của UBND tỉnh

Sở hữu trí tuệ

X

 

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Khoa học và Công nghệ

42

Báo cáo kết quả hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh

Khoản 5 Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 62/2014/QĐ UBND ngày 15/12/2014

Tiêu chuẩn chất lượng

X

 

UBND tỉnh

Sở, ban ngành

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

43

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án kiên cố hóa kênh mương thủy lợi 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2017

Kết quả thực hiện Đề án kiên cố hóa kênh mương thủy lợi

Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

X

 

HĐND tỉnh; UBND tỉnh

 

UBND cấp huyện

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

44

Báo cáo tổng kết công tác phòng chng thiên tai năm 2016, nhiệm vụ triển khai trong năm 2017

Công tác phòng chống thiên tai năm 2016, nhiệm vụ triển khai trong năm 2017

Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của UBND tỉnh

Phòng, chng thiên tai

X

 

UBND tỉnh

Sở, ban ngành

 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

45

Báo cáo kết quả thực hiện và kế hoạch công tác dồn điền đổi thửa

Kết quả thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa

Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND tỉnh

Nông nghiệp

X

 

UBND tỉnh

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

46

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững 6 huyện miền núi

Báo cáo công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất sản xuất nông nghiệp; giao đất xây dựng công trình, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Kết luận số 31-KL/TU ngày 27/4/2016

Tài nguyên và môi trường

X

 

- Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ban ngành

 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

47

Báo cáo nhiệm vụ thực hiện Tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm)

Công tác nhiệm vụ thực hiện Tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

Công văn số 1083/UBND- NNTN ngày 03/3/2017 của Chtịch UBND tỉnh

Nông thôn mới

X

vpdpquangngai@gmail.com

Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tnh

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

48

Báo cáo kết quả kiểm tra các công trình thủy lợi, đê điều, tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển trước mùa mưa lũ

Kết quả kiểm tra các công trình thủy lợi, đê điều, tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển trước mùa mưa lũ

Công văn số 1615/SNNPTNT ngày 01/6/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phòng, chng thiên tai

X

phongchonglutbao@gmail.com

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

UBND cấp huyện

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

49

Báo cáo công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (tháng, 6 tháng, năm)

Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản

Công văn số 1617/SNNPTNT ngày 01/6/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quản lý nông lâm thủy sản

X

ccqlclnlts-snn@quangngai.gov.vn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

UBND cấp huyện

 

Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

50

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy

Báo cáo về công tác cải cách thủ tục hành chính về đất đai; kết quả xây dựng hệ thống thông tin đất đai,...

Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND tỉnh

Đất đai

X

 

UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

51

Báo cáo tình hình thực hiện Chthị 13/CT-TTg

Kết quả triển khai thực hiện Chthị số 13/CT-TTg vế tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Kế hoạch số 6295/KH-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh

An toàn thực phẩm

X

 

UBND tỉnh

Sở, ban ngành

 

 

Sở Y tế

52

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

Việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; báo cáo việc triển khai xây dựng Kế hoạch an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch số 1214/KH-UBND ngày 09/3/2017

An toàn thực phẩm

X

 

Sở Y tế

Sở, ban ngành

 

 

Sở Y tế

53

Báo cáo tình hình thực hiện Luật Thể dục thể thao

Tình hình thực hiện Luật Thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh

Công văn số 06/HĐND-VHXH ngày 06/01/2017 và Kế hoạch số 07/KH HĐND ngày 06/01/2017 của HĐND tỉnh về khảo sát tình hình thực hiện Luật Thể dục thể thao

Thể dục thể thao

X

 

HĐND tỉnh

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

54

Báo cáo triển khai Kế hoạch số 224/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 03/NQ/TU ngày 19/10/2016 của Tnh ủy Quảng Ngãi

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Qung Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển

Công văn s3327/UBND- KGVX ngày 06/6/2017 của UBND tnh

Văn hóa

X

 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Sở, ban ngành

 

 

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

55

Báo cáo kết quhoạt động phòng, chống bạo lực gia đình

Công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Công văn số 1391/UBND- KGVX ngày 17/3/2017

Gia đình

X

 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

56

Báo cáo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo hàng năm

Mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực và giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo hàng năm

Khoản 3 Điều 15 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 271/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tnh

Chương trình giảm nghèo bền vững

X

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

UBND cấp huyện

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

57

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo

Tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân

Khoản 1 Mục III Phần III Chương trình ban hành kèm theo Quyết định 135/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh

Chương trình giảm nghèo bền vững

X

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội; UBND tỉnh

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

58

Báo cáo kết quthực hiện hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hi đảo

Tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân

Khoản 1 Mục III Phần III Chương trình ban hành kèm theo Quyết định 135/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh

Chương trình giảm nghèo bền vững

X

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội; UBND tỉnh

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

59

Báo cáo kết quả hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn nước ngoài

Tình hình và kết quả hỗ trợ cho lao động đi làm việc có thời hạn nước ở ngoài

Khoản 1 Mục III Phần III Chương trình ban hành kèm theo Quyết định 135/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh

Chương trình giảm nghèo bền vững

X

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội; UBND tỉnh

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

60

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng và hàng năm

Tình hình và kết quả thực hiện các dự án, chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh

Điểm a Khoản 1 Mục VI Phần III Chương trình ban hành kèm theo Quyết định 135/QĐ UBND ngày 13/02/2017 của UBND tnh

Chương trình giảm nghèo bền vững

X

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội; UBND tỉnh

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

61

Báo cáo kết quả 10 năm thi hành luật Bình đẳng giới

Báo cáo kết quả 10 năm thi hành luật Bình đẳng giới

Quyết định số 144/KH-UBND ngày 07/7/2011

Bình đẳng giới

X

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

62

Báo cáo phòng chống mại dâm

Kết quả triển khai thực hiện 6 tháng, năm

Điểm 2 Phần VII Quyết định 1410/QĐ-UBND ngày 04/8/2016

Phòng, chống mại dâm

X

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

UBND cấp huyện

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

63

Báo cáo cai nghiện ma túy

Kết quả triển khai thực hiện 6 tháng, năm

Điểm 11 Phần VI Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 03/02/2015

Phòng, chống ma túy (cai nghiện)

X

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

UBND cấp huyện

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

64

Báo cáo cai nghiện ma túy

Kết quả triển khai thực hiện 6 tháng, năm

Phần V Kế hoạch số 1035/KH-UBND ngày 02/3/2017

Phòng, chống ma túy (cai nghiện)

X

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

UBND cấp huyện

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

65

Báo cáo cai nghiện ma túy

Kết quả triển khai thực hiện 6 tháng, năm

Khoản 2 Mục V Kế hoạch số 2926/KH- UBND ngày 18/5/2017

Phòng, chống ma túy (cai nghiện)

X

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

66

Báo cáo hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

Kết quả triển khai thực hiện 6 tháng, năm

Quyết định số 1057/QĐ-LĐTBXH ngày 12/8/2016

Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

X

 

UBND tỉnh

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

67

Báo cáo kết quả định kỳ thực hiện Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

An ninh

X

 

Công an tình

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Công an tnh

68

Báo cáo hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

Kết quả triển khai thực hiện 6 tháng, năm

Điểm 2 Mục VI Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 22/4/2016

Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

X

 

Công an tỉnh

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Công an tnh

69

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ

Tình hình quản lý, sử dụng tài sản hạ tầng đường bộ định kỳ hàng năm

Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh

Giao thông

X

 

Sở Giao thông vận tải

 

UBND cấp huyện

 

Sở Giao thông vận tải

70

Báo cáo tình hình thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn

Tình hình thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh

Giao thông

X

 

Sở Giao thông vận tải

 

UBND cấp huyện

 

Sở Giao thông vận tải

71

Báo cáo tình hình thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tình hình thực hiện các giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch số 1384/KH-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh

An toàn giao thông

X

 

Sở Giao thông vận tải

 

UBND cấp huyện

 

Sở Giao thông vận tải

72

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý, vận hành khai thác, bảo trì, tổ chức giao thông đường giao thông nông thôn (6 tháng, năm)

Kết quả thực hiện công tác quản lý, vận hành khai thác, bảo trì, tổ chức giao thông đường giao thông nông thôn trên địa bàn

Điều 13 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh

Giao thông

X

 

Sở Giao thông vận ti

 

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Giao thông vận tải

73

Báo cáo tình hình quản lý khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tình hình quản lý khai thác, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương

Điều 33 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh

Giao thông

X

 

Sở Giao thông vận tải

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

UBND cấp huyện

 

Sở Giao thông vận tải

74

Báo cáo tình hình tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải

Tình hình tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong các khu du lịch và bến khách ngang sông

Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh

Giao thông

X

 

Sở Giao thông vận tải

 

UBND cấp huyện

 

Sở Giao thông vận tải

75

Báo cáo đánh giá kết quả về tình hình thực hiện nhiệm vụ

Đánh giá kết quả về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND tỉnh

Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tnh

Quản lý, điều hành

X

 

UBND tỉnh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tnh Quảng Ngãi

 

 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tnh Quảng Ngãi

76

Báo cáo về tình hình thực hiện chương trình cải cách hành chính

Tình hình thực hiện chương trình cải cách hành chính liên quan đến Ban Quản lý theo mục tiêu, kế hoạch của UBND tỉnh

Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh

Cải cách hành chính

X

 

UBND tỉnh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tnh Quảng Ngãi

 

 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tnh Quảng Ngãi

77

Báo cáo kết quả thực hiện công tác thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình (tháng, quý, 6 tháng, năm)

Kết quả thực hiện công tác thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình

Điều 24 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh

Xây dựng

X

 

UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch - Đầu tư; Tài chính: Xây dựng; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công thương

Sở, ban ngành

UBND cấp huyện

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Công thương; Sở Giao thông vận ti; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

78

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị

Công văn số 3012/UBND ngày 16/8/2016 của UBND thành phố

Quản lý, điều hành

X

 

UBND thành phố; Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

Các phòng, ban thuộc UBND thành phố

UBND cấp xã

UBND thành phố Quảng Ngãi

79

Báo cáo công tác cải cách hành chính (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)

Công tác cải cách hành chính

Công văn số 1780/UBND ngày 17/4/2017 của UBND thành phố

Cải cách hành chính

X

 

UBND thành phố; Phòng Nội vụ

 

Các phòng, ban thuộc UBND thành phố

UBND cấp xã

UBND thành phố Quảng Ngãi

80

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ/nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội/nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)

Kết quthực hiện nhiệm vụ/nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội/nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao

Công văn số 1860/UBND-TH ngày 31/7/2017 của UBND huyện; Công văn số 827/UBND ngày 13/4/2017 của Chủ tịch UBND huyện

Quản lý, điều hành

X

 

UBND huyện; Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

Các phòng, ban thuộc UBND huyện

UBND cấp xã

UBND huyện Bình Sơn

81

Báo cáo kết quả thực hiện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)

Kết quả thực hiện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Công văn số 500/UBND-NC ngày 30/3/2014 của UBND huyện

Khiếu nại, tố cáo

X

 

UBND huyện

 

Các phòng, ban thuộc UBND huyện

 

UBND huyện Bình Sơn

82

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng

Kế hoạch số 35/KH UBND ngày 18/9/2012 của UBND huyện

Nội chính, phòng chống tham nhũng

X

 

UBND huyện

 

Các phòng, ban thuộc UBND huyện

 

UBND huyện Bình Sơn

83

Báo cáo công tác cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính

Công văn số 1707/UBND ngày 22/10/2013 của UBND huyện; Công văn số 416/PNV ngày 14/11/2016 của Phòng Ni v

Cải cách hành chính

X

 

UBND huyện; Phòng Nội vụ

 

Các phòng, ban thuộc UBND huyện

UBND cấp xã

UBND huyện Bình Sơn

84

Báo cáo thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND huyện (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm)

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND huyện

Công văn số 510/UBND ngày 10/3/2017 của UBND huyện

Quản lý, điều hành

X

 

UBND huyện

 

Các phòng, ban thuộc UBND huyện

 

UBND huyện Bình Sơn

85

Báo cáo tình hình thực công tác tư pháp - hộ tịch (tháng, quý, năm)

Tình hình thực công tác tư pháp - hộ tịch

Công văn số 976/VP-UBND ngày 14/5/2015 của UBND huyện Đức Phổ

Tư pháp

X

 

Phòng Tư pháp

 

Các phòng, ban thuộc UBND huyện

UBND cấp xã

UBND huyện Đức Ph

86

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (tháng, quý, năm)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Công văn số 976/UBND-VP ngày 14/5/2015 của UBND huyện

Kinh tế - xã hội

X

 

UBND huyện

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Đức Phổ

87

Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (6 tháng, năm)

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND huyện

Tài chính

X

 

UBND huyện

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Đức Phổ

88

Báo cáo kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính (quý, 6 tháng, năm)

Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND huyện

Cải cách hành chính

X

 

Phòng Nội vụ

 

Các phòng, ban thuộc UBND huyện

 

UBND huyện Đức Phổ

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI (BÁO CÁO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC GỬI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Đối tượng thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PA ĐGH

BC giấy ánh dấu X nếu yêu cầu BC giy)

BC qua Hệ thống phần mm

(Ghi rõ địa chtruy cập)

Cá nhân

Tổ chức

1

Báo cáo giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước

Kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước

Điểm c Khoản 2 Điều 9 Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Tài chính - doanh nghiệp

X

 

UBND tỉnh

 

X

Sở Tài chính

2

Báo cáo đánh giá và xếp loại doanh nghiệp

Kết quả đánh giá, xếp loại doanh nghiệp nhà nước

Điểm b Khoản 2 Điều 17 Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Tài chính - doanh nghiệp

X

 

UBND tỉnh

 

X

Sở Tài chính

3

Báo cáo giám sát tài chính doanh nghiệp có vốn nhà nước

Kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp có vốn nhà nước

Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Tài chính - doanh nghiệp

X

 

UBND tỉnh

 

X

Sở Tài chính

4

Báo cáo kết quả tự đánh giá các hoạt động liên quan đến công tác dược và mỹ phẩm tại các cơ sở bán buôn thuốc

Kết quả tự đánh giá các hoạt động liên quan đến công tác dược và mỹ phẩm tại các cơ sở bán buôn thuốc cuối năm

Công văn số 2325/SYT-NVD ngày 18/10/2016 của SY tế

Dược, mỹ phẩm

X

 

Cục Quản lý Dược, BY tế

 

X

SY tế

5

Báo cáo tình hình sử dụng thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất

Tình hình sử dụng thuc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất

Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh; Công văn số 1475/SYT-NVD ngày 06/6/2017 của Sơ Y tế

Dược, mỹ phẩm

X

 

UBND tỉnh

 

X

Sở Y tế

6

Báo cáo về tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Tình hình thực hiện Chthị s 14/CT-UBND ngày 27/8/2012

Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 27/8/2012 của UBND tỉnh

Sở hữu trí tuệ

X

 

Sở Khoa học và Công nghệ

 

X

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1966/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


204

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211