Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1960/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 1960/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1960/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 28 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 492/SNV-TTr, ngày 19 tháng 7 năm 2016 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 678/STP-KSTT, ngày 20/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể t ngày ký và thay thế Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐV; Thùy;
-
Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Phụ lục 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BÌNH DƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND  ngày      /     /2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

A. Danh mục thủ tục hành chính mới

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I. Lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên

1

Thủ tục Thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

 

2

Thủ tục Giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

 

II. Lĩnh vực quản lý công chức, viên chức

1

Thủ tục Thi tuyển công chức

 

2

Thủ tục Xét tuyển công chức

 

3

Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

 

4

Thủ tục thi nâng ngạch công chức

 

5

Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

 

6

Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện, cấp tỉnh

 

7

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

 

8

Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

 

III. Lĩnh vực tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ

1

Thủ tục Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường của hội

 

2

Thủ tục Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội

 

3

Thủ tục Báo cáo thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở, thay đổi lãnh đạo chủ chốt của hội

 

IV. Lĩnh vực tổ chức chính quyền địa phương

1

Thủ tục thành lập thôn (ấp) mới, tổ dân phố mới

 

V. Lĩnh vực Văn thư, Lưu trữ nhà nước

1

Thủ tục sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc

 

2

Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

 

3

Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ

 

B. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I. Lĩnh vực quản lý công chức, viên chức

1

Thủ tục Xét (hoặc thi) tuyển viên chức

 

II. Lĩnh vực tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ

1

Thủ tục Công nhận Ban Vận động thành lập Hội

 

2

Thủ tục cho phép thành lập Hội

 

3

Thủ tục Phê duyệt Điều lệ Hội

 

4

Thủ tục Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội

 

5

Thủ tục Đổi tên hội

 

6

Thủ tục Cho phép đặt Văn phòng đại diện Hội

 

7

Thủ tục Giải thể Hội

 

III. Lĩnh vực Thi đua, Khen thưởng

1

Thủ tục Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh

 

2

Thủ tục  Cờ thi đua cấp tỉnh

 

3

Thủ tục Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

 

4

Thủ tục Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

 

5

Thủ tục Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt, chuyên đề

 

6

Thủ tục Tặng Cờ thi đua cấp tỉnh thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 

7

Thủ tục Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh thành tích đột xuất

 

8

Thủ tục Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh thành tích đối ngoại

 

IV. Lĩnh vực Tôn giáo

1

Thủ tục Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh

 

2

Thủ tục Cấp Đăng ký hoạt động của các hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã thuộc tỉnh

 

3

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho các Dòng tu và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong tỉnh

 

4

Thủ tục Chấp thuận thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý

 

5

Thủ tục Cho phép tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 27, 28 của Nghị định 92/2012/NĐ-CP , ngày 08/11/2012 của Chính phủ

 

6

Thủ tục Cho phép mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

 

7

Thủ tục Chấp thuận việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở

 

8

Thủ tục Chấp thuận việc chia, tách tổ chức tôn giáo cơ sở

 

9

Thủ tục Chấp thuận sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở

 

10

Thủ tục Chấp thuận đối với việc đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử của các tôn giáo theo khoản 2 Điều 19 của Nghị định 92/2012/NĐ-CP , ngày 08/11/2012 của Chính phủ

 

11

Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ ở nhiều quận, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh

 

12

Thủ tục Chấp thuận cho các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ở nhiều huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh

 

13

Thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo có phạm vi vượt ra ngoài một huyện, thị xã

 

14

Thủ tục Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc tôn giáo theo Điều 21 của Nghị định 92/2012/NĐ-CP , ngày 08/11/2012 của Chính phủ

 

15

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho các tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh

 

16

Thủ tục Xác nhận hoạt động tôn giáo cho các cơ sở thờ tự trong việc xin phép cải tạo, xây dựng mới công trình tôn giáo; xin cấp quyền sử dụng đất của cơ sở tôn giáo…

 

17

Thủ tục Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam

 

18

Thủ tục Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi

 

C. Danh mục thủ tục hành chính giữ nguyên

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I. Lĩnh vực Thanh tra ngành nội vụ

1

Thủ tục Giải quyết khiếu nại về công tác Nội vụ

 

2

Thủ tục Giải quyết tố cáo về công tác Nội vụ

 

II. Lĩnh vực tổ chức bộ máy

1

Thủ tục Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

 

2

Thủ tục Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

 

3

Thủ tục Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 

4

Thủ tục Xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập

 

III. Lĩnh vực tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ

1

Thủ tục Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vị hoạt động tại tỉnh

 

2

Thủ tục Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

 

3

Thủ tục Đổi tên quỹ

 

4

Thủ tục Cho phép đặt Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện Quỹ

 

5

Thủ tục Giải thể quỹ

 

 

Phụ lục 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BÌNH DƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND  ngày      /     /2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Trang

I. Lĩnh vực quản lý Nhà nước về công tác thanh niên

1

Thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

1

2

Giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

3

II. Lĩnh vực Chính quyền địa phương

1

Thủ tục thành lập thôn (ấp) mới, tổ dân phố mới

5

III. Lĩnh vực quản lý Công chức - Viên chức

1

Thi tuyển công chức

7

2

Xét tuyển công chức

12

3

Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

17

4

Thủ tục thi nâng ngạch công chức

24

5

Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

32

6

Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện, cấp tỉnh

38

7

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

44

8

Thủ tục thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức

49

9

Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

54

IV. Lĩnh vực tổ chức Hội, tổ chức phi chính phủ

1

Thủ tục Công nhận Ban Vận động thành lập Hội

58

2

Thủ tục cho phép thành lập Hội

61

3

Thủ tục Phê duyệt Điều lệ Hội

65

4

Thủ tục Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội

68

5

Thủ tục đổi tên hội

74

6

Thủ tục Cho phép đặt Văn phòng đại diện Hội

76

7

Thủ tục Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường

79

8

Thủ tục Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội

81

9

Thủ tục Báo cáo thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở, thay đổi lãnh đạo chủ chốt của hội

82

10

Thủ tục Giải thể Hội

83

11

Thủ tục Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vị hoạt động tại tỉnh

86

12

Thủ tục Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

88

13

Thủ tục Đổi tên quỹ

94

14

Thủ tục Cho phép đặt Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện Quỹ

96

15

Thủ tục Giải thể quỹ

97

V. Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Thi đua - Khen thưởng

1

Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh

99

2

Tặng Cờ thi đua cấp tỉnh

104

3

Tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

108

4

Tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

111

5

Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

115

6

Tặng Cờ thi đua cấp tỉnh thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

118

7

Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh thành tích đột xuất

121

8

Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh thành tích đối ngoại

123

VI. Lĩnh vực Tổ chức bộ máy

1

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

128

2

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

129

3

Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

130

4

Thủ tục Xếp hạng đơn vị sự nghiệp

131

VII. Lĩnh vực Tôn giáo

1

Thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh

132

2

Thủ tục Đăng ký hoạt động của các hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã thuộc tỉnh

134

3

Thủ tục chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho các Dòng tu và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong tỉnh

136

4

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý

138

5

Thủ tục Cho phép tổ chức hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 27, 28 Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ

140

6

Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

142

7

Thủ tục đăng ký thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở

144

8

Thủ tục chia, tách tổ chức tôn giáo cơ sở

146

9

Thủ tục sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở

148

10

Thủ tục đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử của các tôn giáo theo Khoản 2 Điều 19 của Nghị định 92/2012/NĐ-CP , ngày 08/11/2012 của Chính phủ

150

11

Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ ở nhiều quận, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh

152

12

Thủ tục đăng ký tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ ở nhiều huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh

154

13

Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của tổ chức tôn giáo có phạm vi vượt ra ngoài một huyện, thị xã

156

14

Thủ tục Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc tôn giáo theo Điều 21 của Nghị định 92/2012/NĐ-CP , ngày 08/11/2012 của Chính phủ

158

15

Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo cho các tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh

160

16

Thủ tục Xác nhận hoạt động tôn giáo cho các cơ sở thờ tự trong việc xin phép cải tạo, xây dựng mới công trình tôn giáo; xin cấp quyền sử dụng đất của cơ sở tôn giáo…

162

17

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam

163

18

Thủ tục Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi

165

VIII. Lĩnh vực thanh tra ngành nội vụ

1

Thủ tục Giải quyết khiếu nại về công tác Nội vụ.

167

2

Thủ tục Giải quyết tố cáo về công tác Nội vụ.

171

IX. Lĩnh vực Văn thư, Lưu trữ

1

Thủ tục sử dụng tài liệu lưu trữ của độc giả tại phòng đọc

174

2

Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

178

3

Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ

182

Tổng cộng 62 TTHC

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1960/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


587

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.150.22