Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 196/QĐ-UBND năm 2017 Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 196/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 18/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 196/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2067/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2067/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;

- Lưu: VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh)

STT

Tên vị trí việc làm

Mô tả công việc của vị trí việc làm

Xác định khung năng lực

Ghi chú

I

CƠ QUAN SỞ

 

 

 

1

V trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

1.1

Giám đốc

Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở; quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Sở, đồng thời trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác văn phòng, thanh tra, kế hoạch - tài chính, phòng chống tệ nạn xã hội.

1. Năng lực:

- Năng lực về chính trị.

- Năng lực lãnh đạo.

- Quản lý hành chính nhà nước.

- Quản lý, điều hành tổ chức; quản lý mục tiêu.

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án.

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai, tổng kết thực tiễn, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của tỉnh và Bộ LĐ - TBXH về xây dựng và phát triển ngành, quản lý NN về lĩnh vực lao động - TBXH trong tỉnh.

- Năng lực về luật pháp;

- Có khả năng tập hợp, quy tụ;

2. Kỹ năng:

- Lãnh đạo, quản lý; Xử lý tình huống; Khả năng phân tích; Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng phối hợp; Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn.

 

1.2

Phó Giám đốc

- Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về tình hình và kết quả thực hiện lĩnh vực công tác được phân công.

- Phó Giám đốc Sở có nhiệm vụ và quyền hạn: chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực được phân công và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Đối với những vấn đề liên quan nhiều lĩnh vực hoặc liên quan cơ quan cấp trên thì phải có ý kiến Giám đốc trước khi quyết định. Những vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Phó Giám đốc khác thì chủ động phối hợp giữa các Phó Giám đốc để giải quyết, nếu không thống nhất thì báo cáo Giám đốc quyết định. Đối với lĩnh vực công tác được phân công hay ủy quyền, quyết định của Phó Giám đốc có hiệu lực như của Giám đốc.

- Phó Giám đốc 1: Trực tiếp phụ trách lĩnh vực Dạy nghề, Việc làm - An toàn lao động, Lao động Tiền lương - BHXH.

- Phó Giám đốc 2: Trực tiếp phụ trách lĩnh vực Người có công, Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới.

- Phó Giám đốc 3: Trực tiếp phụ trách lĩnh vực Bảo trợ xã hội.

1. Năng lực:

- Năng lực về chính trị

- Năng lực lãnh đạo

- Quản lý hành chính nhà nước

- Quản lý, điều hành tổ chức; quản lý mục tiêu

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án

- Năng lực về chuyên môn nghiệp vụ

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc

- Tập hợp, quy tụ; năng lực về luật pháp;

2. Kỹ năng:

- Lãnh đạo, quản lý

- Xử lý tình huống

- Khả năng phân tích

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng phối hợp

- Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn

 

1.3

Trưởng phòng thuộc Sở

- Phụ trách chung, quản lý toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động của phòng trong lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện quản lý công chức, phân công nhiệm vụ công chức của phòng; theo dõi, nhận xét kết quả hoạt động của công chức thuộc phòng.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch công tác hằng năm, quý, tháng của phòng; kế hoạch kinh phí, xử lý văn bản đến của phòng;

- Chủ trì tổ chức cuộc họp, các hoạt động phối hợp với tổ chức khác của phòng.

- Thực hiện công tác thi đua phòng.

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ khác của ngạch công chức được giao.

Khung năng lực chung

1. Năng lực:

- Có năng lực tham mưu, tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của phòng; nắm vững kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công đảm nhiệm, có khả năng bao quát công việc của phòng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực quản lý; năng lực về luật pháp;

- Năng lực nghiên cứu, tổng hp, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc

- Xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các giải pháp kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực được giao tại địa phương.

- Có khả năng thuyết phục, vận động, tập hợp và phát huy sở trường từng công chức.

- Am hiểu thực tiễn, kinh tế - xã hội về công tác quản lý đối với lĩnh vực được giao, nắm được xu hướng phát triển của ngành, lĩnh vực trong nước và địa phương

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý lãnh đạo; Kỹ năng xử lý tình huống; Khả năng phân tích; Khả năng giao tiếp tốt; Kỹ năng phối hợp; Sử dụng ngoại ngữ; Kỹ năng tin học, máy tính, soạn thảo văn bản; Kỹ năng vận động quần chúng nhân dân

 

1.3.1

Trưởng phòng Người có công

- Tham mưu Lãnh đạo Sở: xây dựng chương trình, kế hoạch về chính sách NCC; Hướng dẫn thực hiện chương trình, kế hoạch đã được duyệt; Sơ kết, tổng kết các mô hình về 5 phong trào chăm sóc người có công, các gương người có công điển hình về công tác thương binh liệt sỹ và người có công;

- Tham mưu lãnh đạo sở trả lời đơn thư; trực tiếp tiếp đối tượng chính sách để hướng dẫn và trả lời theo đơn, thư dân nguyện.

- Phân công, kiểm tra, nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các công chức trong Phòng; công tác thi đua của phòng; phối hợp trong công tác, kiểm tra công việc liên quan.

Ngoài khung năng lực chung của trưởng phòng, cần có:

1. Năng lực:

- Am hiểu về lịch sử,

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp với người lớn tuổi.

- Sử dụng thành thạo phần mềm quản lý hồ sơ người có công.

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công.

 

1.3.2

Trưởng phòng Lao động Tiền lương - Bảo hiểm xã hội

Tham mưu Lãnh đạo Sở:

- Công tác quản lý Nhà nước về pháp luật lao động.

- Công tác quản lý nhà nước về pháp luật bảo hiểm xã hội.

- Công tác quản lý về lao động tiền lương trong các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc tỉnh.

- Công tác xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

- Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

- Phân công, kiểm tra, nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các công chức trong Phòng; công tác thi đua của phòng; phối hợp trong công tác, kiểm tra công việc liên quan.

Ngoài khung năng lực chung của trưởng phòng, cần có:

1. Năng lực:

- Nghiên cứu, am hiểu về quản lý nhà nước; nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan đến chính sách của Nhà nước về lao động, tiền lương và BHXH.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng điều hành, quản lý

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

 

1.3.3

Trưởng phòng Bảo trợ xã hội

- Tham mưu lãnh đạo Sở: công tác bảo trợ xã hội: về chế độ, chính sách trợ giúp xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật, phát triển nghề công tác xã hội và giảm nghèo.

- Tham mưu thực hiện: Đề án phát triển nghề công tác xã hội; Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi; Đề án trợ giúp người khuyết tật; Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng; Đán chăm sóc trẻ em mcôi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng.

- Phân công, kiểm tra, nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các công chức trong Phòng; công tác thi đua của phòng; phối hợp trong công tác, kiểm tra công việc liên quan.

Ngoài khung năng lực chung của trưởng phòng, cần có:

1. Năng lực:

- Năng lực tham mưu xây dựng, triển khai các đề án, dự án, chương trình kế hoạch về bảo trợ xã hội.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng điều hành, quản lý

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Kỹ năng quản lý thực hiện dự án, đề án.

- Kỹ năng giao tiếp với các đối tượng bảo trợ xã hội.

 

1.3.4

Trưởng phòng Dạy nghề

- Tham mưu Lãnh đạo sở: trình UBND tỉnh về chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án liên quan đến lĩnh vực đào tạo-dạy nghề giúp Giám đốc sở triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trên lĩnh vực dạy nghề; Triển khai việc sử dụng kinh phí cho hoạt động dạy nghề.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện; Tham gia thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề, thẩm định chương trình dạy nghề; Tham mưu tổ chức Hội giảng, Hội thi cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực dạy nghề.

- Phân công, kiểm tra, nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các công chức trong Phòng; công tác thi đua của phòng; phối hợp trong công tác, kiểm tra công việc liên quan.

Ngoài khung năng lực chung của trưởng phòng, cn có:

1. Năng lực:

- Năng lực tham mưu xây dựng, triển khai các đề án, dự án, chương trình kế hoạch về Dạy nghề, nâng cao chất lượng dạy nghề.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng điều hành, quản lý

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Kỹ năng quản lý thực hiện dự án, đề án

 

1.3.5

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

- Tham mưu Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện kế hoạch của ngành, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, theo dõi điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch ngành phù hợp với thực tiễn xã hội và đúng các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao; Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện, thị xã và thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch ngành.

- Tham mưu Lãnh đạo triển khai thực hiện kế hoạch về Đầu tư XDCB ngành, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch và giải ngân kinh phí Đầu tư XDCB ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao; Theo dõi điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch về Đầu tư XDCB phù hợp với thực tiễn và đúng với chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao. Thực hiện công tác kiểm tra, xét duyệt quyết toán kinh phí NSNN thực hiện chính sách ưu đãi NCC với CM của các phòng Lao động - TB&XH các huyện, thị xã, TP và đơn vị trực thuộc Sở.

- Phân công, kiểm tra, nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các công chức trong Phòng; công tác thi đua của phòng; phối hợp trong công tác, kiểm tra công việc liên quan.

- Theo dõi quản lý các chương trình, dự án của ngành; thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo thẩm quyền.

Ngoài khung năng lực chung của trưởng phòng, cần có:

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về xây dựng cơ bản.

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế tại cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật trong công tác lập kế hoạch phát triển ngành.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

1.3.6

Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động

- Tham mưu Lãnh đạo Sở về công tác quản lý Nhà nước về an toàn lao động, bảo hộ lao động và vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo quy định của Pháp luật; Lĩnh vực Việc làm; công tác Bảo hiểm thất nghiệp; xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm và kế hoạch dài hạn về an toàn, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động; hướng dẫn, kiểm tra chấp hành các quy định về an toàn lao động, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động; tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn về công tác an toàn - vệ sinh lao động.

- Phân công, kiểm tra, nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các công chức trong Phòng; công tác thi đua của phòng; phối hợp trong công tác, kiểm tra công việc liên quan.

Ngoài khung năng lực chung của trưởng phòng, cần có:

1. Năng lc:

- Nghiên cứu, am hiểu về quản lý nhà nước; nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan đến chính sách của Nhà nước về việc làm, an toàn lao động.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng điều hành, quản lý

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

 

1.3.7

Trưởng phòng Bảo vệ Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

Tham mưu lãnh đạo Sở lĩnh vực Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, cụ thể: tham mưu, xây dựng Chương trình, kế hoạch, Đề án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án hàng năm và giai đoạn; Kiểm tra, giám sát cơ sở; Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trẻ em.

- Phân công, kiểm tra, nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các công chức trong Phòng; công tác thi đua của phòng; phối hợp trong công tác, kiểm tra công việc liên quan.

- Trực tiếp tham mưu Lãnh đạo sở công tác Bình đẳng giới.

Ngoài khung năng lực chung của trưởng phòng, cần có:

1. Năng lực:

- Nghiên cứu, am hiểu về quản lý nhà nước; nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan đến chính sách của Nhà nước về chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

- Năng lực tham mưu xây dựng, triển khai các đề án, chương trình kế hoạch về bình đẳng giới.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng điều hành, quản lý

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

 

1.4

Phó Trưởng phòng thuộc Sở

- Giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;

- Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của phòng với tư cách là người đứng đầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức được giao.

Khung năng lực chung

1. Năng lực:

- Nm vững kiến thc cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Có năng lực xây dựng Đề án, Chương trình, Kế hoạch, phương án, tổ chức triển khai thực hiện;

- Quản lý, điều hành; tham mưu, tổng hợp; năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực quản lý;

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý lãnh đạo

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Khả năng phân tích

- Khả năng giao tiếp

- Kỹ năng phối hợp

- Sử dụng ngoại ngữ

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

- Kỹ năng tin học, máy tính

 

1.4.1

Phó trưởng phòng Người có công

- Giúp Trưởng phòng trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Tham mưu một số văn bản trình UBND tỉnh về đề xuất chủ trương trong việc thực hiện chính sách ưu đãi cho người có công từ ngân sách của tỉnh.

- Tham mưu Công tác xác nhận hồ sơ, giải quyết chế độ, chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng; Công tác mộ- Nghĩa trang liệt sĩ; Công tác chi trả trợ cấp; Công tác “Đền ơn đáp nghĩa; Công tác giải quyết đơn thư, tổng hợp, báo cáo.

Ngoài khung năng lực chung của phó trưởng phòng, cần có:

1. Năng lực:

- Am hiểu về lịch sử,

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp với người lớn tuổi.

- Sử dụng thành thạo phần mềm quản lý hồ sơ người có công.

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công.

 

1.4.2

Phó trưởng phòng Lao động Tiền lương - Bảo hiểm xã hội

- Giúp Trưởng phòng trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Tham mưu công tác quản lý về tiền lương: triển khai, hướng dẫn Bộ luật lao động, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động; xác nhận danh sách khai trình sử dụng lao động của các doanh nghiệp tên địa bàn tỉnh; tham mưu Lãnh đạo công nhận Nội quy lao động của các doanh nghiệp tên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn, triển khai việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng cho các doanh nghiệp.

- Tham mưu thẩm định Đơn giá tiền lương và Quỹ lương kế hoạch của Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên đối với các Công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tham mưu công tác quản lý nhà nước về pháp luật bảo hiểm xã hội; Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

Ngoài khung năng lực chung của phó trưởng phòng, cần có:

1. Năng lực:

- Nghiên cứu, am hiểu về quản lý nhà nước; nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan đến chính sách của Nhà nước về lao đng, tiền lương và BHXH.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng điều hành, quản lý

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công.

 

1.4.3

Phó trưởng phòng Bảo trợ xã hội

- Giúp Trưởng phòng trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Tham mưu công tác chính sách trợ giúp xã hội: Công tác cứu trợ đột xuất; Quản lý nhà nước các cơ sở bảo trợ xã hội; Trực tiếp phụ trách công tác về người cao tuổi; Trực tiếp phụ trách công tác về người khuyết tật.

- Tham mưu giải quyết và trả lời đơn thư thuộc lĩnh vực công tác bảo trợ xã hội.

Ngoài khung năng lực chung của phó trưởng phòng, cần có:

1. Năng lc:

- Năng lực tham mưu xây dựng, triển khai các đề án, dự án, chương trình kế hoạch về bảo trợ xã hội.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng điều hành, quản lý

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Kỹ năng quản lý thực hiện dự án, đề án.

- Kỹ năng giao tiếp với các đối tượng bảo trợ xã hội.

 

1.4.4

Phó trưởng phòng Dạy nghề

- Giúp Trưởng phòng trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Tham mưu thực hiện đề án dạy nghề lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Thẩm định hồ sơ thành lập cơ sở dạy nghề; thẩm định hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề, bổ sung ngành nghề đào tạo.

- Theo dõi tình hình hoạt động của các cơ sở dạy nghề.

- Theo dõi, giám sát thực hiện các quy trình thủ tục ISO thuộc lĩnh vực dạy nghề.

- Tham mưu cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.

Ngoài khung năng lực chung của phó trưởng phòng, cần có:

1. Năng lực:

- Năng lực tham mưu xây dựng, triển khai các đề án, dự án, chương trình kế hoạch về Dạy nghề, nâng cao chất lượng dạy nghề.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng điều hành, quản lý

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Kỹ năng quản lý thực hiện dự án, đề án

 

1.4.5

Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

- Giúp Trưởng phòng trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Tham mưu lãnh đạo Sở điều hành công tác tài chính - kế toán của cơ quan Văn phòng Sở; điều hành bộ máy kế toán của các đơn vị trực thuộc, các phòng Lao động - TB&XH.

- Tham mưu lãnh đạo Sở công tác kiểm tra, xét duyệt quyết toán kinh phí NSNN của các đơn vị trực thuộc Sở;

- Xây dựng Dự toán Ngân sách nhà nước hàng năm; Triển khai thực hiện Dự toán chi Ngân sách nhà nước hàng năm; lập báo cáo tài chính của cơ quan Văn phòng Sở.

Ngoài khung năng lực chung của phó trưởng phòng, cần có:

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế tại cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật trong công tác tài chính, kế toán.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

1.4.6

Phó trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động

- Giúp Trưởng phòng trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Quản lý, theo dõi tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát về việc quy trình hướng dẫn thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tại TTGTVL và các đơn vị ủy thác; Theo dõi tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngoài khung năng lực chung của phó trưởng phòng, cần có:

1. Năng lực:

- Nghiên cứu, am hiểu về quản lý nhà nước; nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan đến chính sách của Nhà nước về việc làm, an toàn lao động.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng điều hành, quản lý

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

 

1.4.7

Phó trưởng phòng Bảo vệ Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

- Giúp Trưởng phòng trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành theo sự phân công của Trưởng phòng.

- Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 2011 - 2015.

- Tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tham mưu triển khai công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Theo dõi, hướng dẫn xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em.

- Theo dõi tình hình cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi. Theo dõi hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập; các câu lạc bộ vì trẻ em. Tham mưu giải quyết các đơn, thư liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Ngoài khung năng lực chung của phó trưởng phòng, cần có:

1. Năng lực:

- Nghiên cứu, am hiểu về quản lý nhà nước; nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan đến chính sách của Nhà nước về chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

- Năng lực tham mưu xây dựng, triển khai các đề án, chương trình kế hoạch về chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng điều hành, quản lý

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

 

1.5

Chánh Văn phòng

Phụ trách chung, quản lý, điều hành toàn bộ công việc, hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở; tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác thông tin, tổng hợp, điều phối hoạt động của Sở theo chương trình, kế hoạch công tác; thực hiện các công tác trong nội bộ cơ quan Sở LĐ - TBXH, gồm: tổ chức cán bộ; tng hợp; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; văn thư, lưu trữ; thi đua - khen thưởng, kê khai tài sản, quản lý tài sản và hành chính quản trị.

Ngoài khung năng lực chung của trưởng phòng, cần có

1. Năng lực:

- Quản lý hành chính nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ.

- Am hiểu về quản lý nhà nước; nắm vững các quy định có liên quan đến quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế.

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Quản lý, điều hành tổ chức; quản lý mục tiêu.

2. Kỹ năng:

- Cẩn thận, trung thực, tổng hợp, phân tích, đánh giá trong giải quyết các vấn đề.

- Kỹ năng giao tiếp.

- Kỹ năng tổng hợp.

- Kỹ năng về hành chính, quản trị.

- Kỹ năng điều hành hội nghị, cuộc họp.

 

1.6

Phó Chánh Văn phòng

Giúp Chánh Văn phòng, tham gia quản lý toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động của Văn phòng Sở và chịu trách nhiệm một số lĩnh vực được Chánh Văn phòng phân công phụ trách.

PCVP1: Phụ trách công tác tổ chức cán bộ.

PCVP 2: Phụ trách cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; văn thư, lưu trữ; thi đua - khen thưởng, ISO, mua sắm, quản lý phương tiện đi lại và cơ sở vật chất trong cơ quan.

Ngoài khung năng lực chung của phó trưởng phòng, cần có

1. Năng lực:

- Am hiểu về lĩnh vực tổ chức cán bộ, lĩnh vực hành chính văn phòng.

- Quản lý, điều hành tổ chức.

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, tổ chức triển khai công việc.

- Nắm vững về luật và các VB QPPL liên quan.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, lễ tân.

- Kỹ năng tổng hợp.

- Kỹ năng về hành chính, quản trị.

 

1.7

Chánh Thanh tra

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của sở; lãnh đạo Thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi được phân cấp quản lý nhà nước của sở.

- Tham mưu Giám đốc Sở kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý;

- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Kiến nghị Giám đốc Sở xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của GĐ Sở có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

- Thực hiện công tác pháp chế.

Ngoài khung năng lực chung của trưởng phòng, cần có

1. Năng lực:

- Nắm vững các quy định của pháp luật về Thanh tra.

- Hiểu biết thêm một số lĩnh vực các lĩnh vực chung của ngành nội vụ và các ngành có liên quan.

- Có năng lực am hiểu, tham mưu, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc lĩnh vực nội vụ.

- Có khả năng làm trưởng đoàn thanh tra thuộc lĩnh LĐ - TBXH với quy mô khác nhau.

2. Kỹ năng:

- Cẩn thận, trung thực, tổng hợp, phân tích, đánh giá trong giải quyết các vấn đề.

- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng tổng hợp.

 

1.8

Phó Chánh Thanh tra

Giúp Chánh Thanh tra Sở trực tiếp phụ trách công tác thanh tra; Quản lý, điều hành Thanh tra Sở theo ủy quyền của Chánh Thanh tra Sở.

Ngoài khung năng lực chung của phó trưởng phòng, cần có:

1. Năng lực:

- Nắm vững các quy định của pháp luật về Thanh tra.

- Có năng lực tham mưu thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc lĩnh vực LĐ - TBXH và các công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của thanh tra.

- Có khả năng tham gia đoàn thanh tra và tham mưu trưởng đoàn lĩnh vực được giao.

2. Kỹ năng:

- Cẩn thận, trung thực, tổng hợp, phân tích, đánh giá trong giải quyết các vấn đề.

- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề. Kỹ năng tng hợp.

 

2

Vị trí việc làm gắn với chuyên môn, nghiệp v

Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của từng phòng và do Lãnh đạo Sở phân công.

Khung năng lực chung

1. Năng lực

- Nm vững các quy định của pháp luật, chế độ, chính sách của ngành LĐ - TBXH, các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn được giao.

- Nắm rõ quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể.

- Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất cải tiến nghiệp vụ quản lý, có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm, có năng lực triển khai công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

- Am hiểu thực tiễn, kinh tế - xã hội về công tác quản lý đối với lĩnh vực được giao, năm được xu hướng phát triển của ngành, lĩnh vực trong nước và địa phương.

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng

- Soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu.

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

2.1

Quản lý tài chính - Kế toán

- Tổng hp xây dựng dự toán kinh phí NSNN nguồn địa phương toàn ngành; Quyết định phân bổ dự toán, điều chỉnh dự toán NSNN nguồn địa phương cho Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.

- Thực hiện các báo cáo chuyên đề tổng hợp của toàn ngành. Tổng hợp các báo cáo quyết toán tài chính toàn ngành các nguồn kinh phí của Sở Lao động - TB&XH theo định kỳ quý, năm. Thực hiện công tác kế toán XDCB ngành: Kiểm tra hồ sơ, chứng từ Lập báo cáo quyết toán năm, tham mưu các văn bản liên quan.

- Tổng hợp xây dựng dự toán kinh phí Trung ương ủy quyền thực hiện pháp lệnh ưu đãi Người có công; Quyết định phân bổ dự toán, điều chỉnh dự toán NSNN nguồn kinh phí thực Trung ương ủy quyền thực hiện pháp lệnh ưu đãi Người có công cho Văn phòng Sở, Trung tâm Điều dưỡng chăm sóc Người có công và Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thị xã, thành phố.

- Thực hiện các báo cáo chuyên đề tổng hợp của cơ quan Văn phòng Sở và của toàn ngành đối với kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi NCC. Các báo cáo quyết toán tài chính tổng hợp toàn ngành nguồn kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi NCC của Sở Lao động - TB&XH.

Kiểm tra chứng từ thanh toán của các nghiệp vụ phát sinh, lập báo cáo quyết toán quý, năm.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có:

Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế tại cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật trong công tác tài chính, kế toán.

Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

2.2

Quản lý kế hoạch - thống kê

- Tng hp tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, các chương trình hành động, các chương trình phát triển - kinh tế xã hội của tnh thuộc lĩnh vực ngành. Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch.

- Tham mưu việc xây dựng, thu thập và tổng hợp số liệu bộ chỉ tiêu hệ thống thông tin thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tổng hợp tham mưu báo báo định kỳ hàng tháng, 6 tháng và báo cáo năm của ngành; Tham mưu chương trình công tác trọng tâm hàng tháng của Sở. Theo dõi chế độ báo cáo công tác định kỳ của các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố.

- Tham dự và làm thư ký các cuộc họp, buổi làm việc của lãnh đạo Sở với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; các cuộc họp giao ban Khối phòng Lao động - TB&XH các huyện, thị xã, thành phố.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có:

Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực LĐ-TBXH.

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, viết báo cáo.

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

2.3

Quản lý tiền lương

- Tham mưu về lao động tiền lương; Hướng dẫn, triển khai việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng cho các doanh nghiệp; Hướng dẫn, kiểm tra tham mưu Lãnh đạo Xác nhận việc đăng ký Thỏa ước lao động tập thể; Công nhận Nội quy lao động; Tiếp nhận kiểm tra việc xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng hằng năm trong các Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu trình UBND tỉnh phê duyệt; Tham gia thẩm định Phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp; Phương án giải quyết lao động dôi dư; hướng dẫn lập danh sách người lao động, phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, thẩm định hồ sơ lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp có vốn nhà nước; Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động.

- Thư ký hội đồng trọng tài lao động tỉnh.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có:

1. Năng lực:

- Nghiên cứu, am hiểu về quản lý nhà nước; nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan đến chính sách của Nhà nước về lao động, tiền lương.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, viết báo cáo.

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

2.4

Quản lý Bảo hiểm xã hội

Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp. Hằng năm báo cáo việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động và kiến nghị việc sửa đổi chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội phù hợp với từng giai đoạn. Phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ tiền bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có:

1. Năng lực:

- Nghiên cứu, am hiểu về quản lý nhà nước; nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan đến chính sách của Nhà nước về BHXH.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, viết báo cáo. Kỹ năng tin học, máy tính.

 

2.5

Quản lý về việc làm, xuất khẩu lao động

- Triển khai thực hiện Dự án vay vốn giải quyết việc làm; Dự án hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Triển khai thực hiện hoạt động giám sát đánh giá thực hiện Chương trình MTQG về việc làm hằng năm. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác Lao động - việc làm và cán bộ làm công tác An toàn lao động.

- Xây dựng và tổ chức triển khai điều tra thông tin thị trường lao động; Theo dõi hoạt động dự báo thông tin về thị trường lao động và phân tích về thị trường lao động, nhu cầu việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; hoạt động dịch vụ tư vấn giới thiệu việc làm.

- Kiểm tra hồ sơ và tham mưu cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; cấp giấy xác nhận lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân; cấp, gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Tổng hợp báo cáo các lĩnh vực liên quan đến công tác giải quyết việc làm.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát về việc quy trình hướng dẫn thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tại TTGTVL và các đơn vị ủy thác. Theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có:

1. Năng lực:

- Nghiên cứu, am hiểu về quản lý nhà nước; nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan đến chính sách của Nhà nước về việc làm, xuất khẩu lao động.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, viết báo cáo.

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

2.6

Quản lý về an toàn lao động, vệ sinh lao động

- Xây dựng chương trình hoạt động công tác an toàn vệ sinh lao động hàng năm. Tuyên truyền công tác an toàn vệ sinh lao động

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Tuần lễ quốc gia ATYSLĐ hàng năm.

- Tổ chức khảo sát tình hình tai nạn lao động hàng năm; Tham gia đoàn kiểm tra giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động; kiểm tra các đơn vị có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và các đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh có nguy cơ cao an toàn vệ sinh lao động; Điều tra tai nạn lao động hàng năm.

- Khen thưởng công tác an toàn vệ sinh lao động hàng năm.

- Quản lý cấp thẻ An toàn lao động cho doanh nghiệp.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có:

1. Năng lực:

- Nghiên cứu, am hiểu về quản lý nhà nước; nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan đến chính sách của Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, viết báo cáo.

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

2.7

Quản lý về đào tạo nghề

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình; dự án phát triển, dạy nghề ở địa phương sau khi được phê duyệt.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dạy nghề; tiêu chuẩn giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; quy chế tuyển sinh, quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và việc cấp văn bằng, chứng chỉ nghề, chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề và học sinh, sinh viên học nghề theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề, tổ chức hội giảng viên giáo viên dạy nghề, hội thi thiết bị dạy nghề tự làm, hội thi học giỏi nghề cấp tỉnh.

- Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình; dự án phát triển, dạy nghở địa phương sau khi được phê duyệt;

- Theo dõi và nắm bắt nguồn nhân lực đã qua đào tạo, chưa qua đào tạo, phục vụ cho sự nghiệp đào tạo nghề về cơ sở, nguồn nhân lực, trang thiết bị;

- Phối hợp triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch dạy nghề trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện Qui chế đào tạo và dạy nghề, các quy định pháp luật về đào tạo nghề trên địa bàn;

- Phối hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thành lập cơ sở đào tạo nghề; Thẩm định cấp chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề; Hướng dẫn kiểm tra thi tay nghề, thợ giỏi trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý cấp phôi nghề và Chứng chỉ nghề; Theo dõi hướng dẫn và tổ chức các phong trào thi đua trong lĩnh vực dạy nghề của Tỉnh. Đồng thời phối hợp bồi dưỡng đào tạo bồi dưỡng sư phạm nghề cho đội ngũ giáo viên của các cơ sở dạy nghề.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có:

1. Năng lực:

- Năng lực tham mưu xây dựng, triển khai các đề án, dự án, chương trình kế hoạch về Dạy nghề, nâng cao chất lượng dạy nghề.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, viết báo cáo.

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

2.8

Quản lý chính sách người có công

- Lập Dự toán kinh phí và phân bố kinh phí về các nội dung:

+ Kinh phí thăm, tặng quà Tết Nguyên đán, các ngày lễ trong năm;

+ Kinh phí điều dưỡng cho Người có công do Bộ Lao động-TB&XH ủy quyền hàng năm

+ Kinh phí tổ chức Đoàn Người có công đi tham quan miền Bắc

- Kiểm tra, xác nhận danh sách Người có công và thân nhân liệt sĩ được nhận quà của Chủ tịch nước trong dịp Tết Nguyên đán và ngày 27/7 hàng năm do Phòng LĐ-TBXH lập

- Tiếp nhận, đối chiếu hồ sơ quản lý lập danh sách và tham mưu đề nghị Thủ tướng Chính cấp mới, cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chi trả chế độ ưu đãi cho đối tượng ở địa phương.

- Thực hiện công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ, công tác đền ơn đáp nghĩa.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có:

1. Năng lực:

- Am hiểu về lịch sử,

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp với người lớn tuổi.

- Sử dụng thành thạo phần mềm quản lý hồ sơ người có công.

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

2.9

Quản lý hồ sơ người có công

- Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định, lập thủ tục tham mưu lãnh đạo trình duyệt hồ sơ đối tượng: Thương binh, người hưởng CS như thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, tuất từ trần, cán bộ ưu đãi trước cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Bà mẹ VNAH, hồ sơ thanh niên xung phong, hồ sơ quân nhân xuất ngũ theo Quyết định số 142, hồ sơ công an xuất ngũ theo Quyết định số 53 và theo dõi công tác chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng chính sách của tỉnh.

- Tiếp nhận, kiểm tra thẩm định hồ sơ đối tượng người có công do Lực lượng vũ trang và từ Sở LĐ-TB&XH các tỉnh chuyển về.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có:

1. Năng lực:

- Am hiểu về lịch sử,

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp với người lớn tuổi.

- Sử dụng thành thạo phần mềm quản lý hồ sơ người có công.

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

2.10

Quản lý thực hiện chính sách bảo trợ xã hội

Thực hiện chính sách trợ giúp thường xuyên các đối tượng bảo trợ xã hội; Công tác cứu trợ xã hội đột xuất: Thực hiện chế độ trợ cấp xã hội cho người hết hạn hưởng mất sức lao động có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định 41/2006/QĐ-UBND.

- Tiếp nhận hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về công tác trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi; người khuyết tật.

- Triển khai, hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người cao tuổi; Thẩm định cấp phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi; người khuyết tật. Quản lý và phối hợp hoạt động của Hội người cao tuổi tỉnh Khánh Hòa.

- Triển khai, hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người khuyết tật. Tuyên truyền phổ biến các chính sách, pháp luật về người khuyết tật. Quản lý đối tượng người khuyết tật. Hướng dẫn triển khai công tác cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật. Thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012- 2020.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về phát triển nghề công tác xã hội. Phát triển mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội. Triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra hoạt động của cộng tác viên công tác xã hội cấp xã. Phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai hoạt động công tác xã hội trên các lĩnh vực y tế, giáo dục,...

- Thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020.

- Thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-2020.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có:

1. Năng lực:

- Năng lực tham mưu xây dựng, triển khai các đề án, dự án, chương trình kế hoạch về bảo trợ xã hội.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, viết báo cáo.

- Kỹ năng tin học, máy tính.

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Kỹ năng giao tiếp với các đối tượng bảo trợ xã hội.

 

2.11

Quản lý công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em

- Xây dựng kế hoạch dài hạn, giai đoạn; kế hoạch chương trình công tác và dự toán ngân sách hàng năm về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc phạm vi quản lý của Sở. Phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện chương trình hành động quốc gia vì trẻ em. Thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Theo dõi hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập; các câu lạc bộ vì trẻ em.

- Tham mưu triển khai Tháng hành động Vì trẻ em, ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, tết Nguyên đán, Trung thu...

- Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác trẻ em trên địa bàn tỉnh.

- Thu thập, lưu trữ xây dựng cơ sở dữ liệu về trẻ em, thực hiện tổng hợp báo định kỳ. Tham mưu giải quyết các đơn, thư liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện các quyền trẻ em theo quy định của pháp luật, các chế độ, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Hướng dẫn thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em hàng năm (chương trình hành động vì trẻ em, chương trình bảo vệ trẻ em, chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em, chương trình hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, chương trình vui chơi giải trí, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt...). Theo dõi tình hình cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có:

1. Năng lực:

- Nghiên cứu, am hiểu về quản lý nhà nước; nm vững các quy định của pháp luật có liên quan đến chính sách của Nhà nước về chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

- Năng lực tham mưu xây dựng, triển khai các đề án, chương trình kế hoạch về chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, viết báo cáo.

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

2.12

Quản lý về bình đẳng giới

Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có:

1. Năng lực:

- Năng lực tham mưu xây dựng, triển khai các đề án, chương trình kế hoạch về bình đẳng giới.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản.

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

2.13

Thanh Tra

- Thanh tra hành chính, chuyên ngành;

- Tham mưu giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo;

- Theo dõi, tham mưu thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng;

- Theo dõi, tham mưu Lãnh đạo Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, tổng hợp kết quả kê khai, xác minh, kết luận và xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập đối với người kê khai đang công tác tại cơ quan của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước; định kỳ báo cáo kết quả về cơ quan thanh tra cùng cấp.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có:

1. Năng lực:

- Nắm vững các quy định của pháp luật về Thanh tra

- Nắm vững quy trình, nghiệp vụ thanh tra

- Có khả năng tham gia đoàn thanh tra với các quy mô khác nhau và tham mưu trưởng đoàn

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản.

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

2.14

Pháp chế

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực Sở phụ trách.

- Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực Sở phụ trách.

+ Định kỳ 6 tháng, hàng năm xây dựng báo cáo trình UBND tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Lãnh đạo Sở thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật. Giúp Lãnh đạo Sở phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hp pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật; Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất với Lãnh đạo Sở khen thưởng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

Ngoài khung năng lc chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có:

1. Năng lực:

- Năng lực quản lý hành chính nhà nước

- Có kiến thức, kinh nghiệm và năng lực quản lý công việc cá nhân, xử lý tình huống

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, tổ chức triển khai công việc; hiểu biết và áp dng pháp luật, xây dựng VBQPPL

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản.

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

2.15

Theo dõi công tác giảm nghèo bền vững

- Xây dựng kế hoạch giảm nghèo hàng năm. Triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo cho các địa phương.

- Triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo: Hỗ trợ thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo; Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo; Chế độ hỗ trợ tiền tết cho hộ nghèo.

- Phối hợp các sở, ngành thực hiện các chính sách giảm nghèo, tín dụng, nhà ở, hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo vùng khó khăn, dạy nghề.

- Thực hiện công tác điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, cận nghèo. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chính sách giảm nghèo.

- Tham mưu triển khai thực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49 và Nghị định 74.

- Tham gia triển khai thực hiện Chương trình Phát triển kinh tế xã hội, Chương trình nông thôn mới miền núi thuộc nhiệm vụ của ngành.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có:

1. Năng lực:

- Năng lực tham mưu xây dựng, triển khai các đề án, dự án, chương trình kế hoạch về giảm nghèo.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản.

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

3.1

Tổ chức nhân sự

- Quản lý Hồ sơ của cán bộ, công chức của cơ quan;

- Tham mưu về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành.

- Tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác tổ chức: quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo công chức, viên chức.

- Về công tác bộ máy: chia tách, sáp nhập.

- Theo dõi phép năm của CBCC; về việc chấp hành giờ giấc, nội quy cơ quan, thống kê bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của công chức cơ quan; Cập nhật thông tin quản lý cán bộ, công chức.

1. Năng lực:

Nắm vững các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước về công tác cán bộ; các quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức...

- Nghiên cứu, hiểu các quy định pháp luật liên quan một số nội dung thuộc lĩnh vực công chức, viên chức (Đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, chế độ, chính sách, kỷ luật, sử dụng, phát triển nguồn nhân lực, giải quyết khiếu nại, tố cáo...)

- Cẩn thận, trung thực, nghiên cứu, hiểu các kiến thức về khoa học xã hội liên quan đến lĩnh vực công tác cán bộ để áp dụng vào thực tiễn.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản.

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.2

Hành chính tổng hợp

- Tổng hợp và báo cáo công tác cải cách hành chính của Sở theo quy định.

- Tng hợp và báo cáo thực hiện quy chế dân chủ; báo cáo phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật và một số báo cáo khác của Sở theo quy định. Tham mưu báo cáo sơ kết, báo cáo tổng kết thi đua hàng năm với Bộ Lao động - TB&XH và Khối các sở quản lý nhà nước thuộc tỉnh.

- Hướng dẫn công tác thi đua của ngành: Ký kết thi đua, sơ kết, tổng kết các khối thi đua thuộc Sở; Phát động thi đua toàn ngành; Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp,...

- Tổng hợp kết quả xét thi đua hàng năm của CBCC, VC, người lao động toàn ngành trình Hội đồng TĐKT Sở. Thực hiện thủ tục khen thưởng các cấp theo quy định của pháp luật

- Theo dõi đăng ký, thực hiện và tham mưu đánh giá đề tài sáng kiến cấp cơ sở hàng năm trình Hội đồng TĐKT xét công nhận CSTĐ cơ sở.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác hành chính;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.3

Quản trị công sở

- Xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa thay thế trang thiết bị trong cơ quan; Đề xuất Giám đốc Sở mua sắm, sửa chữa, bảo trì máy móc, thiết bị văn phòng của cơ quan. Đảm bảo máy móc thiết bị, văn phòng ở tình trạng phục vụ tốt.

- Phòng cháy, chữa cháy; phòng chống bão, lụt; công nghệ thông tin; bảo vệ an ninh cơ quan;

- Điều động xe, trang trí, khánh tiết, hậu cần tiếp khách.

- Tổng hợp báo cáo tuần; theo dõi mua sắm công tại cơ quan.

- Tổng hợp, theo dõi tài sản cơ quan, quản lý chung tài sản của cơ quan.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về quản trị hành chính;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống; phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.4

Hành chính một cửa

Tiếp nhận và giao trả kết quả theo cơ chế một cửa

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về Hành chính - Một cửa;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống; Khả năng phân tích; Kỹ năng tin học, máy tính.

- Kỹ năng phối hợp; giao tiếp

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản.

 

3.5

Công nghệ thông tin

- Theo dõi, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng máy tính PC, laptop, các thiết bị mạng, máy in, máy chủ, các phần mềm ứng dụng; hệ thống hạ tầng truyền thông do Bộ Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai;

- Quản trị, duy trì, cập nhật thông tin trang thông tin tổng hợp của Sở; Hướng dẫn và kiểm tra CBCC trong cơ quan thực hiện các quy định của UBND tỉnh về chế độ làm việc trên mạng (khai thác cập nhật thông tin, sử dụng phần cứng, phần mềm, bảo mật, an ninh mạng và an toàn dữ liệu trên mạng cục bộ của cơ quan và mạng diện rộng của tỉnh...

- Quản lý mạng, lập hồ sơ quản lý các trang thiết bị tin học, phần mềm, cơ sở dữ liệu trên hệ thống mạng của cơ quan (gồm mạng cục bộ và mạng diện rộng của tỉnh)

- Hỗ trợ âm thanh, ánh sáng cho công tác hội nghị.

1. Năng lực:

- Nghiệp vụ chuyên môn về công nghệ thông tin

- Am hiểu, áp dụng đúng các quy định của pháp luật chính sách, pháp luật của nhà nước về công nghệ thông tin;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống, công tác phối hợp;

- Khả năng phân tích;

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng truyền đạt kiến thức về tin học, máy tính.

 

3.6

Kế toán

- Tổng hợp xây dựng dự toán kinh phí NSNN nguồn địa phương toàn ngành; Quyết định phân bdự toán, điều chỉnh dự toán NSNN nguồn địa phương cho Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.

- Tổng hợp các báo cáo quyết toán tài chính toàn ngành các nguồn kinh phí của Sở Lao động - TB&XH theo định kỳ quý, năm.

- Nghiệp vụ kế toán; quản lý sổ sách thu, chi tài chính các quỹ; theo dõi danh mục tài sản của cơ quan; kiểm kê tài sản và công cụ, dụng cụ của cơ quan; thực hiện các chính sách, chế độ cụ thể cho công chức và người lao động trong cơ quan; định kỳ hàng tháng cùng với thủ quỹ kim kê quỹ, báo cáo lãnh đạo phòng theo quy định.

- Cập nhật thông tin về lương và các chế độ theo quy định của cán bộ, công chức.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế tại cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật trong công tác tài chính, kế toán.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.7

Thủ quỹ

Thực hiện công tác kiêm nhiệm thủ quỹ cơ quan, quản lý quỹ tiền mặt tại cơ quan, nhập - xuất quỹ phải căn cứ vào phiếu thu, chi có phê duyệt của lãnh đạo, rút số dư tồn quỹ hàng ngày; Cùng với kế toán của cơ quan kiểm quỹ theo định kỳ; thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng đối với các lĩnh vực được phân công.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán và công tác thủ quỹ;

- Tính trung thực, thật thà, cẩn thận, tỉ mỉ trong công tác thủ quỹ của cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống; Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.8

Văn thư

- Chuyển công văn đi, vào sổ, luân chuyển đến các phòng nghiệp vụ theo quy trình;

- In ấn, nhân bản, vào sổ, phát hành công văn đi của cơ quan

- Sử dụng, bảo quản con dấu các loại của cơ quan và báo cáo cơ quan công an theo quy định.

- Nhận công văn đến, vào sổ, luân chuyển đến các phòng nghiệp vụ theo quy trình; Kiểm tra và chuẩn bị các phòng họp cho cơ quan trước khi tổ chức cuộc họp.

- In ấn, nhân bản, vào sổ, phát hành công văn đi của cơ quan

- Sử dụng, bảo quản con dấu các loại của cơ quan và báo cáo cơ quan công an theo quy định.

- Thực hiện các vấn đề về hệ thống quản lý chất lượng ISO TCVN 9001:2008 (Báo cáo, đánh giá, duy trì chất lượng, kinh phí thực hiện...) và thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được giao; - Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp.

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; Sử dụng thành thạo về máy vi tính và các phần mềm ứng dụng liên quan.

 

3.9

Lưu trữ

Thu thập tài liệu từ các phòng chuyên môn; sắp xếp và chỉnh lý tài liệu; Bổ sung tài liệu của các phòng sau khi đã được chỉnh lý; Hủy tài liệu loại hết giá trị (photo, trùng thừa, bao hàm, rách nát, hết giá trị); Giao nộp tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch sử (Trung tâm lưu trữ tỉnh); Tìm tài liệu phục vụ đọc giả đến nghiên cứu (công cụ tra cu gồm có mục lục hồ sơ, mục lục văn bản; Báo cáo số lượng tài liệu chỉnh lý và quá trình giải quyết công việc hằng quý, năm.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

- Thực hiện theo quy định về công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan.

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống; Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng phối hợp.

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.10

Nhân viên kỹ thuật

- Theo dõi, sửa chữa nhỏ máy tính PC, laptop, iPad (phần mềm), máy in, hệ thống mạng LAN nội bộ (máy chủ, đường dây mạng); hệ thống hạ tầng truyền thông do Bộ Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai;

- Theo dõi lý lịch trang thiết bị vi tính của cơ quan, đề xuất trang bị, sửa chữa thiết bị vi tính khi có nhu cầu của các phòng nghiệp vụ chuyên môn;

Cài đặt, xử lý sự cố phần mềm, phần cứng, hệ thống mạng tại Sở. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo văn phòng phân công

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về công nghệ thông tin; có khả năng nhận biết hư hỏng và sửa chữa nhỏ máy móc, thiết bị về vi tính của cơ quan;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống; phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.11

Lái xe

- Thực hiện công tác lái xe, chăm sóc, giữ gìn và đề xuất sửa chữa ô tô, đưa đón an toàn lãnh đạo Sở và CC đi công tác đúng giờ trong và ngoài giờ hành chính. Kết thúc đi công tác định kỳ theo đợt phải thanh toán dứt điểm phần tạm ứng đạt trước và ứng kinh phí cho chuyến công tác tiếp theo; kiểm tra, đề xuất, sửa chữa hoặc thay mới hệ thống quạt, điện, nước của cơ quan;

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Văn phòng phân công; Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo văn phòng đối với các lĩnh vực được phân công.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế cấp huyện trở lên xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bằng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng NĐ 68

3.12

Phục vụ

- Quét dọn và lau chùi sạch sẽ tại các phòng làm việc của cơ quan và khu vực công cộng trong khuôn viên của Sở.

- Chuẩn bị nước uống, dọn vệ sinh mỗi ngày tại các phòng họp, các phòng của Lãnh đạo Sở.

- Kiểm tra, phát hiện hư hỏng tại nhà vệ sinh, các phòng họp, điện, nước của cơ quan và báo lại cho Văn phòng kịp thời sửa chữa.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế cấp huyện trở lên xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng NĐ 68

3.13

Bảo vệ

- Trực đêm bảo vệ cơ quan, đảm bảo an toàn về mọi mặt.

- Chăm sóc cây cảnh trong cơ quan.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế xác nhận;

- lý lịch rõ ràng;

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng NĐ68

II

CHI CỤC PHÒNG CHỐNG T NN XÃ HỘI

 

 

 

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

1.1

Chi cục trưởng

Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Chi cục; trực tiếp lãnh đạo triển khai thực hiện công tác nghiệp vụ về phòng chống tệ nạn xã hội; công tác tổ chức, cán bộ, tài chính, thi đua, khen thưởng của Chi cục và chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở.

1. Năng lực:

- Quản lý, lãnh đạo, điều hành, khả năng bao quát, tập hợp, quy tụ.

- Nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, cẩn thận, dám quyết đoán và chịu trách nhiệm trong giải quyết công việc, biết đúc kết kinh nghiệm, nhân điển hình tiên tiến.

- Tuân thủ mọi quy định của pháp luật.

- Hiểu biết về công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

- Có kiến thức về xã hội.

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống kịp thời, chính xác, hiệu quả, có kỹ năng giao tiếp, phối hợp, phân tích, tin học, máy tính.

 

1.2

Phó chi cục trưởng

Giúp Chi cục trưởng quản lý, điều hành một số lĩnh vực công tác nghiệp vụ về lĩnh vực cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

1. Năng lực:

- Quản lý, lãnh đạo, điều hành, khả năng bao quát, tập hợp, quy tụ.

- Nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, cn thận trong giải quyết công việc, biết đúc kết kinh nghiệm.

- Tuân thủ mọi quy định của pháp luật.

- Hiểu biết về về lĩnh vực cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện.

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống, giao tiếp, phối hợp, phân tích, tin học, máy tính.

 

1.3

Trưởng phòng - Chi cục PCTNXH

Trưởng phòng Hành chính - Tng hợp: Tham mưu công tác tổ chức cán bộ. Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật; tham gia Đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh. Tham mưu, thực hiện công tác thi đua khen thưởng của cơ quan. Tham mưu, thực hiện công tác cải cách hành chính; Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Tham mưu công tác thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan. Tham mưu xây dựng các nguồn kinh phí hoạt động hành chính cơ quan, kinh phí phòng chống mại dâm, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan. Phục vụ Hội nghị; Thực hiện công tác vệ sinh; bảo vệ trật tự, phòng chống cháy nổ cơ quan.

Trưởng phòng Quản lý cai nghiện ma tuý: - Tham mưu thực hiện hoạt động quản lý Nhà nước đối với Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội; các cơ sở cai nghiện ma túy tại cộng đồng. Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch củng cố các Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm bảo đảm các điều kiện hoạt động theo quy định của Pháp luật. Hướng dẫn tổ chức tiếp nhận người bị bắt buộc và người tự nguyện vào Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội, cơ sở cai nghiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Tham mưu thẩm tra, trình cấp có thẩm quyền cấp, thay đổi hoặc thu hồi hồ sơ, giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý của các tổ chức, có trên địa bàn tỉnh. Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ, quy trình cai nghiện cho người nghiện ma tuý tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội, cơ sở cai nghiện tại cộng đồng. Điều tra, thống kê, đánh giá tình hình tệ nạn nghiện ma tuý, tỷ lệ tái nghiện ma tuý, xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả cai nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện bền vững. Tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện ma tuý của Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội và các cơ sở cai nghiện tại cộng đồng. Hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội thực hiện giáo dục, dạy ngh, giải quyết việc làm gn với chương trình xóa đói, giảm nghèo cho người sau cai nghiện. Tổ chức các hoạt động tư vấn, phát hiện người nghiện ma túy; hướng dẫn quy trình cai nghiện ma tuý tại các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, trường học, các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tư vấn hỗ trợ bản thân và gia đình các đối tượng nghiện đi cai nghiện. Kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định đưa người nghiện vào Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội, cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý theo quy định của Pháp luật.

- Trưởng phòng Nghiệp vụ công tác xã hội: Tham mưu xây dựng các Chương trình, kế hoạch phối hợp hành động phòng, chống tệ nạn mại dâm, để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; đồng thời hướng dẫn tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh. Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, phòng chống tệ nạn mua bán người trên địa bàn tỉnh. Tham mưu tổ chức điều tra cơ bản, thống kê, đánh giá, tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh; nhằm xây dựng cơ chế chính sách về phòng chống tệ nạn mại dâm phù hợp luật pháp và điều kiện của tỉnh. Tham mưu hướng dẫn quy định danh mục chỗ làm việc, công việc không được sử dụng lao động dưới 18 tuổi trong các cơ sở kinh doanh, dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm. Tham mưu xây dựng các quy chế, quy định về trình tự thủ tục, cơ chế, chính sách tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về hòa nhập cộng đồng bền vững, để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch truyền thông phòng, chng tệ nạn mua bán người trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động tư vấn về quy trình tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Truyền thông nâng cao năng lực Phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về cho cán bộ cơ sở và người dân trong cộng đồng. Hướng dẫn các địa phương lập Hồ sơ hỗ trợ nạn nhân theo quy định. Thụ lý các hồ sơ hỗ trợ nạn nhân, thẩm tra, hoàn thiện trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định theo thẩm quyền.

1. Năng lực:

- Quản lý, lãnh đạo, điều hành, khả năng bao quát, tập hợp, quy tụ.

- Nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, cẩn thận trong giải quyết công việc, biết đúc kết kinh nghiệm.

- Tuân thủ mọi quy định của pháp luật

- Hiểu biết về lĩnh vực PCTNXH.

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống, giao tiếp, phối hợp, phân tích, có kỹ năng soạn thảo văn bản và sử dụng máy tính, tin học.

 

1.4

Phó Trưởng phòng - Chi cục PCTNXH

- Phó trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp: Giúp Trưởng phòng thực hiện công tác tổ chức cán bộ; hành chính - quản trị; kế hoạch, tổng hợp; kế toán, thi đua khen thưởng; cải cách hành chính.

- Phó trưởng phòng Quản lý cai nghiện ma tuý: Giúp Trưởng phòng thực hiện công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Phó trưởng phòng Nghiệp vụ công tác xã hội: Giúp trưởng phòng thực hiện công tác tuyên truyền; phòng chống tệ nạn mại dâm; phòng chống tệ nạn mua bán người.

1. Năng lực:

- Quản lý, lãnh đạo, điều hành, khả năng bao quát, tập hợp, quy tụ.

- Nm vững chuyên môn nghiệp vụ, cn thận trong giải quyết công việc, biết đúc kết kinh nghiệm.

- Tuân thủ mọi quy định của pháp luật

- Hiểu biết về lĩnh vực PCTNXH.

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống, giao tiếp, phối hp, phân tích, có kỹ năng soạn thảo văn bản và sử dụng máy tính, tin hc.

 

2

Vị trí việc làm gắn với chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

2.1

Theo dõi công tác dạy nghề - lao động sản xuất tại các trung tâm cho đối tượng cai nghiện ma túy, mại dâm

- Tham mưu kế hoạch và triển khai thực hiện công tác dạy nghề - lao động cho đối tượng.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo nghề dài hạn hoặc ngắn hạn, cấp chứng chỉ nghề cho đối tượng.

- Tổ chức lao động trị liệu cho đối tượng.

- Phân loại học viên theo độ tuổi, trình độ, sức khỏe tham gia học tập, sinh hoạt, điều trị.

- Báo cáo định kỳ về lĩnh vực phụ trách.

1. Năng lực:

- Nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, cẩn thận trong giải quyết công việc, biết đúc kết kinh nghiệm.

- Tuân thủ mọi quy định của pháp luật

- Hiểu biết về tâm lý đối tượng nghiện ma túy, mại dâm.

- Có tầm nhìn về nhu cầu việc làm trên địa bàn tỉnh.

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống, giao tiếp, phối hợp, phân tích, có kỹ năng soạn thảo văn bản và sử dụng máy tính, tin hc.

 

2.2

Phòng, chống tệ nạn xã hội

- Tham mưu xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức tuyên truyền về phòng chống mại dâm, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm về phòng chống mại dâm. Triển khai các dự án về phòng chống mại dâm, dự án hỗ trợ phụ nữ trẻ em bị mua bán để hòa nhập cộng đồng.

- Tham mưu triển khai việc xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Xây dựng Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã.

- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm về cai nghiện phục hi và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu thực hiện công tác quản lý đối tượng ma túy, mại dâm hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Xây dựng kế hoạch và triển khai cho đối tượng hoàn lương vay vốn theo Nghị quyết 25 của HĐND tỉnh

1. Năng lực:

- Nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, cẩn thận trong giải quyết công việc, biết đúc kết kinh nghiệm.

- Tuân thủ mọi quy định của pháp luật

- Hiểu biết lĩnh vực PCTNXH.

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống, giao tiếp, phối hợp, phân tích, có kỹ năng soạn thảo văn bản và sử dụng máy tính, tin học.

 

3

VTVL gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

3.1

Kế toán

- Nghiệp vụ kế toán; quản lý sổ sách thu, chi tài chính các quỹ; theo dõi danh mục tài sản của cơ quan; kiểm kê tài sản và công cụ, dụng cụ của cơ quan; thực hiện các chính sách, chế độ cụ thể cho công chức và người lao động trong cơ quan; định kỳ hàng tháng cùng với thủ quỹ kiểm kê quỹ, báo cáo lãnh đạo phòng theo quy định.

- Cập nhật thông tin về lương và các chế độ theo quy định của cán bộ, công chức.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán;

- Hiểu biết công tác tôn giáo;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế tại cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.2

Thủ quỹ

Thực hiện công tác kiêm nhiệm thủ quỹ cơ quan, quản lý quỹ tiền mặt tại cơ quan, nhập - xuất quỹ phải căn cứ vào phiếu thu, chi có phê duyệt của lãnh đạo, rút số dư tồn quỹ hàng ngày; Cùng với kế toán của cơ quan kiểm quỹ theo định kỳ; thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng đối với các lĩnh vực được phân công.

Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán và công tác thủ quỹ;

- Tính trung thực, thật thà, cẩn thận, tỉ mỉ trong công tác thủ quỹ của cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống; Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.3

Văn thư

- Chuyển công văn đi, vào sổ, luân chuyển đến các phòng nghiệp vụ theo quy trình;

- In ấn, nhân bản, vào sổ, phát hành công văn đi của cơ quan;

- Sử dụng, bảo quản con dấu các loại của cơ quan và báo cáo cơ quan công an theo quy định.

- Nhận công văn đến, vào sổ, luân chuyển đến các phòng nghiệp vụ theo quy trình; Kiểm tra và chuẩn bị phòng họp cho cơ quan trước khi tổ chức cuộc họp.

Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được giao; - Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống; Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp; phối hợp.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.4

Lưu trữ

- Vào sổ, phân loại, đóng gói văn bản đưa vào kho lưu trữ theo danh mục quy định; báo cáo định kỳ theo quy định.

Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

- Thực hiện theo quy định về công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan.

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp.

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.5

Lái xe

- Thực hiện công tác lái xe, chăm sóc, giữ gìn và đề xuất sửa chữa ô tô, đưa đón an toàn lãnh đạo Chi cục và CC đi công tác đúng giờ trong và ngoài giờ hành chính. Kết thúc đi công tác định kỳ theo đạt phải thanh toán dứt điểm phần tạm ứng đợt trước và ứng kinh phí cho chuyến công tác tiếp theo; kiểm tra, đề xuất, sửa chữa hoặc thay mới hệ thống quạt, điện, nước của cơ quan;

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công: pho to tài liệu, đưa công văn; Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng đối với các lĩnh vực được phân công.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bằng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng NĐ 68

3.6

Bảo vệ

- Trực đêm bảo vệ cơ quan, đảm bảo an toàn về mọi mặt.

- Chăm sóc cây cảnh trong cơ quan.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng NĐ 68

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 196/QĐ-UBND năm 2017 Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.956

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.187.177