Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1953/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Nguyễn Đình Cúc
Ngày ban hành: 06/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1953/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 06 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/6/2013 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Chính phủ quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 467/STP-KTVBQPPL ngày 19 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành đến ngày 30/6/2013 đã hết hiệu lực pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành, thị và các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH; VPCP;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT;
- UBMTTQ tỉnh; VKSND, TAND tỉnh;
- Như Điều 2;
- TT HĐND các huyện, thành, thị;
- Các PVP;
- NCTH;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, KSTTHC, NC1 (2b) (120b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Cúc

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 30/6/2013 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(Kèm theo Quyết định số: 1953 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

I. NGHỊ QUYẾT

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm văn bản

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

01

Nghị quyết số 170/2008/NQ-HĐND

16/12/2008

Về Chương trình khuyến công tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2008-2012

Hết thời gian thực hiện văn bản.

02

Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND

14/12/2012

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011

Đã thực hiện xong.

II. QUYẾT ĐỊNH

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm văn bản

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

01

Quyết định số 803/QĐ-UB

14/6/1993

Về việc quản lý mốc địa giới hành chính các cấp (tỉnh Vĩnh Phú cũ).

Tỉnh Vĩnh Phú cũ đã được chia tách địa giới hành chính theo Nghị quyết của Quốc hội Khóa IX, kỳ họp thứ 10 ngày 06/11/1996.

02

Quyết định số 1022/QĐ-UB

13/6/1995

Về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng đất để sản xuất gạch ngói và các sản phẩm đất nung khác

Thực hiện theo Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004.

03

Quyết định số 1200/1998/QĐ-UB

10/6/1998

Về việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng tủ sách pháp luật

Thực hiện theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010.

04

Quyết định số 2934/QĐ-UB

29/12/1998

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của khu vực dân cư

Thực hiện theo Nghị định 79/2003/NĐ-CP.

05

Quyết định số 986/2001/QĐ-UB

10/4/2001

Về thực hiện Điều 4, Nghị quyết số 18/1998/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 5 về một số quy định thực hiện chính sách dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Thực hiện theo Pháp lệnh Dân số năm 2003

06

Quyết định số 2358/2005/QĐ-UBND

01/9/2005

Về phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình cho cấp huyện, thành phố, thị xã

Đã được thay thế bằng Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013

07

Quyết định số 3129/2007/QĐ-UBND

23/11/2007

Về một số mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010

08

Quyết định số 2520/QĐ-UBND

01/9/2009

Về việc một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và công tác tổ chức giải thể thao

Đã được thay thế bằng Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 22/01/2013

09

Quyết định số 1114/QĐ-UBND

07/5/2009

Về việc Quy định mức thu thủy lợi phí và tiền nước của các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Đã được thay thế bằng Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

10

Quyết định số 1983/QĐ-UBND

14/6/2011

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2009 và dự toán ngân sách 2011

Đã thực hiện xong

11

Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND

30/9/2011

Về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Đã được thay thế bằng Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 29/3/2013

12

Quyết định số 2016/QĐ-UBND

17/6/2011

Về giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh

Đã được thay thế bằng Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 29/01/2013

III. CHỈ THỊ

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm văn bản

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

01

Chỉ thị số 39/CT

02/12/1995

Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo

Được thay thế bằng Chỉ thị số 22/CT- UBND ngày 29/12/2005.

02

Chỉ thị số 14/CT-UB

06/7/2004

Về việc đẩy mạnh công tác Tư pháp cơ sở

Được thay thế bằng Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 25/3/2013

03

Chỉ thị số 09/2005/CT-UBND

17/5/2005

Về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện theo Nghị định 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010.

04

Chỉ thị số 15/2005/CT-UBND

13/9/2005

Về việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng tủ sách pháp luật

Thực hiện theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010.

05

Chỉ thị số 22/CT-UBND

29/12/2005

Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 406/TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo

Được thay thế bằng Chỉ thị số 22/CT- UBND ngày 25/12/2009.

Tổng số: 19 văn bản (Trong đó: 02 Nghị quyết, 12 Quyết định, 05 Chỉ thị).

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1953/QĐ-UBND ngày 06/08/2013 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành đến ngày 30/6/2013 đã hết hiệu lực pháp luật

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.258

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!