Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1940/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Trung tâm hành chính công thành phố Quảng Ngãi do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 1940/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 23/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1940/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ: số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020; số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP; số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi tại Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 20/9/2017 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1830/SNV-CCHC ngày 11/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm hành chính công thành phố Quảng Ngãi trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND thành phố Quảng Ngãi.

Trung tâm hành chính công thành phố Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là cơ quan hành chính nhà nước, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Quảng Ngãi; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trụ sở làm việc đặt tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm:

1. Trung tâm là đầu mối tập trung thực hiện việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ; đôn đốc, theo dõi việc giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên hầu hết các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND, Chủ tịch UBND thành phố, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và một số cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

2. UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm căn cứ Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Quảng Ngãi và các quy định của Nhà nước có liên quan:

- Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế, lao động của Trung tâm.

- Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.

- Ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.

- Xác định cụ thể Danh mục thủ tục hành chính đưa vào giải quyết tại Trung tâm theo từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện cụ thể của thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Cơ chế tài chính và chế độ chính sách đối với công chức, người lao động làm việc tại Trung tâm:

1. Cơ chế tài chính: Trung tâm thực hiện theo cơ chế tài chính cơ quan hành chính nhà nước. Kinh phí hoạt động của Trung tâm được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và kinh phí được trích lại từ nguồn thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Chế độ chính sách:

- Đối với công chức chuyên trách và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ: Trung tâm chi trả tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp (nếu có) theo đúng quy định của Nhà nước đối với cơ quan hành chính.

- Đối với công chức thuộc các cơ quan, đơn vị cử đến làm việc tại Trung tâm: Lương và các chế độ chính sách của công chức thuộc biên chế của cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó chi trả theo quy định.

Ngoài ra, công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ làm việc tại Trung tâm được hưởng chế độ hỗ trợ thêm theo quy định của tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Giám đốc: Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, Giám đốc Trung tâm hành chính công thành phố Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Nội vụ (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH tỉnh;
- VPUB: CBTH;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1940/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Trung tâm hành chính công thành phố Quảng Ngãi do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


245

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175