Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 193/QĐ-UBND năm 2017 Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 193/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 18/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 193/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC BAN HÀNH BN MÔ T CÔNG VIC VÀ KHUNG NĂNG LC V TRÍ VIC LÀM CA S NGOI V

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2067/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Ngoại vụ đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2067/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2; (vbđt)
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ NGOẠI VỤ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh)

STT

Tên vị trí việc làm

Mô tả công việc của vị trí việc làm

Xác định khung năng lực

Ghi chú

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

1.1

Giám đốc

Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở; quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao; lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Sở; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác văn phòng, thanh tra, lãnh sự, tổ chức bộ máy, thi đua khen thưởng, Biển đông - Hải đảo.

1. Năng lực:

- Năng lực về chính trị;

- Năng lực lãnh đạo;

- Quản lý hành chính nhà nước;

- Quản lý, điều hành tổ chức; quản lý mục tiêu;

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án;

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai, tổng kết thực tiễn, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của tỉnh và Bộ Ngoại giao về xây dựng và phát triển ngành, quản lý NN về ngoại giao trên địa bàn tỉnh;

- Năng lực về luật pháp;

- Có khả năng tập hp, quy tụ.

2. Kỹ năng:

- Lãnh đạo, quản lý,

- Xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn.

 

1.2

Phó Giám đốc

- Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về tình hình và kết quả thực hiện lĩnh vực công tác được phân công.

- Phó Giám đốc Sở có nhiệm vụ và quyền hạn: thay mặt Giám đốc Sở điều hành, giải quyết công việc khi Giám đốc Sở đi vắng hoặc ủy quyền; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực được phân công và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực phụ trách. Đối với những vấn đề liên quan nhiều lĩnh vực hoặc liên quan cơ quan cấp trên thì phải có ý kiến Giám đốc trước khi quyết định. Những vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Phó Giám đốc khác thì chủ động phối hợp giữa các Phó Giám đốc để giải quyết, nếu không thống nhất thì báo cáo Giám đốc quyết định.

- Phó Giám đốc 1: Trực tiếp phụ trách công tác Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế.

- Phó Giám đốc 2: Trực tiếp phụ trách công tác Lễ tân và nghiệp vụ đối ngoại; công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

1. Năng lực:

- Năng lực về chính trị

- Năng lực lãnh đạo;

- Quản lý hành chính nhà nước;

- Quản lý, điều hành tổ chức; quản lý mục tiêu;

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án;

- Năng lực về chuyên môn nghiệp vụ;

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc;

- Tập hợp, quy tụ; năng lực về luật pháp.

2. Kỹ năng:

- Lãnh đạo, quản lý;

- Xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn.

 

1.3

Trưởng phòng

- Phụ trách chung, quản lý toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động của phòng trong lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện quản lý công chức, phân công nhiệm vụ, theo dõi, nhận xét kết quả hoạt động của công chức thuộc phòng; bảo đảm hoàn thành công việc đúng quy định, nội dung và thời gian thực hiện;

- Chủ trì xây dựng kế hoạch công tác hằng năm, quý, tháng của phòng; kế hoạch kinh phí, xử lý văn bản đến của phòng;

- Chủ trì tổ chức cuộc họp, các hoạt động phối hợp với tổ chức khác của phòng.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng của phòng.

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ khác của ngạch công chức được giao.

- Thực hiện một số công tác khác do lãnh đạo Sở phân công.

Khung năng lực chung

1. Năng lực:

- Có năng lực tham mưu, tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của phòng; nắm vững kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công đảm nhiệm, giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực quản lý; am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước và quốc tế về lĩnh vực phụ trách;

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc, tập hợp và phát huy sở trường từng công chức;

- Xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các giải pháp kinh tế-xã hội thuộc lĩnh vực được giao.

- Thống kê, phân tích, tập hợp, quy tụ và phối hợp hoạt động.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý lãnh đạo;

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Khả năng giao tiếp, ngoại ngữ tốt, làm việc độc lập với cường độ cao và chịu áp lực tốt, năng động, sáng tạo;

- Thành thạo kỹ năng soạn thảo văn bản, trình diễn powerpoint, photoshop, duyệt web;

- ng dụng tin học thành thạo.

 

1.3.1

Trưởng phòng Lãnh sự và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

- Trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo Sở các vấn đề về công tác lãnh sự; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Biển đông - Hải đảo và các vấn đề khác có liên quan.

Ngoài khung năng lực chung của trưởng phòng, cần có:

1. Năng lực:

- Nắm bắt kịp thời tình hình di trú của công dân Việt Nam và công dân nước ngoài trên địa bàn tỉnh; tham mưu xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh trong lĩnh vực được giao;

- Nắm vững chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý.

2. Kỹ năng:

- Có kỹ năng thuyết trình, làm việc theo nhóm.

- Có kỹ năng giải quyết mâu thuẫn tốt trong quá trình xử lý công việc.

 

1.3.2

Trưởng phòng Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế

- Trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo Sở về lĩnh vực đối ngoại và hợp tác quốc tế; kế hoạch triển khai thực hiện năm hữu nghị giữa Khánh Hòa với các tỉnh, thành ở nước ngoài; kế hoạch triển khai chiến lược ngoại giao văn hóa, ngoại giao kinh tế và đối ngoại nhân dân.

Ngoài khung năng lực chung của trưởng phòng, cần có:

1. Năng lực:

- Nghiên cứu, am hiểu về quản lý nhà nước; nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan đến chính sách của Nhà nước và luật quốc tế về lĩnh vực đối ngoại và hợp tác quốc tế.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng điều hành, quản lý;

- Quyết đoán, năng động, nhiệt tình;

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

 

1.3.3

Trưởng phòng Lễ tân và nghiệp vụ đối ngoại

- Trực tiếp tham mưu xây dựng đề án, kế hoạch công tác lễ tân và chương trình làm việc của lãnh đạo tỉnh với các địa phương ở nước ngoài; biên phiên dịch cho lãnh đạo tỉnh tại các buổi làm việc với các đoàn khách quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc trong các chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh.

Ngoài khung năng lực chung của trưởng phòng, cần có:

1. Năng lực:

- Tham mưu xây dựng, triển khai các đề án, dự án, chương trình kế hoạch thực hiện chức năng lễ tân ngoại giao, nghi lễ, nghi thức, khánh tiết tại các hoạt động đối ngoại của tỉnh;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng chương trình hoạt động của đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh dẫn đầu đi nước ngoài.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng thuyết trình, điều hành hội nghị, cuộc họp;

- Kỹ năng quản lý thực hiện dự án, đề án.

 

1.4

Phó Trưởng phòng

- Giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, điều hành một số mặt công tác khi Trưởng phòng đi vắng hoặc ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức được giao.

Khung năng lực chung

1. Năng lực:

- Nắm vững kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Có năng lực xây dựng Đề án, Chương trình, Kế hoạch, phương án, tổ chức triển khai thực hiện;

- Quản lý, điều hành; tham mưu, tng hợp;

- Giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực quản lý.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng lãnh đạo quản lý;

- Kỹ năng phân tích;

- Khả năng giao tiếp, phối hợp;

- Ngoại ngữ tốt;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- ng dụng tin học thành thạo.

 

1.4.1

Phó Trưởng phòng Lãnh sự và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

- Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo, điều hành về công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài; hỗ trợ các vấn đề hộ tịch;

- Triển khai xây dựng kế hoạch đối với đoàn lãnh đạo tỉnh đi công tác nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào làm việc tại tỉnh.

- Tham mưu thực hiện hoạt động tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh (công tác MIA); tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động MIA tại địa phương;

- Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn giải quyết các vụ việc về tàu thuyền, ngư dân; công tác lãnh sự.

- Tham mưu UBND tỉnh giúp đỡ các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài gặp khó khăn trong quá trình tìm hiểu, làm ăn, sinh sống tại địa phương.

Ngoài khung năng lực chung phó trưởng phòng, cần có:

1. Năng lực:

- Tập hp, quy tụ, nắm vững chính sách về hộ tịch, bảo hộ công dân, lãnh sự.

- Có năng lực về trắc địa, bản đồ, nắm vững chính sách liên quan đến hoạt động MIA, tàu thuyền, ngư dân.

2. Kỹ năng:

- Phối hợp, xử lý tình huống;

- Sử dụng thành thạo phần mềm.

 

1.4.2

Phó Trưởng phòng Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế

- Xây dựng chuyên mục về thông tin đối ngoại trên website của Sở; cung cấp thông tin quảng bá về hình ảnh đất nước, con người, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Khánh Hòa cho các cơ quan đại diện ngoại giao.

- Cung cấp thông tin có định hướng để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại cho Bộ Ngoại giao và cơ quan có thẩm quyền.

- Quản lý phóng viên, báo chí nước ngoài hoạt động tại tỉnh;

- Quản lý các Hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh; tham mưu triển khai thực hiện điều ước quốc tế tại địa phương; ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.

- Tham mưu công tác đấu tranh dư luận trên các vấn đề dân chủ, nhân quyền, chủ quyền biển đảo, quảng bá hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Thu thập, lựa chọn và thẩm tra các đối tác nước ngoài vào kinh doanh, đầu tư tại tỉnh.

- Quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; quản lý và xét cho phép sử dụng thẻ ABTC cho doanh nhân trên địa bàn tỉnh;

- Tìm kiếm các suất học bổng nước ngoài; tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại tại địa phương.

Ngoài khung năng lực chung của phó trưởng phòng, cần có:

- Am hiểu về quản lý nhà nước; nắm vững các quy định có liên quan đến chính sách, pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế về các lĩnh vực được phân công.

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

 

1.4.3

Phó Trưởng phòng Lễ tân và nghiệp vụ đối ngoại

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở, trước Trưởng phòng và trước pháp luật về những nhiệm vụ được phân công.

- Thực hiện công tác lễ tân, hướng dẫn nghi thức nghi lễ ngoại giao cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh.

- Phụ trách công tác biên phiên dịch các tài liệu, văn bản bằng tiếng nước ngoài theo chức năng, nhiệm vụ của Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công.

Ngoài khung năng lực chung phó trưởng phòng, cần có

1. Năng lực:

- Năng lực quản lý hành chính nhà nước

- Thông thạo ngoại ngữ

- Kỹ năng quản lý, điều hành tổ chức

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý lãnh đạo

- Xử lý tình huống

- Khả năng phân tích

- Kỹ năng giao tiếp khéo léo

- Kỹ năng phối hợp.

 

1.5

Chánh Văn phòng

- Phụ trách chung, quản lý, điều hành toàn bộ công việc, hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở, tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổng hợp, điều phối hoạt động của Sở Ngoại vụ theo chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt.

- Tham mưu công tác quy hoạch, xây dựng chương trình kế hoạch ngắn hạn, dài hạn ở các lĩnh vực thuộc phạm vi công tác của Sở.

- Tham mưu việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cải cách hành chính, ISO, thi đua - khen thưởng, tài chính, đào tạo bồi dưỡng, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác chuyên môn của Sở.

Ngoài khung năng lực chung của trưởng phòng, cần có

1. Năng lực:

- Quản lý hành chính nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ.

- Quản lý, điều hành tổ chức; quản lý mục tiêu

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án

- Nắm vững về công tác kế hoạch, tài chính

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, lễ tân

- Kỹ năng tổng hợp

- Kỹ năng về hành chính, quản trị

- Kỹ năng điều hành hội nghị, cuộc họp

 

1.6

Phó Chánh Văn phòng

Giúp Chánh Văn phòng, tham gia quản lý toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động của Văn phòng Sở và chịu trách nhiệm một số lĩnh vực được Chánh Văn phòng phân công phụ trách.

PCVP1: Phụ trách công tác tài chính, kế hoạch, quản trị văn phòng, đào tạo bồi dưỡng.

PCVP 2: Phụ trách cải cách hành chính, chế độ công vụ, công chức; bình đng giới; văn thư, lưu trữ; thi đua-khen thưởng, ISO, pháp chế.

Ngoài khung năng lực chung phó trưởng phòng, cần có

1. Năng lực:

- Am hiểu về lĩnh vực tài chính, kế hoạch

- Quản lý, điều hành tổ chức

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, tổ chức triển khai công việc

- Nắm vững về luật và các VB QPPL liên quan

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, lễ tân

- Kỹ năng tổng hợp

- Kỹ năng về hành chính, quản trị

 

1.7

Chánh Thanh tra

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của sở; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi được phân cấp quản lý của Sở.

- Tham mưu Giám đốc Sở kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý;

- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Kiến nghị Giám đốc Sở xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của GĐ Sở có hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

Ngoài khung năng lực chung của trưởng phòng, cần có

- Nắm vững các quy định của pháp luật về Thanh tra

- Hiểu biết thêm một số lĩnh vực các lĩnh vực chung của ngành nội vụ và các ngành có liên quan.

- Có năng lực am hiểu, tham mưu, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc lĩnh vực nội vụ.

- Có khả năng làm trưởng đoàn thanh tra thuộc lĩnh vực ngoại vụ với nhiều hình thức, quy mô khác nhau.

 

1.8

Phó Chánh Thanh tra

Giúp Chánh Thanh tra Sở trực tiếp phụ trách công tác thanh tra; Quản lý, điều hành Thanh tra Sở theo ủy quyền của Chánh Thanh tra Sở.

Ngoài khung năng lực chung phó trưởng phòng, cần có:

- Nắm vững các quy định của pháp luật về Thanh tra

- Có năng lực tham mưu thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc lĩnh vực ngoại vụ và các công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của thanh tra

- Có khả năng tham gia đoàn thanh tra và tham mưu trưởng đoàn lĩnh vực được giao.

 

2

Vị trí việc làm gắn với chuyên môn, nghiệp vụ

Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và do lãnh đạo đơn vị phân công

Khung năng lực chung

1. Năng lực:

- Nm vững các quy định của pháp luật, chế độ, chính sách của ngành, các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn được giao.

- Nắm rõ quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể.

- Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất cải tiến nghiệp vụ quản lý, có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm, có năng lực triển khai công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

- Am hiểu thực tiễn, kinh tế-xã hội về công tác quản lý đối với lĩnh vực được giao, nắm được xu hướng phát triển của ngành, lĩnh vực trong nước và địa phương.

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu.

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Thành thạo ngoại ngữ;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

2.1

Hợp tác quốc tế

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác được phân công có liên quan đến hợp tác quốc tế.

- Rà soát, thống kê các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Ngoại giao theo định kỳ hàng năm.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược ngoại giao kinh tế, chiến lược ngoại giao văn hóa và đối ngoại nhân dân.

- Tham mưu việc tham gia các sự kiện quốc tế tổ chức tại các tỉnh có ký kết quan hệ hợp tác; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.

- Thu thập, lựa chọn và thẩm tra các đối tác nước ngoài vào kinh doanh, liên doanh, liên kết kinh tế, đầu tư vào tỉnh.

- Thông qua kênh ngoại giao, tham mưu UBND tỉnh lựa chọn đối tác phù hợp để thiết lập các quan hệ hữu nghị, hợp tác tiến tới ký kết thỏa thuận quốc tế nhân danh cơ quan cấp tỉnh.

- Giám sát, kiểm tra, thanh tra, tham mưu xử lý vi phạm về việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế sai quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo S, lãnh đạo phòng phân công.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có:

1. Năng lực:

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chính sách của nhà nước về lĩnh vực đối ngoại và chuyên ngành được phân công.

- Phân tích, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế, các nội dung có liên quan đến hợp tác quốc tế.

2. Kỹ năng:

- Giao tiếp, làm việc theo nhóm

- Ngoại ngữ tốt

- Thành thạo tin học

 

2.2

Phiên dịch

- Phụ trách công tác biên phiên dịch các tài liệu, văn bản bằng tiếng nước ngoài theo chức năng, nhiệm vụ của Sở.

- Biên, phiên dịch tại các buổi làm việc với các đoàn khách quốc tế, cá nhân, tổ chức nước ngoài đến làm việc với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở hoặc trong các chuyến đi công tác nước ngoài.

- Xây dựng chương trình hoạt động của các đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh dẫn đầu đi công tác ở nước ngoài.

- Xây dựng các chương trình, đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức đối ngoại cho cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện công tác lễ tân ngoại giao, nghi thức, nghi lễ, khánh tiết tại các hoạt động đối ngoại của tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở, Trưởng phòng phân công.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có:

Năng lực tổng hợp; năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực quản lý; năng lực về công tác đối ngoại, biên phiên dịch, lễ tân.

 

2.3

Lễ tân đối ngoại

- Nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật về tình hình trong và ngoài nước, các thông tin về đất nước, con người, phong tục tập quán của các nước trong và ngoài khu vực và các nước trên thế giới; báo cáo, đề xuất phương hướng và các giải pháp thực hiện nhằm phục vụ cho hoạt động đối ngoại của tỉnh.

- Nghiên cứu các quy định về quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao; các nguyên tắc trong lễ tân ngoại giao như: nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, nguyên tắc bình đẳng không phân biệt đối xử, nguyên tắc có đi có lại, kết hợp luật pháp quốc tế với quy định quốc gia và truyền thng dân tộc, cũng như những cách thức cần lưu ý khi tiếp xúc đối ngoại.

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao, tham mưu tổ chức lớp cập nhật kiến thức đối ngoại và bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng đối ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức, các cán bộ chuyên trách về công tác đối ngoại cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

- Biên dịch các văn bản, các tài liệu bằng tiếng nước ngoài theo yêu cầu công tác; hỗ trợ phiên dịch phục vụ cho các buổi tiếp khách nước ngoài có lãnh đạo tỉnh tham dự hoặc các đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh.

- Hướng dẫn các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh theo đúng nghi thức ngoại giao.

- Thực hiện một số công tác khác do lãnh đạo phòng và lãnh đạo Sở phân công.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có:

1 .Năng lực:

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước về thanh tra; các quy trình, nghiệp vụ và kỹ năng đi ngoại.

2. Kỹ năng:

- Biên phiên dịch tốt

- Khả năng giao tiếp khéo léo, hòa nhã

- Xử lý tình huống nhạy bén

- Kỹ năng phân tích, phối hợp tốt

 

2.4

Quản lý Hội nghị, Hội thảo có yếu tố nước ngoài

- Tham mưu việc tổ chức Hội nghị Hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh; đối với các trường hợp có nội dung nhạy cảm cần tham khảo ý kiến của Bộ Ngoại giao trước khi trình UBND tỉnh.

- Các Hội nghị Hội thảo quốc tế có tầm cỡ do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức: hỗ trợ công tác biên phiên dịch, chuẩn bị cơ sở vật chất, chuẩn bị tài liệu, hậu cần, tham gia đón tiếp các đoàn khách quốc tế.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý, kiểm tra nội dung, chương trình tổ chức Hội thảo, đối tượng tham dự, đảm bảo công tác an ninh...

- Tham mưu UBND tỉnh xử lý hoặc đình chỉ việc tổ chức Hội nghị Hội thảo tại địa phương đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu hoặc có hành vi vi phạm pháp luật.

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh tình hình tổ chức, quản lý Hội nghị Hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có:

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước về Hội nghị hội thảo quốc tế;

- Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, báo cáo các nội dung có liên quan đến tình hình tổ chức, quản lý Hội nghị hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh.

 

2.5

Theo dõi công tác biên giới

- Phối hợp tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế biển đảo tại địa phương.

- Tham mưu tổ chức các hội thảo, các lớp tập huấn chuyên đề về Bin Đông - Hải đảo cho toàn thể cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, giáo dục và phổ biến pháp luật về biên giới biển cho toàn thể cán bộ công chức, học sinh, sinh viên và nhân dân trên toàn tỉnh.

- Phối hợp tham mưu tiếp tục cải cách thủ tục hành chính ở khu vực biên giới, biển đảo phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ với phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, phát huy mối quan hệ sẵn có của tỉnh với các nước tuyên truyền, lồng ghép các hoạt động chính trị, xã hội, thông tin về chủ quyền biển, đảo...

- Tham mưu các hoạt động khác có liên quan đến công tác biển, đảo trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện một số công tác khác do lãnh đạo phòng và lãnh đạo Sở phân công.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có:

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước về biên giới, hải đảo

- Tổng hợp, phân tích, báo cáo các nội dung có liên quan đến tình hình Biển Đông - Hải đảo.

 

2.6

Công tác lãnh sự

- Tham mưu xử lý, giải quyết từng vụ việc đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

- Tham mưu xử lý, giải quyết các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật nhưng thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao.

- Phối hợp hỗ trợ các cơ quan, đơn vị giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và theo thông lệ quốc tế.

- Hỗ trợ giải quyết các thủ tục cần thiết trong trường hợp người nước ngoài bị tai nạn nghiêm trọng cần phải vận chuyển về nước để tiếp tục điều trị theo đề nghị của thân nhân nạn nhân hoặc theo yêu cầu của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam mà người nước ngoài là công dân của nước họ.

- Tham mưu triển khai các hoạt động chung tìm kiếm MIA trên địa bàn tỉnh, đề xuất xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động MIA tại địa phương.

- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai đợt hoạt động chung tìm kiếm MIA xảy ra trên địa bàn tỉnh khi hoạt động kết thúc.

- Thực hiện một số công tác khác do lãnh đạo phòng và lãnh đạo Sở phân công.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có:

Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, báo cáo các nội dung có liên quan đến công tác lãnh sự.

 

2.7

Theo dõi người Việt Nam ở nước ngoài

- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các chương trình hoạt động cụ thể đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu xây dựng chương trình kế hoạch hàng năm cho lãnh đạo tỉnh gặp gỡ các doanh nhân là Việt Kiều đang làm ăn, sinh sống trên địa bàn tỉnh vào các dịp đầu năm, các dịp lễ quan trọng trong năm.

- Hỗ trợ các vấn đề hộ tịch; công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài.

- Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn giải quyết các vấn đề tàu thuyền, ngư dân gặp nạn trên biển, công tác cứu hộ, cứu nạn và tàu thuyền, ngư dân của địa phương đi bin bị phía nước ngoài bắt giữ.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có:

Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, báo cáo các nội dung có liên quan đến công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

 

2.8

Thanh tra

- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra liên quan đến công tác ngoại vụ.

- Tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Theo dõi, tham mưu thực hiện công tác phòng chống tham nhũng.

- Phối hợp tham mưu việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính theo lĩnh vực ngoại vụ.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra kết quả kê khai, xác minh, kết luận và xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập đối với người kê khai.

- Định kỳ, báo cáo kết quả về cơ quan thanh tra cùng cấp.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có:

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước về thanh tra; các quy trình, nghiệp vụ thanh tra.

- Có khả năng tham gia đoàn thanh tra với các quy mô khác nhau.

 

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

3.1

Tổ chức nhân sự

- Quản lý Hồ sơ của cán bộ, công chức của cơ quan;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác: tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức.

Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về quản trị hành chính, nhân sự và các vấn đề trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.2

Hành chính - Tổng hợp

- Tổng hợp và báo cáo công tác cải cách hành chính của Sở theo quy định; Công tác An toàn giao thông.

- Tổng hợp và báo cáo công tác vì Phụ nữ tiến bộ; báo cáo thực hiện quy chế dân chủ; báo cáo phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật và một số báo cáo khác theo quy định.

- Theo dõi phép năm của CBCC; về việc chấp hành giờ giấc, nội quy cơ quan;

- Tổng hợp báo cáo tuần, tháng, quý năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thông qua các kế hoạch đã được duyệt; theo dõi mua sắm công cụ lao động, vật rẻ tiền mau hỏng và những công việc tạp vụ khác.

- Cập nhật thông tin quản lý cán bộ, công chức.

- Tổng hợp, theo dõi mở sổ sách xuất - nhập - tồn các vật dụng trang bị cơ quan, quản lý chung tài sản của cơ quan.

Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác hành chính;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.3

Hành chính - Một cửa

- Thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, trả kết quả hồ sơ một cửa thuộc lĩnh vực ngoại vụ và các công việc khác liên quan.

- Theo dõi tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các thủ tục hành chính của Sở theo quy định.

Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về Hành chính - Một cửa;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống; Khả năng phân tích; Kỹ năng tin học, máy tính.

- Kỹ năng phối hợp; giao tiếp

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản.

 

3.4

Quản trị công sở

- Xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa thay thế trang thiết bị trong cơ quan; Đề xuất mua sắm, sửa chữa, bảo trì máy móc, thiết bị văn phòng của cơ quan. Đảm bảo máy móc thiết bị, văn phòng ở tình trạng phục vụ tốt.

- Phòng cháy, chữa cháy; phòng chống bão, lụt; công nghệ thông tin; bảo vệ an ninh cơ quan;

- Điều động xe, trang trí, hậu cần.

Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về quản trị hành chính;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.5

Công nghệ thông tin

- Theo dõi, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng máy tính PC, lap- top, các thiết bị mạng, máy in, máy chủ, các phần mềm ứng dụng; hệ thống hạ tầng truyền thông do Bộ Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai;

- Quản trị, duy trì, cập nhật thông tin trang thông tin tổng hợp của Sở;

- Hỗ trợ âm thanh, ánh sáng cho công tác hội nghị, thu thập tin bài: âm thanh, chụp ảnh...

- Chuyên trách các vấn đề về hệ thống quản lý chất lượng ISO TCVN 9001:2008 (Báo cáo, đánh giá, duy trì chất lượng, kinh phí thực hiện...) và thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

Năng lực:

- Nghiệp vụ chuyên môn về công nghệ thông tin

- Am hiểu, áp dụng đúng các quy định của pháp luật chính sách, pháp luật của nhà nước về công nghệ thông tin;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công.

Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống, công tác phối hợp;

- Khả năng phân tích;

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng truyền đạt kiến thức về tin học, máy tính.

 

3.6

Kế toán

- Nghiệp vụ kế toán; quản lý sổ sách thu, chi tài chính các quỹ; theo dõi danh mục tài sản của cơ quan; kiểm kê tài sản và công cụ, dụng cụ của cơ quan; thực hiện các chính sách, chế độ cụ thể cho công chức và người lao động trong cơ quan; định kỳ hàng tháng cùng với thủ quỹ kiểm kê quỹ, báo cáo lãnh đạo phòng theo quy định.

- Cập nhật thông tin về lương và các chế độ theo quy định của cán bộ, công chức.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở phân công.

Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế tại cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật trong công tác tài chính, kế toán.

Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.7

Thủ Quỹ

Thực hiện công tác kiêm nhiệm thủ quỹ cơ quan, quản lý quỹ tiền mặt tại cơ quan, nhập - xuất quỹ phải căn cứ vào phiếu thu, chi có phê duyệt của lãnh đạo, rút số dư tồn quỹ hàng ngày; Cùng với kế toán của cơ quan kim quỹ theo định kỳ; thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo văn phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo đối với các lĩnh vực được phân công.

Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán và công tác thủ quỹ;

- Tính trung thực, thật thà, cẩn thận, tỉ mỉ trong công tác thủ quỹ của cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.8

Văn thư

- Chuyển công văn đi, vào sổ, luân chuyển đến các phòng nghiệp vụ theo quy trình;

- In ấn, nhân bản, vào sổ, phát hành công văn đi của cơ quan

- Sử dụng, bảo quản con dấu các loại của cơ quan và báo cáo cơ quan công an theo quy định.

- Nhận công văn đến, vào sổ, luân chuyển đến các phòng nghiệp vụ theo quy trình; Kiểm tra và chuẩn bị các phòng họp cho cơ quan trước khi tổ chức cuộc họp.

- In ấn, nhân bản, vào sổ, phát hành công văn đi của cơ quan

- Sử dụng, bảo quản con dấu các loại của cơ quan và báo cáo cơ quan công an theo quy định.

Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được giao;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp.

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Sử dụng thành thạo về máy vi tính và các phần mềm ứng dụng liên quan

 

3.9

Lưu trữ

- Vào sổ, phân loại, đóng gói văn bản đưa vào kho lưu trữ theo danh mục quy định; báo cáo định kỳ cho Chi cục Văn thư, lưu trữ tỉnh.

Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

- Thực hiện theo quy định về công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan.

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống; Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng phối hợp.

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.10

Nhân viên kỹ thuật

- Theo dõi, sửa chữa nhỏ máy tính PC, laptop, iPad (phần mềm), máy in, hệ thống mạng LAN nội bộ (máy chủ, đường dây mạng); hệ thống hạ tầng truyền thông do Bộ Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai;

- Theo dõi lý lịch trang thiết bị vi tính của cơ quan, đề xuất trang bị, sửa chữa thiết bị vi tính khi có nhu cầu của các phòng nghiệp vụ chuyên môn;

Cài đặt, xử lý sự cố phần mềm, phần cứng, hệ thống mạng tại Sở.

Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo văn phòng phân công

Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về công nghệ thông tin; có khả năng nhận biết hư hỏng và sửa chữa nhỏ máy móc, thiết bị về vi tính của cơ quan;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống; phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.11

Lái xe

- Thực hiện công tác lái xe, chăm sóc, giữ gìn và đề xuất sửa chữa ô tô, đưa đón an toàn lãnh đạo Sở và CC đi công tác đúng giờ trong và ngoài giờ hành chính. Kết thúc đi công tác định kỳ theo đợt phải thanh toán dứt điểm phần tạm ứng đt trước và ứng kinh phí cho chuyến công tác tiếp theo; kiểm tra, đề xuất, sửa chữa hoặc thay mới hệ thống quạt, điện, nước của cơ quan;

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Văn phòng phân công; Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo văn phòng đối với các lĩnh vực được phân công.

- Có đủ sức khoẻ theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế cấp huyn trở lên xác nhn;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bằng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng NĐ 68

3.12

Bảo vệ

- Thực hiện công tác bảo vệ cơ quan, chăm sóc cây cảnh, đảm bảo an toàn trong cơ quan 24/24.

- Giữ gìn tài sản cơ quan, đề xuất, sửa chữa hoặc thay mới hệ thống quạt, điện, nước của cơ quan;

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo Sở phân công;

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo Sở đối với các lĩnh vực được phân công.

- Có đủ sức khoẻ theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế cấp huyện trở lên xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bằng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng NĐ 68

3.13

Phục vụ

- Quét dọn và lau chùi sạch sẽ tại các phòng làm việc của cơ quan và khu vực công cộng trong khuôn viên của Sở.

- Chuẩn bị nước uống, dọn vệ sinh mỗi ngày tại các phòng họp, các phòng của Lãnh đạo Sở.

- Kiểm tra, phát hiện hư hỏng tại nhà vệ sinh, các phòng họp, điện, nước của cơ quan và báo lại cho Văn phòng kịp thời sửa chữa.

- Có đủ sức khoẻ theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế cấp huyện trở lên xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bằng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng NĐ 68

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 193/QĐ-UBND năm 2017 Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.010

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32