Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1923/QĐ-BTC năm 2009 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trong đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Số hiệu: 1923/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 11/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1923/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2007 TRONG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/05/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về PCTN;
- Thanh tra Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Đảng ủy, Công đoàn cơ quan Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Thanh tra Bộ.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 TRONG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1923/QĐ-BTC ngày 11/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHẦN A – MỤC ĐÍCH

Việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn 1 (từ nay đến năm 2011) trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính nhằm cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Tài chính đã được xác định trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng của Chính phủ. Từ đó, góp phần thiết thực để ngăn chặn, triệt tiêu các điều kiện và cơ hội phát sinh tham nhũng trong việc hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật, nhất là trong quá trình ban hành và tổ chức thi hành các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý tài chính, ngân sách của Bộ Tài chính.

PHẦN B – YÊU CẦU

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhóm giải pháp và lộ trình thực hiện đã được đề ra trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 nhằm thống nhất mục tiêu chung của ngành trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

- Các đơn vị thuộc Bộ có hệ thống ngành dọc (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Kho bạc nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước) có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện của từng hệ thống, chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới ở các địa phương lập chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai việc thực hiện Chiến lược.

- Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan;

- Tăng cường tính công khai, minh bạch trong quá trình hoạch định chính sách, tuyển dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; tăng cường dân chủ cơ sở.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức nhằm ngăn chặn, phòng ngừa có hiệu quả những hành vi tham nhũng.

PHẦN C – NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến Chiến lược phòng, chống tham nhũng và các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình.

2. Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính có trách nhiệm nghiên cứu để bổ sung nội dung Chiến lược vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức ngành Tài chính.

3. Các cơ quan báo chí, tuyên truyền thuộc Bộ tăng cường phổ biến, tuyên truyền về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng. Chú trọng đăng tải thông tin, nội dung liên quan đến việc thực hiện Chiến lược, đấu tranh phòng chống những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng.

II. Về triển khai thực hiện các nhóm giải pháp của Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng.

1. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật.

1.1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động thực hiện các quy định nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong quá trình soạn thảo, trình, ban hành chính sách, pháp luật; quá trình chuẩn bị, trình, ban hành quyết định, văn bản hành chính gắn liền với việc cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm túc các quy định do cơ quan có thẩm quyền ban hành nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật.

1.2. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách theo Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 – 2001 (phê duyệt kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ). Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án trong phạm vi quản lý của Bộ Tài chính để có đề xuất nhằm rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính giai đoạn 2011 – 2020.

1.3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, chấp hành pháp luật của các đơn vị, cá nhân trong phạm vi quản lý của mình.

2. Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

2.1. Tiếp tục rà soát việc phân công, phân cấp trong quản lý tài chính – ngân sách nhằm quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cấp quản lý. Thực hiện nghiêm túc những quy định về phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước; Rà soát việc tổ chức, triển khai thực hiện Luật quản lý thuế nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu quản lý, đồng thời không gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

2.2. Thực hiện nghiêm túc những quy định do cơ quan có thẩm quyền ban hành nhằm hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong ngành Tài chính.

2.3. Chủ động thực hiện những nhiệm vụ nhằm hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính được giao trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, gồm:

a) Xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức.

b) Nghiên cứu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc thực hiện chi trả qua tài khoản đối với tất cả các khoản chi từ ngân sách Nhà nước cho cán bộ, công chức.

c) Phối hợp với Bộ Nội vụ để xây dựng Đề án cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ đãi ngộ khác của cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn sau năm 2012.

2.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc minh bạch tài sản, thu nhập, việc thực thi công vụ ở những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

3. Hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh, bình đẳng, công bằng, minh bạch.

3.1. Chủ động thực hiện những nhiệm vụ nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh, bình đẳng, công bằng, minh bạch thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính được giao trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.

Việc phân công thực hiện những nội dung hoạt động cụ thể được chi tiết tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

3.2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ được phân công thực hiện những nội dung hoạt động cụ thể nêu tại điểm 3.1 trên có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc để trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản theo đúng lộ trình đã đề ra. Đồng thời, cần chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình thực hiện.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong phát hiện, xử lý tham nhũng.

4.1. Trong phạm vi trách nhiệm quản lý, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với những hành vi tham nhũng, tiêu cực.

4.2. Thanh tra Bộ, Thanh tra các Tổng cục tăng cường thực hiện chức năng giám sát hành chính, thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ công vụ, việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, tập trung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của mọi tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong quản lý tài chính – ngân sách. Tăng cường hiệu lực thi hành các kết luận của cơ quan thanh tra tài chính.

4.3. Thanh tra Bộ đẩy mạnh việc thực hiện Đề án nâng cao năng lực Thanh tra Tài chính; chú trọng tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống tham nhũng, phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra.

5. Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, nhận thức và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong phòng, chống tham nhũng

5.1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-BCHĐB-LĐBTC-BCHCĐ-BCHĐTN-BCHHCCB ngày 6/7/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Bộ Tài chính, BCH Công đoàn, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BCH Hội cựu chiến binh Bộ Tài chính về ban hành Quy chế phối hợp giữa tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và chính quyền các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

5.2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/2007/CT-BTC ngày 21/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tổ chức triển khai Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

5.3. Trường Bồi dưỡng cán Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

(Việc phân công thực hiện các giải pháp nhiệm vụ được chi tiết tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)

III. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chiến lược trong phạm vi chức năng quản lý của đơn vị mình. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có hệ thống ngành dọc (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước) có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chiến lược của các đơn vị cấp dưới ở các địa phương.

2. Thanh tra Bộ có trách nhiệm giúp Bộ trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chiến lược của các đơn vị thuộc Bộ.

IV. Đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Chiến lược.

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Chiến lược của đơn vị mình để báo cáo Bộ.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có hệ thống ngành dọc (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Kho bạc nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước) có trách nhiệm đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Chiến lược trong toàn hệ thống để báo cáo Bộ.

Việc báo cáo được thực hiện định kỳ hằng quý, các đơn vị gửi về Thanh tra Bộ trước ngày 10 của tháng cuối quý.

2. Thanh tra Bộ có trách nhiệm giúp Bộ trong việc tiếp nhận báo cáo việc thực hiện Chiến lược của các đơn vị thuộc Bộ; tổng hợp, báo cáo việc thực hiện Chiến lược của Bộ để báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định.

PHẦN D – TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch có trách nhiệm tổ chức thực hiện, đảm bảo yêu cầu chất lượng và tiến độ quy định.

2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện, bảo đảm thời hạn thực hiện các nội dung, yêu cầu trong Kế hoạch này.

3. Thanh tra Bộ có trách nhiệm giúp Bộ làm đầu mối để tham mưu việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Chiến lược để báo cáo theo đúng quy định.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG TRÁCH NHỆM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Chủ yếu cho giai đoạn từ nay đến năm 2011)
(Ban hành kèm theo Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 tại Quyết định số 1923/QĐ-BTC ngày 11/08/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

NHIỆM VỤ

SẢN PHẨM

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN HOÀN THÀNH (tháng/ năm)

CƠ QUAN BAN HÀNH HOẶC PHÊ DUYỆT

A. NHÓM GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC THI CÔNG VỤ

I. Những nhiệm vụ Bộ Tài chính chủ trì thực hiện

1

Sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức, gồm các đề án cụ thể:

 

 

 

 

1.1

Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp

Định mức phân bổ dự toán ngân sách đối với cơ quan tư pháp

Quyết định

Vụ Ngân sách nhà nước; Vụ Pháp chế,…

Quý II/2010

Thủ tướng Chính phủ

1.2

Vụ Ngân sách nhà nước

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011 và giai đoạn 2011-2015.

Quyết định

Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Vụ Pháp chế,…

5/2010

Thủ tướng Chính phủ

1.3

Đề án thí điểm thực hiện cơ chế cấp phát ngân sách theo kết quả công việc đối với cơ quan hành chính, và đơn vị sự nghiệp công lập

Đề án

Vụ Hành chính sự nghiệp; Vụ I, Vụ Pháp chế,…

Quý IV/2010

Thủ tướng Chính phủ

1.4

Cục Quản lý công sản

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/05/2007 quy định tiêu chuẩn, định mức chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước.

Quyết định

Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ I, Vụ Pháp chế,…

Quý I/2010

Thủ tướng Chính phủ

1.5

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 54/2007/QĐ-TTg ngày 19/04/2007 về việc quản lý sử dụng xe ô tô phục vụ lễ tân thuộc nhà nước thuộc Bộ Ngoại giao

Quyết định

Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ Pháp chế,…

Quý IV/2010

Thủ tướng Chính phủ

1.6

Cục Quản lý công sản

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2009/TT-BTC ngày 15/01/2009 hướng dẫn biểu mẫu thực hiện công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và báo cáo số liệu tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Thông tư

Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

Quý I/2010

Bộ trưởng Bộ Tài chính

2

Kho bạc Nhà nước

Thực hiện việc chi trả qua tài khoản đối với tất cả các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức.

Quyết định

Vụ hành chính, sự nghiệp, Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính, Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

12/2010

Thủ tướng Chính phủ

II. Những nhiệm vụ Bộ Tài chính phối hợp thực hiện

1

Bộ Nội vụ

Cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ đãi ngộ khác của cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn sau năm 2012

Đề án

Vụ Pháp chế; Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp; Vụ Ngân sách nhà nước,…

6/2012

Chính phủ

B. NHÓM GIẢI PHẢP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ KINH TẾ, XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CẠNH TRANH, BÌNH ĐẲNG, CÔNG BẰNG, MINH BẠCH

I. Những nhiệm vụ Bộ Tài chính chủ trì thực hiện

1

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công nghệ, quản lý trong lĩnh vực thuế, hải quan

Đề án

Vụ Pháp chế; vụ Chính sách thuế; Cục Tin học và Thống kê tài chính,…

12/2009

Chính phủ

2

Vụ Chính sách thuế

Luật Thuế nhà, đất

Dự án Luật

Vụ Pháp chế, Tổng cục Thuế, Cục Quản lý công sản,…

5/2010

Quốc hội

3

Luật Thuế tài nguyên

Dự án Luật

Vụ Pháp chế, Tổng cục Thuế, Cục Quản lý công sản,…

10/2009

Quốc hội

4

Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán

Sửa đổi, bổ sung Luật kế toán năm 2004

Dự án Luật

Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

10/2012

Quốc hội

5

Cục Quản lý công sản

Xây dựng trung tâm đấu thầu theo khu vực để thực hiện việc mua sắm công tập trung

Đề án

Vụ Đầu tư, Vụ Hành chính sự nghiệp,…

12/2010

Thủ tướng Chính phủ

6

Cục Quản lý công sản

Quy định về bán, thanh lý, giao, cho thuê tài sản công

Nghị định

Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

12/2010

Chính phủ

7

Cục Tài chính doanh nghiệp

Luật Sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào kinh doanh

Dự án Luật

Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

5/2010

Quốc hội

8

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán

Dự án Luật

Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan

10/2010

Quốc hội

II. Những nhiệm vụ Bộ Tài chính phối hợp thực hiện

1

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Luật Đầu tư công

Dự án Luật

Vụ Đầu tư

10/2010

Quốc hội

2

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quy chế về việc công khai danh sách doanh nghiệp có liên quan đến tham nhũng

Quyết định

Cục Tài chính doanh nghiệp

6/2010

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3

Tổng kết việc chuyển đổi và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Báo cáo

Cục Tài chính doanh nghiệp

12/2010

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai

Dự án Luật

Cục Quản lý công sản

10/2009

Quốc hội

5

Bộ Tư pháp

Luật Đăng ký bất động sản

Dự án Luật

Vụ Pháp chế, Cục Quản lý công sản

10/2010

Quốc hội

C. NHÓM GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG PHÁT HIỆN, XỬ LÝ THAM NHŨNG (Bộ Tài chính chủ trì)

1

Thanh tra Bộ, Thanh tra các Tổng cục

Thực hiện chức năng giám sát hành chính, thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ công vụ, thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

 

Các đơn vị, tổ chức có liên quan

Thường xuyên

Bộ trưởng Bộ Tài chính

2

Thanh tra Bộ

Đề án nâng cao năng lực thanh tra tài chính đến năm 2010

Đề án

Thanh tra các Tổng cục, các Sở Tài chính

2010

Bộ trưởng Bộ Tài chính

D. NHÓM GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (Bộ Tài chính chủ trì)

1

Trường Bồi dưỡng cán bộ Bộ Tài chính

Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 

Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ

Hằng năm

Bộ trưởng Bộ Tài chính

E. THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020

(Bộ Tài chính phối hợp)

1

Thanh tra Chính phủ

Điều tra chi phí không chính thức của hộ gia đình trong giao dịch với cơ quan nhà nước

Báo cáo

Thanh tra Bộ

Hằng năm

Tổng Thanh tra

2

Điều tra chi phí không chính thức của doanh nghiệp trong giao dịch với cơ quan nhà nước

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1923/QĐ-BTC năm 2009 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trong đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.536

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172