Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1921/QĐ-UBND năm 2009 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Website “Thăng Long – Hà Nội 1000 năm văn hiến" do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1921/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 23/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1921/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO WEBSITE “THĂNG LONG – HÀ NỘI 1000 NĂM VĂN HIẾN”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các hoạt động tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm;
Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề cương các hoạt động tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;
Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TU ngày 01/4/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 310/TTr-STTTT ngày 15 tháng 4 năm 2009 về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng biên tập, Ban Biên tập website “Thăng Long – Hà Nội 1000 năm văn hiến”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Website “Thăng Long – Hà Nội 1000 năm văn hiến” gồm các ông, bà sau:

Trưởng ban:

1. Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

Phó trưởng ban:

2. Ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Thường trực.

3. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng BCĐ Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

4. Ông Dương Kỳ Lân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Các ủy viên:

5. Kính mời ông Phan Đăng Long, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy.

6. Ông Hồ Quang Lợi, Tổng biên tập báo Hà Nội Mới.

7. Ông Trần Gia Thái, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.

8. Ông Nguyễn Xuân Việt, Tổng biên tập báo Kinh tế và Đô thị.

9. Ông Đỗ Đình Hồng, Phó Văn phòng UBND Thành phố.

10. Bà Trần Lê Trinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

11. Ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

12. Ông Ngô Văn Quý, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

13. Ông Lê Văn Dục, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

14. Ông Trần Danh Lợi, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Kính mời các ông bà sau đây tham gia Hội đồng cố vấn:

1. Giáo sư Vũ Khiêu;

2. Giáo sư Vũ Ngọc Khánh;

3. Tiến sĩ Đào Duy Quát;

4. Nhà sử học Dương Trung Quốc;

5. Nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Vinh Phúc;

6. Nhà văn – nhà nghiên cứu Hà Nội Giang Quân;

7. PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ;

8. Ông Bằng Việt – Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội;

9. Ông Đặng Văn Tu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

10. Nhà báo Đào Quang Thép;

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo

a) Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo chung, quyết định nội dung, hình thức tuyên truyền của Website.

b) Chỉ đạo nội dung và hoạt động của website đảm bảo website “Thăng Long – Hà Nội 1000 năm văn hiến” cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, hoạt động theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ban Biên tập và kinh phí thực hiện

3.1. Website “Thăng Long – Hà Nội 1000 năm văn hiến” được đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông thành phố thành lập Ban Biên tập website của Sở Thông tin và Truyền thông; tổ chức lực lượng phóng viên, cộng tác viên, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật để website hoạt động theo đúng mục đích đã đề ra.

3.2. Kinh phí hoạt động của website trích từ kinh phí hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và kinh phí Chương trình công nghệ thông tin của Thành phố.

3.3. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và hưởng chế độ theo Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút và Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể, các đơn vị, cá nhân có liên quan và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐQG kỷ niệm 1000 năm Thăng Long;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Thành ủy, HĐND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy
- Ban Văn xã HĐND TP;
- Như Điều 4;
- Các cơ quan báo chí Hà Nội;
- Cỗng Giao tiếp điện tử và Công báo;
- Chánh VP, PVP;
- Phòng VHKG, TH;
- Lưu VT, VHKG.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1921/QĐ-UBND năm 2009 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Website “Thăng Long – Hà Nội 1000 năm văn hiến" do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.634
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5