Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 192/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Ngày ban hành: 20/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 20 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 18/SNV-BTG ngày 09/01/2017 và đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các P.Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính công bố mới

TT

Tên thủ tục hành chính

Trang

1

Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

 

2

Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

 

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Số hồ sơ thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung bãi bỏ

1

T-QBI-280081-TT

Thủ tục hành chính số 3 Mục 2 Phần I

Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 02/4/2014

 

Thủ tục chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (tổ chức tôn giáo cơ sở) đối với các trường hợp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

Chia tách thành 02 thủ tục theo Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo và Quyết định 868/QĐ-BNV ngày 17/8/2015 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

 

Phần II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG BÌNH

1. Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức tôn giáo khi thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc gửi văn bản đề nghị đến Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).

- Địa điểm: Số 72, đường Ngô Quyền, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, Tết).

Bước 2: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) xem xét văn bản và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.

Bước 3:

- Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định văn bản, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) chấp thuận hoặc không chấp thuận việc thành lập tổ chức tôn giáo (hoặc ủy quyền cho Sở Nội vụ). Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (theo mẫu).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở (Mẫu A5, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ) hoặc văn bản trả lời về việc không chấp thuận cho thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Văn bản đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu B7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo;

- Tổ chức được thành lập thuộc hệ thống của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận;

- Số lượng tín đồ tại địa bàn đáp ứng điều kiện quy định tại hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo.

(Quy định tại Khoản 1, Điều 9 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ).

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

* Ghi chú: Có biểu mẫu đính kèm.

 

Mẫu A5
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV)

ỦY BAN NHÂN DÂN...(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…..…/QĐ-UBND

……(2)……, ngày……tháng……năm……

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN (1)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho ……(3) được thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở:

Tên tổ chức tôn giáo cơ sở:……………….……………….………….

Phạm vi hoạt động:………………..……………………..……………

Số lượng tín đồ khi thành lập:…………………………...……………

Trụ sở:…………..…..…………………………………………………

Điều 2. …..….(4) thuộc hệ thống tổ chức của ………..(3), được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo Hiến chương, Điều lệ của..…..(3) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 3. (Hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2, Điều 3;
- Lưu: VT, …..

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_____________

(1) Ủy ban nhân dân nơi có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(2)  Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(3) Tên tổ chức tôn giáo đề nghị cho thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở.

(4) Tên tổ chức tôn giáo cơ sở.

 

Mẫu B7
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

………(1), ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

Kính gửi: (2) ………...………………………………….………………

Tên tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc: …….……………….………………………………………………...…

Trụ sở: ……..…………………...………………………………………

Đề nghị được thành lập  tổ chức tôn giáo trực thuộc:

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập: …………………..

…….……………….…………………………………………….....…...

Lý do thành lập:………………………………...…..…………………..

Phạm vi hoạt động tôn giáo:……………………………………..…….

Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm thành lập:…………………….....

Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổ chức sau khi thành lập:...………………..

Kèm theo đề nghị gồm: Danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc khi được thành lập.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

___________________

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Thủ tướng Chính phủ đối với việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở.

 

2. Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với  trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

* Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức tôn giáo khi chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc gửi văn bản đề nghị đến Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ).

- Địa điểm: Số 72, đường Ngô Quyền, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, Tết).

Bước 2. Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) xem xét văn bản và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.

Bước 3.

- Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định văn bản, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Tờ trình của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) chấp thuận hoặc không chấp thuận việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo (hoặc ủy quyền cho Sở Nội vụ). Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (theo mẫu).

b. Số lượng hồ sơ: 01 văn bản.

* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các ngành, địa phương có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc chấp thuận chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở (Mẫu A7, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ) hoặc văn bản trả lời về việc không chấp thuận cho chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Văn bản đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu B8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Việc chia, tách tổ chức tôn giáo trực thuộc phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo;

- Tổ chức sau khi chia, tách vẫn thuộc hệ thống tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận;

- Số lượng tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc  đông, địa bàn hoạt động rộng, khó tổ chức hoạt động tôn giáo.

(Quy  định  tại Khoản  2, Điều 9 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ).

2. Việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo;

- Tổ chức được sáp nhập, hợp nhất vẫn thuộc hệ thống tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận.

(Quy định tại Khoản 3, Điều 9 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ).

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

* Ghi chú: Có biểu mẫu đính kèm.

 

Mẫu A7
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV)

ỦY BAN NHÂN DÂN …(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………/QĐ-UBND

……(2)……, ngày……tháng……năm……

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận ……(3) tổ chức tôn giáo cơ sở

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN …(1)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004;

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho …….(4) được …(3) tổ chức tôn giáo cơ sở.

Tên tổ chức trước khi..…….….(3)………………………………...……

Tên tổ chức sau khi.……….…(3) ……………………………………...

Số lượng tín đồ trước khi ………(3) ……………………………………

Số lượng tín đồ sau khi.….......(3)……………………………………….

Phạm vi hoạt động:..……………………………………………………

Trụ sở:.…………………………………………………………………

Điều 2. …….(5) thuộc ………..(4), được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo Hiến chương, Điều lệ của..…..(4) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 3. (Hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, …..

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________

(1) Ủy ban nhân dân nơi có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(2) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(3) Chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).

(4) Tên tổ chức tôn giáo đề nghị cho chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).

(5) Tên tổ chức tôn giáo sau khi được chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).

 

Mẫu B8
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

………(1), ngày……tháng……năm……

ĐỀ NGHỊ …(2) TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

Kính gửi: (3) ……………………………………………………………

Tên tổ chức tôn giáo đề nghị………………………(2) tổ chức tôn giáo trực thuộc: ……………………………………………………………………

Trụ sở: ……..…………………………………………………………

Đề nghị được(2) tổ chức tôn giáo trực thuộc:

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi (2)…………………………

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi (2):..…………………………

Lý do (2):……………………………...........…………………………..

Phạm vi hoạt động tôn giáo:…………………………………………..

Số lượng tín đồ trước khi (2)……………………………………………

Số lượng tín đồ sau khi (2) ……………………………………………

Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổ chức sau khi (2):…………………………

Kèm theo đề nghị gồm: Danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc.

 

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_____________

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo đề nghị chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc).

(2) Chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).

(3) Thủ tướng Chính phủ đối với việc chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với việc chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo cơ sở.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


526

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250