Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1914/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 1914/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Hoàng Văn Trà
Ngày ban hành: 29/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1914/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 29 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 61/TTr-STP ngày 28/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên tại phụ lục kèm theo quyết định này.

Điều 2. Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố được phân công có trách nhiệm:

- Chủ trì rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý; đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã rà soát các văn bản của địa phương thuộc ngành, lĩnh vực cơ quan, địa phương mình, quản lý có yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân báo cáo định kỳ chưa được phê duyệt theo Quyết định này thì lập Danh mục gửi Văn phòng UBND tỉnh để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên, làm cơ sở để rà soát, đơn giản hóa chế độ báo cáo.

- Giao Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - VP Chính phủ;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, STP, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

DANH MỤC

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH PHÚ YÊN (BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PA ĐGH

Báo cáo giấy

Báo cáo qua hệ thống phần mềm

Các Sở, ban, ngành

Cấp huyện

Cấp xã

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Báo cáo tuần, giao ban, tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Công tác ngành

Khoản 1, Điều 17 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh

 

X

 

UBND tỉnh

X

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

2

Báo cáo tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Công tác ngành

Khoản 2, Điều 17 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh

 

X

 

Cục Thống kê tỉnh

X

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

3

Báo cáo tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm

Công tác ngành

Khoản 3, Điều 17 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh

 

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

X

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

4

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ hàng tháng và Kế hoạch tháng tới (tháng) của phòng TN&MT các huyện,thị xã, thành phố

Công tác tài nguyên và môi trường

Theo công văn số 1031/STNMT-VP ngày 26/4/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chế độ thông tin báo cáo

 

X

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

X

 

 

5

Báo cáo quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Tình hình thu gom, xử lý CTRSH

Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016

Môi trường

X

 

UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường

X

X

X

 

6

Báo cáo Quản lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng

Tình hình thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng

Quyết định 2521/QĐ-UBND ngày 24/10/2016

Môi trường

X

 

UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường

X

X

X

 

7

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển tỉnh Phú Yên

Tình hình quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển tỉnh Phú Yên

Chỉ thị 21/CT-UBND ngày 26/10/2016, Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 14/10/2013

Biển và hải đảo

X

 

UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường

 

X

 

 

8

Báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Phú Yên (6 tháng, năm)

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Phú Yên và một số kiến nghị

Trước các kỳ họp của HĐND tỉnh, UBND tỉnh có văn bản giao thực hiện báo cáo

Chương trình mục tiêu quốc gia

X

 

UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

9

Báo cáo tình hình thực hiện các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh (6 tháng, năm)

Tình hình thực hiện các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh

Trước các kỳ họp của HĐND tỉnh, UBND tỉnh có văn bản giao thực hiện báo cáo

Đầu tư

X

 

UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

10

Báo cáo kết quả tình hình thực hiện Đề án, chương trình hành động thực hiện chiến lược PTBV Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; tình hình thực hiện các chỉ tiêu PTBV trên địa bàn tỉnh (Định kỳ hàng năm)

Kết quả thực hiện Đề án, chương trình hành động thực hiện chiến lược PTBV Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; tình hình thực hiện các chỉ tiêu PTBV trên địa bàn tỉnh

Điều 13, Chương IV của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo PTBV tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 9/12/2014 của Ban chỉ đạo PTBV tỉnh Phú Yên

Phát triển bền vững

X

 

UBND tỉnh, Bộ KHĐT

Thành viên BCĐ PTBV tỉnh

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

11

Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế của tổ PTBV về kinh tế (Định kỳ hàng tháng)

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế của tổ PTBV về kinh tế

Điều 13, Chương IV của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo PTBV tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 9/12/2014 của Ban chỉ đạo PTBV tỉnh Phú Yên

Phát triển bền vững

X

 

Cơ quan thường trực BCĐ PTBV tỉnh (Sở KHĐT)

Thành viên tổ PTBV về kinh tế

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

12

Báo cáo kết quả thực hiện KHHĐ tăng trưởng xanh giai đoạn 2016- 2020, tầm nhìn đến 2025 (Định kỳ hàng năm)

Kết quả thực hiện KHHĐ tăng trưởng xanh đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2025

Điểm m, Mục 2, Phần IV Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh

Tăng trưởng xanh

X

 

Bộ KHĐT, UBND tỉnh, BCĐ PTBV tỉnh

Thành viên BCĐ PTBV tỉnh

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

13

Báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện (quý, 6 tháng, năm)

Tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện

Điểm b, Khoản 2 Điều 13 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 26/6/2017

Xây dựng

X

 

Sở Xây dựng

- BQL khu kinh tế

- BQL NNUD công nghệ cao

X

X

Sở Xây dựng

14

Báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện kế hoạch, phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đã được phê duyệt (năm)

Tình hình thực hiện kế hoạch, phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đã được phê duyệt

Theo khoản 1 điều 20 Quyết định số 1779/2011/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh

Công thương

X

 

Sở Công Thương

 

X

 

Sở Công Thương

15

Báo cáo CCHC quý I, 6 tháng, Quý III và báo cáo năm

Tình hình thực hiện công tác CCHC; tình hình thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Công văn số 741/SNV-CCHC ngày 31/8/2016 của Sở Nội vụ

Cải cách hành chính

X

 

Sở Nội vụ

X

X

 

Sở Nội vụ

16

Báo cáo năm

Xây dựng danh mục chỉ tiêu ngành nghề cần thu hút, đào tạo sau đại học

Điều 3, 9 QĐ số 08/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh

Thu hút, đào tạo sau đại học

X

 

Sở Nội vụ

X

X

 

Sở Nội vụ

17

Báo cáo năm

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Công văn số 3282/UBND-NC ngày 19/6/2017

Công chức, viên chức

X

 

Sở Nội vụ

X

X

X

Sở Nội vụ

18

Báo cáo công tác thi đua - khen thưởng (6 tháng, năm)

Sơ kết, tổng kết công tác thi đua - khen thưởng

QĐ số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015 của UBND tỉnh Phú Yên

Thi đua - Khen thưởng

X

 

Sở Nội vụ

X

X

X

Sở Nội vụ

19

Công tác văn thư, lưu trữ

Tổng kết công tác văn thư, lưu trữ

Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh Phú Yên

Văn thư, lưu trữ

X

 

Sở Nội vụ

X

X

 

Sở Nội vụ

20

Công tác văn thư, lưu trữ (Báo cáo năm)

Kết quả đánh giá xếp loại thực hiện VTLT đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương

Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Phú Yên

Văn thư, lưu trữ

X

 

Sở Nội vụ

X

X

 

Sở Nội vụ

21

Báo cáo nội dung nổi bật trong tháng

Tổng hợp các nội dung nổi bật trong tháng của cơ quan, đơn vị báo cáo

Công văn 124/SDGĐT-VP ngày 27/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và đào tạo

X

 

Sở giáo dục và Đào tạo

 

X

X

Sở giáo dục và Đào tạo

22

Đổi mới giáo dục (Báo cáo năm)

Thực hiện mục tiêu “Đổi mới căn bản, toàn diện GD ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”

Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh

Giáo dục và Đào tạo

X

 

Sở giáo dục và Đào tạo

X

X

 

Sở giáo dục và Đào tạo

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH PHÚ YÊN (BÁO CÁO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC GỬI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan/đơn vị chủ trì rà soát, xây dựng PA ĐGH

Báo cáo giấy

Báo cáo qua hệ thống phần mềm

Cá nhân

Tổ chức

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Báo cáo tình hình thực hiện các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh (6 tháng, năm)

Tình hình thực hiện các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh

Trước các kỳ họp của HĐND tỉnh, UBND tỉnh có văn bản giao thực hiện báo cáo

Đầu tư

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

X

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2

Báo cáo tình hình sản xuất phân bón (6 tháng, năm)

Tình trạng cơ sở sản xuất, danh mục phân bón vô cơ sản xuất

Khoản 8 Điều 9 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh

Phân bón

X

 

Sở Công Thương

 

X

Sở Công Thương

3

Báo cáo tình hình hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (6 tháng, năm)

Số lượng, khối lượng vật liệu nổ công nghiệp nhập, xuất và tồn

Khoản 1 Điều 21 Quyết định số 1281/2010/QĐ-UBND ngày 06/9/2010 của UBND tỉnh

Vật liệu nổ công nghiệp

X

 

Sở Công Thương

 

X

Sở Công Thương

4

Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của ngành công thương (6 tháng, năm)

Công tác kiểm tra, tuyên truyền các quy định pháp luật đối với các cơ sở thực phẩm nhỏ lẻ

Khoản 5 Điều 7 Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh

An toàn thực phẩm

X

 

Sở Công Thương

 

X

Sở Công Thương

5

Báo cáo công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (năm)

Kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành, địa phương mình phụ trách

Điều 13 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 17/7/2017

Bán hàng đa cấp

X

 

Sở Công Thương

 

X

Sở Công Thương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1914/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


170

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174