Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1910/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Quyết định 1660/QĐ-UBND về thành lập các thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn các xã, phường trực thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 1910/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 31/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1910/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 31 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU, KHOẢN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1660/QĐ-UBND NGÀY 14/5/2019 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC THÔN MỚI, KHU DÂN CƯ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ, PHƯỜNG TRỰC THUỘC THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Hội đng nhân dân tỉnh Hải Dương (khóa XVI) kỳ họp thứ chín về việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư để thành lập các thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh;

Xét Tờ trình số 359/TTr-SNV ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ về việc ban hành quyết định tạm dừng thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản, điểm trong Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập các thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn các xã, phường trực thuộc thành phố Hải Dương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản, điểm trong Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập các thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn các xã, phường trực thuộc thành phố Hải Dương.

1. Điểm c, Khoản 3, Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“c) Thành lập Khu dân cư số 8 trên cơ sở nhập một phần 0,97 ha diện tích tự nhiên; 63 hộ gia đình, 328 nhân khẩu của Khu dân cư 5 với toàn bộ 7,26 ha diện tích tự nhiên; 209 hộ gia đình, 855 nhân khẩu của Khu dân cư 8.

Khu dân cư số 8 có diện tích tự nhiên 8,23ha; 272 hộ gia đình, 1183 nhân khẩu. Vị trí địa lý, ranh giới: Đông giáp Khu dân cư số 2 và Khu dân cư số 7; Tây giáp phường Cẩm Thượng; Nam giáp Khu dân cư số 5; Bắc giáp phường Cẩm Thượng.”

2. Điểm c, Khoản 7, Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

c) Sau khi thành lập khu dân cư mới phường Ngọc Châu có 14 khu dân cư, gồm: Khu dân cư số 5, Khu dân cư số 6, Khu dân cư số 7, Khu dân cư số 8, Khu dân cư số 10, Khu dân cư số 11, Khu dân cư số 12, Khu dân cư số 13, Khu dân cư số 14, Khu dân cư số 15, Khu dân cư số 16, Khu dân cư số 17, Khu dân cư số 18, Khu dân cư số 19”

3. Điểm đ, Khoản 9, Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

đ) Thành lập Khu dân cư số 6 trên cơ sở nhập toàn bộ 1,52 ha diện tích tự nhiên; 147 hộ gia đình, 438 nhân khẩu của Khu dân cư 11 với toàn bộ 2,15 ha diện tích tự nhiên; 126 hộ gia đình, 391 nhân khẩu của Khu dân cư 12 và toàn bộ 11,06 ha diện tích tự nhiên; 130 hộ gia đình, 407 nhân khẩu của Khu dân cư 10.

Khu dân cư số 6 có diện tích tự nhiên là 14,73 ha; 403 hộ gia đình, 1236 nhân khẩu. Vị trí địa lý, ranh giới: Đông giáp Phường Trần Phú; Tây giáp Khu dân cư số 8 và Phường Trần Phú; Nam giáp Khu dân cư số 8; Bắc giáp Phường Trần Phú.”

4. Khoản 12, Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“12. Xã Thượng Đạt: Thành lập 02 thôn mới

a) Thành lập thôn Nam Thượng trên cơ sở nhập toàn bộ 14,35 ha diện tích tự nhiên; 116 hộ gia đình, 443 nhân khẩu của Khu dân cư số 2 với toàn bộ 21,28 ha diện tích tự nhiên; 118 hộ gia đình, 419 nhân khẩu của thôn Nam Giàng.

Thôn Nam Thượng có diện tích tự nhiên là 35,63 ha; 234 hộ gia đình, 862 nhân khẩu. Vị trí địa lý, ranh giới: Đông giáp Khu dân cư số 1; Tây giáp xã Minh Tân (huyện Nam Sách); Nam giáp sông Thái Bình; Bắc giáp xã Hồng Phong (huyện Nam Sách).

b) Thành lập thôn Trà Tân trên cơ sở nhập toàn bộ 7,10 ha diện tích tự nhiên; 118 hộ gia đình, 445 nhân khẩu của thôn Tân Lập với 19,86 ha diện tích đất tự nhiên; 138 hộ gia đình, 511 nhân khẩu của thôn Thụy Trà.

Thôn Trà Tân có diện tích tự nhiên 26,96 ha; 256 hộ gia đình, 956 nhân khẩu. Vị trí địa lý, ranh giới: Đông giáp thôn Trác Châu xã An Châu; Tây giáp Khu dân cư số 1; Nam giáp sông Thái Bình; Bắc giáp xã An Châu.

c) Sau khi thành lập các thôn mới, xã Thượng Đạt có 4 thôn, khu dân cư gồm: Thôn Nam Thượng, thôn Trà Tân, thôn Đông Giàng và Khu dân cư số 1”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương, các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực H
ĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Trung tâm CNTT VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, N
C.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1910/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Quyết định 1660/QĐ-UBND về thành lập các thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn các xã, phường trực thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


297
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.136.184