Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Báo chí do tỉnh Đắk Nông ban hành

Số hiệu: 1909/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 03/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1909/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BÁO CHÍ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 80/TTr-STTTT ngày 12 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Báo chí.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này và định kỳ báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan Báo chí và các đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ TT&TT (b/c);
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND t
nh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Q).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Huy

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BÁO CHÍ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

Căn cứ Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Báo chí trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mc đích

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Báo chí trên địa bàn tỉnh bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai Luật Báo chí năm 2016.

2. Yêu cầu

- Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác thi hành Luật Báo chí.

- Bám sát Kế hoạch triển khai thi hành Luật Báo chí bảo đảm tiến hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tổ chức tuyên truyền phổ biến việc thi hành Luật.

- Tổ chức Hội nghị quán triệt việc thi hành Luật, đặc biệt là các quy định mới của Luật cho đại diện cán bộ công chức của ngành và các cơ quan liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình và các tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2016 và quý I/2017.

2. Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền Luật Báo chí trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn đề cương tuyên truyền về những điểm mới của Luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các quan báo chí, phát thanh truyền hình.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2016 và quý I/2017.

3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến báo chí

Tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Báo chí đđề xuất sửa đi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

4. Trên cơ sở rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

5. Tổ chức biên soạn các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến báo chí (trên cơ sở quy định hoặc hướng dẫn của trung ương), tham mưu sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Luật Báo chí năm 2016.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Thông tin và truyền thông, các cơ quan báo chí, tổ chức liên quan chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hằng quý tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

2. Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Luật Báo chí được phân công tại Kế hoạch.

3. Các cơ quan, đơn vị lồng ghép sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên, nguồn kinh phí tuyên truyền phổ biến pháp luật hàng năm và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật để thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện; định kỳ hằng quý báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Báo chí do tỉnh Đắk Nông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


370
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.89