Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1900/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ Trà Vinh

Số hiệu: 1900/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Đồng Văn Lâm
Ngày ban hành: 09/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1900/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại phụ lục kèm theo quyết định này.

Điều 2. Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt, các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố được phân công chủ trì chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý, đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa của các Sở, ban, ngành, UBND cp huyện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP (Cục KSTTHC);
- CT, cá
c PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- BLĐ VP;
- Lưu: VT, TH.3
06

CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH TRÀ VINH (BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số: 1900/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Cơ quan chủ trì, rà soát, đề xuất PA ĐGH

BC giấy (Đánh dấu X nếu yêu cầu BC giấy)

BC qua Hệ thống phần mềm (Ghi rõ địa chtruy cập)

 

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.

Báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm tình hình KT-XH

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội

Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 31/5/2017

KT-XH

X

Phongth.vpubt@travinh.gov.vn

skhdt@travinh.gov.vn

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

VP UBND tỉnh, Sở KH và ĐT

2.

Báo cáo hàng tháng thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 233/TB-VPCP ngày 25/5/2017

Kết quả thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Trà Vinh

Công văn số 2142/UBND- TH ngày 14/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Kinh tế - xã hội

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Sở, ngành tỉnh liên quan

 

 

Văn phòng UBND tỉnh

3.

Báo cáo hàng tuần thực hiện Chỉ thị 15- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch s01/KH-UBND của UBND tỉnh

- Hành động cải thiện môi trường

- Công tác quản lý trật tự xây dựng

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

- Lập lại trật tự an toàn giao thông

Công văn s1694/UBND- TH ngày 10/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Môi trường, đô thị, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông

 

Phongth.vpubt@travinh.gov.vn

Văn phòng UBND tỉnh

Các Sở: Tài nguyên và MT, Xây dựng, Y tế, GTVT

UBND cấp huyện

 

Văn phòng UBND tỉnh

4.

Báo cáo hàng tháng tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án thuộc trung tâm Điện lực Duyên Hải

Tình hình xây dựng và các hoạt động của các dự án thuộc Trung tâm ĐL Duyên Hải; tình hình bảo vệ môi trường đối vi các dự án thuộc trung tâm ĐLDH

Công văn s 875/UBND-TH ngày 13/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Môi trường

X

 

UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và MT

 

 

Văn phòng UBND tỉnh

5.

Báo cáo hàng tháng thực hiện Công văn số 7536/VPCP- QHĐP ngày 18/7/2017 của Văn phòng chính phủ

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao để thực hiện CV 2736/VPCP- QHĐP

Công văn số 2774/UBND- TH ngày 25/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

KT-XH

X

 

UBND tỉnh

06 Sở, ngành tỉnh

 

 

Văn phòng UBND tnh

6.

Báo cáo hàng tháng thực hiện Thông báo số 977-TB/VPTU ngày 07/9/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy

Kết quả thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp tháng 8 và triển khai chương trình công tác tháng 9/2017

Công văn số 3382/UBND- TH ngày 12/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Kinh tế-xã hội

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Cơ quan CM thuộc UBND tỉnh

 

 

Văn phòng UBND tnh

7.

Báo cáo hàng tuần tình hình dịch bệnh st xuất huyết trên địa bàn tỉnh

Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh

Công văn s2852/UBND- KGVX ngày 31/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh

Y tế

X

 

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Y tế

 

 

Văn phòng UBND tỉnh

8.

Báo cáo hàng năm tình hình ứng dụng CNTT

Tình hình và kết quả ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước

Công văn số 1380/STTTT-CNTT ngày 07/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông

CNTT

X

Hệ thống idesk

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

SThông tin và Truyền thông

9.

Báo cáo hàng năm thực hiện Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Kết quả thực hiện Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 trên đa bàn tỉnh

Thông tin và truyền thông

X

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

SThông tin và Truyền thông

10.

Báo cáo hàng năm thực hiện Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 của UBND tỉnh

Tình hình hoạt động thông tin đi ngoại

Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 của UBND tỉnh

Thông tin đối ngoại

X

Hệ thống Idsek

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Thông tin và Truyền thông

11.

Báo cáo hàng quý tình hình thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử

Hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị

Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh

CNTT

X

Hệ thống Idsek

Sở TTTT

Sở, ban, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở TTTT

12.

 

Báo cáo hàng năm thực hiện kế hoạch xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh TV

Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh TV

Gia đình

X

 

Sở VH-TT và DL

Sở, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở VH-TT và DL

13.

Báo cáo hàng năm về phòng chống bạo lực gia đình

Kết quả thực hiện kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh TV

Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh TV

Gia đình

X

 

Sở VH-TT và DL

Sở, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở VH-TT và DL

14.

Báo cáo quý, 6 tháng, năm công tác cải cách hành chính và công tác dân vận chính quyền

Kết quthực hiện công tác ci cách hành chính và công tác dân vận chính quyền

Quyết định số 553/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh; Công văn số 494/SNV-CCHC ngày 25/4/2017 của Giám đốc Sở Ni v

Cải cách hành chính, dân vận chính quyền

X

Hệ thống idesk

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ

15.

Báo cáo 6 tháng, năm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên hằng năm của UBND tỉnh

Công tác thanh niên

X

Hệ thống Idesk

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

SNội vụ

16.

Báo cáo hàng năm tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ dân tộc giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo

Kết qutạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ dân tộc giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp NK 2020 - 2025 và những năm tiếp theo

Quyết định số 2704/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh

Công tác cán bộ

X

 

Sở Nội vụ

S, ban, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ

17.

Báo cáo quý, 6 tháng, năm thực hiện cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, công chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020

Kết quả cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đu trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, công chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước

Quyết định 1685/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nội vụ

X

 

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ

18.

Báo cáo hàng năm thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020

Kết quả Thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Bình đẳng giới

X

 

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ

19.

Báo cáo 6 tháng, năm thực hiện Chthị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị s 10-CT/TU ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kết quả chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kluật phát ngôn

Công văn số 3265/UBND-NC ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh

Kỷ luật, kỷ cương hành chính

X

 

Sở Nội vụ

Cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tnh

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ

20.

Báo cáo quý, 6 tháng, năm thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị S 20-CT/TU ngày 04/4/2017 của Tỉnh ủy

Kết quả thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính

Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh

Kỷ cương, kỷ luật hành chính

X

 

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ

21.

Báo cáo hàng năm nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm

Tình hình, kết quả đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CB, CC, những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ấp, khóm

Quyết định 785/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của y ban nhân dân tỉnh.

CB, CC

X

 

Sở Nội vụ

S, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ

22.

Báo cáo hàng năm tự đánh giá, chm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần xác định chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC

KQ tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, TC thành phần xđ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng KQ CCHC

Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh

CCHC

X

 

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ

23.

Báo cáo hàng năm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

Tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

Công văn số 798/SNV-TG ngày 29/6/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ

Nội vụ

X

 

Sở Nội vụ

 

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ

24.

Báo cáo hàng năm kiểm tra thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Kế hoạch số 13/KH-SNV ngày 13/3/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ

Tín ngưỡng, tôn giáo

X

 

Sở Nội vụ

 

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ

25.

Báo cáo hàng năm công tác đối với đạo Tin lành

Kết quả công tác đối với đạo Tin lành

Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh; Công văn s 123/SNV-TG ngày 21/9/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ

Tôn giáo

X

 

Sở Nội vụ

 

UBND cấp huyện

 

Sở Nội vụ

26.

Báo cáo hàng năm tổng kết công tác hội

Tng kết công tác hội

Công văn số 1197/SNV-TCBCTCPCP ngày 28/11/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ

Nội vụ

X

 

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức hội

UBND cấp huyện

 

Sở Nội v

27.

Báo cáo hàng quý, năm thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP

Kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh TV

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

X

 

Sở KH và ĐT

Sở, ban, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

S KH và ĐT

28.

Báo cáo hàng quý, năm thực hiện Chương trình hành động của tnh Trà Vinh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ

Kết quả thực hiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh

Doanh nghiệp

X

 

Sở KH và ĐT

Sở, ban, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

S KH và ĐT

29.

Báo cáo hàng quý thực hiện Đề án tái cấu kinh tế

Tình hình, kết quả thực hiện tái cơ cấu kinh tế

Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 18/9/2013 của UBND tỉnh

Kinh tế

X

 

S KH và ĐT

Sở, ban, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

S KH và ĐT

30.

Báo cáo hàng năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/6/2012 của Chính phủ

Tình hình xây dựng kết cấu hạ tầng

Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh

Hạ tầng

X

 

S KH và ĐT

Sở, ban, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

SKH và ĐT

31.

Báo cáo hàng quý, năm thực hiện Bản cam kết giữa tỉnh TV và Phòng TM và Công nghiệp Việt Nam

Kết quả thực hiện tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp

Công văn số 3171/UBND-KTTH ngày 16/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

X

 

Sở KH và ĐT

Sở, ban, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở KH và ĐT

32.

Báo cáo 6 tháng, năm thực hiện Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 25/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kết quả công tác hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh

Thể chế kinh tế thị trường

X

 

Sở KH và ĐT

Sở, ban, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở KH và ĐT

33.

Báo cáo hàng quý, năm thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tnh TV năm 2016-2017, định hưng đến năm 2020

Kết quả cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Quyết định số 1480/QĐ- UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh

Cải thiện môi trường kinh doanh

X

 

Sở KH và ĐT

Sở, ban, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở KH và ĐT

34.

Báo cáo tun, tháng, quí, 6 tháng, năm đầu tư phát triển lưới điện, sử dụng điện trên địa bàn tỉnh

Tình hình phát triển lưới điện và sử dụng điện

Quyết định 23/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh

Công nghiệp (điện)

X

 

Sở Công Thương

 

UBND cấp huyện

 

Sở Công Thương

35.

Báo cáo hàng năm Kế hoạch bình ổn thị trưng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh

Thương mại

X

Hệ thống Idesk

Sở Công Thương

Các Sở, ngành tỉnh liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở Công Thương

36.

Báo cáo hàng năm thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành công thương giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Kết quả thực hiện kế hoạch tái cơ cấu lĩnh vực công thương

Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 22/4/2015 của UBND tỉnh

Công thương

X

 

Sở Công Thương

 

UBND cấp huyện

 

Sở Công Thương

37.

Báo cáo 6 tháng, năm thực hiện đề án bảo tồn và phát triển làng nghề tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2014-2015, tầm nhìn đến năm 2020.

Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của làng nghề

Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của UBND tỉnh

Làng nghề

X

 

Sở Công Thương

Các Sở, ngành tỉnh có liên quan

UBND cấp huyện có liên quan

UBND cấp xã có liên quan

Sở Công Thương

38.

Báo cáo hàng năm thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016- 2020

Kết quả thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh

Công nghiệp (điện)

X

 

Sở Công Thương

Sở, ban, ngành tỉnh liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở Công Thương

39.

Báo cáo hàng năm thực hiện Kế hoạch hành động về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh

Sản xuất sạch hơn

X

Hệ thống Idesk

Sở Công Thương

 

UBND cấp huyện

 

Sở Công Thương

40.

Báo cáo 06 tháng, năm công tác phát triển và quản lý chợ

Kết quả thực hiện công tác phát triển và quản lý chợ

Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh

Thương mại

X

Hệ thống Idesk

Sở Công Thương

 

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Công Thương

41.

Báo cáo hàng năm thực hiện Kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2025

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2025

Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh

Công nghiệp hỗ trợ

X

Hệ thống Idesk

Sở Công Thương

Các Sở, ngành tỉnh liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở Công Thương

42.

Báo cáo định kỳ hàng năm Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 23/01/2017 của Tỉnh ủy

Báo cáo kết quả phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ tỉnh Trà Vinh đến năm 2020

Quyết định 437/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh

Công thương

X

Hệ thống Idest

Sở Công Thương

Các Sở, ngành tỉnh liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở Công Thương

43.

Báo cáo định kỳ hàng năm kết quả hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp quản lý về hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Hóa chất

X

Hệ thống Idesk

Sở Công Thương

Sở, ban ngành có liên quan

 

 

Sở Công Thương

44.

Báo cáo hàng năm thực hiện kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần giai đoạn 2016-2020

Kết quả thực hiện kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần

Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh

Bảo trợ xã hội

X

 

Sở Lao động, Thương binh và XH

 

UBND cấp huyện

 

Sở Lao động, Thương binh và XH

45.

Báo cáo hàng năm kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020

Kết quả thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật

Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh

Bảo trợ xã hội

X

 

Sở Lao động, Thương binh và XH

 

UBND cấp huyện

 

Sở Lao động, Thương binh và XH

46.

Báo cáo hàng năm thực hiện Chương trình hành động s 19-CTr/TU ngày 29/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”

Kết quả thực hiện chính sách xã hội

Quyết định số 1248/QĐ- UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh

Xã hội

X

 

Sở Lao động, Thương binh và XH

 

UBND cấp huyện

 

Sở Lao động, Thương binh và XH

47.

Báo cáo hàng năm Đề án chăm sóc trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi giai đoạn 2013-2020

Kết quả thực hiện Đề án chăm sóc trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi

Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh

Bảo trợ xã hội

X

 

Sở Lao động, Thương binh và XH

 

UBND cấp huyện

 

Sở Lao động, Thương binh và XH

48.

Báo cáo hàng năm Đề án tiếp nhận đối tượng tâm thần lang thang vào Trung tâm bảo trợ xã hội

Kết quả tiếp nhận người tâm thần lang thang vào Trung tâm Bảo trợ xã hội

Đề án số 291/ĐA-SLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Sở LĐ, TB và XH

Bảo trợ xã hội

X

 

Sở Lao động, Thương binh và XH

 

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Lao động, Thương binh và XH

49.

Báo cáo 6 tháng, năm thực hiện kế hoạch thực hiện các mục tiêu của cộng đồng văn hóa-xã hội ASIAN đến năm 2025

Các hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết, bình đẳng, tiến bộ, hòa nhập; xây dựng xã hội học tập; dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hoạt động văn hóa, thể thao...

Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh

Hội nhập quốc tế

X

 

Sở Lao động, Thương binh và XH

Sở, ngành tỉnh có liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở Lao động, Thương binh và XH

50.

Báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956

Quyết định số 2021/QĐ-UBND ngày 12/11/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh

Giáo dục nghề nghiệp

X

 

Sở Lao động-TBXH

Sở Nội vụ, Sở NN và PTNT

UBND cấp huyện

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

51.

Báo cáo quý, 6 tháng, năm thực hiện công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp

Kết quả thực hiện công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp

Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Giáo dục nghề nghiệp

X

 

Sở Lao động - TBXH

 

UBND cấp huyện

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

52.

Báo cáo 6 tháng, năm Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh

Kết quả thực hiện Kế hoạch phòng chống mại dâm giai đoạn 2016-2020

Công văn 1736/LĐTBXH-PCTNXH ngày 17/10/2016 của Sở Lao động, Thương binh và xã hội

Phòng, chống tệ nạn xã hội

X

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

UBND cấp huyện

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

53.

Báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm công tác lao động, việc làm

Kết quả công tác lao động, việc làm

Công văn số 142/SLĐTBXH-LĐVL ngày 06/02/2017 của Sở Lao động, TB và XH

Lao động, việc làm

X

 

Sở Lao động, Thương binh và XH

 

UBND cấp huyện

 

Sở Lao động, Thương binh và XH

54.

Báo cáo 6 tháng, năm tai nạn lao động

Tình hình tai nạn lao động

Công văn số 811/SLĐTBXH-LĐVL ngày 25/5/2017 của Sở Lao động, TB và XH

Lao động, việc làm

X

 

Sở Lao động, Thương binh và XH

 

UBND cấp huyện

 

Sở Lao động, Thương binh và XH

55.

Báo cáo 6 tháng, năm công tác trẻ em

Kết quả thực hiện công tác trẻ em

Công văn số 909/SLĐTBXH-BVCSTE-BĐG ngày 09/6/2017 của Sở Lao động, TB và XH

Trẻ em

X

 

Sở Lao động, Thương binh và XH

 

UBND cấp huyện

 

Sở Lao động, Thương binh và XH

56.

Báo cáo hàng quý thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016

Kết quả công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm

Công văn số 3054/UBND-KGVX ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh

Vệ sinh an toàn thực phẩm

X

 

Sở Y tế

Sở, ngành tỉnh có liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở Y tế

57.

Báo cáo quý, 6 tháng, năm công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

Kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 11/01/2017 của Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh

Vệ sinh an toàn thực phẩm

X

 

Sở Y tế

Sở, ngành tỉnh có liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở Y tế

58.

Báo cáo hàng năm chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu s khi sinh con đúng chính sách dân số trên địa bàn tỉnh

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số

Hướng dẫn số 01/HDLS- SYT-STC-SLĐTBXH ngày 14/11/2016 của liên Sở: Y tế, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội

Dân số-KHHGĐ

X

 

Sở Y tế

 

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Y tế

59.

Báo cáo 6 tháng, năm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Tình hình thi hành pháp luật; tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị

Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh

Tư pháp

X

http://vpdt.travinh.gov.vn

http://mo.travinh.gov.vn

Sở tư pháp

Sở, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Tư pháp

60.

Báo cáo 6 tháng, năm công tác xử lý vi phạm hành chính

Tình hình xử lý vi phạm hành chính; khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị

Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh

Tư pháp

X

http://vpdt.travinh.gov.vn

http://mo.travinh.gov.vn

Sở Tư pháp

Sở, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Tư pháp

61.

Báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm công tác tư pháp

Tình hình kết quả công tác tư pháp

Quyết định số 28/QĐ-STP ngày 14/4/2016 của GĐ Sở Tư pháp

Tư pháp

X

http://mo.travinh.gov.vn

Sở Tư pháp

 

Phòng Tư pháp các huyện, TX, TP

 

Sở Tư pháp

62.

Báo cáo 6 tháng, năm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh

Kiểm soát TTHC

X

 

Sở Tư pháp

Sở, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Tư pháp

63.

Báo cáo 6 tháng, năm thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh

Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp

Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh

Tư pháp

X

Hệ thống idesk

Sở Tư pháp

Sở, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Tư pháp

64.

Báo cáo hàng năm công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Tình hình, kết quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh

Tư pháp

X

Hệ thống idesk

Sở Tư pháp

Sở, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Tư pháp

65.

Báo cáo 6 tháng, năm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Tình hình, kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự

Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh

Tư pháp

X

Hệ thống idesk

Sở Tư pháp

Sở, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Tư pháp

66.

Báo cáo hàng năm quản lý nhà nước về công tác đánh giá tiếp cận pháp luật và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Đánh giá tiếp cận pháp luật và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

Tư pháp

X

 

Sở Tư pháp

Sở, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Tư pháp

67.

Báo cáo 6 tháng, năm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009

Công tác bồi thường của Nhà nước

Công văn số 1050/STP-HCTP ngày 04/8/2017 của Giám đốc Sở Tư pháp

Tư pháp

X

 

Sở Tư pháp

 

UBND cấp huyện

 

Sở Tư pháp

68.

Báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng

Quyết định 1470/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh; Công văn số 157/TTr-VP ngày 12/8/2013 của Thanh tra tỉnh

Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

X

Hệ thống idesk

Thanh tra tỉnh

Sở, ngành tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Thanh tra tỉnh

69.

Báo cáo 6 tháng, năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong bảo vệ môi trường

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp BCMT theo Nghị quyết số 35/NQ-CP; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị

Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của UBND tỉnh

Môi trường

X

 

Sở Tài nguyên và MT

Các Sở, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Tài nguyên và MT

70.

Báo cáo hàng năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và BVMT

Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh

Môi trường

X

 

Sở Tài nguyên và MT

Các Sở, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Tài nguyên và MT

71.

Báo cáo quản lý chất thi rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Tình hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Khó khăn, đề xuất, kiến nghị

Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh

Môi trường

X

 

Sở Tài nguyên và MT

 

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Tài nguyên và MT

72.

Báo cáo hàng năm thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Kết quả triển khai thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển

Quyết định 487/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh

Biển và đảo

X

 

Sở Tài nguyên và MT

Sở, ngành tỉnh có liên quan

UBND các huyện, TX ven biển

 

Sở Tài nguyên và MT

73.

Báo cáo hàng năm thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ

Kết quả thực hiện Chiến lược biển đến năm 2020

Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh

Tài nguyên và môi trường

X

 

Sở Tài nguyên và MT

Sở, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Tài nguyên và MT

74.

Báo cáo hàng tháng về kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường

Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường

Công văn 4307/UBND-NC ngày 09/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; Công văn số 1852/STNMT-CCBVMT ngày 19/12/2016 của GĐ Sở Tài nguyên và MT

Bảo vệ môi trường

 

Hệ thống idesk

Sở TN và MT

Công an tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở TN và MT

75.

Báo cáo hằng năm thực hiện Điều 79 Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo

Công tác quản lý về quy hoạch, đầu tư, xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển

Công văn số 3206/UBND-NN ngày 02/10/2015 của chủ tịch UBND tỉnh

Tài nguyên và môi trường

X

 

Sở Tài nguyên và MT

Sở, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

76.

Báo cáo hàng năm chính sách phát triển chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh

Kết quả thực hiện hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ

Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND tỉnh

Chăn nuôi

X

 

UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp

 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

77.

Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

Kết quả thực hiện hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp, kết quả giải ngân kinh phí hỗ trợ

Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 99/KH-SNN ngày 20/02/2017 của Giám đốc Sở NN và PTNT

Nông nghiệp

X

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

78.

Báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Công văn số 218/SNN-VPĐP ngày 13/3/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Xây dựng nông thôn mới

X

Hệ thống M-office

Sở NN và PTNT

 

UBND cấp huyện

 

Sở NN và PTNT

79.

Báo cáo 6 tháng, năm về phát triển ngành nghề nông thôn

Tình hình phát triển sản xuất, kinh doanh của các ngành nghề nông thôn

Công văn 642/SNN-PTNT ngày 27/4/2012 của GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

X

 

Sở NN và PTNT

Sở ngành tỉnh có liên quan

UBND các huyện, Tp, TX

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

80.

Báo cáo hàng năm thực hiện Quyết định số: 87/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh

Kết quả thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020

Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh

Giáo dục và đào tạo

X

phongcttt@sgdtravinh.edu.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

81.

Báo cáo 6 tháng, năm về kết quả thực hiện Đề án theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1213/QĐ.UBND ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh

Kết quả thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quyết định số 1213/QĐ.UBND ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh

Xây dựng xã hội học tập

X

phonggdcn@sgdtravinh.edu.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

82.

Báo cáo hàng năm thực hiện Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Kết quả thực hiện Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Mạng lưới trường học

X

phongkhtc@sgdtravinh.edu.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

83.

Báo cáo hàng năm về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia

Kết quả thực hiện trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh.

Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia

X

vanphongso@sgdtravinh.edu.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

84.

Báo cáo 6 tháng, năm về kết quả thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Kết quả thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh

Giáo dục và đào tạo

X

vanphongso@sgdtravinh.edu.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở, ngành tỉnh, các trường ĐH, CĐ

UBND cấp huyện

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

85.

Báo cáo hàng năm ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục giai đoạn 2017- 2020 định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh

Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học

Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo

X

vanphongso@sgdtravinh.edu.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở, ngành tỉnh, các trường đại học, cao đẳng thuộc tỉnh

UBND cấp huyện

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

86.

Báo cáo hàng năm thực hiện Chỉ thị s16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Tình hình tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Công văn số 2313/UBND-CNXD ngày 23/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

Khoa học và Công nghệ

X

Hệ thống idesk

skhcntv@travinh.gov.vn

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở, ngành tỉnh có liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở Khoa học và Công nghệ

87.

Báo cáo 6 tháng, năm về xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020

Kết quả xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008, 9001:2015 tại các cơ quan

Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của UBND tỉnh, QĐ số 1815/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh

Khoa học và công nghệ

X

Hệ thống idesk

skhcntv@travinh.gov.vn

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở, ngành tỉnh

UBND cấp huyện

UBND cấp xã

Sở Khoa học và Công nghệ

88.

Báo cáo 6 tháng, năm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa

Tình hình quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa

Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của UBND tỉnh

Khoa học và Công nghệ

X

Hệ thống idesk

skhcntv@travinh.gov.vn

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở, ngành tỉnh có liên quan

UBND cấp huyện

 

Sở Khoa học và Công nghệ

89.

Báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm tình hình kinh tế- xã hội

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH

Công văn số 503/UBND ngày 17/5/2017 của Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang

Kinh tế-xã hội

X

 

UBND huyện Cầu Ngang

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Cầu Ngang

90.

Báo cáo tháng, quý, năm công tác cải cách hành chính

Kết quả công tác cải cách hành chính

Công văn số 503/UBND ngày 17/5/2017 của Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang

Cải cách hành chính

X

 

UBND huyện Cầu Ngang

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Cầu Ngang

91.

Báo cáo tuần, tháng, quý, năm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tcáo và phòng chống tham nhũng

Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Công văn số 503/UBND ngày 17/5/2017 của Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang

Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN

X

 

UBND huyện Cầu Ngang

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Cầu Ngang

92.

Báo cáo tuần, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm tình hình kinh tế-xã hội

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Công văn số 385/UBND-NC ngày 14/6/2017 của UBND huyện Trà Cú

KT-XH

X

nghiencuutonghoptc@gmail.com

UBND huyện Trà Cú

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Trà Cú

93.

Báo cáo 6 tháng, năm thực hiện chính sách dân tộc

Kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc

Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 05/6/2017 của UBND huyện Trà Cú

Dân tộc

X

 

UBND huyện Trà Cú

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Trà Cú

94.

Báo cáo quý, 6 tháng, năm công tác cải cách hành chính

Kết quả công tác cải cách hành chính

Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 16/01/2017 của UBND huyện Trà Cú

Cải cách hành chính

X

 

UBND huyện Trà Cú

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Trà Cú

95.

Báo cáo quý, 6 tháng, năm kiểm soát thủ tục hành chính

Kết quả đánh giá tác động về TTHC; rà soát, đơn giản hóa TTHC; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 31/7/2017 của UBND huyện Trà Cú

Kiểm soát TTHC

X

 

UBND huyện Trà Cú

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Trà Cú

96.

Báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm chương trình MTQG và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Công tác xây dựng nông thôn mới; công tác giảm nghèo; công tác xây dựng đời sống văn hóa

Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 14/7/2017 của BCĐ các Chương trình MTQG và phong trào toàn dân đoàn kết XD đời sống VH huyện Trà Cú

Nông thôn mới, XD đời sống VH

X

 

UBND huyện Trà Cú

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Trà Cú

97.

Báo cáo 6 tháng, năm, giai đoạn Kế hoạch phòng chống tội phạm giai đoạn 2016- 2025 và định hướng đến năm 2030

Kết quả phòng chống tội phạm

Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 23/6/2017 của UBND huyện Trà Cú

Trật tự xã hội

X

 

UBND huyện Trà Cú

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Trà Cú

98.

Báo cáo 6 tháng, năm thực hiện kế hoạch thực hiện các mục tiêu của cộng đồng văn hóa- xã hội ASIAN đến năm 2025

Các hoạt động xây dựng cộng đồng trên các lĩnh vực giáo dục; chăm sóc sức khỏe, văn hóa,...

Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 13/7/2017 của UBND huyện Trà Cú

Hội nhập quốc tế

X

 

UBND huyện Trà Cú

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Trà Cú

99.

Báo cáo quý, 6 tháng, năm về hỗ trợ nước sinh hoạt cho hộ nghèo dân tộc thiểu số

Thực hiện chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở xã, ấp đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg

Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 05/6/2017 của UBND huyện Trà Cú

An sinh xã hội

X

 

UBND huyện Trà Cú

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Trà Cú

100.

Báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè

KT-XH

 

Hệ thống M-Office

UBND huyện Cầu Kè

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Cầu Kè

101.

Báo cáo tháng, quý, năm công tác ci cách hành chính

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

Công văn số 177/UBND-NC ngày 28/4/2017 của UBND huyện Cầu Kè

Cải cách hành chính

X

Hệ thống M-Office

UBND huyện Cầu Kè

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Cầu Kè

102

Báo cáo tuần, tháng, quý, năm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Kết quả thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Công văn số 82/UBND-NC ngày 03/5/2017 của UBND huyện Cầu Kè

Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

X

Hệ thống M-Office

UBND huyện Cầu Kè

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Cầu Kè

103.

Báo cáo 6 tháng, năm công tác Phổ biến giáo dục pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Kết quả công tác Phổ biến giáo dục pháp luật

Kế hoạch số 02/KH-HĐPB ngày 07/4/2017 của Hội đồng PBGDPL huyện DH

Phổ biến giáo dục pháp luật

 

 

UBND huyện Duyên Hải

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Duyên Hải

104.

Báo cáo hàng tuần Chthị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND của y ban nhân dân tỉnh

Kết quả công tác quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm

Công văn số 394/UBND-KT ngày 17/5/2017; Công văn số 559/UBND-KT ngày 27/6/2017; Công văn số 672/UBND-KT ngày 27/7/2017 của Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải

Tổng hợp

X

Hệ thống IDesk

UBND huyện Duyên Hải

 

 

UBND các xã, thị trấn

UBND huyện Duyên Hải

105

Báo cáo hàng năm thực hiện Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

Kết quả thực hiện Chiến lược biển đến năm 2020

Công văn số 828/UBND-NC ngày 05/9/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải

Tài nguyên và Môi trường

 

Hệ thống IDesk

UBND huyện Duyên Hải

 

 

UBND các xã, thị trấn

UBND huyện Duyên Hải

106.

Báo cáo quý, 6 tháng, năm công tác cải cách hành chính Dân vận chính quyền

Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính - Dân vận chính quyền

Công văn số 258/UBND-NC ngày 31/3/2015 của Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải

Cải cách HC; dân vận chính quyền

X

Hệ thống IDesk

UBND huyện Duyên Hải

 

 

UBND các xã, thị trấn

UBND huyện Duyên Hải

107.

Báo cáo hàng năm thực hiện Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

Thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 1602/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND huyện Duyên Hải

Bình đẳng giới

X

 

UBND huyện Duyên Hải

 

 

UBND các xã, thị trấn

UBND huyện Duyên Hải

108.

Báo cáo 6 tháng, năm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009

Công tác bồi thường của Nhà nước

Công văn số 722/UBND-NC ngày 11/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải

Tư pháp

X

 

UBND huyện Duyên Hải

 

 

UBND các xã, thị trấn

UBND huyện Duyên Hải

109.

Báo cáo 6 tháng, năm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Công văn số 206/UBND-NC ngày 22/3/2017 của Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải

Tư pháp

X

 

UBND huyện Duyên Hải

 

 

UBND các xã, thị trấn

UBND huyện Duyên Hải

110.

Báo cáo 6 tháng, năm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Công văn số 308/UBND-NC ngày 24/4/2017 của Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải

Tư pháp

X

 

UBND huyện Duyên Hải

 

 

UBND các xã, thị trấn

UBND huyện Duyên Hải

111.

Báo cáo 6 tháng, năm công tác Phổ biến giáo dục pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012

Kết quả công tác Phổ biến giáo dục pháp luật

Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 13/3/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

Phổ biến giáo dục pháp luật

X

 

UBND huyện Châu Thành

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Châu Thành

112.

Báo cáo hàng năm thực hiện Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

Kết quả thực hiện Chiến lược biển đến năm 2020

Công văn số 2301/UBND-NN ngày 07/9/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

Tài nguyên- Môi trường

 

Hệ thống idesk

UBND huyện Châu Thành

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Châu Thành

113.

Báo cáo hàng tháng công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường

Kết quả kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường

Công văn số 2455/UBND-NN ngày 22/12/2016 của UBND huyện Châu Thành

Bảo vệ môi trường

 

Hệ thống idesk

UBND huyện Châu Thành

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Châu Thành

114.

Báo cáo hàng năm thực hiện Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của UBND tỉnh

Thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 04/4/2017 của UBND huyện Châu Thành

Nội vụ

X

 

UBND huyện Châu Thành

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Châu Thành

115.

Báo cáo hàng năm thực hiện chương trình hành động của UBND tỉnh về tăng cường ci cách hành chính gn với trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ đoạn 2016 - 2020

Kết quả cải cách hành chính gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ công vụ, công chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước

Quyết định 188/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

Nội vụ

X

 

UBND huyện Châu Thành

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Châu Thành

116.

Báo cáo quý, 6 tháng, năm công tác cải cách hành chính - Dân vận chính quyền

Công tác Cải cách hành chính, Dân vận chính quyền

Công văn số 1002/UBND-NC ngày 28/4/2017 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

Nội vụ

X

 

UBND huyện Châu Thành

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Châu Thành

117.

Báo cáo hàng năm thực hiện Quyết định số 2704/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh

Kết quả tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ dân tộc giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo

Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND huyện Châu Thành

Nội vụ

X

 

UBND huyện Châu Thành

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Châu Thành

118.

Báo cáo quý, 6 tháng, năm thực hiện Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh

Kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 17/8/2017 của UBND huyện Châu Thành

Nội vụ

X

 

UBND huyện Châu Thành

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Châu Thành

119.

Báo cáo hàng năm chất lượng đội ngũ CB, CC, những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm

Chất lượng đội ngũ CB, CC, những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm

Quyết định 112/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

Nội vụ

x

 

UBND huyện Châu Thành

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Châu Thành

120.

Báo cáo 6 tháng, năm Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009

Công tác bồi thường của Nhà nước

Công văn số 2024/UBND-NC ngày 09/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

Tư pháp

X

 

UBND huyện Châu Thành

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Châu Thành

121.

Báo cáo 6 tháng, năm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Công văn số 743/UBND-NC ngày 31/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

Tư pháp

X

 

UBND huyện Châu Thành

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Châu Thành

122.

Báo cáo 6 tháng, năm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Công văn số 977/UBND-NC ngày 26/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

Tư pháp

X

 

UBND huyện Châu Thành

 

 

UBND cấp xã

UBND huyện Châu Thành

123.

Báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Công văn số 308/UBND-KTTH ngày 08/3/2013 và Công văn số 315/UBND-KTTH ngày 11/3/2013 của UBND TPTV

KT-XH

X

Hệ thống idesk

UBND TPTV

 

 

UBND cấp xã

UBND TPTV

124.

Báo cáo tháng, quí, năm về CCHC, dân vận chính quyền

Công tác cải cách hành chính, dân vận chính quyền

Công văn số 1983/UBND- NC ngày 11/11/2014 của UBND TPTV

Cải cách hành chính, dân vận chính quyền

X

Hệ thống idesk

UBND TPTV

 

 

UBND cấp xã

UBND TPTV

125.

Báo cáo 06 tháng, năm thực hiện Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên

Kết quả thực hiện công tác thanh niên theo kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên

Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 22/11/2012; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 28/3/2017 của UBND thành phố Trà Vinh

Thanh niên

X

Hệ thống IDesk

UBND thành phố Trà Vinh

 

 

UBND cấp xã

UBND thành phố Trà Vinh

126.

Báo cáo tháng, quý, năm thực hiện công tác tôn giáo

Kết quả thực hiện công tác tôn giáo

Công văn số 730/UBND-VX ngày 10/4/2017 của UBND thành phố TV

Thanh niên

X

Hệ thống IDesk

UBND thành phố Trà Vinh

 

 

UBND cấp xã

UBND thành phố Trà Vinh

127.

Báo cáo hàng năm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Kế hoạch số 58-KH/UBND ngày 10/7/2017 của UBND thành phố TV

Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

X

Hệ thống IDesk

UBND thành phố Trà Vinh

 

 

UBND cấp xã

UBND thành phố Trà Vinh

128.

Báo cáo 06 tháng, năm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Kế hoạch hàng năm của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Trà Vinh

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

X

Hệ thống IDesk

UBND thành phố Trà Vinh

 

 

UBND cấp xã

UBND thành phố Trà Vinh

129.

Báo cáo tuần, tháng, quý, 06 tháng, năm công tác giải quyết khiếu nại, t cáo và phòng chng tham nhũng

Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Công văn số 976/UBND-NC ngày 9/5/2017 của UBND thành phố Trà Vinh

công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

X

Hệ thống IDesk

UBND thành phố Trà Vinh

 

 

UBND cấp xã

UBND thành phố Trà Vinh

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH TRÀ VINH (BÁO CÁO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC GỬI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

VB quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhn báo cáo

Đối tượng thực hiện báo cáo

Cơ quan chủ trì rà soát, đề xuất PA ĐGH

BC giấy (Đánh du X nếu yêu cầu BC giy)

BC qua Hệ thống phần mềm (Ghi rõ địa chtruy cập)

 

Cá nhân

Tổ chức

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1.

Báo cáo tuần, tháng, quí, 6 tháng, năm tình hình đầu tư phát triển lưới điện, sử dụng điện trên địa bàn tỉnh

Tình hình đu tư lưới điện và sử dụng điện

Quyết định 23/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh

Công nghiệp (điện)

X

 

Sở Công Thương

 

 

Sở Công Thương

2.

Báo cáo hàng năm Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020

Kết qusử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh

Công nghiệp (điện)

X

 

Sở Công Thương

 

X

Sở Công Thương

3.

Báo cáo hàng quý, 6 tháng, năm Kế hoạch bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020

Kết quả tham gia kế hoạch bình ổn thị trường

Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh

Thương mại

X

 

Sở Công Thương

 

X

Sở Công Thương

4.

Báo cáo hàng năm công tác giáo dục nghề nghiệp

Kết quả công tác giáo dục nghề nghiệp

Công văn số 228/SLĐTBXH-DN ngày 19/02/2016 của Sở Lao động, Thương binh và XH

Dạy nghề

X

 

Sở Lao động, Thương binh và XH

 

X

Sở Lao động, Thương binh và XH

5.

Báo cáo hàng năm công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề

Kết quả công tác tự kiểm định chất lượng dạy nghề

Công văn s1184/SLĐTBXH-DN ngày 10/11/2016 của Sở Lao động, Thương binh và XH

Dạy nghề

X

 

Sở Lao động, Thương binh và XH

 

X

Sở Lao động, Thương binh và XH

6.

Báo cáo hàng năm thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Tình hình thu gom, vận chuyn, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh

Môi trường

X

 

Sở Tài nguyên và MT

 

X

Sở Tài nguyên và MT

7

Báo cáo hàng tháng thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án trong trung tâm Điện lực Duyên Hải

Tình hình xây dựng, hoạt động và thực hiện công tác BVMT đối với các dự án thuộc trung tâm Điện lực Duyên Hải

Công văn số 394/STNMT-CCBVMT ngày 16/3/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Môi trường

X

 

Sở Tài nguyên và MT

 

X

Sở Tài nguyên và MT

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1900/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 về phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.075

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.251.94