Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 190/QĐ-UBND năm 2017 Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 190/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 18/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 190/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 2067/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết đnh này Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2067/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh)

STT

Tên vị trí việc làm

Mô tả công việc của vị trí việc làm

Xác định khung năng lực

Ghi chú

I

CƠ QUAN SỞ

 

 

 

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

1.1

Giám đốc

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành tất cả các hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chế độ một thủ trưởng. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về toàn bộ công việc được giao của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại địa phương.

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; bảo vệ chính trị nội bộ; thanh tra; giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng; cải cách hành chính; đối ngoại; công tác quy hoạch kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm, các chương trình dự án về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; công tác kế hoạch - tài chính; công tác thủy lợi, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; cấp, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép chứng chỉ thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc được cơ quan có thẩm quyền ủy quyền.

b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các phòng: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Quản lý xây dựng công trình.

c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị thuộc Sở, gồm: Thanh tra Sở; Chi cục Phát triển nông thôn; Chi cục Thủy lợi; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản.

1. Năng lực:

- Năng lực về chính trị

- Năng lực lãnh đạo

- Quản lý hành chính nhà nước

- Quản lý, điều hành tổ chức; QL mục tiêu

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai, tổng kết thực tiễn, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT về xây dựng và phát triển ngành, quản lý NN về Nông nghiệp và PTNT trong tỉnh.

- Năng lực về luật pháp;

- Có khả năng tập hợp, quy tụ;

2. Kỹ năng:

- Lãnh đạo, quản lý,

- Xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn.

 

1.2

Phó Giám đốc

- Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về tình hình và kết quả thực hiện lĩnh vực công tác được phân công.

- Phó Giám đốc Sở có nhiệm vụ và quyền hạn chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực được phân công và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Đối với những vấn đề liên quan nhiều lĩnh vực hoặc liên quan cơ quan cấp trên thì phải có ý kiến Giám đốc trước khi quyết định. Những vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Phó Giám đốc khác thì chủ động phối hợp giữa các Phó Giám đốc để giải quyết, nếu không thống nhất thì báo cáo Giám đốc quyết định. Đối với lĩnh vực công tác được phân công hay ủy quyền, quyết định của Phó Giám đốc có hiệu lực như của Giám đốc.

- Phó Giám đốc 1:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Quản lý Nhà nước về lâm nghiệp; bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống cháy rừng; Tham gia góp ý thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, đơn giá, giải pháp kỹ thuật các công trình thuộc lĩnh vực lâm nghiệp; Trực tiếp làm giám đc Ban quản lý dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư theo phân công của Giám đốc Sở; Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Văn phòng Sở.

c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị thuộc Sở, gồm: Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Lâm nghiệp; các Ban quản lý rừng phòng hộ; Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà; Trung tâm Điều tra khảo sát thiết kế nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Phó Giám đốc 2:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Quản lý Nhà nước về nông nghiệp; Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; bệnh cây trồng; Trực tiếp làm giám đốc Ban quản lý dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư theo phân công của Giám đốc Sở; Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

b) Trực tiếp theo dõi, phối hợp chỉ đạo hoạt động (thuộc lĩnh vực nông nghiệp) của Phòng Nghiệp vụ tổng hợp.

c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị thuộc Sở, gồm: Chi cục Thú y; Chi cục Bảo vệ thực vật; Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư (các hoạt động khuyến nông); Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao.

- Phó Giám đốc 3:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Quản lý Nhà nước về thủy sản; Phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; An toàn lao động và bảo hộ lao động; thương mại nông nghiệp và phát triển nông thôn; công tác hợp tác quốc tế; công tác thông tin, thống kê. Ứng dụng khoa học - công nghệ; Chủ tịch Hội đồng Khoa học cấp cơ sở; Trực tiếp làm giám đốc Ban quản lý dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư theo phân công của Giám đốc Sở; Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

b) Trực tiếp theo dõi, phối hợp chỉ đạo hoạt động (thuộc lĩnh vực thủy sản) của Phòng Nghiệp vụ tổng hợp.

c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị thuộc Sở, gồm: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Chi cục Nuôi trồng thủy sản; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư (các hoạt động khuyến ngư).

1. Năng lực:

- Năng lực về chính trị

- Năng lực lãnh đạo

- Quản lý hành chính nhà nước

- Quản lý, điều hành tổ chức; quản lý mục tiêu

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án

- Năng lực về chuyên môn nghiệp vụ

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc

- Tập hợp, quy tụ; năng lực về luật pháp;

2. Kỹ năng:

- Lãnh đạo, quản lý

- Xử lý tình huống

- Kh năng phân tích

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng phối hợp

- Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn

 

1.3

Trưởng phòng thuộc Sở

- Phụ trách chung, quản lý toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động của phòng trong lĩnh vực được phân công

- Thực hiện quản lý công chức, phân công nhiệm vụ công chức của phòng; theo dõi, nhận xét kết quả hoạt động của công chức thuộc phòng.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch công tác hằng năm, quý, tháng của phòng; kế hoạch kinh phí, xử lý văn bản đến của phòng;

- Chủ trì tổ chức cuộc họp, các hoạt động phối hợp với tổ chức khác của phòng.

- Thực hiện công tác thi đua phòng.

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ khác của ngạch công chức được giao.

Khung năng lực chung

1. Năng lực:

- Có năng lực tham mưu, tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của phòng; nắm vững kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công đảm nhiệm, có khả năng bao quát công việc của phòng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực quản lý; năng lực về luật pháp;

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc

- Xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các giải pháp kinh tế-xã hội thuộc lĩnh vực được giao tại địa phương.

- Có khả năng thuyết phục, vận động, tập hợp và phát huy sở trường từng công chức.

- Am hiểu thực tiễn, kinh tế-xã hội về công tác quản lý đối với lĩnh vực được giao, nắm được xu hướng phát triển của ngành, lĩnh vực trong nước và địa phương

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý lãnh đạo

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Khả năng phân tích

- Khả năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng phối hợp

- Sử dụng ngoại ngữ

- Kỹ năng tin học, máy tính, soạn thảo văn bản

- Kỹ năng vận động quần chúng nhân dân

 

1.3.1

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

- Tham mưu về tổ chức bộ máy (thành lập, sáp nhập, giải thể tổ chức; dự thảo văn bản quy định, bổ sung, thay đổi chức năng nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc); tham mưu về tổ chức cán bộ (điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kỷ luật cán bộ) trong ngành

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ trong ngành.

- Đi cơ sở tìm hiểu, giải quyết công việc, tháo gvướng mắc của cơ sở.

- Tổ chức kiểm tra kết quả triển khai công tác thuộc phạm vi quản lý của phòng đối với đơn vị cơ sở

Ngoài khung năng lực chung của trưởng phòng, cần có:

1. Năng lực:

- Nghiên cứu, am hiểu về quản lý nhà nước; nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan đến chính sách của Nhà nước về lĩnh vực nội vụ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng điều hành, quản lý

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

 

1.3.2

Trưởng phòng Kế hoạch tài chính

- Tổng hợp xây dựng và theo dõi kế hoạch năm, kế hoạch trung hạn và kế hoạch dài hạn của Ngành

- Tổng hợp kế hoạch, theo dõi các Chương trình Mục tiêu Quốc gia có liên quan đến ngành.

- Xây dựng, theo dõi đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất Nông nghiệp, Thủy sản và Diêm nghiệp.

Ngoài khung năng lực chung của trưởng phòng, cần có:

1. Năng lực:

- Nghiên cứu, am hiểu về quản lý nhà nước; nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan đến chính sách của Nhà nước về kế hoạch, đầu tư và tài chính.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng điều hành, quản

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

 

1.3.3

Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp

- Chỉ đạo, theo dõi việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, các tài liệu về kỹ thuật khoa học công nghệ chuyên ngành tại địa phương;

- Thẩm tra các dự thảo văn bản, các chương trình, đề án, dự án do các Chi cục, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trình. Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý được - Lãnh đạo Sở giao cho các Chi cục

- Chỉ đạo, theo dõi nội dung kỹ thuật về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của các chương trình, đề án, dự án đã được phê duyệt;

- Chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Làm cầu nối, tiếp nhận nghiệp vụ chuyên môn của các cơ quan chuyên môn cấp trên và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho các phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công

Ngoài khung năng lực chung của trưởng phòng, cần có:

1. Năng lực:

- Nghiên cứu, am hiểu về quản lý nhà nước; nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan đến chính sách của Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Kỹ năng:

- Cẩn thận, trung thực, động viên, khuyến khích, đánh giá, tổng hợp, phân tích trong giải quyết các vấn đề, đặc biệt là giải quyết vn đề phát sinh trong thực tế.

- Nghiên cứu, nắm được các kiến thức về khoa học xã hội liên quan đến lĩnh vực công tác cán bộ để hướng dẫn, áp dụng vào thực tiễn. Chủ trì, phối hợp tham gia nghiên cứu một số đề án, đề tài khoa học thuộc lĩnh vực được phân công.

 

1.3.4

Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình

- Xây dựng, tổ chức & thực hiện các dự án đầu tư phát triển ngành

- Góp ý các dự án đầu tư ngoài ngành, ngoài ngân sách nhà nước theo sự phân công, phân cấp.

- Thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án vốn sự nghiệp trong ngành theo sự phân công của lãnh đạo.

Ngoài khung năng lực chung của trưởng phòng, cần có:

1. Năng lực

- Nghiên cứu, nắm vững, triển khai các Luật, Nghị định, Thông tư được ban hành thuộc lĩnh vực đấu thầu, thẩm định dự án, đầu tư, quy hoạch..

2. Kỹ năng

- Kỹ năng điều hành, quản lý

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

 

1.4

Phó Trưởng phòng thuộc Sở

- Giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;

- Khi Trưởng phòng vng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của phòng với tư cách là người đứng đầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức được giao.

Khung năng lực chung

1. Năng lực:

- Nắm vững kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Có năng lực xây dựng Đề án, Chương trình, Kế hoạch, phương án, tổ chức triển khai thực hiện;

- Quản lý, điều hành; tham mưu, tổng hợp; năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực quản lý;

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý lãnh đạo

- Kỹ năng xử lý tình huống

- Khả năng phân tích

- Khả năng giao tiếp

- Kỹ năng phối hợp

- Sử dụng ngoại ngữ

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

- Kỹ năng tin học, máy tính

 

1.4.1

Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

- Quản lý, cập nhật hồ sơ cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý và cán bộ cơ quan Sở. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện kê khai tài sản của cán bộ thuộc thẩm quyền; quản lý hồ sơ kê khai tài sản của cán bộ

- Hướng dẫn; Tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ hàng năm và đột xuất.

Ngoài khung năng lực chung của phó trưởng phòng, cần có

- Am hiểu về quản lý nhà nước; nắm vững các quy định có liên quan đến quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước về lĩnh vực nội vụ.

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

 

1.4.2

Phó Trưởng phòng Kế hoạch tài chính

- Xây dựng kế hoạch về vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án do Sở làm chủ đầu tư. Lập dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án do Sở làm chủ đầu tư. Thanh toán khối lượng về tư vấn và xây lắp các công trình thuộc Sở làm chủ đầu tư.

- Công tác quản lý tài chính kế toán ngành.

- Tổng hợp Thông báo xét duyệt quyết toán các đơn vị trực thuộc. Thẩm định qui chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị trực thuộc

- Tổng hợp Báo cáo tình hình tiết kiệm, lãng phí kinh phí thường xuyên theo định kỳ hàng quí, năm

- Trả lời các công văn của các đơn vị trực thuộc giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của Sở. Điều chỉnh, bổ sung dự toán giải quyết nhu cầu về kinh phí đột xuất cho các đơn vị. Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí không tự chủ đã giao cho các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Sở Tài chính (báo cáo tài sản cố đnh, nhu cầu lương tăng thêm..)

Ngoài khung năng lực chung của phó trưởng phòng, cần

- Am hiểu về quản lý nhà nước; nắm vững các quy định có liên quan đến quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước về kế hoạch, tài chính...

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

 

1.4.3

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp

- Tham mưu trưởng phòng, Lãnh đạo Sở tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình thủy sản thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở; các tài liệu về kỹ thuật khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và ptnt; theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện. Tham mưu triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với sở Khoa học công nghệ theo dõi, quản lý, tổ chức triển khai các đề tài khoa học, chuyển giao công nghệ liên quan thuộc thẩm quyền của Sở, quy trình chuyển giao đề tài cho nông dân, ngư dân

- Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản.

- Tham mưu văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá. Theo dõi công tác đăng kiểm, đăng ký, cấp và thu hồi giấy phép tàu cá, chứng chỉ hành nghề lĩnh vực thủy sản thuộc chức năng nhiệm vụ của Sở theo quy định của pháp luật hoặc sự phân công, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham mưu các vấn đề môi trường và thủy sản liên quan theo thẩm quyền

- Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thẩm tra các văn bản, chương trình, đề án, dự án nông nghiệp do các đơn vị trực thuộc dự thảo, trình lãnh đạo sở phê duyệt, ban hành.

Ngoài khung năng lực chung của phó trưởng phòng, cần có

1. Năng lực:

- Nghiên cứu, am hiểu về quản lý nhà nước; nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan đến chính sách của Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Kỹ năng:

- Cẩn thận, trung thực, động viên, khuyến khích, đánh giá, tổng hợp, phân tích trong giải quyết các vấn đề, đặc biệt là giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế.

- Nghiên cứu, nắm được các kiến thức về khoa học xã hội liên quan đến lĩnh vực công tác cán bộ để hướng dẫn, áp dụng vào thực tiễn. Chủ trì, phối hợp tham gia nghiên cứu một số đề án, đề tài khoa học thuộc lĩnh vực được phân công.

 

1.4.4

Phó Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình

- Tổng hợp những vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng, nghiên cứu đề xuất lãnh đạo Sở biện pháp giải quyết.

- Xây dựng, tổ chức & thực hiện các dự án đầu tư phát triển ngành

- Góp ý các dự án đầu tư ngoài ngành, ngoài ngân sách nhà nước theo sự phân công, phân cấp

- Thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án vốn sự nghiệp trong ngành theo sự phân công của lãnh đạo.

Ngoài khung năng lực chung của phó trưởng phòng, cần có

1. Năng lực

- Nghiên cứu, nắm vững, triển khai các Luật, Nghị định, Thông tư được ban hành thuộc lĩnh vực đấu thầu, thẩm định dự án, đầu tư, quy hoạch..

2. Kỹ năng

- Kỹ năng điều hành, quản lý

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

 

1.5

Chánh Văn phòng

- Phụ trách chung, lãnh đạo, quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của Văn phòng sở

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở

- Tổng hợp tình hình hoạt động và kết quả công tác của Sở: Báo cáo tháng, quý, năm

- Sắp xếp lịch công tác cho Lãnh đạo sở

- Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ

Ngoài khung năng lực chung của trưởng phòng, cần có

1. Năng lực:

- Năng lực quản lý hành chính nhà nước

- Kỹ năng quản lý, điều hành tổ chức

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc

- Năng lực tham mưu xây dựng, triển khai các đề án, dự án, chương trình kế hoạch CCHC của tỉnh

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, lễ tân

- Kỹ năng tổng hợp

- Kỹ năng về hành chính, quản trị

- Kỹ năng điều hành hội nghị, cuộc họp

 

1.6

Phó Chánh Văn phòng

- Chịu trách nhiệm về công tác cải cách hành chính, công tác ISO của sở

- Tổng hợp tình hình hoạt động và kết quả công tác của Sở: Báo cáo tháng, quý, năm

- Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo Văn phòng

Ngoài khung năng lực chung của phó trưởng phòng, cần có

1. Năng lực:

- Năng lực quản lý hành chính nhà nước

- Kỹ năng quản lý, điều hành tổ chức

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc

- Năng lực tham mưu xây dựng, triển khai các đề án, dự án, chương trình kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, lễ tân

- Kỹ năng tổng hợp

- Kỹ năng về hành chính, quản trị

 

1.7

Chánh Thanh tra

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của sở; lãnh đạo Thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi được phân cấp quản lý nhà nước của sở.

- Tham mưu Giám đốc Sở kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý;

- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Kiến nghị Giám đốc Sở xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Giám đốc sở có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

Ngoài khung năng lực chung của trưởng phòng, cần có

- Nắm vững các quy định của pháp luật về Thanh tra

- Hiểu biết thêm một số lĩnh vực các lĩnh vực chung của ngành nông nghiệp và ptnt và các ngành có liên quan.

- Có năng lực am hiểu, tham mưu, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc lĩnh vực nội vụ.

- Có khả năng làm trưởng đoàn thanh tra thuộc lĩnh vực nông nghiệp và ptnt với quy mô khác nhau.

 

1.8

Phó Chánh Thanh tra

Giúp Chánh Thanh tra Sở trực tiếp phụ trách công tác thanh tra; Quản lý, điều hành Thanh tra Sở theo ủy quyền của Chánh Thanh tra Sở.

Ngoài khung năng lực chung của phó trưởng phòng, cần có

- Nắm vững các quy định của pháp luật về Thanh tra

- Có năng lực tham mưu thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và các công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của thanh tra

- Có khả năng tham gia đoàn thanh tra và tham mưu trưởng đoàn lĩnh vực được giao.

 

2

Vị trí việc làm gắn với chuyên môn, nghiệp v

Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và do lãnh đạo đơn vị phân công

Khung năng lực chung

1. Năng lực:

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ, chính sách của ngành nội vụ, các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn được giao.

- Nắm rõ quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể.

- Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất cải tiến nghiệp vụ quản lý, có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm, có năng lực triển khai công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

- Am hiểu thực tiễn, kinh tế-xã hội về công tác quản lý đối với lĩnh vực được giao, nm được xu hướng phát triển của ngành, lĩnh vực trong nước và địa phương.

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu.

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

2.1

Quản lý tổ chức -biên chế

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở công tác tổ chức bộ máy (thành lập, sáp nhập, giải thể tổ chức; dự thảo văn bản quy định bổ sung, thay đổi chức năng nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc).

- Nghiên cứu và thực hiện chế độ tiền lương cho cán bộ công chức các đơn vị trong ngành, bao gồm: nghiên cứu hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương; phụ cấp thâm niên nghề; nâng ngạch, nâng lương; quản lý biên chế và hợp đồng lao động; thực hiện chế độ nghhưu, thôi việc đối với cán bộ công chức thuộc thẩm quyền.

- Thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương của cán bộ công chức cơ quan Sở.

- Quản lý hồ sơ Bảo hiểm xã hội của cán bộ công chức cơ quan Sở.

- Quản lý theo dõi chế độ nghỉ phép của cán bộ công chức cơ quan Sở.

-  Báo cáo thống kê lao động tiền lương.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có

- Am hiểu về quản lý nhà nước; nắm vững các quy định có liên quan đến quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước về tổ chức bộ máy và biên chế

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

 

2.2

Quản lý nhân sự và đội ngũ

- Công tác tổ chức cán bộ (điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ) các đơn vị trong ngành.

- Quản lý, theo dõi kê khai tài sản của cán bộ.

- Theo dõi tham mưu, tổng hợp danh mục vị trí việc làm trong toàn ngành.

- Tham mưu quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong ngành.

- Thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành theo định kỳ.

- Quản lý, theo dõi công tác quy hoạch cán bộ

- Quản lý, theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

- Quản lý theo dõi cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý đi nước ngoài

- Quản lý, theo dõi xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp, thi tuyển công chức hành chính

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có

- Nắm vững các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước về công tác cán bộ; các quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức...

- Nghiên cứu, hiểu các quy định pháp luật liên quan một số nội dung thuộc lĩnh vực công chức, viên chức (Đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, chế độ, chính sách, kỷ luật, sử dụng, phát triển nguồn nhân lực, giải quyết khiếu nại, tố cáo...)

- Phối hợp, tham mưu soạn thảo Kế hoạch, đề án liên quan một trong các nội dung thuộc lĩnh vực công chức, viên chức và thực hiện sau khi được ban hành.

- Cẩn thận, trung thực, nghiên cứu, hiểu các kiến thức về khoa học xã hội liên quan đến lĩnh vực công tác cán bộ để áp dụng vào thực tiễn.

 

2.3

Quản lý tài chính - kế toán

- Xây dựng Kế hoạch dự toán ngân sách kinh phí hoạt động toàn ngành;

- Tiến hành thẩm định dự toán chi cho các đơn vị thuộc ngành;

- Điều chỉnh, bổ sung dự toán, giải quyết nhu cầu về kinh phí đột xuất cho các đơn vị;

- Thực hiện công tác kiểm tra duyệt quyết toán các đơn vị thuộc ngành;

- Theo dõi tài sản cố định toàn ngành;

- Xây dựng Kế hoạch về vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án do Sở Làm chủ đầu tư;

- Lập Kế hoạch dự toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án do Sở làm chủ đầu tư;

- Thanh toán khối lượng cho các Nhà thầu về Tư vấn và xây lắp các công trình thuộc Sở làm chủ đầu tư;

- Theo dõi quyết toán vốn đầu tư các dự án do Sở làm chủ đầu tư.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có

Nắm vững các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước về tài chính, kế toán, ngân sách...

 

2.4

Quản lý quy hoạch - kế hoạch

- Tham mưu cho lãnh đạo sở rà soát điều chỉnh, bổ sung, lập mới các quy hoạch trên các lĩnh vực của ngành và tổ chức theo dõi quá trình triển khai thực hiện các quy hoạch đã được duyệt;

- Tham gia thẩm định các quy hoạch trên các lĩnh vực của ngành quản lý.

- Thực hiện các quy định triển khai lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch cụ thể của lĩnh vực khi được giao trực tiếp chịu trách nhiệm

- Xây dựng kế hoạch tổng hợp của ngành gồm các lĩnh vực của ngành gồm: Kế hoạch sản xuất, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản;

- Tổng hợp các Kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia do ngành chủ trì và các Chương trình đề án có liên quan;

- Xây dựng và theo dõi triển khai, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chi tiết về Nông nghiệp, Diêm nghiệp và Thủy sản;

- Xây dựng và theo dõi triển khai, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch chi tiết về Lâm nghiệp;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, các Đề án, Chương trình của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của tỉnh;

- Thực hiện công tác thống kê, theo dõi tình hình thực hiện các chtiêu thuộc các lĩnh vực ngành thuộc trách nhiệm quản lý của ngành.

- Xây dựng các báo cáo chuyên đề có liên quan đến các lĩnh vực có liên quan của ngành.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có

Nắm vững các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước về kế hoạch, quy hoạch, đầu tư...

 

2.5

Thanh tra

- Công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

- Công tác kiểm tra các cơ sở chăn nuôi; cơ sở chế biến; nuôi trồng thủy sản; nuôi trồng trên mặt nước biển.

- Công tác tuần tra, kiểm tra trên biển.

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân.

- Thanh tra về kinh tế xã hội và Thanh tra về công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và một số nhiệm vụ khác có liên quan.

- Phối hợp với các Đội Thanh tra trong tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có

Hiểu và vận dụng các văn bản pháp luật có liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đạt hiệu quả. Tham mưu giúp việc cho lãnh đạo trong công tác xử lý vi phạm pháp luật. Thu thập thông tin và xử lý tình hung.

 

2.6

Pháp chế

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan:

+ Lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh

+ Phối hợp với Sở Tư pháp lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm của HĐND, UBND cp tỉnh

+ Chun bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Thủ trưởng cơ quan đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý hoặc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh

+ Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan khác gửi lấy ý kiến.

+ Thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh

+ Tổ chức, phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; báo cáo Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp

+ Tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại Sở.

+ Thực hiện công tác bồi thường Nhà nước theo quy định của pháp luật

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan

- Tham mưu các vấn đề pháp lý đối với xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành quản lý

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có

- Năng lực quản lý hành chính nhà nước

- Có kiến thức, kinh nghiệm và năng lực quản lý công việc cá nhân, xử lý tình huống

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, tổ chức triển khai công việc; hiểu biết và áp dụng pháp luật, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

 

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

3.1

Hành chính - Một cửa

- Tiếp nhận, kiểm tra, trả kết quả hồ sơ một cửa về các lĩnh vực thuộc ngành nông nghiệp và ptnt và các lĩnh vực khác liên quan.

- Theo dõi tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các thủ tục hành chính của Sở theo quy định.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về Hành chính - Một cửa;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống; Khả năng phân tích; Kỹ năng tin học, máy tính.

- Kỹ năng phối hợp; giao tiếp

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản.

 

3.2

Quản trị công sở

- Xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa thay thế trang thiết bị trong cơ quan; Đề xuất Giám đốc Sở mua sắm, sửa chữa, bảo trì máy móc, thiết bị văn phòng của cơ quan. Đảm bảo máy móc thiết bị, văn phòng ở tình trạng phục vụ tốt.

- Phòng cháy, chữa cháy; phòng chống bão, lụt; công nghệ thông tin; bảo vệ an ninh cơ quan;

- Điều động xe, trang trí, khánh tiết, hậu cần tiếp khách.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về quản trị hành chính;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.3

Công nghệ thông tin

- Theo dõi, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng máy tính PC, laptop, các thiết bị mạng, máy in, máy chủ, các phần mềm ứng dụng; hệ thống hạ tầng truyền thông do Bộ Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai;

- Quản trị, duy trì, cập nhật thông tin trang thông tin tổng hợp của Sở;

- Hỗ trợ âm thanh, ánh sáng cho công tác hội nghị, thu thập tin bài: âm thanh, chụp ảnh...

- Chuyên trách các vấn đề về hệ thống quản lý chất lượng ISO TCVN 9001:2008 (Báo cáo, đánh giá, duy trì chất lượng, kinh phí thực hiện...) và thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

1. Năng lực:

- Nghiệp vụ chuyên môn về công nghệ thông tin

- Am hiểu, áp dụng đúng các quy định của pháp luật, chính sách, pháp luật của nhà nước về công nghệ thông tin;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống, công tác phối hợp;

- Khả năng phân tích;

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng truyền đạt kiến thức về tin học, máy tính.

 

3.4

Kế toán

- Nghiệp vụ kế toán; quản lý sổ sách thu, chi tài chính các quỹ; theo dõi danh mục tài sản của cơ quan; kiểm kê tài sản và công cụ, dụng cụ của cơ quan; thực hiện các chính sách, chế độ cụ thể cho công chức và người lao động trong cơ quan; định kỳ hàng tháng cùng với thủ quỹ kiểm kê quỹ, báo cáo lãnh đạo phòng theo quy định.

- Cập nhật thông tin về lương và các chế độ theo quy định của cán bộ, công chức.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế tại cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật trong công tác tài chính, kế toán.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.5

Tổ chức nhân sự

- Quản lý Hồ sơ của cán bộ, công chức của cơ quan;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác: tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về quản trị hành chính, nhân sự và các vấn đề trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.6

Thủ Quỹ

Thực hiện công tác kiêm nhiệm thủ quỹ cơ quan, quản lý quỹ tiền mặt tại cơ quan, nhập - xuất quỹ phải căn cứ vào phiếu thu, chi có phê duyệt của lãnh đạo, rút số dư tồn quỹ hàng ngày; Cùng với kế toán của cơ quan kiểm quỹ theo định kỳ; thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo văn phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo văn phòng đối với các lĩnh vực được phân công.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán và công tác thủ quỹ;

- Tính trung thực, thật thà, cẩn thận, tỉ mỉ trong công tác thủ quỹ của cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.7

Văn thư

- Chuyển công văn đi, vào sổ, luân chuyển đến các phòng nghiệp vụ theo quy trình;

- In ấn, nhân bản, vào sổ, phát hành công văn đi của cơ quan

- Sử dụng, bảo quản con dấu các loại của cơ quan và báo cáo cơ quan công an theo quy định.

- Nhận công văn đến, vào sổ, luân chuyển đến các phòng nghiệp vụ theo quy trình; Kiểm tra và chuẩn bị các phòng họp cho cơ quan trước khi tổ chức cuộc họp.

- In ấn, nhân bản, vào sổ, phát hành công văn đi của cơ quan

- Sử dụng, bảo quản con dấu các loại của cơ quan và báo cáo cơ quan công an theo quy định.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được giao;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Sử dụng thành thạo về máy vi tính và các phần mềm ứng dụng liên quan.

 

3.8

Lưu trữ

- Vào sổ, phân loại, đóng gói văn bản đưa vào kho lưu trữ theo danh mục quy định; báo cáo định kỳ cho Chi cục Văn thư, lưu trữ tỉnh (Sở Nội vụ).

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

- Thực hiện theo quy định về công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan.

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống; Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng phối hợp.

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.9

Nhân viên kỹ thuật

- Theo dõi, sửa chữa nhỏ máy tính PC, laptop, iPad (phần mềm), máy in, hệ thống mạng LAN nội bộ (máy chủ, đường dây mạng); hệ thống hạ tầng truyền thông do Bộ Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai;

- Theo dõi lý lịch trang thiết bị vi tính của cơ quan, đề xuất trang bị, sửa chữa thiết bị vi tính khi có nhu cầu của các phòng nghiệp vụ chuyên môn;

Cài đặt, xử lý sự cố phần mềm, phần cứng, hệ thống mạng tại Sở. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo văn phòng phân công

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về công nghệ thông tin; có khả năng nhận biết hư hỏng và sửa chữa nhỏ máy móc, thiết bị về vi tính của cơ quan;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống; phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.10

Lái xe

- Thực hiện công tác lái xe, chăm sóc, giữ gìn và đề xuất sửa chữa ô tô, đưa đón an toàn lãnh đạo Sở và CC đi công tác đúng giờ trong và ngoài giờ hành chính. Kết thúc đi công tác định kỳ theo đợt phải thanh toán dứt điểm phần tạm ứng đợt trước và ứng kinh phí cho chuyến công tác tiếp theo; kiểm tra, đề xuất, sửa chữa hoặc thay mới hệ thống quạt, điện, nước của cơ quan;

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Văn phòng phân công; Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo văn phòng đối với các lĩnh vực được phân công.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế cấp huyện trở lên xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bằng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trtheo quy định của pháp luật.

Hợp đồng NĐ 68

3.11

Lái tàu, ca nô

- Thực hiện công tác lái tàu, ca nô phục vụ công tác kiểm ngư. Chăm sóc, giữ gìn tàu, ca nô. Đưa đón an toàn lãnh đạo Chi cục và CC đi công tác đúng giờ.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bằng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng 68

3.12

Phục vụ

- Quét dọn và lau chùi sạch sẽ tại các phòng làm việc của cơ quan và khu vực công cộng trong khuôn viên của Sở.

- Chuẩn bị nước uống, dọn vệ sinh mỗi ngày tại các phòng họp, các phòng của Lãnh đạo Sở.

- Kiểm tra, phát hiện hư hỏng tại nhà vệ sinh, các phòng họp, điện, nước của cơ quan và báo lại cho Văn phòng kịp thời sửa chữa.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế cáp huyện trở lên xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bằng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng NĐ 68

II

CHI CỤC KIỂM LÂM

 

 

 

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

1.1

Chi cục trưởng

Quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chi cục Kiểm lâm; công tác tổ chức nhân sự, quản lý, sắp xếp, bố trí, phân công nhiệm vụ, tuyển dụng công chức và lao động hợp đồng; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và các nguồn lực khác; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; chỉ đạo chung công tác chuyên môn và các nhiệm vụ khác do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao. Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của phòng Tổ chức, xây dựng lực lượng và Đội Kiểm lâm cơ động;

1. Năng lực:

- Tổ chức, điều hành

- Phân tích, đánh giá, xử lý tình huống

- Tổng hợp, tập hợp, phối hợp

- Tham mưu, đề xuất

- Năng lực giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng sử dụng máy tính

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

 

1.2

Phó Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng giúp Chi cục trưởng phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật. Xử lý thông tin, văn bản đến, văn bản đi (khi Chi cục trưởng đi phép).

Phó Chi cục trưởng 1: Giúp Chi cục trưởng theo dõi công tác quản lý, bảo vệ rừng; công tác bảo tồn thiên nhiên. Nhiệm vụ cụ thể: Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của phòng Quản lý, bảo vệ rừng; phòng Bảo tồn thiên nhiên; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; công tác giao rừng, cho thuê rừng; theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện quy trình về khai thác gỗ và lâm sản; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công.

Phó Chi cục trưởng 2: Giúp Chi cục trưởng theo dõi công tác chống xâm hại rừng, chữa cháy rừng. Nhiệm vụ cụ thể: Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của phòng Hành chính - Tổng hợp và phòng Thanh tra, pháp chế; công tác kiểm tra, kiểm soát lâm sản theo quy định; thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; công tác thanh tra, pháp chế, khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công.

1. Năng lực:

- Tổ chức, điều hành

- Phân tích, đánh giá, xử lý tình huống

- Tổng hợp, tập hợp, phối hợp

- Tham mưu, đề xuất

- Năng lực giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng sử dụng máy tính

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

 

1.3

Trưởng phòng Chi cục Kiểm lâm

- Phụ trách chung, quản lý toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động của phòng trong lĩnh vực được phân công

- Thực hiện quản lý công chức, phân công nhiệm vụ công chức của phòng; theo dõi, nhận xét kết quả hoạt động của công chức thuộc phòng.

- Quản lý tài sản được giao theo quy định hiện hành và quy chế làm việc của Chi cục Kiểm lâm; Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ của phòng. Gồm: phòng Hành chính - Tổng hợp; phòng Thanh tra - pháp chế; phòng Quản lý, bảo vệ rừng; phòng Bảo tồn thiên nhiên và phòng Tổ chức - tuyên truyền và xây dựng lực lượng

1. Năng lực:

- Quản lý, điều hành

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, tổ chức triển khai công việc; am hiểu pháp luật, các nguyên tắc, quy định hành chính.

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống.

- Phân tích.

- Tổng hợp.

- Giao tiếp.

- Phối hợp.

- Soạn thảo văn bản.

- Sử dụng máy tính, tin học.

 

11.4

Phó Trưởng phòng - Chi cục Kiểm lâm

Phó Trưởng phòng là người giúp việc Trưởng phòng, được Trưởng phòng giao phụ trách một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Trưởng ban về công việc được giao; điều hành công việc của Phòng khi Trưởng phòng đi vắng.

1. Năng lực:

- Quản lý, điều hành

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, tổ chức triển khai công việc; am hiểu pháp luật, các nguyên tắc, quy định hành chính.

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống.

- Phân tích.

- Tổng hợp.

- Giao tiếp.

- Phối hợp.

- Soạn thảo văn bản.

- Sử dụng máy tính, tin học.

 

1.5

Đội trưởng Chi cục Kiểm lâm

Đội trưởng đội Kiểm lâm động: Lập kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Đội và tổ chức thực hiện; Điều hành hoạt động của Đội, theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên thuộc Đội; Tổ chức quản lý, sử dụng tài sản được giao và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định.

1. Năng lực:

- Quản lý, điều hành

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, tổ chức triển khai công việc; am hiểu pháp luật, các nguyên tắc, quy định hành chính.

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống.

- Phân tích.

- Tổng hợp.

- Giao tiếp.

- Phối hợp.

- Soạn thảo văn bản.

- Sử dụng máy tính, tin học.

 

1.6

Đội phó trưởng Chi cục Kiểm lâm

Đội phó trưởng đội Kiểm lâm cơ động: Giúp Đội trưởng lãnh đạo chung công tác của Đội; thực hiện nhiệm vụ khác do Đội trưởng phân công.

1. Năng lực:

- Quản lý, điều hành

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, tổ chức triển khai công việc; am hiểu pháp luật, các nguyên tắc, quy định hành chính.

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống.

- Phân tích.

- Tổng hợp.

- Giao tiếp.

- Phối hợp.

- Soạn thảo văn bản.

- Sử dụng máy tính, tin học.

 

1.7

Hạt trưởng Chi cục Kiểm lâm

Quản lý, điều hành mọi hoạt động của Hạt Kiểm lâm, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị mình. Bao gồm 8 hạt: Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh, Hạt Kiểm lâm Nha Trang, Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa, Hạt Kiểm lâm Diên Khánh, Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh, Hạt Kiểm lâm Cam Lâm, Hạt Kiểm lâm Cam Ranh, Hạt Kiểm lâm Khánh Sơn.

1. Năng lực:

- Quản lý, điều hành

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, tổ chức triển khai công việc; am hiểu pháp luật, các nguyên tắc, quy định hành chính.

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống.

- Phân tích.

- Tổng hợp.

- Giao tiếp.

- Phối hợp.

- Soạn thảo văn bản.

- Sử dụng máy tính, tin học.

 

1.8

Hạt phó Chi cục Kiểm lâm

Giúp việc cho Hạt trưởng, do Hạt trưởng phân công đảm nhiệm một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Hạt trưởng và trước pháp luật về thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

1. Năng lực:

- Quản lý, điều hành

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, tổ chức triển khai công việc; am hiểu pháp luật, các nguyên tắc, quy định hành chính.

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống.

- Phân tích.

- Tổng hợp.

- Giao tiếp.

- Phối hợp.

- Soạn thảo văn bản.

- Sử dụng máy tính, tin học.

 

2

Vị trí việc làm gắn với chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

2.1

Kiểm lâm

- Tổ chức kiểm tra, phát hiện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; xử lý các vi phạm hành chính theo thẩm quyền và giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật.

- Thống kê, kiểm kê rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn được phân công; kiểm tra việc sử dụng rừng của các chủ rừng trên địa bàn; xác nhận về nguồn gốc lâm sản hợp pháp theo đề nghị của chủ rừng trên địa bàn.

- Tham mưu chính quyền địa phương ban hành các văn bản quy định trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng...

1. Năng lực:

- Am hiểu đường lối, chủ trương của Đng, chính sách pháp luật nhà nước.

- Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nhiệm vụ quy định

2. Kỹ năng:

- Sử dụng máy GPS+Bản đồ địa hình.

- Giao tiếp; chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan.

- Tuyên truyền.

- Am hiểu địa bàn quản lý.

- Sử dụng ấn chỉ; báo cáo.

- Sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ.

 

2.2

Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên

- Thực hiện công tác chuyên môn về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ rừng giáp ranh giữa các địa phương trong tỉnh và giữa tnh Khánh Hòa với các tnh giáp ranh. Tổng hợp, báo cáo các kết quả thực hiện theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân đăng ký tri nuôi và lập hồ sơ quản lý.

- Quản lý, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã thông thường; các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quí, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và các loài quy định tại Phụ lục II, III của Công ước CITES; tiếp nhận, giao nộp gấu.

- Tổ chức thẩm định trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES và đề xuất cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký cho các trại/cơ sở này.

- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Chi cục kiểm tra các cơ sở nuôi, trồng, chế biến, kinh doanh các loài động vật, thực vật hoang dã

- Đề xuất giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, công dân liên quan đến hoạt động bảo tồn thiên nhiên và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Công ước CITES).

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh mẫu vật động vật, thực vật thuộc các Phụ lục của CITES tại nhà ga hàng không, nhà ga đường sắt, cảng biển, khu vực cửa khẩu theo quy định của pháp luật.

1. Năng lực:

Phân tích, tổng hợp tình hình quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Phân tích, tổng hợp tình hình thực hiện các chính sách, chế độ về quản lý, bảo vệ rừng.

- Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật;

- Tổng hợp, soạn thảo các văn bản và hướng dẫn thực hiện;

2. Kỹ năng

- Sử dụng thành thạo GPS và bản đồ địa hình

- Giao tiếp; chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan.

- Tuyên truyền.

- Thành thạo vi tính.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

- Am hiểu địa bàn quản lý

 

2.3

Theo dõi sử dụng và phát triển rừng

Thẩm định các dự án, đề án về lâm nghiệp như: Trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất, khoanh nuôi tái sinh có trồng bổ sung cây lâm nghiệp, nuôi dưỡng, làm giàu rừng; đề án xây dựng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và đề án xác định giá các loại rừng trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa. Tổ chức phúc tra nghiệm thu các công trình lâm sinh trên địa bàn toàn tnh.

1. Năng lực:

Phân tích, tổng hợp tình hình quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Phân tích, tổng hợp tình hình thực hiện các chính sách, chế độ về quản lý, bảo vệ rừng.

- Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật;

- Tổng hợp, soạn thảo các văn bản và hướng dẫn thực hiện;

2. Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo GPS và bản đồ địa hình

- Giao tiếp; chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan.

- Tuyên truyền.

- Thành thạo vi tính.

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

- Am hiểu địa bàn quản lý

 

2.4

Xây dựng lực lượng

Thực hiện theo quy định và thẩm quyền về sắp xếp bố trí tổ chức bộ máy, nhân sự; tuyển dụng, đào tạo, bố trí sử dụng, bồi dưỡng; Thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, lao động hợp đồng; nâng lương, nâng ngạch; quản lý hồ sơ công chức; thi đua khen thưởng, kỷ luật. Quản lý, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ được giao trong toàn lực lượng kiểm lâm...

1. Năng lực:

- Phân tích, tổng hợp.

- Nghiệp vụ, chuyên môn

- Giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế.

- Tham mưu, đề xuất

2. Kỹ năng:

- Làm việc nhóm

- Giao tiếp

- Soạn thảo văn bản, tin học

 

2.5

Thông tin tuyên truyền

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chế độ, chính sách và pháp luật cho công chức, viên chức ngành lâm nghiệp và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lâm nghiệp trên địa bàn; cấp phát, quản lý trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ kiểm lâm, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị chuyên dùng của kiểm lâm địa phương; ấn chỉ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định pháp luật.

1. Năng lực:

- Phân tích, tổng hợp.

- Nghiệp vụ, chuyên môn

- Giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế.

- Tham mưu, đề xuất

2. Kỹ năng:

- Làm việc nhóm

- Giao tiếp

- Soạn thảo văn bản, tin học

 

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

3.1

Hành chính tổng hợp

- Theo dõi công tác tổng hợp văn thư lưu trữ của Chi cục.

- Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính đồng thời tổng hợp, báo cáo Sở theo quy định;

- Tổng hợp và báo cáo thực hiện quy chế dân chủ;

- Theo dõi tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định.

- Theo dõi phép năm của cán bộ công chức và người lao động về việc chấp hành giờ gic, nội quy cơ quan, thống kê bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể của công chức và người lao động Chi cục;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

- Thống kê, tổng hợp thông tin bảo hiểm xã hội của công chức cơ quan...), báo cáo tuần, tháng, quý năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thông qua các kế hoạch đã được duyệt; theo dõi mua sắm công cụ lao động, vật rẻ tiền mau hỏng và những công việc tạp vụ khác. Cập nhật thông tin quản lý cán bộ, công chức.

- Tổng hợp, theo dõi mở sổ sách xuất - nhập - tồn các vật dụng trang bị cơ quan, quản lý chung tài sản của cơ quan.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác hành chính;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.2

Kế toán

- Nghiệp vụ kế toán; quản lý sổ sách thu, chi tài chính các quỹ; theo dõi danh mục tài sản của cơ quan; kiểm kê tài sản và công cụ, dụng cụ của cơ quan; thực hiện các chính sách, chế độ cụ thể cho công chức và người lao động trong cơ quan; định kỳ hàng tháng cùng với thủ quỹ kiểm kê quỹ, báo cáo lãnh đạo phòng theo quy định.

- Cập nhật thông tin về lương và các chế độ theo quy định của cán bộ, công chức.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế tại cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng son thảo văn bản; Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.3

Thủ Quỹ

Thực hiện công tác kiêm nhiệm thủ quỹ cơ quan, quản lý quỹ tiền mặt tại cơ quan, nhập - xuất quỹ phải căn cứ vào phiếu thu, chi có phê duyệt của lãnh đạo, rút số dư tồn quỹ hàng ngày; Cùng với kế toán của cơ quan kiểm quỹ theo định kỳ; thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng đối với các lĩnh vực được phân công.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán và công tác thủ quỹ;

- Tính trung thực, thật thà, cn thận, tỉ mỉ trong công tác thủ quỹ của cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.4

Văn thư

- Chuyển công văn đi, vào sổ, luân chuyển đến các phòng theo quy trình;

- In ấn, nhân bản, vào sổ, phát hành công văn đi của cơ quan

- Sử dụng, bảo quản con dấu các loại của cơ quan và báo cáo cơ quan công an theo quy định.

- Nhận công văn đến, vào sổ, luân chuyển đến các phòng theo quy trình; Kiểm tra và chuẩn bị các phòng họp cho cơ quan trước khi tổ chức cuộc họp.

- In ấn, nhân bản, vào sổ, phát hành công văn đi của cơ quan

- Xây dựng Danh mục tài liệu của cơ quan; hướng dẫn lập hồ sơ công việc.

- Sử dụng, bảo quản con dấu các loại của cơ quan và báo cáo cơ quan công an theo quy định.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được giao;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp.

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.5

Lái xe

- Thực hiện công tác lái xe, chăm sóc, giữ gìn và đề xuất sửa chữa ô tô, đưa đón an toàn lãnh đạo Chi cục và công chức đi công tác đúng giờ trong và ngoài giờ hành chính. Kết thúc đi công tác định kỳ theo đợt phải thanh toán dứt điểm phần tạm ứng đợt trước và ứng kinh phí cho chuyến công tác tiếp theo; kiểm tra, đề xuất, sửa chữa hoặc thay mới hệ thống quạt, điện, nước của cơ quan;

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công: pho to tài liệu, đưa công văn; Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng đối với các lĩnh vực được phân công.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bằng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng 68

3.6

Phục vụ

- Quét dọn và lau chùi sạch sẽ tại các phòng làm việc của cơ quan và khu vực công cộng trong khuôn viên của Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Chuẩn bị nước uống, dọn vệ sinh mỗi ngày tại phòng của Chi Cục trưởng. Kiểm tra, phát hiện hư hỏng tại nhà vệ sinh, điện, nước của cơ quan và báo lại cho phòng Hành chính -Tổng hợp kịp thời sửa chữa.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bằng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng 68

3.7

Bảo vệ

- Trực bảo vệ cơ quan, đảm bảo an toàn về mọi mặt.

- Giám sát việc ra, vào của cán bộ công chức và khách đến liên hệ công tác thực hiện đúng nội quy của cơ quan.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bằng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng 68

III

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THC VẬT

 

 

 

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

1.1

Chi cục trưởng

- Quản lý toàn bộ hoạt động của Chi cục, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở.

- Trực tiếp quản lý công tác tổ chức cán bộ; Chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cải cách hành chính; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của đơn vị.

- Trực tiếp quản lý tài chính, tài sản của Chi cục Bảo vệ thực vật.

1. Năng lực:

- Tổ chức, điều hành

- Phân tích, đánh giá, xử lý tình huống

- Tổng hợp, tập hợp, phối hợp

- Tham mưu, đề xuất

- Năng lực giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng sử dụng máy tính

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

 

1.2

Phó Chi cục trưởng

- Trực tiếp theo dõi và phụ trách công tác trồng trọt; công tác kiểm dịch và bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Theo dõi, đôn đốc triển khai các công việc của phòng Kỹ thuật và các Trạm huyện trong lĩnh vực phụ trách. Báo cáo Chi cục trưởng giải quyết vướng mắc kịp thời.

- Thực hiện các công việc đột xuất do cấp trưởng giao.

Phó Chi cục trưởng 1: Phụ trách công tác Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật.

Phó Chi cục trưởng 2: Phụ trách công tác Trồng trọt

1. Năng lực:

- Tổ chức, điều hành

- Phân tích, đánh giá, xử lý tình huống

- Tổng hợp, tập hợp, phối hợp

- Tham mưu, đề xuất

- Năng lực giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng sử dụng máy tính

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

 

1.3

Trưởng phòng

Gồm có: phòng Hành chính tổng hợp, phòng Trồng trọt, phòng Bảo vệ thực vật

- Trưởng phòng Hành chính tổng hợp: Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục công tác tổ chức cán bộ (điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ) trong đơn vị. Theo dõi tham mưu, tổng hợp danh mục vị trí việc làm trong toàn đơn vị. Tham mưu quy chế tổ chức và hoạt động của các Trạm Bảo vệ thực vật huyện, thị, thành phố trong tỉnh Quản lý, Tham mưu, thẩm định thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thuốc Bảo vệ thực vật. Tham mưu, thẩm định thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp và thu hồi giấy chứng nhận, chứng chỉ, thẻ xông hơi khử trùng cho các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng trên địa bàn tỉnh.

- Trưởng phòng Trồng trọt: Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về công tác trồng trọt; Tham mưu cho lãnh đạo cơ quan về công tác sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp chung các công tác chuyên môn giữa các Trạm Bảo vệ thực vật và Chi cục để trực tiếp báo cáo lên lãnh đạo cơ quan. Viết báo cáo kế hoạch sản xuất vụ; sơ kết vụ, năm.

- Trưởng phòng Bảo vệ thực vật: Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về công tác bảo vệ thực vật; công tác kiểm dịch thực vật; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Tham mưu cho lãnh đạo cơ quan về công tác Bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh. Quản lý thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phân bón trên địa bàn tỉnh.

1. Năng lực:

- Quản lý, điều hành

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, tổ chức triển khai công việc; am hiểu pháp luật, các nguyên tắc, quy định hành chính.

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống.

- Phân tích.

- Tổng hợp.

- Giao tiếp.

- Phối hợp.

- Soạn thảo văn bản.

- Sử dụng máy tính, tin học.

 

1.4

Phó Trưởng phòng

- Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp: Giúp Trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp về công tác tổ chức lao động tin lương. Nghiên cứu và thực hiện chế độ tiền lương cho cán bộ công chức trong đơn vị, bao gồm: nghiên cứu hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương; phụ cấp thâm niên nghề; nâng ngạch, nâng lương; quản lý biên chế và hợp đồng lao động. Quản lý hồ sơ Bảo hiểm xã hội của cán bộ công chức cơ quan. Theo dõi công tác thi đua khen thưởng của Chi cục.

- Phó Trưởng phòng Trồng trọt: giúp việc Trưởng phòng, được Trưởng phòng giao phụ trách một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Trưởng ban về công việc được giao; điều hành công việc của Phòng khi Trưởng phòng đi vng.

- Phó Trưởng phòng Bảo vệ thực vật: giúp việc Trưởng phòng, được Trưởng phòng giao phụ trách một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Trưởng ban về công việc được giao; điều hành công việc của Phòng khi Trưởng phòng đi vắng.

1. Năng lực:

- Quản lý, điều hành

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, tổ chức triển khai công việc; am hiểu pháp luật, các nguyên tắc, quy định hành chính.

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống.

- Phân tích.

- Tổng hợp.

- Giao tiếp.

- Phối hợp.

- Soạn tho văn bản.

- Sử dụng máy tính, tin học.

 

2

Vị trí việc làm gắn với chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

2.1

Quản lý trồng trọt

Điều tra thực tế tiến độ, tình hình trồng trọt trên địa bàn. Phối hợp với các Phòng Nông nghiệp, phòng Thống kê của các huyện, thị xã, thành phố để nắm vững tiến độ trồng trọt toàn tỉnh. Viết báo cáo về tình hình trồng trọt toàn tỉnh. Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các qui trình kỹ thuật về trồng trọt; đề xuất biện pháp khắc phục thiên tai, dịch hại trong sản xuất trồng trọt.

Tổ chức chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào lĩnh vực trng trọt. Thực hiện công tác quản lý chất lượng nông sn

Quản lý các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật

1. Năng lực:

- Nắm vững nghiệp vụ chuyên môn

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống

- Khả năng phân tích

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng phối hợp

- Sử dụng ngoại ngữ

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

- Kỹ năng tin học, máy tính

 

2.2

Quản lý bảo vệ thực vật

Thực hiện điều tra, phát hiện dự tính dự báo thời gian phát sinh, phạm vi và mức độ gây hại của những sinh vật gây hại chính trên một số cây trồng chính trên toàn tỉnh.

Thông báo kịp thời tình hình diễn biến của sinh vật gây hại; đề xuất chủ trương và hướng dẫn biện pháp phòng chống, khắc phục hậu quả sinh vật gây hại tài nguyên thực vật, thực hiện cập nhật và lưu trữ và khai thác thông tin về bảo vệ thực vật phục vụ cho công tác chỉ đạo trên toàn tỉnh.

Tổng kết quy luật phát sinh, phát triển và biện pháp phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại các cây trồng chính trên toàn tỉnh. Thường trực công tác phòng, chống các sinh vật gây hại trên cây trồng. Hướng dẫn thực hiện các quyết định, quy trình thao tác kỹ thuật về điều tra phát hiện và phòng trừ sinh vật gây hại trên toàn tỉnh. Theo dõi công tác bảo vệ thực vật của các trạm Bảo vệ thực vật. Quản lý sử dụng dự trữ địa phương về thuốc Bảo vệ thực vật theo sự phân công của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Thực hiện trình diễn, khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật, đánh giá hiệu lực thuốc bảo vệ thực vật trước khi thuốc được đưa vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật.

1. Năng lực:

- Nắm vững nghiệp vụ chuyên môn

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống

- Khả năng phân tích

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng phối hợp

- Sử dụng ngoại ngữ

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

- Kỹ năng tin học, máy tính

 

2.3

Kiểm dịch thực vật

Tiến hành kiểm tra định kỳ sinh vật gây hại đối với tài nguyên thực vật dùng làm giống và những sinh vật có ích nhập nội, thông qua công tác kiểm tra, theo dõi các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trong tỉnh.

Phối hợp với Trạm kiểm dịch vùng IV phát hiện các sinh vật gây hại mới. Kiểm tra sinh vật gây hại đối với hàng nông sản (NLS) nhập khẩu và bảo quản trong kho trong tỉnh

Hướng dn chủ vật thể áp dụng các biện pháp xử lý vật thể nhiễm dịch. Khi phát hiện các sinh vật gây hại có khả năng lan truyền thành dịch thì báo cáo ngay các cơ quan cấp trên có thẩm quyền để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Tiếp nhận các hồ sơ của các cá nhân, tổ chức hoạt động xông hơi khử trùng xin cấp lại giấy chứng nhận, giấy phép hành nghề theo định kỳ.

1. Năng lực:

- Nắm vững nghiệp vụ chuyên môn

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống

- Khả năng phân tích

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng phối hợp

- Sử dụng ngoại ngữ

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

- Kỹ năng tin học, máy tính

 

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục v

 

 

3.1

Hành chính - Tổng hợp

- Theo dõi công tác tổng hợp văn thư lưu trữ của Chi cục.

- Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính đồng thời tổng hợp, báo cáo Sở theo quy định;

- Tổng hợp và báo cáo thực hiện quy chế dân chủ;

- Theo dõi tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định.

- Theo dõi phép năm của cán bộ công chức và người lao động; về việc chấp hành giờ giấc, nội quy cơ quan, thống kê bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể của công chức và người lao động Chi cục;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

- Thống kê, tổng hợp thông tin bảo hiểm xã hội của công chức cơ quan...), báo cáo tuần, tháng, quý năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thông qua các kế hoạch đã được duyệt; theo dõi mua sắm công cụ lao động, vật rẻ tiền mau hỏng và những công việc tạp vụ khác. Cập nhật thông tin quản lý cán bộ, công chức.

- Tổng hợp, theo dõi mở sổ sách xuất - nhập - tồn các vật dụng trang bị cơ quan, quản lý chung tài sản của cơ quan.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác hành chính;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

 

3.2

Kế toán

- Nghiệp vụ kế toán; quản lý sổ sách thu, chi tài chính các quỹ; theo dõi danh mục tài sản của cơ quan; kiểm kê tài sản và công cụ, dụng cụ của cơ quan; thực hiện các chính sách, chế độ cụ thể cho công chức và người lao động trong cơ quan; định kỳ hàng tháng cùng với thủ quỹ kiểm kê quỹ, báo cáo lãnh đạo phòng theo quy định.

- Cập nhật thông tin về lương và các chế độ theo quy định của cán bộ, công chức.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế tại cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.3

Thủ Quỹ

Thực hiện công tác kiêm nhiệm thủ quỹ cơ quan, quản lý quỹ tiền mặt tại cơ quan, nhập - xuất quỹ phải căn cứ vào phiếu thu, chi có phê duyệt của lãnh đạo, rút số dư tồn quỹ hàng ngày; Cùng với kế toán của cơ quan kiểm quỹ theo định kỳ; thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng đối với các lĩnh vực được phân công.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán và công tác thủ quỹ;

- Tính trung thực, thật thà, cẩn thận, tỉ mỉ trong công tác thủ quỹ của cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.4

Văn thư

- Chuyển công văn đi, vào sổ, luân chuyển đến các phòng theo quy trình;

- In ấn, nhân bản, vào sổ, phát hành công văn đi của cơ quan

- Sử dụng, bảo quản con dấu các loại của cơ quan và báo cáo cơ quan công an theo quy định.

- Nhận công văn đến, vào sổ, luân chuyển đến các phòng theo quy trình; Kiểm tra và chuẩn bị các phòng họp cho cơ quan trước khi tổ chức cuộc họp.

- In ấn, nhân bản, vào sổ, phát hành công văn đi của cơ quan

- Xây dựng Danh mục tài liệu của cơ quan; hướng dẫn lập hồ sơ công việc.

- Sử dụng, bảo quản con dấu các loại của cơ quan và báo cáo cơ quan công an theo quy định.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được giao;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp.

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.5

Lái xe

- Thực hiện công tác lái xe, chăm sóc, giữ gìn và đề xuất sửa chữa ô tô, đưa đón an toàn lãnh đạo Chi cục và công chức đi công tác đúng giờ trong và ngoài giờ hành chính. Kết thúc đi công tác định kỳ theo đợt phải thanh toán dứt điểm phần tạm ứng đợt trước và ứng kinh phí cho chuyến công tác tiếp theo; kiểm tra, đề xuất, sửa chữa hoặc thay mới hệ thống quạt, điện, nước của cơ quan;

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công: pho to tài liệu, đưa công văn; Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng đối với các lĩnh vực được phân công.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bằng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng 68

3.6

Phục vụ

Quét dọn và lau chùi sạch sẽ tại các phòng làm việc của cơ quan và khu vực công cộng trong khuôn viên của Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Chuẩn bị nước uống, dọn vệ sinh mỗi ngày tại phòng của Chi Cục trưởng. Kiểm tra, phát hiện hư hỏng tại nhà vệ sinh, điện, nước của cơ quan và báo lại cho phòng Hành chính -Tổng hợp kịp thời sửa chữa.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng 68

3.7

Bảo vệ

- Trực bảo vệ cơ quan, đảm bảo an toàn về mọi mặt.

- Giám sát việc ra, vào của cán bộ công chức và khách đến liên hệ công tác thực hiện đúng nội quy của cơ quan.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bằng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng 68

IV

CHI CỤC THỦY SẢN

 

 

 

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

1.1

Chi cục trưởng

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế-kỹ thuật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế-kỹ thuật về thủy sản đã được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

- Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản cá biệt về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

- Thẩm định các dự án đầu tư trong lĩnh vực thủy sản; thực hiện đánh giá tác động của các dự án quy hoạch trong lĩnh vực thủy sản.

- Tổ chức, thực hiện công tác điều tra, thông tin, thống kê, quản lý cơ sở dữ liệu và báo cáo về thủy sản, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thủy sản trên địa bàn tỉnh.

1. Năng lực:

- Tổ chức, điều hành

- Phân tích, đánh giá, xử lý tình huống

- Tổng hợp, tập hợp, phối hợp

- Tham mưu, đề xuất

- Năng lực giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng sử dụng máy tính

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

 

1.2

Phó Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng 1: giúp Chi cục trưởng điều hành hoạt động đơn vị khi Chi cục trưởng đi vng, phụ trách công tác quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Phó Chi cục trưởng 2: giúp Chi cục trưởng điều hành hoạt động các trạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và quản lý nuôi trồng thủy sản.

1. Năng lực:

- Tổ chức, điều hành

- Phân tích, đánh giá, xử lý tình huống

- Tổng hợp, tập hợp, phối hợp

- Tham mưu, đề xuất

- Năng lực giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng sử dụng máy tính

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

 

1.3

Trưởng phòng

Tởng phòng Hành chính tổng hợp: Thực hiện công tác tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị về quản lý về công tác quản trị hành chính, kế toán, các báo cáo tháng, quý, năm; công tác cán bộ thi đua khen thưởng; chính sách BHXH, BHYT, nâng lương và một số công việc khác do lãnh đạo đơn vị trực tiếp phân công.

Trưởng phòng Quản lý tàu cá: Thực hiện công tác tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị các văn bản về quản lý phương tiện nghề cá, thực hiện chức năng đăng ký, đăng kiểm, giám sát các tàu cá đóng mới, cải hoán, kiểm tra kỹ thuật tàu cá thường xuyên, định kỳ và đột xuất; giám sát các cơ sở đóng sửa tầu thuyền trong tỉnh và một số công việc khác do lãnh đạo đơn vị trực tiếp phân công.

Trưởng phòng Quản lý khai thác: Thực hiện công tác tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị về khai thác bảo vệ nguồn lợi và môi trường thủy sản, tổ chức thực hiện đăng ký, cấp và thu hồi Giấy phép khai thác thủy sản, phối hợp tổ chức thực hiện công tác quản lý bảo tồn biển, các khu vực cấm khai thác trong địa phương và một số công việc khác do lãnh đạo đơn vị trực tiếp phân công.

Trưởng phòng Nuôi trồng thủy sản: theo dõi kiểm tra việc kho nghiệm các đối tượng giống thủy sản, thức ăn, chế phẩm sinh học, thuốc, hóa chất... trong nuôi trồng thủy sản

1. Năng lực:

- Quản lý, điều hành

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, tổ chức triển khai công việc; am hiểu pháp luật, các nguyên tắc, quy định hành chính.

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống.

- Phân tích.

- Tổng hợp.

- Giao tiếp.

- Phối hợp.

- Soạn tho văn bản.

- Sử dụng máy tính, tin học.

 

1.4

Phó Trưởng phòng

Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp: giúp việc cho Trưởng phòng; cùng phối hợp với trưởng phòng thực hiện công tác chuyên môn của phòng; thực hiện hành chính một cửa; phối hợp các phòng, trạm tập huấn tuyên truyền về các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản.

Phó trưởng phòng Qun lý tàu cá: giúp việc cho Trưởng phòng; cùng phối hợp với trưởng phòng thực hiện công tác chuyên môn của phòng, thực hiện chức năng Đăng ký, đăng kiểm tàu cá; theo dõi về lĩnh vực kỹ thuật tàu cá của huyện Vạn Ninh và Ninh Hòa.

Phó trưởng phòng Qun lý khai thác: giúp việc cho Trưởng phòng; cùng phối hợp với trưởng phòng thực hiện công tác chuyên môn của phòng, trực tiếp thực hiện công tác quản lý môi trường nguồn lợi thủy sản của địa bàn Vạn Ninh và Ninh Hòa.

Phó trưởng phòng Nuôi trồng thủy sản: giúp việc cho Trưởng phòng; cùng phối hợp với trưởng phòng thực hiện công tác chuyên môn của phòng.

1. Năng lực:

- Quản lý, điều hành

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, tổ chức triển khai công việc; am hiểu pháp luật, các nguyên tắc, quy định hành chính.

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống.

- Phân tích.

- Tổng hợp.

- Giao tiếp.

- Phối hợp.

- Soạn thảo văn bản.

- Sử dụng máy tính, tin học.

 

2

Vị trí việc làm gắn với chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

2.1

Quản lý Nuôi trồng thủy sản

- Tham gia xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chương trình về quản lý, phát triển NTTS trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tham mưu công tác chỉ đạo lịch thời vụ, chỉ đạo sản xuất trong nuôi trồng thủy sản; Giám sát các vùng nuôi trên địa bàn tỉnh (nuôi ngọt, lợ, mặn)

- Hướng dẫn thực hiện quy trình, quy phạm, quy chuẩn kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi thủy sản thương phẩm; hướng dẫn các quy định của ngành về quản lý thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học và chất xử lý, cải tạo môi trường dùng trong NTTS.

- Theo dõi, báo cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư Nông nghiệp phục vụ chuyên ngành NTTS; cơ sở sản xuất giống thủy sản và nuôi thương phẩm (kể cả hệ thng nuôi lồng bè trên biển)

- Tham gia cùng cán bộ trạm NTTS trực thuộc Chi cục trong công tác khảo nghiệm giống thủy sản mới; thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học và chất xử lý, cải tạo môi trường dùng trong NTTS.

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của ngành về quản lý môi trường NTTS; đề xuất giải pháp xử lý nguồn nước cấp, nước thải và cải tạo môi trường ao nuôi; quản lý, chỉ đạo việc quan trắc, cảnh báo môi trường NTTS theo chương trình, kế hoạch. Tham gia công tác tuyên truyền và tập huấn phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý NTTS theo kế hoạch của Chi cục và phối hợp với các đơn vị khác.

- Thực hiện công tác giám sát các mô hình nuôi tốt.

1. Năng lực:

- Phải đạt trình độ chuẩn của vị trí được giao theo quy định

- Đại học chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản trở lên.

- Ngoại ngữ trình độ A.

- Chứng chỉ tin học trình độ A.

- Là chuyên viên đã qua thi hoặc xét tuyển công chức.

2. Kỹ năng:

Là người có kỹ năng phân tích tình huống, tổng hợp, kỹ năng tin học và soạn thảo văn bản; có kinh nghiệm thực tế, am hiểu về chuyên môn nghiệp vụ được giao.

 

2.2

Quản lý và khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Thực hiện nhiệm vụ về công tác quản lý khai thác thủy sản: Kiểm tra trang thiết bị hàng hải, kiểm tra ngư cụ và các trang thiết bị phục vụ khai thác...

Thực hiện nhiệm vụ về công tác quản lý nguồn lợi môi trường thủy sản: Kiểm tra các loại thủy sản nằm trong danh mục cấm khai thác, thảm cỏ, sinh vật biển; công tác bảo tồn biển, điều tra sản lượng khai thác....

1. Năng lực: Có chuyên môn sâu, năng lực giải quyết công việc tổ chức hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tổng hợp báo cáo; quản lý điều hành; phối hợp hoạt động ban ngành

2. Kỹ năng: Quản lý điều hành; kỹ năng phân tích và tổng hợp báo cáo; kỹ năng giao tiếp phối hợp; sử dụng vi tính

 

2.3

Quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ nghề cá

Thực hiện chức năng của đăng kiểm tàu cá: kiểm tra gia hạn thường kỳ, đột xuất, tàu cá đóng mới, các phương tiện kỹ thuật an toàn hàng hải, đề xuất tham mưu trình ký giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận đăng ký, sổ danh bạ thuyền viên....và một số nhiệm vụ khác được phân công.

Thực hiện nhiệm vụ về công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tàu cá: Kiểm tra hầm bảo quản sản phẩm thủy sản trước và sau khi thai thác, cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm...

1. Năng lực: Có chuyên môn sâu, năng lực giải quyết công việc tổ chức hoạt động đăng ký, đăng kiểm tàu cá; tổng hợp báo cáo; quản lý điều hành; phối hợp hoạt động ban ngành

2. Kỹ năng: Quản lý điều hành; kỹ năng phân tích và tổng hợp báo cáo; kỹ năng giao tiếp phối hợp; sử dụng vi tính

 

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

3.1

Hành chính - Tổng hợp

- Theo dõi công tác tổng hợp văn thư lưu trữ của Chi cục.

- Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính đồng thời tổng hợp, báo cáo Sở theo quy định;

- Tổng hợp và báo cáo thực hiện quy chế dân chủ;

- Theo dõi tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định.

- Theo dõi phép năm của CBCC và người lao động; về việc chấp hành giờ giấc, nội quy cơ quan, thống kê bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể của công chức và người lao động Chi cục;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

- Thống kê, tổng hợp thông tin bảo hiểm xã hội của công chức cơ quan...), báo cáo tuần, tháng, quý năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thông qua các kế hoạch đã được duyệt; theo dõi mua sắm công cụ lao động, vật rẻ tiền mau hỏng và những công việc tạp vụ khác. Cập nhật thông tin quản lý cán bộ, công chức.

- Tổng hợp, theo dõi mở sổ sách xuất - nhập - tồn các vật dụng trang bị cơ quan, quản lý chung tài sản của cơ quan.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác hành chính;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.2

Kế toán

- Nghiệp vụ kế toán; quản lý sổ sách thu, chi tài chính các quỹ; theo dõi danh mục tài sản của cơ quan; kiểm kê tài sản và công cụ, dụng cụ của cơ quan; thực hiện các chính sách, chế độ cụ thể cho công chức và người lao động trong cơ quan; định kỳ hàng tháng cùng với thủ quỹ kiểm kê quỹ, báo cáo lãnh đạo phòng theo quy định.

- Cập nhật thông tin về lương và các chế độ theo quy định của cán bộ, công chức.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế tại cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.3

Thủ Quỹ

Thực hiện công tác kiêm nhiệm thủ quỹ cơ quan, quản lý quỹ tiền mặt tại cơ quan, nhập - xuất quỹ phải căn cứ vào phiếu thu, chi có phê duyệt của lãnh đạo, rút số dư tồn quỹ hàng ngày; Cùng với kế toán của cơ quan kiểm quỹ theo định kỳ; thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng đối với các lĩnh vực được phân công.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán và công tác thủ quỹ;

- Tính trung thực, thật thà, cn thận, tỉ mỉ trong công tác thủ quỹ của cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.4

Văn thư

- Chuyển công văn đi, vào sổ, luân chuyển đến các phòng theo quy trình;

- In ấn, nhân bản, vào sổ, phát hành công văn đi của cơ quan

- Sử dụng, bảo quản con dấu các loại của cơ quan và báo cáo cơ quan công an theo quy định.

- Nhận công văn đến, vào sổ, luân chuyển đến các phòng theo quy trình; Kiểm tra và chuẩn bị các phòng họp cho cơ quan trước khi tổ chức cuộc họp.

- In ấn, nhân bản, vào sổ, phát hành công văn đi của cơ quan

- Xây dựng Danh mục tài liệu của cơ quan; hướng dẫn lập hồ sơ công việc.

- Sử dụng, bảo quản con dấu các loại của cơ quan và báo cáo cơ quan công an theo quy định.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được giao;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp.

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.5

Lái xe

- Thực hiện công tác lái xe, chăm sóc, giữ gìn và đề xuất sửa chữa ô tô, đưa đón an toàn lãnh đạo Chi cục và công chức đi công tác đúng giờ trong và ngoài giờ hành chính. Kết thúc đi công tác định kỳ theo đợt phi thanh toán dứt điểm phần tạm ứng đợt trước và ứng kinh phí cho chuyến công tác tiếp theo; kiểm tra, đề xuất, sửa chữa hoặc thay mới hệ thống quạt, điện, nước của cơ quan;

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công: pho to tài liệu, đưa công văn; Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng đối với các lĩnh vực được phân công.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bằng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng 68

3.6

Bảo vệ

- Trực bảo vệ cơ quan, đảm bảo an toàn về mọi mặt.

- Giám sát việc ra, vào của cán bộ công chức và khách đến liên hệ công tác thực hiện đúng nội quy của cơ quan.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bằng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng 68

V

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

-

 

 

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

1.1

Chi cục trưởng

- Quản lý toàn bộ hoạt động của Chi cục; chịu trách nhiệm về thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y trên địa bàn tỉnh. Bao gồm: Chỉ đạo, thẩm tra, ký ban hành, kiểm tra giám sát, tổng kết rút kinh nghiệm công tác quy hoạch, kế hoạch, tổ chức cán bộ, tài chính, kế toán. Chuẩn bị nội dung, Chủ trì các cuộc họp giao ban định kỳ tuần của khối văn phòng, giao ban tháng của Chi cục, Chi bộ. Tham gia họp, hội nghị với các ban ngành trung ương, tnh, huyện.

- Nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai công tác Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Cải cách hành chính; Thi đua khen thưởng.

1. Năng lực:

- Tổ chức, điều hành

- Phân tích, đánh giá, xử lý tình huống

- Tổng hợp, tập hợp, phối hợp

- Tham mưu, đề xuất

- Năng lực giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng sử dụng máy tính

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

 

1.2

Phó Chi cục trưởng

- Phó Chi cục trưởng 1: Tham mưu cho Chi cục trưởng về lĩnh vực kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, quản lý thuốc thú y và cấp chứng chỉ hành nghề thú y. Trực tiếp chỉ đạo và giám sát các chương trình, dự án, kế hoạch, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chế độ, chính sách và pháp luật thú y trong lĩnh vực kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ; kiểm tra vệ sinh thú y; an toàn thực phẩm; quản lý thuốc thú y. Kiêm nhiệm trưởng phòng kỹ thuật, phụ trách tự vệ cơ quan Phụ trách chung địa bàn các huyện Cam Lâm, Khánh Sơn, các thành phố Nha Trang, Cam Ranh

- Phó Chi cục trưởng 2: Tham mưu cho Chi cục trưởng về lĩnh vực dịch tễ, phòng chống dịch bệnh cho động vật, quản lý nhà nước về công tác chăn nuôi. Trực tiếp chỉ đạo và giám sát các chương trình, dự án, kế hoạch, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chế độ, chính sách và pháp luật thú y trong lĩnh vực dịch tễ, phòng chống dịch bệnh cho động vật, quản lý nhà nước về công tác chăn nuôi. Phụ trách chung địa bàn các huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa

- Phó Chi cục trưởng 3: Tham mưu cho Chi cục trưởng về lĩnh vực thú y thủy sản và trạm chẩn đoán xét nghiệm.

1. Năng lực:

- Tổ chức, điều hành

- Phân tích, đánh giá, xử lý tình huống

- Tổng hợp, tập hợp, phối hợp

- Tham mưu, đề xuất

- Năng lực giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng sử dụng máy tính

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

 

1.3

Trưởng phòng

Bao gồm: phòng Hành chính tổng hợp, phòng Chăn nuôi, phòng Thú y

1. Năng lực:

- Tổ chức, điều hành

- Phân tích, đánh giá, xử lý tình huống

- Tổng hợp, tập hợp, phối hợp

- Tham mưu, đề xuất

- Năng lực giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng sử dụng máy tính

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

 

1.4

Phó Trưởng phòng

- Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính: Thực hiện các công việc theo yêu cầu quản lý phòng và trực tiếp đảm nhận các công việc sau: Tham mưu giúp lãnh đạo xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính - kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của đơn vị. Lập và tổ chức, điều hành thực hiện dự toán được giao. Tổ chức triển khai, chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng các nguồn kinh phí. Tổ chức công tác kế toán, thực hiện nghiệp vụ kế toán. Tham gia xây dựng, thẩm định kinh phí chương trình, đề tài, dự án, kinh phí đầu tư, mua sắm vật tư, tài sản. Quản lý, điều hành công việc của cán bộ trực thuộc bộ phận. Thực hiện các công việc khác theo phân công và theo yêu cầu quản lý.

- Phó trưởng phòng Thú y: Giúp Lãnh đạo chỉ đạo, điều hành về công tác thú y và được phân công các nhiệm vụ sau:

Trực tiếp xây dựng các chương trình, kế hoạch: phòng, chống dịch bệnh động vật thuộc chương trình quốc gia; tiêm phòng định kỳ hàng năm; giám sát dịch bệnh; vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi; Tham mưu cho lãnh đạo trong việc xây dựng văn bản chỉ đạo: công tác phòng chống dịch bệnh; Phân bổ vật tư, vắc xin, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Giám sát dịch bệnh: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật; điều tra, giám sát, lấy mẫu, phát hiện dịch bệnh động vật; giám sát sau tiêm phòng. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật: Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và đề nghị công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. Tập huấn kỹ thuật: bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chế độ, chính sách và pháp luật về thú y cho nhân viên thú y cấp xã. Công tác phụ trách địa bàn: Trực tiếp phụ trách địa bàn thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh.

- Phó trưởng phòng Chăn nuôi: Giúp Lãnh đạo chỉ đạo, điều hành về chăn nuôi và được phân công các nhiệm vụ sau: Tham mưu cho Lãnh đạo quản lý nhà nước về lĩnh vực chăn nuôi gia súc nhỏ và gia cầm: Giúp Lãnh đạo triển khai, thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển chăn nuôi lợn và gia cầm; phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh; kế hoạch của địa phương; Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho Trạm Thú y các huyện, thị xã, tp về lĩnh vực chăn nuôi gia súc nhỏ và gia cầm; Phối hợp với các Trạm Thú y cấp huyện theo dõi, giám sát việc triển khai các mô hình sản xuất phát triển chăn nuôi, quản lý giống lợn và gia cầm, đào tạo tập huấn gia súc nhỏ và gia cầm trên địa bàn

Quản lý nhà nước về thức ăn chăn nuôi: Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm việc chứng nhận công bố hợp quy về thức ăn chăn nuôi (trừ thức ăn thủy sản) thuộc phạm vi quản lý. Phối hợp với các Trạm Thú y cấp huyện quản lý, kiểm tra các mặt hàng thức ăn chăn nuôi trong Danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam. Tổ chức thực hiện quản lý các chất cấm sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi tại địa phương. Phụ trách địa bàn huyện Khánh Vĩnh

1. Năng lực:

- Có trình độ đại học trở lên; ngoại ngữ trình độ A trở lên; trình độ quản lý nhà nước chuyên viên trở lên; thành thạo vi tính văn phòng và soạn thảo văn bản (Tin học trình độ A).

- Có kinh nghiệm tổ chức, quản lý, điều hành; có khả năng quy tụ, đoàn kết và phối hợp.

2. Kỹ năng:

- Có khả năng xử lý tình huống tốt; có khả năng phân tích; kỹ năng giao tiếp tốt; kỹ năng phối hợp tốt; có khả năng sử dụng ngoại ngữ.

 

2

Vị trí việc làm gắn với chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

2.1

Quản lý giống và kỹ thuật chăn nuôi

- Tham mưu cho Lãnh đạo quản lý nhà nước về lĩnh vực chăn nuôi

+ Giúp lãnh đạo triển khai, thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển chăn nuôi

+ Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho Trạm Thú y các huyện.

+ Phối hợp với các Trạm Thú y theo dõi, giám sát việc triển khai các mô hình sản xuất phát triển chăn nuôi, quản lý con giống.

+ Về chăn nuôi an toàn: Trực tiếp xây dựng kế hoạch và phối hợp thực hiện các chương trình để đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực chăn nuôi, quản lý cơ sở sản xuất chăn nuôi. Đào tạo tập huấn: Trực tiếp soạn thảo tài liệu và tổ chức các lớp tập huấn về chăn nuôi

- Quản lý nhà nước về thức ăn chăn nuôi

+ Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm việc chứng nhận công bố hợp quy về thức ăn chăn nuôi; Phối hợp với các Trạm Thú y cấp huyện quản lý, kiểm tra các mặt hàng thức ăn chăn nuôi

+ Tổ chức thực hiện quản lý các chất cấm sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi

- Quản lý nhà nước về môi trường chăn nuôi

+ Tham mưu xây dựng và chỉ đạo thực hiện các biện pháp xử lý chất thải bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi; Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát môi trường trong chăn nuôi; Xây dựng, tổ chức thực hiện tuyên truyền về công tác bảo vệ bền vững môi trường trong chăn nuôi; Xây dựng kế hoạch, tham mưu đề xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc cải thiện môi trường chăn nuôi

1. Năng lực:

Có trình độ chuyên môn về Chăn nuôi - Thú y hoặc Chăn nuôi; có hiểu biết tốt về cách thức tổ chức quản lý sản xuất, qui trình, qui phạm kỹ thuật về lĩnh vực chăn nuôi; ngoại ngữ trình độ A trở lên; trình độ quản lý nhà nước chuyên viên trở lên; thành thạo vi tính văn phòng và soạn thảo văn bản (Tin học trình độ A).

2. Kỹ năng:

Có khả năng xử lý tình huống tốt; có khả năng phân tích; kỹ năng giao tiếp tốt; kỹ năng phối hợp tốt; có khả năng sử dụng ngoại ngữ; có kỹ năng tra cứu công việc, thích ứng với thể loại văn bản có độ phức tạp

 

2.2

Quản lý thuốc và thức ăn chăn nuôi

Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát giết mổ, quản lý thuốc, chứng chỉ hành nghề trên phạm vi toàn tỉnh.

Trực tiếp kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y và tham mưu cho lãnh đạo trong việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y đối với các cửa hàng, đại lý thuốc thú y; chứng chỉ hành nghề.

1. Năng lực:

Có trình độ chuyên môn về Chăn nuôi - Thú y hoặc Chăn nuôi; có hiểu biết tốt về cách thức tổ chức quản lý sản xuất, qui trình, qui phạm kỹ thuật về lĩnh vực chăn nuôi; ngoại ngữ trình độ A trở lên; tnh độ quản lý nhà nước chuyên viên trở lên; thành thạo vi tính văn phòng và soạn thảo văn bản (Tin học trình độ A).

2. Kỹ năng:

Có khả năng xử lý tình huống tốt; có khả năng phân tích; kỹ năng giao tiếp tốt; kỹ năng phối hợp tốt; có khả năng sử dụng ngoại ngữ; có kỹ năng tra cứu công việc, thích ứng với thể loại văn bản có độ phức tạp

 

2.3

Quản lý dịch bệnh

Trực tiếp xây dựng các chương trình, kế hoạch: phòng, chống dịch bệnh động vật thuộc chương trình quốc gia; tiêm phòng định kỳ hàng năm; giám sát dịch bệnh; vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi;

Tham mưu cho lãnh đạo trong việc xây dựng văn bản chỉ đạo: công tác phòng chống dịch bệnh; Phân bổ vật tư, vắc xin, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Giám sát dịch bệnh: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật; điều tra, giám sát, lấy mẫu, phát hiện dịch bệnh động vật; giám sát sau tiêm phòng

Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật: Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và đề nghị công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Tập huấn kỹ thuật: bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chế độ, chính sách và pháp luật về thú y cho nhân viên thú y cấp xã

Trực tiếp tổng hợp và báo cáo về thực hiện các chương trình kế hoạch trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Chẩn đoán xét nghiệm:

Hướng dẫn công tác lấy mẫu cho các Trạm thú y; Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, môi trường hóa chất phục vụ công tác lấy mẫu; Trực tiếp lấy mẫu, gửi mẫu để xét nghiệm bệnh động vật; Trực tiếp xét nghiệm mẫu theo phân cấp

Trực tiếp phụ trách việc xuất nhập vắc xin, vật tư, hóa chất của Chi cục

1. Năng lực:

- Có trình độ đại học trở lên; ngoại ngữ trình độ A trở lên; trình độ quản lý nhà nước chuyên viên trở lên; thành thạo vi tính văn phòng và soạn thảo văn bản (Tin học trình độ A).

- Có kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, trung thực, cẩn thận và sức khỏe tốt. Hiểu biết sâu về lĩnh vực dịch tễ; đã qua các lớp bồi dưỡng về công tác dịch tễ động vật, sử dụng thạo các phần mềm về công tác dịch tễ

- Đoàn kết, phối hợp và làm việc nhóm.

2. Kỹ năng:

Có khả năng xử lý tình huống tốt; có khả năng phân tích; kỹ năng giao tiếp tốt; kỹ năng phối hợp tốt; có khả năng sử dụng ngoại ngữ.

 

2.4

Kiểm dịch động vật

Tham mưu cho lãnh đạo trong công tác quản lý kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trong nước, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Thực hiện kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trong nước.

Thực hiện hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm dịch động vật tại các trạm Thú y; kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với cơ sở.

1. Năng lực:

- Có trình độ đại học chuyên ngành bác sĩ thú y trở lên và thành thạo về kỹ thuật trong công tác kiểm dịch; hiểu biết sâu về nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; đã qua các lớp bồi dưỡng về công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; ngoại ngữ trình độ A trở lên; trình độ quản lý nhà nước chuyên viên trở lên; thành thạo vi tính văn phòng và soạn thảo văn bản (Tin học trình độ A).

- Có kinh nghiệm tổ chức, điều hành; có khả năng quy tụ, đoàn kết và phối hợp.

2. Kỹ năng:

- Có khả năng xử lý tình huống tốt; có khả năng phân tích; kỹ năng giao tiếp tốt; kỹ năng phối hợp tốt; có khả năng sử dụng ngoại ngữ.

 

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

3.1

Hành chính - Tổng hợp

- Theo dõi công tác tổng hợp văn thư lưu trữ của Chi cục.

- Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính đồng thời tổng hợp, báo cáo Sở theo quy định;

- Tổng hợp và báo cáo thực hiện quy chế dân chủ;

- Theo dõi tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định.

- Theo dõi phép năm của cán bộ công chức và người lao động; về việc chấp hành giờ giấc, nội quy cơ quan, thống kê bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể của công chức và người lao động Chi cục;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

- Thống kê, tổng hợp thông tin bảo hiểm xã hội của công chức cơ quan báo cáo tuần, tháng, quý năm về tình bình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thông qua các kế hoạch đã được duyệt; theo dõi mua sắm công cụ lao động, vật rẻ tiền mau hỏng và những công việc tạp vụ khác. Cập nhật thông tin quản lý cán bộ, công chức.

- Tổng hợp, theo dõi mở sổ sách xuất - nhập - tồn các vật dụng trang bị cơ quan, quản lý chung tài sản của cơ quan.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác hành chính;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.2

Kế toán

- Nghiệp vụ kế toán; quản lý sổ sách thu, chi tài chính các quỹ; theo dõi danh mục tài sản của cơ quan; kiểm kê tài sản và công cụ, dụng cụ của cơ quan; thực hiện các chính sách, chế độ cụ thể cho công chức và người lao động trong cơ quan; định kỳ hàng tháng cùng với thủ quỹ kiểm kê quỹ, báo cáo lãnh đạo phòng theo quy định.

- Cập nhật thông tin về lương và các chế độ theo quy định của cán bộ, công chức.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế tại cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.3

Thủ Quỹ

Thực hiện công tác kiêm nhiệm thủ quỹ cơ quan, quản lý quỹ tiền mặt tại cơ quan, nhập - xuất quỹ phải căn cứ vào phiếu thu, chi có phê duyệt của lãnh đạo, rút sdư tồn quỹ hàng ngày; Cùng với kế toán của cơ quan kiểm quỹ theo định kỳ; thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng đối với các lĩnh vực được phân công.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán và công tác thủ quỹ;

- Tính trung thực, thật thà, cn thận, tmỉ trong công tác thủ quỹ của cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.4

Văn thư

- Chuyển công văn đi, vào sổ, luân chuyển đến các phòng theo quy trình;

- In ấn, nhân bản, vào sổ, phát hành công văn đi của cơ quan

- Sử dụng, bảo quản con dấu các loại của cơ quan và báo cáo cơ quan công an theo quy định.

- Nhận công văn đến, vào sổ, luân chuyển đến các phòng theo quy trình; Kiểm tra và chuẩn bị các phòng họp cho cơ quan trước khi tổ chức cuộc họp.

- In ấn, nhân bn, vào sổ, phát hành công văn đi của cơ quan

- Xây dựng Danh mục tài liệu của cơ quan; hướng dẫn lập hồ sơ công việc.

- Sử dụng, bảo quản con dấu các loại của cơ quan và báo cáo cơ quan công an theo quy định.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được giao;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp.

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.5

Lái xe

- Thực hiện công tác lái xe, chăm sóc, giữ gìn và đề xuất sửa chữa ô tô, đưa đón an toàn lãnh đạo Chi cục và CC đi công tác đúng giờ trong và ngoài giờ hành chính. Kết thúc đi công tác định kỳ theo đợt phải thanh toán dứt điểm phần tạm ứng đợt trước và ứng kinh phí cho chuyến công tác tiếp theo; kiểm tra, đề xuất, sửa chữa hoặc thay mới hệ thống quạt, điện, nước của cơ quan;

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công: pho to tài liệu, đưa công văn; Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng đối với các lĩnh vực được phân công.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bằng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp  đồng 68

3.6

Phục vụ

Quét dọn và lau chùi sạch sẽ tại các phòng làm việc của cơ quan và khu vực công cộng trong khuôn viên của Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Chuẩn bị nước uống, dọn vệ sinh mỗi ngày tại phòng của Chi Cục trưởng. Kiểm tra, phát hiện hư hỏng tại nhà vệ sinh, điện, nước của cơ quan và báo lại cho phòng Hành chính - Tổng hợp kịp thời sửa chữa.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bằng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp  đồng 68

3.7

Bảo vệ

- Trc bảo vệ cơ quan, đảm bảo an toàn về mọi mặt.

- Giám sát việc ra, vào của cán bộ công chức và khách đến liên hệ công tác thực hiện đúng nội quy của cơ quan.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bằng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp  đồng 68

VI

CHI CỤC THỦY LỢI

 

 

 

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

1.1

Chi cục trưởng

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chun, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế-kỹ thuật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế-kỹ thuật về công tác thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai, nước sạch nông thôn đã được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

- Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản cá biệt về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

- Tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu về lĩnh vực thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai, nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

1. Năng lực:

- Tổ chức, điều hành

- Phân tích, đánh giá, xử lý tình huống

- Tổng hợp, tập hợp, phối hợp

- Tham mưu, đề xuất

- Năng lực giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng sử dụng máy tính

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

 

1.2

Phó Chi cục trưởng

Trực tiếp theo dõi và phụ trách công tác Phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Theo dõi và phụ trách công tác thủy nông, công tác an toàn hồ chứa. Theo dõi, đôn đốc triển khai các công việc của phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ trong lĩnh vực phụ trách. Thực hiện các công việc đột xuất do cấp trưởng giao.

1. Năng lực:

- Tổ chức, điều hành

- Phân tích, đánh giá, xử lý tình huống

- Tổng hợp, tập hợp, phối hợp

- Tham mưu, đề xuất

- Năng lực giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng sử dụng máy tính

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

 

1.3

Trưởng phòng

Gồm có phòng Kỹ thuật - nghiệp vụ, phòng Tổ chức hành chính

- Phụ trách chung, quản lý toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động của phòng trong lĩnh vực được phân công

- Thực hiện quản lý công chức, phân công nhiệm vụ công chức của phòng; theo dõi, nhận xét kết quả hoạt động của công chức thuộc phòng.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch công tác hằng năm, quý, tháng của phòng; kế hoạch kinh phí, xử lý văn bản đến của phòng;

- Chủ trì tổ chức cuộc họp, các hoạt động phối hợp với tổ chức khác của phòng.

- Thực hiện công tác thi đua phòng.

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ khác của ngạch công chức được giao.

1. Năng lực:

- Quản lý, điều hành

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, tổ chức triển khai công việc; am hiểu pháp luật, các nguyên tắc, quy định hành chính.

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống.

- Phân tích.

- Tổng hợp.

- Giao tiếp.

- Phối hợp.

- Soạn thảo văn bản.

- Sử dụng máy tính, tin học.

 

1.4

Phó Trưởng phòng

- Giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;

- Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của phòng với tư cách là người đứng đầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức được giao.

1. Năng lực:

- Quản lý, điều hành

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, tổ chức triển khai công việc; am hiểu pháp luật, các nguyên tắc, quy định hành chính.

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống.

- Phân tích.

- Tổng hợp.

- Giao tiếp.

- Phối hợp.

- Soạn thảo văn bản.

- Sử dụng máy tính, tin học.

 

2

Vị trí việc làm gắn với chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

2.1

Quản lý, bảo vệ đê điều

1. Tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; các chế độ chính sách có liên quan đến lĩnh vực quản lý đê điều; kè bảo vệ bờ sông, bờ biển.

2. Tham gia góp ý dự thảo các quy chuẩn kỹ thuật, quản lý các công trình thuộc lĩnh vực quản lý đê điều; kè bảo vệ bờ sông, bờ biển.

3. Tham gia xây dựng kế hoạch và quản lý việc thực hiện các dự án điều tra cơ bản, dự án thiết kế quy hoạch đê điu, quy hoạch phòng chống lũ các hệ thống sông, suối, thẩm định thiết kế quy hoạch về đê điều, kè bảo vệ bờ sông, bờ biển

4. Cập nhật thông tin, đề xuất, kiểm tra, đôn đốc việc xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển và củng cố, nâng cấp đê sông, đê biển

5. Đề xuất các chương trình, kế hoạch, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý đê điều; kè bảo vệ bờ sông, bờ biển.

6. Tham gia thẩm định đề cương, đề tài nghiên cứu, quản lý kết quả và triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu, tiến bộ công nghệ, kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành

7. Tham gia, góp ý thẩm định các dự án đầu tư xây dựng tu bổ đê điều thường xuyên, duy tu sửa chữa nâng cấp, kiên cố hóa đê điều

1. Năng lực:

Nắm vững nghiệp vụ chuyên môn

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống

- Khả năng phân tích

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng phối hợp

- Sử dụng ngoại ngữ

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

- Kỹ năng tin học, máy tính

 

2.2

Phòng, chống thiên tai

Xây dựng hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; các chế độ chính sách có liên quan đến lĩnh vực phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai. Triển khai thực hiện các công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương: Thực hiện công tác điều tra, thống kê, quản lý cơ sở dữ liệu về phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ để tổng hợp số liệu Khí tượng Thủy văn hàng ngày và từng trận thiên tai phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão của tỉnh.

Tham mưu đề xuất việc huy động vật tư phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão; Theo dõi, tổng hợp, đề xuất, kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý vật tư, phương tiện, trang thiết bị phòng chống lụt bão ở các địa phương theo quy định Thực hiện cập nhật, thống kê, rà soát số liệu thiệt hại của từng địa phương sau thiên tai, báo cáo và tham mưu lãnh đạo thực hiện công tác hỗ trợ theo đúng chính sách hiện hành. Tham mưu thẩm định phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập trong mùa lũ các công trình hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh

Tham mưu trực ban tại Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tnh trong và ngoài giờ hành chính (từ tháng 5 đến tháng 12): theo dõi cập nhật thông tin thời tiết, phân tích, xử lý các tình huống; báo cáo, đề xuất, tham mưu lãnh đạo xử lý các tình huống.

Quản lý tài sản của đơn vị giao; quản lý tài liệu liên quan đến công tác phòng chống lụt bão của tỉnh và các địa phương, các phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du các hồ chứa.

1. Năng lực:

- Nắm vững nghiệp vụ chuyên môn

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống

- Khả năng phân tích

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng phối hợp

- Sử dụng ngoại ngữ

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

- Kỹ năng tin học, máy tính

 

2.3

Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn

Tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; các chế độ chính sách có liên quan đến lĩnh vực quản lý nước sinh hoạt nông thôn. Tham gia, góp ý thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt nông thôn

Theo dõi, giám sát chất lượng nước sạch nông thôn trong quá trình sản xuất ban đầu và quá trình kinh doanh đạt chất lượng theo đúng quy định. Quản lý tài sản của đơn vị giao; quản lý các hồ sơ dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn, đê, kè và các tài liệu liên quan đến công tác quản lý đê điều và nước sinh hoạt nông thôn

1. Năng lực:

Nắm vững nghiệp vụ chuyên môn

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống

- Khả năng phân tích

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng phối hợp

- Sử dụng ngoại ngữ

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

- Kỹ năng tin học, máy tính

 

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

3.1

Hành chính - Tổng hợp

- Theo dõi công tác tổng hợp văn thư lưu trữ của Chi cục.

- Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính đồng thời tổng hợp, báo cáo Sở theo quy định;

- Tổng hợp và báo cáo thực hiện quy chế dân chủ;

- Theo dõi tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định.

- Theo dõi phép năm của CBCC và người lao động; về việc chấp hành giờ giấc, nội quy cơ quan, thống kê bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể của công chức và người lao động Chi cục;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

- Thống kê, tổng hợp thông tin bảo hiểm xã hội của công chức cơ quan...), báo cáo tuần, tháng, quý năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thông qua các kế hoạch đã được duyệt; theo dõi mua sắm công cụ lao động, vật rẻ tiền mau hỏng và những công việc tạp vụ khác. Cập nhật thông tin quản lý cán bộ, công chức.

- Tổng hợp, theo dõi mở sổ sách xuất - nhập - tồn các vật dụng trang bị cơ quan, quản lý chung tài sản của cơ quan.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác hành chính;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.2

Kế toán

- Nghiệp vụ kế toán; quản lý sổ sách thu, chi tài chính các quỹ; theo dõi danh mục tài sản của cơ quan; kiểm kê tài sản và công cụ, dụng cụ của cơ quan; thực hiện các chính sách, chế độ cụ thể cho công chức và người lao động trong cơ quan; định kỳ hàng tháng cùng với thủ quỹ kiểm kê quỹ, báo cáo lãnh đạo phòng theo quy định.

- Cập nhật thông tin về lương và các chế độ theo quy định của cán bộ, công chức.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế tại cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.3

Thủ Quỹ

Thực hiện công tác kiêm nhiệm thủ quỹ cơ quan, quản lý quỹ tiền mặt tại cơ quan, nhập - xuất quỹ phải căn cứ vào phiếu thu, chi có phê duyệt của lãnh đạo, rút số dư tồn quỹ hàng ngày; Cùng với kế toán của cơ quan kiểm quỹ theo định kỳ; thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng đối với các lĩnh vực được phân công.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán và công tác thủ quỹ;

- Tính trung thực, thật thà, cẩn thận, tỉ mỉ trong công tác thủ quỹ của cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.4

Văn thư

- Chuyển công văn đi, vào sổ, luân chuyển đến các phòng theo quy trình;

- In ấn, nhân bản, vào sổ, phát hành công văn đi của cơ quan

- Sử dụng, bảo quản con dấu các loại của cơ quan và báo cáo cơ quan công an theo quy định.

- Nhận công văn đến, vào sổ, luân chuyển đến các phòng theo quy trình; Kiểm tra và chuẩn bị các phòng họp cho cơ quan trước khi tổ chức cuộc họp.

- In ấn, nhân bản, vào sổ, phát hành công văn đi của cơ quan

- Xây dựng Danh mục tài liệu của cơ quan; hướng dẫn lập hồ sơ công việc.

- Sử dụng, bảo quản con dấu các loại của cơ quan và báo cáo cơ quan công an theo quy định.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được giao;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp.

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.5

Lái xe

- Thực hiện công tác lái xe, chăm sóc, giữ gìn và đề xuất sửa chữa ô tô, đưa đón an toàn lãnh đạo Chi cục và CC đi công tác đúng giờ trong và ngoài giờ hành chính. Kết thúc đi công tác định kỳ theo đợt phải thanh toán dứt điểm phần tạm ứng đợt trước và ứng kinh phí cho chuyến công tác tiếp theo; kiểm tra, đề xuất, sửa chữa hoặc thay mới hệ thống quạt, điện, nước của cơ quan;

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công: pho to tài liệu, đưa công văn; Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng đối với các lĩnh vực được phân công.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bằng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng 68

3.6

Phục vụ

Quét dọn và lau chùi sạch sẽ tại các phòng làm việc của cơ quan và khu vực công cộng trong khuôn viên của Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Chuẩn bị nước uống, dọn vệ sinh mỗi ngày tại phòng của Chi Cục trưởng. Kiểm tra, phát hiện hư hỏng tại nhà vệ sinh, điện, nước của cơ quan và báo lại cho phòng HC-TH kịp thời sửa chữa.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bằng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng 68

3.7

Bảo vệ

- Trực bảo vệ cơ quan, đảm bảo an toàn về mọi mặt.

- Giám sát việc ra, vào của CBCC và khách đến liên hệ công tác thực hiện đúng nội quy của cơ quan.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bằng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kluật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng 68

VII

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

 

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

1.1

Chi cục trưởng

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế-kỹ thuật về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp; kinh tế trang trại; kinh tế hộ; quy hoạch và bố trí, ổn định dân cư, di dân tái định cư; phát triển nông thôn; an sinh xã hội; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; cơ điện nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn.

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế-kỹ thuật đã được phê duyệt. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý

1. Năng lực:

- Tổ chức, điều hành

- Phân tích, đánh giá, xử lý tình huống

- Tổng hợp, tập hợp, phối hợp

- Tham mưu, đề xuất

- Năng lực giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng sử dụng máy tính

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

 

1.2

Phó Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng 1: giúp Chi cục trưởng phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật.

Phó Chi cục trưởng 2: trực tiếp phụ trách Văn phòng Điều phối nông thôn mới theo dõi công tác xây dựng nông thôn mới

1. Năng lực:

- Tổ chức, điều hành

- Phân tích, đánh giá, xử lý tình huống

- Tổng hợp, tập hợp, phối hợp

- Tham mưu, đề xuất

- Năng lực giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng sử dụng máy tính

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

 

1.3

Trưởng phòng

Bao gồm: phòng Hành chính tổng hợp, phòng Kinh tế hợp tác và trang trại, phòng Phát triển nông thôn và bố trí dân cư.

- Phụ trách chung, quản lý toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động của phòng trong lĩnh vực được phân công

- Thực hiện quản lý công chức, phân công nhiệm vụ công chức của phòng; theo dõi, nhận xét kết quả hoạt động của công chức thuộc phòng.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch công tác hằng năm, quý, tháng của phòng; kế hoạch kinh phí, xử lý văn bản đến của phòng;

- Chủ trì tổ chức cuộc họp, các hoạt động phối hợp với tổ chức khác của phòng.

- Thực hiện công tác thi đua phòng.

1. Năng lực:

- Quản lý, điều hành

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, tổ chức triển khai công việc; am hiểu pháp luật, các nguyên tắc, quy định hành chính.

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống.

- Phân tích.

- Tổng hợp.

- Giao tiếp.

- Phối hợp.

- Soạn thảo văn bản.

- Sử dụng máy tính, tin học.

 

1.4

Phó Trưởng phòng

- Giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;

- Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của phòng với tư cách là người đứng đầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chc được giao.

1. Năng lực:

- Quản lý, điều hành

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, tổ chức triển khai công việc; am hiểu pháp luật, các nguyên tắc, quy định hành chính.

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống.

- Phân tích.

- Tổng hợp.

- Giao tiếp.

- Phối hợp.

- Soạn thảo văn bản.

- Sử dụng máy tính, tin học.

 

2

Vị trí việc làm gắn với chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

2.1

Quản lý kinh tế hợp tác xã và trang trại

1. Tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế tập thể, kinh tế trang trại, kinh tế hộ trong nông nghiệp, nông thôn.

2. Tham mưu hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt.

3. Tham gia nghiên cứu góp ý văn bản quy phạm pháp luật, các đề tài, tổng hợp đề xuất các chính sách, cơ chế chính sách phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế hộ, kinh tế trang trại trong nông nghiệp nông thôn.

4. Xây dựng, triển khai, nhân rộng mô hình phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế hộ, kinh tế trang trại trong nông nghiệp, nông thôn.

5. Tổ chức tuyên truyền phổ biến, các chủ trương của Đảng và chính sách Nhà nước, hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ chuyên môn, chuyên ngành về phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế hộ, kinh tế trang trại trong nông nghiệp, nông thôn.

6. Tổng hợp, thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu về lĩnh vực kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, kinh tế hộ.

7. Sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, kinh tế hộ.

1. Năng lực:

- Phân tích, tổng hợp.

- Nghiệp vụ, chuyên môn

- Giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế.

- Tham mưu, đề xuất

2. Kỹ năng:

- Làm việc nhóm

- Giao tiếp

- Soạn thảo văn bản, tin học

 

2.2

Quy hoạch và xây dựng chính sách di dân, tái định cư

- Tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương xây dựng các chương trình, dự án về bố trí dân cư, di dân tái định cư các công trình thủy lợi, thủy điện; bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, khu rừng đặc dụng, vùng nước biển dâng do tác động của biến đổi khí hậu, di cư tự do;

- Thẩm định các chương trình, dự án liên quan đến bố trí dân cư, di dân tái định cư trong nông thôn. Xây dựng hạ tầng nông thôn khu, điểm tái định cư. Thực hiện các dự án điều tra cơ bản và thiết kế quy hoạch về bố trí dân cư thuộc thẩm quyền;

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện công tác định canh, bố trí dân cư, di dân tái định cư trong nông thôn theo quy định.

1. Năng lực:

- Phân tích, tổng hợp.

- Nghiệp vụ, chuyên môn

- Giải quyết vn đề phát sinh trong thực tế.

- Tham mưu, đề xuất

2. Kỹ năng:

- Làm việc nhóm

- Giao tiếp

- Soạn thảo văn bản, tin học

 

2.3

Quản lý về khuyến nông (nông, lâm, ngư)

Tổ chức các hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; tư vấn đầu tư; cung cấp thông tin, triển lãm, hội chợ và quảng bá sản phẩm cho các làng nghề, cơ sở ngành nghề nông thôn.

Đầu mối quản lý nhà nước về các cơ sở chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản, muối và những sản phẩm nông, lâm, thủy sản, muối chủ yếu có gắn với vùng nguyên liệu và các doanh nghiệp nông nghiệp. Tham mưu xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách về Xúc tiến thương mại nông, lâm, thủy sản và muối

Tchức các hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; tư vấn đầu tư; cung cấp thông tin, triển lãm, hội chợ và quảng bá sản phẩm cho các làng nghề, cơ sở ngành nghề nông thôn.

Tham mưu xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, đề án, dự án, kế hoạch về cơ điện nông nghiệp, về Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và nghề muối. Tham mưu xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện cơ chế chính sách về cơ điện nông nghiệp, về Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và nghề muối.

Đầu mối quản lý nhà nước về lĩnh vực cơ điện nông nghiệp, về chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và nghề muối.

1. Năng lực:

- Phân tích, tổng hợp.

- Nghiệp vụ, chuyên môn

- Giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế.

- Tham mưu, đề xuất

2. Kỹ năng:

- Làm việc nhóm

- Giao tiếp

- Soạn thảo văn bản, tin học

 

2.4

Theo dõi công tác xây dựng nông thôn mới

Tham mưu xây dựng chương trình công tác của Ban chỉ đạo tnh. Tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện cơ chế chính sách thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình; kế hoạch phối hợp, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các địa phương trong việc triển khai, tổ chức tham gia thực hiện Chương trình.

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình theo định kỳ và yêu cầu đột xuất. Lập nhu cầu kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo trình UBND tỉnh phê duyệt Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Thủ trưởng cơ quan và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Thủ trưởng cơ quan;

1. Năng lực:

- Phân tích, tổng hợp.

- Nghiệp vụ, chuyên môn

- Giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế.

- Tham mưu, đề xuất

2. Kỹ năng:

- Làm việc nhóm

- Giao tiếp

- Soạn thảo văn bản, tin học

 

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

3.1

Hành chính - Tổng hợp

- Theo dõi công tác tổng hợp văn thư lưu trữ của Chi cục.

- Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính đồng thời tổng hợp, báo cáo Sở theo quy định;

- Tổng hợp và báo cáo thực hiện quy chế dân chủ;

- Theo dõi tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định.

- Theo dõi phép năm của CBCC và người lao động; về việc chấp hành giờ giấc, nội quy cơ quan, thống kê bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể của công chức và người lao động Chi cục;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

- Thống kê, tổng hợp thông tin bảo hiểm xã hội của công chức cơ quan...), báo cáo tuần, tháng, quý năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thông qua các kế hoạch đã được duyệt; theo dõi mua sắm công cụ lao động, vật rẻ tiền mau hỏng và những công việc tạp vụ khác. Cập nhật thông tin quản lý cán bộ, công chức.

- Tổng hợp, theo dõi mở sổ sách xuất - nhập - tồn các vật dụng trang bị cơ quan, quản lý chung tài sản của cơ quan.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác hành chính;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.2

Kế toán

- Nghiệp vụ kế toán; quản lý sổ sách thu, chi tài chính các quỹ; theo dõi danh mục tài sản của cơ quan; kiểm kê tài sản và công cụ, dụng cụ của cơ quan; thực hiện các chính sách, chế độ cụ thể cho công chức và người lao động trong cơ quan; định kỳ hàng tháng cùng với thủ quỹ kiểm kê quỹ, báo cáo lãnh đạo phòng theo quy định.

- Cập nhật thông tin về lương và các chế độ theo quy định của cán bộ, công chức.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế tại cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.3

Thủ Quỹ

Thực hiện công tác kiêm nhiệm thủ quỹ cơ quan, quản lý quỹ tiền mặt tại cơ quan, nhập - xuất quỹ phải căn cứ vào phiếu thu, chi có phê duyệt của lãnh đạo, rút số dư tồn quỹ hàng ngày; Cùng với kế toán của cơ quan kiểm quỹ theo định kỳ; thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng đối với các lĩnh vực được phân công.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán và công tác thủ quỹ;

- Tính trung thực, thật thà, cẩn thận, tỉ mtrong công tác thủ quỹ của cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.4

Văn thư

- Chuyển công văn đi, vào sổ, luân chuyển đến các phòng theo quy trình;

- In ấn, nhân bản, vào sổ, phát hành công văn đi của cơ quan

- Sử dụng, bảo quản con dấu các loại của cơ quan và báo cáo cơ quan công an theo quy định.

- Nhận công văn đến, vào sổ, luân chuyển đến các phòng theo quy trình; Kiểm tra và chuẩn bị các phòng họp cho cơ quan trước khi tổ chức cuộc họp.

- In ấn, nhân bản, vào sổ, phát hành công văn đi của cơ quan

- Xây dựng Danh mục tài liệu của cơ quan; hướng dẫn lập hồ sơ công việc.

- Sử dụng, bảo quản con dấu các loại của cơ quan và báo cáo cơ quan công an theo quy định.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được giao;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp.

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.5

Lái xe

- Thực hiện công tác lái xe, chăm sóc, giữ gìn và đề xuất sửa chữa ô tô, đưa đón an toàn lãnh đạo Chi cục và CC đi công tác đúng giờ trong và ngoài giờ hành chính. Kết thúc đi công tác định kỳ theo đợt phải thanh toán dứt điểm phần tạm ứng đợt trước và ứng kinh phí cho chuyến công tác tiếp theo; kiểm tra, đề xuất, sửa chữa hoặc thay mới hệ thống quạt, điện, nước của cơ quan;

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công: pho to tài liệu, đưa công văn; Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng đối với các lĩnh vực được phân công.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng 68

3.6

Phục vụ

Quét dọn và lau chùi sạch sẽ tại các phòng làm việc của cơ quan và khu vực công cộng trong khuôn viên của Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Chuẩn bị nước uống, dọn vệ sinh mỗi ngày tại phòng của Chi Cục trưởng. Kiểm tra, phát hiện hư hỏng tại nhà vệ sinh, điện, nước của cơ quan và báo lại cho phòng Hành chính -Tổng hợp kịp thời sửa chữa.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bằng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng 68

3.7

Bảo vệ

- Trực bảo vệ cơ quan, đảm bảo an toàn về mọi mặt.

- Giám sát việc ra, vào của cán bộ công chức và khách đến liên hệ công tác thực hiện đúng nội quy của cơ quan.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bằng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng 68

VIII

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

 

 

 

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

1.1

Chi cục trưởng

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản và muối tại địa phương.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế- kỹ thuật đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

- Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo thẩm quyền các văn bản cá biệt thuộc chuyên ngành, lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

1. Năng lực:

- Tổ chức, điều hành

- Phân tích, đánh giá, xử lý tình huống

- Tổng hợp, tập hợp, phối hợp

- Tham mưu, đề xuất

- Năng lực giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng sử dụng máy tính

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

 

1.2

Phó Chi cục trưởng

Phó Chi cục trưởng giúp Chi cục trưởng phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật.

1. Năng lực:

- Tổ chức, điều hành

- Phân tích, đánh giá, xử lý tình huống

- Tổng hợp, tập hợp, phối hợp

- Tham mưu, đề xuất

- Năng lực giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng sử dụng máy tính

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

 

1.3

Trưởng phòng

- Trưởng phòng Quản lý chất lượng Thủy sn và muối: Tham mưu Lãnh đạo trong công tác chỉ đạo xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án trong lĩnh vực QLCL thủy sản và muối đề xuất cho Lãnh đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động QLCL thủy sản và muối

- Trưởng phòng Qun lý chất lượng nông lâm sản: Tham mưu Lãnh đạo trong công tác chỉ đạo xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án trong lĩnh vực QLCL thủy sản và muối, đề xuất cho Lãnh đạo các vấn đề liên quan đến hoạt động QLCL nông lâm sản.

- Trưởng phòng Hành chính tổng hợp: Tham mưu Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, công tác hành chính, quản trị, cải cách hành chính, phụ trách công tác quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về chất lượng nông lâm sản và thủy sản; công tác khoa học công nghệ

1. Năng lực:

- Quản lý, điều hành

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, tổ chức triển khai công việc; am hiểu pháp luật, các nguyên tắc, quy định hành chính.

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống.

- Phân tích.

- Tổng hợp.

- Giao tiếp.

- Phối hợp.

- Soạn thảo văn bản.

- Sử dụng máy tính, tin học.

 

1.4

Phó Trưởng phòng

- Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng Thủy sản và muối: Tham mưu trưởng phòng trong công tác chỉ đạo, xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án trong lĩnh vực QLCL thủy sản và muối.

- Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng nông lâm sản: Tham mưu Trưởng phòng trong công tác chỉ đạo, xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án trong lĩnh vực QLCL nông lâm sản

- Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp: Giúp việc trưởng phòng và thực hiện công tác kế toán tiền lương, bảo him, khen thưng, kỷ luật.

1. Năng lực:

- Quản lý, điều hành

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, tổ chức triển khai công việc; am hiểu pháp luật, các nguyên tắc, quy định hành chính.

2. Kỹ năng:

- Xử lý tình huống.

- Phân tích.

- Tổng hợp.

- Giao tiếp.

- Phối hợp.

- Soạn thảo văn bản.

- Sử dụng máy tính, tin học.

 

2

Vị trí việc làm gắn với chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

2.1

Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản

- Tham mưu Lãnh đạo trong công tác chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án trong lĩnh vực QLCL nông lâm sản

- Thực hiện kiểm tra điều kiện đảm bảo VSATTP các cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông lâm sản

- Kiểm tra lấy mẫu phân tích giám sát chất lượng sản phẩm nông lâm sản theo chương trình, kế hoạch

- Thực hiện tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn Quốc gia trong lĩnh vực QLCL nông lâm sản

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công việc chuyên môn trong lĩnh vực QLCL nông lâm sản

- Tham mưu Lãnh đạo trong công tác chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án trong lĩnh vực QLCL thủy sản và muối

- Thực hiện kiểm tra điều kiện đảm bảo VSATTP các cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm thủy sản và muối

- Kiểm tra lấy mẫu phân tích giám sát chất lượng sản phẩm thủy sản và muối theo chương trình, kế hoạch

- Thực hiện tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn Quốc gia trong lĩnh vực QLCL thủy sản và muối

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công việc chuyên môn trong lĩnh vực QLCL thủy sản và muối

1. Năng lực:

- Năng lực tổng hợp

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực phối hợp.

- Năng lực chuyên môn tốt.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng thành thạo vi tính văn phòng.

.

2.2

Quản lý chế biến và thương mại nông, lâm, thủy sản

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát trin lĩnh vực chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản gn với vùng nguyên liệu, sản xuất và thị trường sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy trình công nghệ, điều kiện an toàn sản xuất của các cơ sở chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác xúc tiến thương mại, nghiên cứu, dự báo thị trường nông, lâm, thủy sản, muối theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Hướng dẫn, kiểm tra về chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản và muối theo quy định.

1. Năng lực:

- Năng lực tổng hợp

- Năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực phối hợp.

- Năng lực chuyên môn tốt.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng thành thạo vi tính văn phòng.

 

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

3.1

Hành chính - Tổng hợp

- Theo dõi công tác tổng hợp văn thư lưu trữ của Chi cục.

- Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính đồng thời tổng hợp, báo cáo Sở theo quy định;

- Tổng hợp và báo cáo thực hiện quy chế dân chủ;

- Theo dõi tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định.

- Theo dõi phép năm của cán bộ công chức và người lao động; về việc chấp hành giờ giấc, nội quy cơ quan, thống kê bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể của công chức và người lao động Chi cục;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo phòng phân công.

- Thống kê, tổng hợp thông tin bảo hiểm xã hội của công chức cơ quan...), báo cáo tuần, tháng, quý năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thông qua các kế hoạch đã được duyệt; theo dõi mua sắm công cụ lao đng, vật rẻ tiền mau hỏng và những công việc tạp vụ khác. Cập nhật thông tin quản lý cán bộ, công chức.

- Tổng hợp, theo dõi mở sổ sách xuất - nhập - tồn các vật dụng trang bị cơ quan, quản lý chung tài sản của cơ quan.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác hành chính;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.2

Kế toán

- Nghiệp vụ kế toán; quản lý sổ sách thu, chi tài chính các quỹ; theo dõi danh mục tài sản của cơ quan; kiểm kê tài sản và công cụ, dụng cụ của cơ quan; thực hiện các chính sách, chế độ cụ thể cho công chức và người lao động trong cơ quan; định kỳ hàng tháng cùng với thủ quỹ kiểm kê quỹ, báo cáo lãnh đạo phòng theo quy định.

- Cập nhật thông tin về lương và các chế độ theo quy định của cán bộ, công chức.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế tại cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.3

Thủ Quỹ

Thực hiện công tác kiêm nhiệm thủ quỹ cơ quan, quản lý quỹ tiền mặt tại cơ quan, nhập - xuất quỹ phải căn cứ vào phiếu thu, chi có phê duyệt của lãnh đạo, rút số dư tồn quỹ hàng ngày; Cùng với kế toán của cơ quan kiểm quỹ theo định kỳ; thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo phòng đối với các lĩnh vực được phân công.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán và công tác thủ quỹ;

- Tính trung thực, thật thà, cẩn thận, t mtrong công tác thủ quỹ của cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.4

Văn thư

- Chuyển công văn đi, vào sổ, luân chuyển đến các phòng theo quy trình;

- In ấn, nhân bản, vào sổ, phát hành công văn đi của cơ quan

- Sử dụng, bảo quản con dấu các loại của cơ quan và báo cáo cơ quan công an theo quy định.

- Nhận công văn đến, vào sổ, luân chuyển đến các phòng theo quy trình; Kiểm tra và chuẩn bị các phòng họp cho cơ quan trước khi tổ chức cuộc họp.

- In ấn, nhân bản, vào sổ, phát hành công văn đi của cơ quan

- Xây dựng Danh mục tài liệu của cơ quan; hướng dẫn lập hồ sơ công việc.

- Sử dụng, bảo quản con dấu các loại của cơ quan và báo cáo cơ quan công an theo quy định.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được giao;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp.

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.5

Lái xe

- Thực hiện công tác lái xe, chăm sóc, giữ gìn và đề xuất sửa chữa ô tô, đưa đón an toàn lãnh đạo Chi cục và CC đi công tác đúng giờ trong và ngoài giờ hành chính. Kết thúc đi công tác định kỳ theo đợt phải thanh toán dt điểm phần tạm ứng đợt trước và ứng kinh phí cho chuyến công tác tiếp theo; kiểm tra, đề xuất, sửa chữa hoặc thay mới hệ thống quạt, điện, nước của cơ quan;

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công: pho to tài liệu, đưa công văn; Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng đối với các lĩnh vực được phân công.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bằng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng 68

3.6

Phục vụ

Quét dọn và lau chùi sạch sẽ tại các phòng làm việc của cơ quan và khu vực công cộng trong khuôn viên của Chi cục Văn thư - Lưu trữ. Chuẩn bị nước uống, dọn vệ sinh mỗi ngày tại phòng của Chi Cục trưởng. Kiểm tra, phát hiện hư hỏng tại nhà vệ sinh, điện, nước của cơ quan và báo lại cho phòng Hành chính -Tổng hợp kịp thời sửa chữa.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng 68

IX

HT KIỂM LÂM THUỘC BQL KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HÒN BÀ

 

 

 

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

1.1

Hạt trưởng

Chịu trách nhiệm toàn bộ mọi hoạt động thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng của đơn vị trước cấp ủy, chính quyền huyện, BQL khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa

1. Năng lực:

- Tổ chức, điều hành

- Phân tích, đánh giá, xử lý tình huống

- Tổng hợp, tập hợp, phối hợp

- Tham mưu, đề xuất

- Năng lực giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng sử dụng máy tính

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

Giám đốc BQL kiêm nhiệm

1.2

Hạt phó

Phụ trách công tác chuyên môn kỹ thuật về quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên rừng, đất rừng và xây dựng vốn rừng. Trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, phòng cháy chữa cháy rừng, công tác kiểm tra kiểm soát; Tchức và thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục vận động bảo vệ phát triển vốn rừng. Hướng dẫn chỉ đạo việc xây dựng lực lượng và hoạt động của lực lượng quần chúng bảo vệ rừng ở cơ sở.

1. Năng lực:

- Tổ chức, điều hành

- Phân tích, đánh giá, xử lý tình huống

- Tổng hợp, tập hợp, phối hợp

- Tham mưu, đề xuất

- Năng lực giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tế

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng sử dụng máy tính

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

 

2

Vị trí việc làm gắn với chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

2.1

Kiểm lâm

- Tổ chức kiểm tra, phát hiện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; xử lý các vi phạm hành chính theo thẩm quyền và giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật.

- Thống kê, kiểm kê rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn được phân công; kiểm tra việc sử dụng rừng của các chủ rừng trên địa bàn; xác nhận về nguồn gốc lâm sản hp pháp theo đề nghị của chủ rừng trên địa bàn.

- Tham mưu chính quyền địa phương ban hành các văn bản quy định trong nh vực quản lý, bảo vệ rừng; tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng...

1. Năng lực:

- Am hiểu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước.

- Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nhiệm vụ quy định

2. Kỹ năng:

- Sử dụng máy GPS+Bản đồ địa hình.

- Giao tiếp; chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan.

- Tuyên truyền.

- Am hiểu địa bàn quản lý.

- Sử dụng ấn ch; báo cáo

- Sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ

 

2.2

Pháp chế

Tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Hạt về công tác kiểm tra thanh tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm, điều tra khởi tố hình sự đối với các hành vi vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng. Quản lý hồ sơ có liên quan đến công tác pháp chế thanh tra, theo dõi cấp phát và sử dụng ấn chỉ.

1. Năng lực

- Năng lực quản lý hành chính nhà nước

- Có kiến thức, kinh nghiệm và năng lực quản lý công việc cá nhân, xử lý tình huống

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, tổ chức triển khai công việc; hiểu biết và áp dụng pháp luật, xây dựng VBQPPL

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng sử dụng máy tính

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 190/QĐ-UBND năm 2017 Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.994

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17