Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 190/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2017

Số hiệu: 190/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 30/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 23/TTr-STP ngày 23 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2017 (có Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin - Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT. NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 190/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Lĩnh vực Tư pháp

1

Quyết định

Số 2781/2009/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2009

Về việc giao thêm thẩm quyền thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản bằng Tiếng Việt; chuyển giao công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ- UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh Hà Giang bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh về chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch của UBND cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

01/3/2017

2

Quyết định

Số 3741/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2781/2009/QĐ-UBND ngày 11/8/2009 của UBND tỉnh về chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản bằng Tiếng Việt; chuyển giao công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

3

Quyết định

Số 1546/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2010

Về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân một số xã, thị trấn sang Văn phòng Công chứng trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

4

Quyết định

Số 972/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2011

Về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân một số xã, thị trấn sang Văn phòng Công chứng trên địa bàn huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

5

Quyết định

Số 2641/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2012

Về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân một số xã, thị trấn sang Văn phòng Công chứng trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2017/QĐ- UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh Hà Giang bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh về chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch của UBND cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

01/3/2017

6

Quyết định

Số 18/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2015

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2017/QĐ- UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ 02 Quyết định của UBND tỉnh Hà Giang

22/9/2017

7

Quyết định

Số 2797/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011

Về việc ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2017/QĐ- UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 02 Quyết định của UBND tỉnh Hà Giang

22/9/2017

Lĩnh vực Nội vụ

8

Quyết định

Số 01/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2012

Quy định về số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Giang quy định số lượng, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

30/6/2017

Lĩnh vực Thông tin và truyền thông

9

Quyết định

Số 01/2014/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2014

Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 03 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

20/11/2017

10

Quyết định

Số 3228/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2009

Về việc ban hành Quy chế giải Báo chí tỉnh Hà Giang

 

 

11

Quyết định

Số 2889/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Giải báo chí tỉnh Hà Giang

 

 

Lĩnh vực Công thương

12

Nghị quyết

S 206/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015

Về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết 120/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Hà Giang hỗ trợ phát triển kinh tế biên mậu trên địa bàn tỉnh Hà Giang

18/12/2017

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

13

Quyết định

Số 2336/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2011

Quy định cung cấp thông tin trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 07/07/2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc bãi bỏ Quyết định số 2336/2011/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh Hà Giang

16/7/2017

Lĩnh vực Y tế

14

Quyết định

Số 1854/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2012

Ban hành mức giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 1854/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh Ban hành mức giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang

10/01/2018

15

Nghị quyết

Số 62/2012/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2012

Về việc ban hành mức giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 109/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Hà Giang quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang

18/12/2017

Lĩnh vực Văn hóa

16

Quyết định

Số 17/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2016

Về việc ban hành quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 35/2016/NQ- HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 05/10/2017 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

16/10/2017

17

Quyết định

Số 2073/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2013

Ban hành Quy định về chế độ quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành quy định cơ chế quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

17/02/2017

Lĩnh vực Giao thông

18

Quyết định

Số 1597/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2012

Ban hành quy định về đơn giá cước và phương pháp tính giá cước vận chuyển hàng hóa bng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về đơn giá cước và phương pháp tính giá cước vận chuyển hàng hóa bng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang

27/5/2017

Lĩnh vực Nông nghiệp

19

Quyết định

Số 04/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2016

Ban hành quy định chi tiết thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Hà Giang

Được thay thế bng Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định chi tiết thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ- HĐND và Nghị quyết số 86/2017/NQ- HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh

24/9/2017

Lĩnh vực Xây dựng

20

Quyết định

Số 3556/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2009

Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 ban hành quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

05/6/2017

Lĩnh vực Tài chính

21

Quyết định

Số 1775/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2011

Quy định về mức trích lập, sử dụng, quyết toán kinh phí và mức chi đặc thù cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành quy định về mức trích lập kinh phí và mức chi cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

19/3/2017

22

Quyết định

Số 740/2012/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2012

Ban hành quy định mức giá dịch vụ xe ra vào bến ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang

20/5/2017

23

Nghị quyết

Số 34/2004/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2004

Về việc phê duyệt mức thu, quản lý và sử dụng Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, Phí khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang

- Bị thay thế 1 phần bởi Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 Quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang

- Bị thay thế 1 phần bởi Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 Quy định về Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2016 của thường trực HĐND tỉnh Hà Giang công bố danh mục các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quy định về phí và lệ phí hết hiệu lực thi hành.

04/5/2017

24

Nghị quyết

Số 22/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

Quy định về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang,

Bị thay thế bằng Nghị quyết số 71 /2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của HĐND tỉnh Hà Giang Quy định mức thu Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

04/5/2017

25

Nghị quyết

Số 142/2014/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2014

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bị thay thế bằng Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của HĐND tỉnh Hà Giang Quy định về Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

04/5/2017

26

Nghị quyết

Số 145/2014/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2014

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động của môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bị thay thế bằng Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của HĐND tỉnh Hà Giang Quy định về Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

04/5/2017

27

Nghị quyết

Số 16/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 34/2004/NQ-HĐND ngày 16/12/2004 và Nghị quyết số 06/2005/NQ-HĐND ngày 08/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Bị thay thế 1 phần bởi Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của HĐND tỉnh Hà Giang Quy định về Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2016 của thường trực HĐND tỉnh Hà Giang công bố danh mục các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quy định về phí và lệ phí hết hiệu lực thi hành.

04/5/2017

28

Nghị quyết

Số 144/2014/NQ- HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2014

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang./.

Bị thay thế bằng Nghị quyết số 76/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của HĐND tỉnh Hà Giang Quy định về Lệ phí đăng ký cư trú và Lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

04/5/2017

29

Nghị quyết

Số 07/2009/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2009

Quy định mức thu, miễn, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí chứng minh nhân dân; lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hà Giang; lệ phí cấp bản sao và lệ phí chứng thực

Bị thay thế bởi các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của HĐND tỉnh Hà Giang quy định về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hà Giang

- Nghị quyết số 84/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của HĐND tỉnh Hà Giang quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang

- Nghị quyết số 144/2014/NQ-HĐND ngày 30/9/2017 của HĐND tỉnh Hà Giang Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang

- Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày 30/9/2014 của HĐND tỉnh Hà Giang quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

24/7/2017

30

Nghị quyết

Số 19/2010/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2010

Quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; lệ phí cấp giấy phép xây dựng và sửa đổi, bổ sung quy định về phí vệ sinh tại Nghị quyết số 02/2007/NQ- HĐND ngày 12/7/2017

Bị thay thế bởi các Nghị quyết:

- Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của HĐND tỉnh Hà Giang quy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết số 171/2015/NQ-HĐND ngày 24/4/2015 của HĐND tỉnh quy định về phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết số 142/2014/NQ-HĐND ngày 30/9/2014 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

04/5/2017

31

Nghị quyết

Số 210/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015

Quy định về Phí thẩm định đề án, báo cáo và Lệ phí cấp giấy phép đối với hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bị bãi bỏ bằng các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của HĐND tỉnh Quy định về Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt; Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Giang

- Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 31/12/2016 của thường trực HĐND tỉnh Hà Giang công bố danh mục các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quy định về phí và lệ phí hết hiệu lực thi hành.

04/5/2017

32

Nghị quyết

Số 06/2005/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2005

Về việc ban hành quy định thu các loại phí

Bị bãi bỏ bằng các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 84/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Hà Giang Quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết 207/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh Hà Giang quy định về phí chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

- Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007 của HĐND tỉnh Hà Giang về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về thu phí phòng chống thiên tai và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

- Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 31/12/2016 của thường trực HĐND tỉnh Hà Giang công bố danh mục các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quy định về phí và lệ phí hết hiệu lực thi hành

24/7/2017

33

Nghị quyết

Số 37/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011

Về việc sửa đổi một số điều của nghị quyết số: 06/2005/NQ-HĐND; nghị quyết số: 17/2008/NQ-HĐND; nghị quyết số: 19/2010/NQ-HĐND và bãi bỏ một phần nghị quyết số: 07/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Giang

Bị bãi bỏ bằng các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 84/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Hà Giang Quy định về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết 84/2013/NQ-HĐND ngày 26/4/2013 của HĐND tỉnh Hà Giang Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang và sửa đổi Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về lệ phí trước bạ xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi

- Nghị quyết số 142/2014/NQ-HĐND ngày 30/9/2014 của HĐND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang

24/7/2017

34

Nghị quyết

Số 90/2013/NQ-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2013

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 91/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Hà Giang Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Giang

24/7/2017

35

Nghị quyết

Số 73/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2012

Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang./.

Được thay thế bằng Nghị quyết số 92/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Hà Giang Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

24/7/2017

36

Nghị quyết

Số 40/2010/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2010

Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Bị thay thế bằng Nghị quyết số 117/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Hà Giang Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Hà Giang

01/01/2018

37

Nghị quyết

Số 23/2011/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2011

Về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết s 111/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Hà Giang bãi bỏ Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011 Về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Hà Giang

01/01/2018

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ (không có)

Tổng số: 37 văn bản

 

 

 

 

 

 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/07/2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ (Không có)

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ (Không có)

Tổng số: 0 văn bản.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số: 190/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Lĩnh vực Tài chính

1

Nghị quyết

Số 55/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Khoản 1 Điều 5 của Quy định về thu phạt vi phạm an toàn giao thông

- Mục 15 của Phụ lục

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 93/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/2016/NQ- HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang

24/7/2017

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2

Nghị quyết

Số 47/2012/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang về một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang

 

- Điểm b khoản 3 Điều 5 quy định về hỗ trợ đăng ký thương hiệu sản phẩm

- Khoản 1 Điều 6 về hỗ trợ phát triển Hợp tác xã nông nghiệp

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 86/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 tại Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Giang

24/7/2017

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN (không có)

Tổng số: 02 văn bản.

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2017 (Không có)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Tổng số: 0 văn bản.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 190/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


823

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171