Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 190/2004/QĐ-UB phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 190/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 20/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 190/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
- Căn cứ Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 ngày 15/6/2004;
- Căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật khiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004;
- Căn cứ Quyết định số 2734/QĐ-UB ngày 23/8/1996 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-UB ngày 9/8/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội;
- Căn cứ công văn số 1895 BKH/TTr-TCCB ngày 02/4/2004 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Kế hoạch & Đầu tư;
- Xét đề nghị của Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch & Đầu tư và Chánh Thanh tra Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội gồm 5 Chương, 19 Điều kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Chánh Thanh tra Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban ngành Thành phố có liên quan, Chủ tịch UBND quận, huyện và Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 190/2004/QĐ-UB ngày 20/12/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

1. Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (sau đây gọi tắt là Thanh tra Sở) là cơ quan Sở, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2. Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra Thành phố và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Mục đích thanh tra

Hoạt động thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về Kế hoạch và Đầu tư của thành phố Hà Nội; phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Thanh tra Sở

Hoạt động của thanh tra Sở phải tuân theo Pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra;

Điều 4. Phạm vi, hình thức và đối tượng thanh tra

1. Phạm vi: Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước về kế hoạch và đầu tư của thành phố Hà Nội, bao gồm:

a. Cơ chế chính sách quản lý kinh tế, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, của ngành, vùng trên địa bàn Thành phố.

b. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm của Thành phố;

c. Đầu tư trong nước và nước ngoài;

d. Nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

e. Thẩm định dự án, giám sát và đánh giá đầu tư, đấu thầu;

g. Đăng ký kinh doanh; Dịch vụ công;

i. Các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Hình thức: Hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành được thực hiện dưới hình thức thanh tra theo chương trình, kể hoạch thanh tra đã được Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt và thanh tra đột xuất khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc do Giám đốc Sở giao. Thanh tra việc thực hiện pháp luật chuyên ngành của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư phụ trách và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

3. Đối tượng thanh tra: Là cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài tham gia các hoạt động có liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội;

Điều 5. Trách nhiệm và quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra có trách nhiệm thực hiện yêu cầu, kiến nghị, quyết định về thanh tra, có quyền giải trình về nội dung thanh tra, có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Quy chế này và các quy định khác của pháp luật Thanh tra;

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của Thanh tra Sở và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin, tài liệu đó.

Chương II

TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA THANH TRA SỞ

Điều 6. Tổ chức

1. Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên.

- Chánh Thanh tra Sở do UBND Thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến thống nhất của Chánh Thanh tra Thành phố;

- Phó Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở; Phó Chánh Thanh tra Sở giúp Chánh Thanh tra Sở phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Biên chế của Thanh tra Sở nằm trong tổng biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư được UBND Thành phố giao.

3. Thanh tra Sở có con dấu riêng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;

2. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý do Sở phụ trách;

3. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao;

4. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính; Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của Nhà nước được phát hiện qua công tác thanh tra;

5. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

6. Được mời cộng tác viên thanh tra theo quy định của pháp luật Thanh tra;

7. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng;

8. Hướng dẫn kiểm tra các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra;

9. Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở;

10. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Sở

1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở quyết định và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó;

3. Trình Giám đốc Sở quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

4. Kiến nghị Giám đốc Sở tạm đình chỉ việc thi hành quyết định sai trái về thanh tra của đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở;

5. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

6. Kiến nghị Giám đốc Sở xem xét trách nhiệm, xử lý người có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;

7. Kiến nghị Giám đốc Sở giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra trường hợp kiến nghị đó không được chấp nhận thì báo cáo Chánh Thanh tra Thành phố;

8. Lãnh đạo cơ quan thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Quy chế này, Luật thanh tra và các quy định khác của pháp luật.

Chương III

HOẠT ĐỘNG THANH TRA

Điều 9. Hoạt động thanh tra

1. Hoạt động thanh tra được thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã được Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội phê duyệt hoặc thanh tra đột xuất theo quy định của Luật thanh tra.

2. Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.

3. Chương trình, kế hoạch thanh tra được xây dựng dựa trên những căn cứ sau:

a. Yêu cầu nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

b. Yêu cầu, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân;

c. Hướng dẫn của Thanh tra Thành phố, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

d. Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hiện và đề xuất;

4. Trong trường hợp cần điều chỉnh chương trình kế hoạch thanh tra năm, Chánh Thanh tra Sở có văn bản đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội phê duyệt.

Điều 10. Hình thức thanh tra hành chính

1. Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của Thanh tra Sở đối với việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị và cá nhân thuộc Sở quản lý trực tiếp;

2. Chánh Thanh tra Sở có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch Thanh tra hành chính hàng năm trình Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội phê duyệt chậm nhất ngày 31 tháng 12 của năm trước;

3. Trình tự, thủ tục, căn cứ và nội dung quyết định thanh tra hành chính và thời hạn tiến hành thanh tra; Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra hành chính, thành viên của Đoàn thanh tra hành chính, Báo cáo kết quả thanh tra hành chính và kết luận thanh tra hành chính được thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 11. Hình thức thanh tra chuyên ngành

1. Thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra của Thanh tra Sở đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật, những quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội;

2. Chánh Thanh tra Sở có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra chuyên ngành trình Giám đốc Sở phê duyệt;

3. Căn cứ chương trình, kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội phê duyệt, Chánh Thanh tra Sở ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra; Đối với các cuộc thanh tra diện rộng, phức tạp Giám đốc Sở ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra;

4. Trường hợp Chánh thanh tra phân công nhiệm vụ cho thanh tra viên chuyên ngành tiến hành thanh tra độc lập thì việc phân công đó phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ phạm vi, nhiệm vụ, thời hạn tiến hành thanh tra.

5. Trình tự, thủ tục, căn cứ và nội dung quyết định thanh tra chuyên ngành và thời hạn tiến hành thanh tra; Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, thành viên của Đoàn thanh tra chuyên ngành, Báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành và kết luận thanh tra chuyên ngành được thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Việc khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo.

Chương IV

QUAN HỆ PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Điều 13. Quan hệ công tác với Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra thành phố

Thanh tra Sở có trách nhiệm:

1. Phối hợp và tham gia các hoạt động thanh tra theo đề nghị của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Thành phố;

2. Báo cáo công tác thanh tra định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Thành phố.

Điều 14. Quan hệ với các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan liên quan trên địa bàn Thành phố

1. Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan liên quan trên địa bàn Thành phố để tổ chức thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý Nhà nước do Sở Kế hoạch và Đầu tư phụ trách.

2. Phối hợp các hoạt động thanh tra theo đề nghị của các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan liên quan trên địa bàn Thành phố.

Điều 15. Quan hệ công tác giữa Thanh tra Sở với các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Thanh tra Sở:

a. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban và đơn vị thuộc Sở xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm của Sở trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện;

b. Phối hợp với các phòng ban, đơn vị thuộc Sở để thực hiện công tác thanh tra và xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở khi được giao;

c. Tổng hợp chung về công tác thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác chống tham nhũng của Sở.

2. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở:

a. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; xem xét, kết luận, kiến nghị những khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết lần đầu của Giám đốc Sở khi được giao, báo cáo Lãnh đạo Sở, đồng gửi Thanh tra Sở để tổng hợp, theo dõi;

b. Đề xuất nội dung thanh tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý, phối hợp Thanh tra Sở xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt;

c. Tham gia công tác thanh tra và cử cán bộ có năng lực tham gia Đoàn Thanh tra theo Quyết định của người có thẩm quyền;

3. Văn phòng Sở có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm phương tiện làm việc cho hoạt động của Thanh tra Sở.

Điều 16. Quan hệ với Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

Phối hợp với Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức thực hiện công tác thanh tra về kế hoạch và đầu tư có liên quan sau khi được sự đồng ý của Giám đốc Sở.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Khen thưởng

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động thanh tra và thực hiện tốt các quy định của Luật Thanh tra và Quy chế này được khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 18. Xử lý vi phạm

Cơ quan, tổ chức, cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình vi phạm các quy định của Quy chế này và Luật Thanh tra thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Tổ chức thực hiện

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội có trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra theo dõi chặt chẽ việc thực hiện Quy chế này trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư; trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét, bổ sung, sửa đổi.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 190/2004/QĐ-UB phê chuẩn Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


24.438

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.254.47