Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 19/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 31/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2020/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CỬ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LUÂN PHIÊN LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH VÀ BỘ PHẬN MỘT CỬA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 323/TTr-SNV ngày 24 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định cử công chức, viên chức luân phiên làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (bản điện tử);
- Cục Kiểm soát TTHC – Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
 - Vụ CCHC - Bộ Nội vụ;
- TT.Tỉnh ủy;TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMT TQ Việt Nam tỉnh
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo Phú Yên;
- Trung tâm Truyền thông tỉnh;
- Lưu: VT, NC, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

QUY ĐỊNH

CỬ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LUÂN PHIÊN LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH VÀ BỘ PHẬN MỘT CỬA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /2020/QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên )

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về đối tượng, thời hạn làm việc và trách nhiệm thực hiện việc cử công chức, viên chức luân phiên làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước của tỉnh được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố.

2. Quy định này không áp dụng đối với công chức, viên chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

3. Khuyến khích các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh có tham gia tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã thành phố áp dụng Quy định này.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện việc cử công chức, viên chức luân phiên làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố

1. Việc cử công chức, viên chức luân phiên làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố là để tạo môi trường cho mỗi công chức, viên chức rèn luyện về kỹ năng giao tiếp, ứng xử với công dân và nâng cao chất lượng của đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước. Nghiêm cấm vận dụng Quy định này để bố trí việc làm cho một số công chức, viên chức theo mục đích cá nhân của người có thẩm quyền quản lý, sử dụng công chức, viên chức.

2. Việc cử công chức, viên chức luân phiên làm việc tại tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về đối tượng và thời gian làm việc theo Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG, THỜI HẠN LÀM VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN VIỆC CỬ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LUÂN PHIÊN LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH VÀ BỘ PHẬN MỘT CỬA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

Điều 4. Đối tượng công chức, viên chức được cử luân phiên làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố

1. Đối với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, Điều 11 Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

2. Công chức, viên chức được đến làm việc tại tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố phải am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ của một hoặc một số lĩnh vực thủ tục hành chính.

Điều 5. Những trường hợp không được cử làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố

1. Công chức, viên chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc trong thời hạn bị xử lý kỷ luật.

2. Công chức, viên chức đang bị điều tra, truy tố, xét xử.

Điều 6. Thời hạn làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố

1. Thời hạn mỗi đợt công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố là 12 (mười hai) tháng, trừ trường hợp lĩnh vực được quy định tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp huyện chỉ có 01 (một) công chức, viên chức chuyên môn phụ trách. Trường hợp công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố hoặc có mức độ hài lòng thấp qua sự đánh giá của tổ chức, cá nhân thì sẽ bị thay thế ngay, không được tiếp tục làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố cho đến hết thời hạn 12 tháng; cơ quan quản lý, sử dụng công chức, viên chức có liên quan phải cử công chức, viên chức khác đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định để thay thế ngay.

2. Mỗi công chức, viên chức không được cử làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố hai đợt liên tiếp.

3. Đối với các trường hợp công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền ủy quyền thẩm định, phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố nhưng số lượng công chức, viên chức của các chức danh, vị trí công tác này hiện có chỉ 01 (một) người thì cũng không được cử làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố quá hai đợt liên tiếp. Người đứng đầu cơ quan quản lý, sử dụng công chức, viên chức đó phải có kế hoạch, biện pháp bố trí công chức, viên chức khác thay thế theo quy định; trường hợp không có nhân sự thay thế thì trước khi hết thời hạn của đợt thứ hai sáu tháng, phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, thông qua Sở Nội vụ tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

Điều 7. Trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc cử công chức, viên chức luân phiên làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố

1. Cử công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố đúng đối tượng và thời hạn làm việc theo Quy định này.

2. Có phương án bố trí dự phòng ít nhất 01 công chức, viên chức không chuyên trách để kịp thời thay thế công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố trong các trường hợp người đó nghỉ phép, nghỉ bù, nghỉ ốm, nghỉ việc riêng, đi học, đi công tác để không làm gián đoạn việc tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; kịp thời tăng, giảm số lượng hoặc tạm thời rút công chức từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố về làm việc tại cơ quan chuyên môn khi số lượng tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính tăng, giảm hoặc quá ít (đối với các sở, ban, ngành tỉnh nếu tạm thời rút công chức, viên chức về làm việc tại cơ quan thì các sở, ban, ngành tỉnh phải trao đổi với Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để có biện pháp xử lý khi có tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ, trả kết quả giải quyết). Kịp thời thay thế những công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố hoặc có mức độ hài lòng thấp qua sự đánh giá của tổ chức, cá nhân và xử lý nghiêm các trường hợp này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Lấy kết quả đánh giá của người dân, tổ chức về thái độ ứng xử của công chức, viên chức trong việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, làm kết quả đánh giá việc thực hiện khoản 11, Điều 1 và khoản 5, Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức khi cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng công chức, viên chức đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức hàng năm hoặc đánh giá trước khi thực hiện xét nâng ngạch, nâng lương trước thời hạn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, điều động công chức, viên chức.

4. Giải quyết chế độ, chính sách cho công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xem xét, quyết định nhóm đối tượng công chức, viên chức được cử luân phiên đến làm việc tại Bộ phận Một cửa của huyện, thị xã, thành phố mình phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của địa phương, để tạo sự thống nhất, đồng thuận giữa các phòng, đơn vị cấp huyện trong việc bố trí, cử công chức, viên chức đến làm việc tại Bộ phận Một cửa cấp huyện theo quy định và phát huy hiệu quả việc bố trí, sử dụng công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm triển khai thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Quy định này.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đánh giá sự chấp hành Quy định này của các cơ quan, địa phương; gắn công tác kiểm tra việc thực hiện Quy định này vào Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và thanh tra công vụ hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; tăng cường giám sát, kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đánh giá chất lượng làm việc của mỗi công chức, viên chức được cử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; kịp thời phản ánh nhận xét, đánh giá về hiệu quả làm việc của công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đối với cơ quan quản lý công chức, viên chức để có biện pháp chấn chỉnh nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước của tỉnh.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh chỉ đạo, phân công tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý phụ trách việc theo dõi, đánh giá chất lượng làm việc của mỗi công chức, viên chức được cử đến Bộ phận Một cửa của huyện, thị xã, thành phố mình để kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện về thái độ và hiệu quả làm việc của mỗi công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa và đề xuất  biện pháp chấn chỉnh nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của địa phương mình.

5. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu nếu cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện không nghiêm túc Quy định này.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2020/QĐ-UBND ngày 31/07/2020 quy định về cử công chức, viên chức luân phiên làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


925

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251