Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích Văn hóa Óc Eo trên địa bàn tỉnh An Giang

Số hiệu: 19/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Trần Anh Thư
Ngày ban hành: 27/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2019/QĐ-UBND

An Giang, ngày 27 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH VĂN HÓA ÓC EO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Di sản Văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL, ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh;

Căn cứ Thông tư số 18/2012/ TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tại Tờ trình số 237/TTr-BQL ngày 19 tháng 6 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích Văn hóa Óc Eo trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT. Tỉnh ủy
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Cổng TTĐT, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Thư

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH VĂN HÓA ÓC EO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy định về công tác phối hợp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích Văn hóa Óc Eo trên địa bàn tỉnh An Giang đã được xếp hạng hoặc trong danh mục kiểm kê đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích Văn hóa Óc Eo trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Mục đích phối hợp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích Văn hóa Óc Eo

1. Bảo vệ các Di tích Văn hóa Óc Eo trên địa bàn tỉnh trước những tác động xấu của môi trường và con người, nhằm phòng ngừa và hạn chế nguy cơ hư hỏng, xuống cấp; trên cơ sở đó ra sức giữ gìn, bảo tồn, tôn tạo yếu tố gốc của từng di tích trong tỉnh;

2. Phát huy giá trị các Di tích Văn hóa Óc Eo nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, lòng tự hào dân tộc, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu, học tập, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân; khai thác, phát triển du lịch, dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

3. Nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò của các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tạo điều kiện để cá nhân, tổ chức tham gia vào công tác xã hội hóa việc bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Văn hóa Óc Eo;

4. Xác lập cơ sở pháp lý bảo vệ di tích, xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc bảo vệ và phát huy giá trị Di tích Văn hóa Óc Eo. Tăng cường quản lý nhà nước, củng cố, kiện toàn và xây dựng các mô hình quản lý hiệu quả, phù hợp.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Mọi hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác, phát huy giá trị di tích đều phải chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Di sản văn hóa, các quy định của địa phương. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ngành, các cấp trong lĩnh vực quản lý theo ngành, lĩnh vực và theo địa bàn;

2. Nhà nước thống nhất quản lý di tích thuộc sở hữu nhà nước, công nhận và bảo vệ các hình thức sở hữu tập thể, sở hữu cộng đồng, sở hữu tư nhân và các hình thức sở hữu hợp pháp khác đối với di tích theo quy định của pháp luật;

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là cấp huyện). Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã) thực hiện quản lý di tích theo phân cấp quản lý;

4. Mọi Di tích Văn hóa Óc Eo đã xếp hạng hoặc đã kiểm kê được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phải có tổ chức, cá nhân quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản Văn hóa Óc Eo;

5. Bảo đảm sự quản lý thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc chủ trì, phối hợp quản lý và bảo vệ di tích;

6. Bảo đảm chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, chính xác, kịp thời, tạo điều kiện hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ.

7. Bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ phối hợp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tránh hình thức, chồng chéo nhiệm vụ; tuân thủ các quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật có liên quan;

Điều 4. Các hành vi bị cấm

1. Xuất bản tài liệu, tuyên truyền, giới thiệu sai lệch nội dung, giá trị của Di tích Văn hóa Óc Eo;

2. Làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích hoặc tu bổ, phục hồi không đúng với các yếu tố nguyên gốc của di tích. Đưa thêm, di dời, thay đổi hiện vật trong di tích và các hành vi khác khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3. Xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai thuộc di tích và các hành vi khác gây ảnh hưởng đến di tích;

4. Tự ý đào bới, tìm kiếm, trục vớt di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong khu Di tích Văn hóa Óc Eo;

5. Lợi dụng việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích để trục lợi và thực hiện những hành vi khác trái pháp luật.

Chương II

HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA ÓC EO

Điều 5. Kiểm kê, phân loại, đăng ký và lập bản đồ di tích

1. Các Di tích Văn hóa Óc Eo trên địa bàn tỉnh phải được kiểm kê, lập hồ sơ, đăng ký, lập bản đồ và chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

2. Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức kiểm kê, phân loại di tích trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; công bố, điều chỉnh hoặc bổ sung danh mục kiểm kê Di tích Văn hóa Óc Eo trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hằng năm, tổng hợp số liệu về những biến động (tăng, giảm); ít nhất 05 năm một lần tổ chức rà soát, đánh giá và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh mục kiểm kê di tích theo pháp luật quy định.

Điều 6. Tổ chức lập hồ sơ khoa học xếp hạng Di tích Văn hóa Óc Eo

1. Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện lập hồ sơ khoa học; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích theo quy định tại Điều 13, Điều 14, Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa. Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh và các quy định hiện hành khác liên quan;

2. Kinh phí lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích được trích từ nguồn ngân sách tỉnh cấp cho Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo hàng năm.

Điều 7. Phối hợp trong công tác quản lý đất, mặt bằng và không gian di tích

1. Các di tích đã xếp hạng phải được quy hoạch bảo vệ về đất, mặt bằng và không gian; được khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc giới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gắn biển nội quy, bản trích giới thiệu nội dung giá trị di tích;

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm quản lý, bảo vệ kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Điều 8. Các hoạt động bảo vệ di tích

1. Việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên quan đến khu vực bảo vệ và môi trường cảnh quan di tích phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, sau khi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định bằng văn bản đối với di tích xếp hạng cấp tỉnh (kể cả di tích chưa xếp hạng nhưng đã đăng ký trong danh sách kiểm kê cần bảo vệ) và ý kiến bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với di tích xếp hạng quốc gia;

2. Ưu tiên đầu tư bảo quản, tu bổ và phục hồi các di tích có nguy cơ bị hủy hoại do thiên nhiên và con người;

3. Ưu tiên đầu tư bảo quản, tu bổ và phục hồi các di tích đã xếp hạng, có tiềm năng phát triển du lịch cho địa phương.

Điều 9. Thăm dò, khai quật khảo cổ về Di tích Văn hóa Óc Eo

1. Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang là đơn vị có chức năng thăm dò, khai quật khảo cổ Di tích Văn hóa Óc Eo sau khi có giấy phép của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

2. Khi địa điểm khảo cổ có nguy cơ bị hủy hoại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép khai quật khẩn cấp theo quy định tại khoản 2, Điều 38, Luật Di sản văn hóa.

3. Người chủ trì thăm dò, khai quật các di tích khảo cổ phải có đủ điều kiện theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

4. Quy trình, thủ tục thăm dò, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp và các hoạt động liên quan khác được thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 10. Quy hoạch, bảo vệ và phát huy giá trị

1. Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện lập quy hoạch bảo vệ, phát huy giá trị di tích thuộc Văn hóa Óc Eo;

2. Các di tích được xếp hạng hoặc đã kiểm kê được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phải được bảo vệ nguyên trạng. Khi phát hiện dấu hiệu xuống cấp hoặc bị xâm hại, phải bảo vệ, ngăn chặn và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang để kịp thời phối hợp kiểm tra, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo, khắc phục thiệt hại;

3. Việc tu bổ, bảo quản, phục hồi di tích chỉ được thực hiện trong trường hợp cần thiết và phải lập dự án theo đúng quy trình, thủ tục và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Điều 11. Kinh phí quản lý, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

1. Kinh phí quản lý, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị di tích được sử dụng trong dự toán hàng năm từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý, tiền tài trợ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định;

2. Ngân sách nhà nước tập trung theo thứ tự ưu tiên đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý, tu bổ, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích thuộc loại hình khảo cổ văn hóa Óc Eo đã xếp hạng;

3. Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, bảo vệ di tích có trách nhiệm quản lý, sử dụng hiệu quả kinh phí nhà nước và các nguồn thu hợp pháp để quản lý, tu bổ, bảo vệ, phát huy giá trị di tích;

4. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Việc đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các chủ thể tham gia đầu tư tu bổ, tôn tạo bảo vệ và phát huy giá trị di tích được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật

Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có liên quan: Tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các tài liệu có liên quan về bảo tồn và phát huy giá trị di tích, hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách ở địa phương để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích có hiệu quả.

Điều 13. Phối hợp hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý di tích, chuyên ngành khảo cổ văn hóa Óc Eo trên địa bàn tỉnh.

Chương III

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG PHỐI HỢP QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH VĂN HÓA ÓC EO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Điều 14. Trách nhiệm của Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo

1. Tổ chức các hoạt động bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị Di tích Văn hóa Óc Eo trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền;

2. Chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện có Di tích Văn hóa Óc Eo, tham mưu việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3. Cung cấp thông tin, số liệu về thực trạng các dự án đầu tư trong di tích, thông tin số liệu về những địa điểm cần bảo vệ, tôn tạo;

4. Tổ chức nghiên cứu, đánh giá xác định những vị trí vùng lỏi, vùng đệm để bảo vệ di tích, xác định những vị trí ranh giới có nguy cơ bị xâm hại.

5. Phối hợp với các ngành chức năng lập dự án quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích.

6. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Văn hóa Óc Eo;

7. Tổ chức thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

8. Chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân tiến hành kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục di tích được kiểm kê, thực hiện các quy trình, thủ tục đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt;

9. Tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật về bảo vệ và quản lý di sản văn hóa Óc Eo, nâng cao nhận thức đối với các tổ chức, cá nhân quản lý di sản, trong đó tập trung vào các hình thức tuyên truyền chủ yếu như: văn hóa văn nghệ, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu, sưu tầm, triển lãm, hướng dẫn các lớp “Múa Óc Eo”, in ấn, phát hành các tài liệu, sổ tay về văn hóa Óc Eo;

10. Định kỳ hàng năm thực hiện báo cáo sơ kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh;

11. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến Di tích Văn hóa Óc Eo trên địa bàn tỉnh;

12. Tổ chức các hoạt động dịch vụ tại di tích được giao quản lý phù hợp với quy định hiện hành và triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường tại các di tích thuộc thẩm quyền quản lý;

13. Gắn bia, biển, nội quy, sơ đồ bảo vệ, giới thiệu di tích. Hướng dẫn và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham quan, học tập, nghiên cứu, hưởng thụ văn hóa;

14. Đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ di sản văn hóa Óc Eo đảm bảo đúng theo quy định hiện hành của pháp luật;

15. Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang là cơ quan đầu mối, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ phối hợp theo quy định tại Quy chế này.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh An Giang;

2. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình về di tích sau khi được phê duyệt;

3. Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích mà có khả năng ảnh hưởng xấu đến di tích;

4. Phối hợp với các đơn vị chuyên môn có liên quan tổ chức kiểm tra các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị tại các di tích trên địa bàn tỉnh, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

a) Thẩm tra các dự án quy hoạch bảo vệ di tích;

b) Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Điều 16. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh và Ủy ban nhân dân địa phương phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu biết về các quy

định của pháp luật; nâng cao nhận thức, ý thức cảnh quan và tích cực tham gia bảo vệ các di tích, hiện vật và giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Óc Eo;

2. Tăng cường công tác nắm tình hình; đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho các hoạt động thăm dò, khai quật, khảo cổ; chủ động phòng ngừa phát hiện, ngăn chặn và phối hợp xử lý các tổ chức cá nhân…có hành vi gây xâm hại, hủy hoại di tích, mua bán trái phép cổ vật và các hoạt động phức tạp khác.

Điều 17. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Thực hiện quản lý nhà nước đối với di tích xếp hạng, di tích thuộc danh mục kiểm kê đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trên địa bàn theo phân cấp quản lý, đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ và phát huy giá trị di tích;

2. Kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi hủy hoại, lấn chiếm, xây dựng trái phép hoặc gây nguy hại đến không gian, cảnh quan môi trường, kết cấu kiến trúc của di tích và các hành vi vi phạm khác theo thẩm quyền;

3. Phối hợp việc lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt;

4. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo về tình hình quản lý di tích trên địa bàn theo yêu cầu, đúng quy định;

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến di tích trên địa bàn.

Điều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Phối hợp tổ chức bảo vệ, tuyên truyền nâng cao ý thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích trên địa bàn;

2. Tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến di tích theo thẩm quyền, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời mọi hành vi làm ảnh hưởng đến di tích; kịp thời báo cáo cơ quan cấp trên những thông tin về di tích trên địa bàn; phối hợp với cơ quan chuyên môn lập hồ sơ xếp hạng di tích, khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc giới di tích;

3. Có trách nhiệm kê khai, đăng ký các di tích theo định kỳ trong phạm vi cấp xã; báo cáo những thông tin có liên quan đến di tích đến Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, báo cáo theo quy định;

4. Tham gia lập hồ sơ đất đai của di tích đang quản lý, sử dụng và gửi cơ quan chức năng xem xét, thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

5. Phối hợp với các cấp trong công tác quản lý, bảo vệ di tích và thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến di tích.

Điều 19. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Quy chế này. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu áp dụng tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

2. Tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội các cấp, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong phạm vi khu, điểm Di tích Văn hóa Óc Eo trên địa bàn tỉnh An Giang phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giữ gìn, bảo quản, khai thác và quản lý các di tích.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2019/QĐ-UBND ngày 27/06/2019 về Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích Văn hóa Óc Eo trên địa bàn tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


648

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.207.230.188