Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Hải Phòng ban hành

Số hiệu: 19/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 12/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2018/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 12 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 772/TTr-STP ngày 28 tháng 5 năm 2018 và Công văn số 999/STP-XD&KTVB ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 53 văn bản quy phạm pháp luật và bãi bỏ một phần 01 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành.

(Có danh mục cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Chính ph;
- Bộ TP, VPCP;
- Cục Ki
m tra VBQPPL- BTP;
- TTTU, TT HĐNDTP;
- Đoàn ĐBQHTPHP;
- CT, các PCT UBNDTP;
- Như Điều 3;
- Báo HP, Đ
ài PT&THHP, Cổng TTĐT….;
- Công báo TP;
- CVP, các PCVP UBNDTP;
- Các Phòng CV;
- CV: TP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

I. DANH MỤC VĂN BẢN BÃI BỎ TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1

Quyết định

2636/QĐ-UBND ngày 23/11/2015

Về việc ban hành chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

2

Quyết định

1076/2011/QĐ-UBND ngày 18/7/2011

Về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, thủy sản thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015

3

Quyết định

33/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017

Quy định giá thuê môi trường rừng Vườn quốc gia Cát Bà thành phố Hải Phòng

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

4

Quyết định

1717/QĐ-UBND ngày 10/09/2013

Về việc sửa đổi quy định tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền sử dụng đất giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố.

5

Quyết định

51/QĐ-UBND ngày 11/01/2012

Về việc ban hành quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách thành phố ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố

6

Quyết định

44/QĐ-UBND ngày 14/01/2011

Quy định tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền sử dụng đất giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương.

7

Quyết định

1539/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012

Về việc sa đi một snội dung về Quy định tlệ điều tiết các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2011

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

8

Quyết định

222/QĐ-UBND ngày 25/01/2013

Về việc ban hành quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng

9

Quyết định

442/QĐ-UBND ngày 14/02/2015

Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất thực hiện từ ngày 01/01/2015

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

10

Quyết định

1082/2006/QĐ-UBND ngày 19/05/2006

Về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý, sử dụng Hệ thống thư tín điện tử thành phố Hải Phòng

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

11

Quyết định

1029/QĐ-UBND ngày 24/5/2005

Về việc phân cấp đăng ký phương tiện nhỏ không thuộc diện đăng kim nhưng phải đăng ký

12

Quyết định

2262/QĐ-UBND ngày 04/11/2009

Về việc ban hành mức thu, chế độ quản lý và sử dụng phí lưu giữ phương tiện thủy bị tạm giữ do vi phạm hành chính

13

Quyết định

154/QĐ-UBND ngày 20/01/2015

Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bng ô tô.

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

14

Quyết định

1403/2006/QĐ-UBND ngày 29/6/2006

Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm thành phố Hải Phòng

15

Quyết định

792/2009/QĐ-UBND ngày 05/5/2009

Quy định về thẩm quyền phê duyệt dự án vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm trên địa bàn thành phố Hải Phòng

16

Quyết định

766/QĐ-UBND ngày 14/4/2015

Về việc điều chỉnh mức thu lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài tại Hải Phòng

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

17

Quyết định

120/QĐ-UBND ngày 18/01/2006

Về việc phê duyệt mức giá dịch vụ công chuyển dịch hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

18

Quyết định

2773/QĐ-UB ngày 25/10/2004

Ban hành tập đơn giá chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị

19

Quyết định

2170/QĐ-UBND ngày 17/12/2008

Về việc ban hành tập đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

20

Quyết định

2166/QĐ-UBND ngày 17/12/2008

Về việc ban hành tập đơn duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

21

Quyết định

2168/QĐ-UBND ngày 17/12/2008

Về việc ban hành tập đơn giá công tác duy trì hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

22

Quyết định

2169/QĐ-UBND ngày 17/12/2008

Về việc ban hành tập đơn giá công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

23

Quyết định

2154/2006/QĐ-UBND ngày 29/09/2006

Về việc ban hành tập đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình; lắp đặt các loại ống và phụ tùng; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khoan khai thác nước ngầm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

24

Quyết định

2167/QĐ-UBND ngày 17/12/2008

Về việc ban hành tập đơn giá bảo dưỡng thường xuyên đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

25

Quyết định

2920/QĐ/XDCB ngày 20/12/1996

Về việc ban hành tập đơn giá xây dựng cơ bn thống nhất phần điện nước trong và ngoài nhà trên phạm vi lãnh thHải Phòng.

26

Quyết định

101/QĐ-UB ngày 18/01/2001

Về việc ban hành tập đơn giá xây dựng cơ bản điện nước áp dụng trên phạm vi địa bàn thành phố Hải Phòng.

27

Quyết định

2181/QĐ-UB ngày 18/09/2001

Về việc ban hành tập đơn giá sửa chữa trong xây dựng cơ bản áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

28

Quyết định

1616/QĐ-UB ngày 8/6/2004

Về việc ban hành đơn giá xây dựng cơ bản áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

29

Quyết định

1617/QĐ-UB ngày 8/6/2004

Ban hành tập đơn giá khảo sát xây dựng

30

Quyết định

1618/QĐ-UB ngày 8/6/2004

Ban hành tập đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản

31

Quyết định

2155/2006/QĐ-UBND ngày 29/9/2006

Về việc ban hành tập đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

32

Quyết định

2156/2006/QĐ-UBND ngày 29/9/2006

Về việc ban hành tập đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

33

Quyết định

2157/2006/QĐ-UBND ngày 29/9/2006

Về việc ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

34

Quyết định

2541/QĐ-UBND ngày 17/12/2009

Về việc công bố tập đơn giá sa chữa công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

35

Quyết định

2542/QĐ-UBND ngày 17/12/2009

Về việc công bố tập đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng

36

Quyết định

2537/QĐ-UBND ngày 17/12/2009

Về việc công bố tập đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

37

Quyết định

2538/QĐ-UBND ngày 17/12/2009

Về việc công bố tập đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

38

Quyết định

2539/QĐ-UBND ngày 17/12/2009

Về việc công bố tập đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

39

Quyết định

131/QĐ-UBND ngày 26/01/2011

Về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

40

Quyết định

793/QĐ-UBND ngày 26/5/2011

Ban hành tập đơn giá xây dựng cơ bản công trình Bưu chính viễn thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng

41

Quyết định

3359/QĐ-UBND ngày 14/12/2004

Về việc giao nhiệm vụ quản lý vn các đồ án quy hoạch thành phố cho Ban quản lý công trình xây dựng phát triển đầu tư.

LĨNH VỰC Y T

42

Quyết định

2259 /QĐ-UB ngày 25/12/2012

Về việc ban hành quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Hải Phòng.

43

Quyết định

2168/QĐ-UBND ngày 14/12/2010

Về việc ban hành mức giá thu một phần viện phí tại các cơ sở khám, chữa bệnh theo xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế và phân tuyến kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

44

Quyết định

578 /QĐ-UBND ngày 18/4/2011

Về việc ban hành bổ sung, điều chỉnh, bãi bmột số loại dịch vụ và mức giá tại thu một phần viện phí tại Quyết định số 2168 /QĐ-UBND ngày 14/12/2010 về việc ban hành mức giá thu một phần viện phí tại các cơ sở khám, chữa bệnh theo xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế và phân tuyến kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

45

Quyết định

1926/QĐ-UBND ngày 02/10/2013

Về việc ban hành quy định mức giá một số dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật, kỹ thuật y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc thành phố Hải Phòng.

46

Quyết định

1101/QĐ-UBND ngày 04/7/2007

Về việc quy định tạm thời mức giá thu dịch vụ lọc máu chu kỳ và chụp Xquang số hóa (CR) tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

47

Quyết định

1254/QĐ-UBND ngày 31/7/2008

Về việc tạm thời mức giá thu dịch vụ chụp cắt lớp điện toán tại Bệnh viện đa khoa Kiến An

48

Quyết định

1041/2008/QĐ-UBND ngày 23/6/2008

Về việc quy định tạm thời mức giá thu một phần viện phí khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại bệnh viện đa khoa huyện An Lão.

49

Quyết định

1299/QĐ-UBND ngày 07/8/2008

Về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí khám chữa bệnh tại Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng Hải Phòng.

LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

50

Quyết định

3072/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

Về việc ban hành quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng

LĨNH VỰC KHÁC

51

Quyết định

698/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan trực thuộc trên địa bàn thành phố Hải Phòng

52

Quyết định

699/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014

Ban hành quy chế phối hợp trong việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành

53

Quyết định

700/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014

Ban hành quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tổng số: 53 văn bản

II. DANH MỤC VĂN BẢN BÃI BỎ MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung bãi bỏ

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO

1

Quyết định

2822/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015

Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Khoản 3, Điều 3; Điều 7; khoản 2, Điều 8; khoản 1, Điều 9; gạch đầu dòng thứ 5, 6, điểm a, khoản 1, Điều 11; gạch đầu dòng thứ 2, điểm b, khoản 1, Điều 11 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 2822/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015.

Tổng số: 01 văn bản

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Hải Phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.181

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113