Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 19/2016/QĐ-UBND hoạt động tư vấn phản biện giám định xã hội Liên hiệp Hội Khoa học Yên Bái

Số hiệu: 19/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành: 14/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2016/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 14 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 10/TTr-SKHCN ngày 08/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra VB);
- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TC, VX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà

 

QUY ĐỊNH

VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH YÊN BÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số
19/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Yên Bái)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tắt là Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái) đối với các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng và những chương trình, dự án lớn về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, về chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội là Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Tư vấn là hoạt động cung cấp tri thức, kinh nghiệm, thông tin, tư liệu cùng với sự phân tích, đánh giá, kiến nghị cho cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền.

2. Phản biện là hoạt động đưa ra nhận xét, đánh giá, phê bình và các khuyến nghị về sự phù hợp hoặc chưa phù hợp của nội dung đề án với mục tiêu và các điều kiện đã quy định.

3. Giám định là hoạt động xác định tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi của đề án hoặc một số vấn đề, một sự việc cụ thể.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội phải tuân thủ các quy định của pháp luật, có cơ sở khoa học, thực tiễn, đảm bảo tính trung thực, khách quan, chính xác và hiệu quả.

2. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội không thay thế công việc tư vấn, thẩm định, giám định của các cơ quan quản lý có thẩm quyền và các tổ chức tư vấn hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Cơ quan đề nghị và cơ quan thực hiện, tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Cơ quan đề nghị tư vấn, phản biện và giám định xã hội là các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

2. Cơ quan thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội là Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái.

Điều 6. Mục đích, tính chất, yêu cầu hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Mục đích.

a) Tham mưu, đề xuất cho các cơ quan có thẩm quyền trong tỉnh những vấn đề lớn, quan trọng về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

b) Cung cấp cho các cơ quan lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội có thêm cơ sở, luận cứ khoa học mang tính độc lập, khách quan khi đề xuất, quyết định phê duyệt, thực hiện các đề án; hoặc đánh giá kết quthực hiện đề án sau một giai đoạn thực hiện.

c) Chủ động tham gia xây dựng, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh.

d) Tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; nâng cao năng lực và vị thế của Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái và các Hội thành viên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề của thực tiễn phát sinh ở các ngành, địa phương trong tỉnh.

2. Tính chất.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là hoạt động mang tính độc lập, khách quan, không vì mục đích lợi nhuận.

3. Yêu cầu.

a) Có cơ sở khoa học, thực tiễn và có tính chuyên môn cao.

b) Độc lập, khách quan, trung thực.

c) Có tính thuyết phục cao (bao gồm cả sự cấp thiết đối với xã hội, tính khả thi của đề xuất, kiến nghị và hiệu quả kinh tế xã hội).

d) Động cơ và thái độ xây dựng thể hiện được ý thức, trách nhiệm của đội ngũ trí thức tham gia đóng góp trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển bền vững kinh tế xã hội của địa phương.

Điều 7. Mức độ tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Cung cấp thông tin tham khảo về nội dung hoặc phương pháp tiếp cận, nguồn tư liệu, nguồn chuyên gia hoặc các nguồn khác.

2. Cho ý kiến nhận xét, đánh giá, phản biện một văn bản, vấn đề, đề án được yêu cầu.

3. Cho kết luận giám định xã hội một vụ việc, đề án khi được yêu cầu, đề nghị, đề xuất.

4. Phân tích, đánh giá và đưa ra các ý kiến nhận xét, bình luận hoặc kiến nghị hướng nghiên cứu nhằm góp phần xây dựng, hoàn thiện hoặc bổ sung, sửa đổi từng phần hoặc toàn bộ đề án.

5. Phân tích, đánh giá nghiên cứu toàn diện và đưa ra kiến nghị về giải pháp hoặc phương án bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế từng phần hoặc toàn bộ đề án.

6. Tham mưu, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh về những cơ chế, chính sách, sáng kiến, giải pháp,... đặc biệt là về các vấn đề liên quan đến khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 8. Loại Đề án lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Các đề án, chương trình dự án lớn, công trình quan trọng của tỉnh liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đề án do các cơ quan trên địa bàn tỉnh đặt hàng Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

3. Các loại đề án khác không quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này do Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái đề xuất tư vấn, phản biện và giám định xã hội, được sự đồng ý của cơ quan, đơn vị chủ trì đề án. Trong trường hợp cơ quan, đơn vị chủ trì đề án không đồng ý thì Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Điều 9. Quy trình thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái được thực hiện theo các phương thức sau:

1. Các cơ quan, tổ chức đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái đối với các đề án quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Quy định này thuộc thẩm quyền quyết định của các cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện theo quy định của các đơn vị đó.

2. Các cơ quan, tổ chức đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái đối với các đề án quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Quy định này thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện như sau:

a) Các sở, ban, ngành căn cứ tính chất và nội dung của từng đề án, đề xuất nội dung cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái.

b) Hàng năm, trên cơ sở đề xuất của các sở, ban, ngành, Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái chủ trì tổng hợp nhu cầu tư vấn, phản biện và giám định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

c) Các sở, ban, ngành phối hợp với Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái tổ chức triển khai thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đúng quy định.

Điều 10. Thời gian thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Thời gian thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã phải đảm bảo phù hợp và không được kéo dài làm ảnh hưởng đến thời gian, tiến độ xây dựng, thẩm định, phê duyệt hoặc thực hiện đề án.

2. Thời gian thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội các đề án quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy định này do cơ quan có thẩm quyền xác định.

3. Thời gian thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội các đề án quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy định này do cơ quan đặt yêu cầu thống nhất với cơ quan thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Điều 11. Yêu cầu về nội dung báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Có cơ sở khoa học, thực tiễn, độc lập, khách quan nhằm giúp cơ quan được tư vấn, phản biện và giám định xã hội có thêm thông tin và căn cứ trong việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án.

2. Đề xuất những giải pháp, kiến nghị góp phần đảm bảo tính phù hợp và tính khả thi của đề án.

Điều 12. Cơ chế tài chính

1. Nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các đề án quy định tại Khoản 1, Điều 8 của quy định này do ngân sách nhà nước bố trí hằng năm trong dự toán chi ngân sách nhà nước giao cho Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh.

Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã được phê duyệt, Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái xây dựng dự toán chi ngân sách gửi Sở Tài chính tỉnh tổng hợp trong dự toán chi ngân sách địa phương để thực hiện. Nội dung và mức chi hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội thực hiện theo Thông tư số 11/2015/TT-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Căn cứ vào dự toán chi ngân sách thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Tài chính thông báo dự toán chi cho Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái.

2. Nguồn kinh phí để thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các đề án quy định tại Khoản 2, Điều 8 của quy định này được thực hiện trên cơ sở hợp đồng theo quy định của pháp luật.

3. Đối với các đề án được, duyệt đã có bố trí kinh phí cho các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội thì thực hiện theo nội dung và kinh phí được phê duyệt của đề án.

4. Việc lập dự toán, cấp phát kinh phí và quyết toán kinh phí cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội thực hiện theo các quy định hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Chủ động lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái đối với các đề án thuộc thẩm quyền.

2. Cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tư liệu cần thiết, tài liệu liên quan, đảm bảo về thời gian, kinh phí và sử dụng cơ sở vật chất (trên cơ sở thỏa thuận trước) cho Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái.

3. Phối hợp, hỗ trợ Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái trong quá trình tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với đề án.

4. Tiếp nhận, nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất trong văn bản tư vấn, phản biện và giám định xã hội để hoàn thiện đề án; trả lời các ý kiến không tán thành.

5. Chi trả chi phí tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo quy định.

Điều 14. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

1. Các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm:

a) Vào quý III hàng năm phối hợp với Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái, Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan có liên quan xác định, đề xuất các đề án cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

b) Phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái, trong quá trình triển khai thực hiện quy định này và thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với đề án.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm:

a) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, bố trí kinh phí tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các đề án do các cơ quan, đơn vị giao Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái thực hiện.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí tư vấn, phản biện và giám định xã hội đảm bảo đúng mục đích, có hiệu quả.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt danh sách các đề án bắt buộc phải có tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái.

4. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái và các cơ quan liên quan quyết toán kinh phí tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đúng quy định hiện hành.

Điều 15. Trách nhiệm của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái

1. Giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái.

2. Thực hiện các biện pháp thích hợp để tập hợp các chuyên gia đầu ngành, các chuyên gia giỏi trong và ngoài tỉnh có trình độ chuyên môn am hiểu tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng dữ liệu chuyên gia để tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

3. Đảm bảo yêu cầu về nội dung và thời gian gửi báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo quy định và bảo đảm yêu cầu, mục tiêu của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội tại Quy định này.

4. Chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung tư vấn, phản biện và giám định xã hội của mình.

5. Quản lý, bảo mật theo quy định các hồ sơ, tư liệu của đề án được cung cấp theo quy định, bảo quản các phương tiện kỹ thuật (khi được giao sử dụng) và hoàn trả sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

6. Xây dựng quy chế phối hợp cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

7. Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia cần và có thể tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; đặc biệt là các chuyên gia đầu ngành có trình độ chuyên môn cao, uy tín về khoa học và có kinh nghiệm trong thực tiễn.

Điều 16. Trách nhiệm của các hội và tổ chức thành viên của Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái

1. Tổ chức, thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội khi được cơ quan có thẩm quyền giao; Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái phân công; các cơ quan, đơn vị có liên quan đề nghị; hoặc đề xuất tư vấn, phản biện và giám định xã hội của hội, đơn vị mình được chấp nhận.

2. Lựa chọn và giới thiệu chuyên gia có năng lực thực sự, cung cấp thông tin trong phạm vi khả năng của mình (khi được yêu cầu) để hỗ trợ công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội tỉnh Yên Bái.

3. Đảm bảo yêu cầu về nội dung, tiến độ thực hiện và tính độc lập, khách quan, trung thực, khoa học của nội dung báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với đề án.

4. Chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội của đề án và về những ý kiến do hội, đơn vị đề xuất.

Điều 17. Điều khoản thi hành

Quy định này sẽ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khi có văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên điều chỉnh về lĩnh vực này./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2016/QĐ-UBND ngày 14/06/2016 Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


715

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.184.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!