Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 19/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Chí Thức
Ngày ban hành: 04/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2008/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 04 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Liên bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

Thực hiện Thông báo số 377-TB/BTCTU ngày 17 tháng 9 năm 2008 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về việc thông báo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác tổ chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 842/TTr-SNV ngày 23 tháng 9 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

1. Vị trí chức năng

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo (trừ quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) trên địa bàn tỉnh, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La thực hiện theo quy định tại mục II Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Liên bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế

1. Lãnh đạo sở: gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc

Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phó Giám đốc sở là người giúp Giám đốc sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc sở vắng mặt, một Phó Giám đốc sở được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của sở.

Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc sở do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức của sở gồm

2.1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc sở:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Nghiệp vụ Văn hoá;

- Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình;

- Phòng Nghiệp vụ thể dục, thể thao;

- Phòng Nghiệp vụ du lịch.

2.2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở gồm:

- Thư viện tỉnh;

- Bảo tàng tỉnh;

- Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Sơn La (đổi tên từ Đoàn ca múa Sơn La);

+ Trường trung học văn hóa nghệ thuật tỉnh Sơn La;

- Trung tâm Văn hóa tỉnh (đổi tên từ Trung tâm văn hoá, thông tin, triển lãm);

- Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng;

- Trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao (đổi tên từ Trung tâm thể dục thể thao);

- Trung tâm phát hành sách - vật tư văn hóa (trên cơ sở chuyển đổi mô hình tổ chức và hoạt động của Công ty phát hành sách - vật tư văn hoá);

- Trung tâm hoạt động thể thao (thành lập mới);

- Trung tâm thông tin, xúc tiến du lịch (thành lập mới);

Việc thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc sở thực hiện theo quy định của pháp luật. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các đơn vị trực thuộc sở theo quy định và phân cấp của tỉnh.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch căn cứ các quy định của pháp luật ban hành Quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.

3. Biên chế

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, tính chất và đặc điểm cụ thể quản lý ngành, lĩnh vực, Giám đốc sở trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định biên chế hành chính của sở trong tổng số biên chế hành chính của tỉnh.

- Biên chế sự nghiệp của sở do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo định mức biên chế và theo quy định của pháp luật.

- Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức của sở phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày đăng Công báo tỉnh và thay thế Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2006; Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL;
- Như Điều 4;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Các Trung tâm: Lưu trữ; Công báo; Tin học;
- Lãnh đạo VP, CVCK;
- Lưu: VT, NC, D65b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2008/QĐ-UBND ngày 04/09/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Sở văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.652

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!