Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1879/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 10/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1879/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 10 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 01/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Đề án xác định chỉ s cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trn;

Xét đề nghị của Hội đồng đánh giá, xác định chỉ số Cải cách hành chính tỉnh tại Tờ trình số: 182/TTr-HĐĐGXL ngày 26/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (đính kèm danh sách).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký và thay thế Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TTTU, TTHĐND;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

DANH SÁCH

CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1879/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

TT

Tên đơn vị

Điểm tự đánh giá

Điểm thẩm định

Chỉ số cải cách hành chính

Xếp loại

1

Sở Nội vụ

94.00

83.75

83.75

Tốt

2

Sở Thông tin - Truyền thông

98.50

82.50

82.50

Tốt

3

Sở Công thương

95.00

81.00

81.00

Tốt

4

Sở Tư pháp

95.00

80.50

80.50

Tốt

5

Sở Tài chính

94.00

80.00

80.00

Tốt

6

Sở Tài nguyên và MT

97.50

79.00

79.00

Khá

7

Ban Dân tộc

96.00

78.25

78.25

Khá

8

Sở Giáo dục và Đào tạo

97.50

76.50

76.50

Khá

9

Sở Y tế

94.50

75.50

75.50

Khá

10

Văn phòng UBND tỉnh

88.00

73.25

73.25

Khá

11

Sở Xây dựng

97.00

73.00

73.00

Khá

12

Sở Lao động, TB và XH

94.00

72.50

72.50

Khá

13

Sở Khoa học và CN

97.00

71.50

71.50

Khá

14

Ban QL các Khu kinh tế

94.00

71.00

71.00

Khá

15

Thanh tra tỉnh

90.50

69.00

69.00

TB

16

Sở Kế hoạch và Đầu tư

91.75

68.50

68.50

TB

17

Sở Ngoi vụ

93.00

68.00

68.00

TB

18

SN.nghiệp và PTNT

96.00

67.50

67.50

TB

19

Sở Văn hóa, TT và DL

96.25

66.50

66.50

TB

20

Sở Giao thông vận tải

95.50

57.50

57.50

Thấp

 

DANH SÁCH

CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1879/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

TT

Tên đơn vị

Đim t đánh giá

Điểm thẩm định

Chỉ số cải cách hành chính

Xếp loại

1

UBND H.Triệu Phong

95,5

87,75

87,75

Tốt

2

UBND H.Vĩnh Linh

98,25

87,75

87,75

Tốt

3

UBND H.Gio Linh

94

78,25

78,25

Khá

4

UBND H.Hi Lăng

97,5

75,25

75,25

Khá

5

LBND H.Hướng Hóa

91

74,5

74,5

Khá

6

UBND H.ĐaKrông

93,5

74,5

74,5

Khá

7

UBND H.Cam Lộ

91,75

72,75

72,75

Khá

8

UBND TX. Qung Trị

88

70,5

70,5

Khá

9

UBND TP. Đông Hà

86,75

70

70

Khá

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1879/QĐ-UBND ngày 10/07/2017 về công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


822

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222