Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1874/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Nội vụ do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Số hiệu: 1874/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Trì
Ngày ban hành: 06/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1874/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA NGÀNH NỘI VỤ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/05/ 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 15/07/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ về lĩnh vực tổ chức phi chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 580/QĐ-BNV ngày 15/07/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-BNV ngày 28/7/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-BNV ngày 03/08/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-BNV ngày 07/08/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11/08/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-BNV ngày 17/08/2015 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 299/TTr-SNV ngày 31/5/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 91 thủ tục hành chính được công bố mới, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Nội vụ, bao gồm: 54 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Nội vụ; 30 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

DANH MỤC

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGÀNH NỘI VỤ
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 1874/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

1

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

2

Thủ tục thành lập hội

3

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

4

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

5

Thủ tục đổi tên hội

6

Thủ tục hội tự giải thể

7

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

8

Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện

9

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

10

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

11

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

12

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

13

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

14

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

15

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

16

Thủ tục đổi tên quỹ

17

Thủ tục quỹ tự giải thể

II. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY

1

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

2

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

3

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

III. LĨNH VỰC VỀ TỔ CHỨC VÀ CHÍNH CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG.

1

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

2

Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

3

Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

IV. LĨNH VỰC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THÔN, TỔ DÂN PHỐ

1

Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới

V. LĨNH VỰC CÔNG CHỨC VÀ VIÊN CHỨC

1

Thủ tục thi tuyển công chức

2

Thủ tục xét tuyển công chức

3

Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

4

Thủ tục thi nâng ngạch công chức

5

Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

6

Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên

7

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

8

Thủ tục thi tuyển viên chức

9

Thủ tục xét tuyển viên chức

10

Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức

VI. LĨNH VỰC VỀ VĂN THƯ LƯU TRỮ

1

Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc

2

Thủ tục cp bản sao và chứng thực lưu trữ

3

Thủ tục cấp, cấp lại Chứng ch hành nghề lưu trữ

VII. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

1

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng

2

Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3

Thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4

Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở

5

Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở

6

Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

7

Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

8

Thủ tục chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

9

Thủ tục đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

10

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo

11

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo

12

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh

13

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo

14

Thủ tục đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo

15

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

16

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện

17

Thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

 

1

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

 

2

Thủ tục thành lập hội

 

3

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

 

4

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

 

5

Thủ tục đổi tên hội

 

6

Thủ tục hội tự giải thể

 

7

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

 

8

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 

9

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

 

10

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

 

11

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

 

12

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 

13

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

 

14

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

 

15

Thủ tục đổi tên quỹ

 

16

Thủ tục quỹ tự giải thể

 

17

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

 

18

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

 

II. LĨNH VỰC VỀ THẨM ĐỊNH THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

 

1

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

 

2

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

 

3

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

 

1

Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

2

Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

3

Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

 

4

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

 

5

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

6

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

 

7

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

8

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

 

9

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

 

1

Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

 

2

Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

 

3

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo

 

4

Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

 

5

Thủ tục đăng ký người vào tu

 

6

Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

 

7

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1874/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Nội vụ do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


422
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41