Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1874/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 1874/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành: 16/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1874/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 16 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 195/TTr-SKHCN ngày 06 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

KẾ HOẠCH

ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(ban hành kèm theo Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Mục tiêu

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 (gọi chung là hệ thống quản lý chất lượng) được tiến hành thông qua việc xây dựng và thực hiện hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện để Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ của cơ quan, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công, góp phần cải cách hành chính.

2. Đối tượng áp dụng

a) Kế hoạch này áp dụng đối với các cơ quan hành chính Nhà nước sau đây:

- Các sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các chi cục.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

b) Khuyến khích Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các cơ quan sự nghiệp trực tiếp phục vụ quản lý Nhà nước, bệnh viện, trường học áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

3. Thời gian thực hiện

Trong giai đoạn từ năm 2008 đến hết năm 2010, các cơ quan hành chính Nhà nước quy định tại điểm a, khoản 2 Mục I của Quy định này phải hoàn thành việc xây dựng, áp dụng và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.

II. NỘI DUNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1. Nội dung áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng được thực hiện theo 4 bước cơ bản như sau:

Bước 1. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

Căn cứ Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan xây dựng hệ thống văn bản, tài liệu, các quy trình xử lý công việc hợp lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Đây được coi là quá trình chuyển giao, hoàn thiện công nghệ quản lý. Các nội dung công việc của bước 1 gồm:

- Tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ.

- Xây dựng chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của cơ quan; xây dựng cam kết của lãnh đạo về thực hiện hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan; xây dựng các thủ tục (quy trình), quy định và các biểu mẫu; chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị văn phòng đáp ứng yêu cầu.

Bước 2. Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng

Sau khi hoàn chỉnh quy trình quản lý theo quy định tại bước 1, được lãnh đạo cơ quan phê duyệt thì hệ thống văn bản và quy trình được thống nhất áp dụng tại cơ quan.

Hệ thống văn bản, quy trình này được rà soát, bổ sung, hoàn thiện thường xuyên qua thực tế áp dụng và kết quả đánh giá nội bộ cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tiễn của cơ quan.

Để tư vấn, hướng dẫn, đào tạo các nội dung liên quan trong bước 1 và bước 2, cơ quan tư vấn thuộc hệ thống các cơ quan tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Quyết định số 17/2006/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính Nhà nước".

Bước 3. Đánh giá, cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

- Sau khi áp dụng thuần thục, có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo văn bản được ban hành, việc đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo TCVN ISO 9001:2000 do Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thực hiện. Trong quá trình thực hiện cơ quan phải khắc phục các lỗi không phù hợp, các điểm cần lưu ý do đoàn đánh giá đưa ra (nếu có), kết quả thực hiện được gửi về Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT) xem xét.

- Sau khi hoàn thành việc đánh giá, Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn gửi hồ sơ đánh giá về Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng để xem xét và cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.

Bước 4. Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng

Việc duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng là hoạt động thường xuyên, liên tục của mỗi cơ quan hành chính sau khi đã xây dựng, thực hiện và được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng. Hoạt động này nhằm đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng luôn được soát xét, bổ sung, sửa đổi và cải tiến liên tục phù hợp với tiến trình cải cách hành chính. Nội dung công việc này do Thủ trưởng cơ quan hành chính chủ trì thực hiện thường xuyên, thành nề nếp như là quy định trong quá trình quản lý hành chính Nhà nước.

III. LỘ TRÌNH ÁP DỤNG VÀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Các cơ quan hành chính Nhà nước xây dựng, áp dụng và được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo lộ trình như sau:

1. Triển khai thí điểm

- Triển khai thí điểm được áp dụng làm điểm nhằm rút kinh nghiệm trước khi triển khai rộng rãi ở tất cả các cơ quan hành chính trong tỉnh.

- Các cơ quan chọn làm thí điểm, gồm 4 cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới và Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - chất lượng.

- Thời gian thí điểm: Năm 2007.

2. Triển khai chính thức

- Năm 2008: Thực hiện ở 15 cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp; Thanh tra tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa và Minh Hóa; Chi cục Quản lý thị trường; Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới.

- Năm 2009: Thực hiện ở 16 cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; Ban Dân tộc; Ban Quản lý Khu công nghiệp; Ban Thi đua khen thưởng; Đài Phát thanh - Truyền hình; Chi cục Kiểm lâm; Trung tâm Y tế dự phòng; Chi cục Thú y; Chi cục Bảo vệ thực vật; Cục Hải quan; Cục Thuế; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Cục Thống kê.

- Năm 2010: Thực hiện ở 17 cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công nghiệp; Sở Thương mại và Du lịch; Sở Y tế; Sở Văn hóa - Thông tin; Sở Bưu chính, Viễn thông; Sở Thể dục thể thao; Sở Thủy sản; Sở Ngoại vụ; Ban Tôn giáo; Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em; Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Cha Lo; Chi cục Lâm nghiệp; Chi cục Phòng chống lụt bão; Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Chi cục Dự trữ quốc gia.

Tổng số các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 là 52 cơ quan, trong đó: Các cơ quan thuộc ngân sách tỉnh là 45, các cơ quan thuộc ngân sách bộ, ngành Trung ương là 7 đơn vị (Cục Thuế, Cục Thống kê, Cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và Chi cục Dự trữ quốc gia).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

a) Nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ

- Tổ chức biên soạn và cung cấp các tài liệu có liên quan đến việc xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.

- Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức xét tuyển các tổ chức tư vấn và thẩm định nội dung đề án xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng và thông báo để cơ quan hành chính tổ chức triển khai thực hiện; tổ chức kiểm tra hồ sơ ISO hành chính và tham gia đánh giá sơ bộ trước khi đánh giá chính thức.

- Đôn đốc, theo dõi tiến độ xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ở các sở, ban ngành, các huyện, thành phố; định kỳ 1 năm, theo yêu cầu của cấp trên hoặc khi xét thấy cần thiết, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình xây dựng, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị những chủ trương, biện pháp cần thiết để Ủy ban nhân dân xem xét, quyết định.

- Theo dõi, giám sát hoạt động của các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn, tổ chức chứng nhận hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp định kỳ xem xét, giám sát, đánh giá việc thực hiện, đánh giá, chứng nhận, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan hành chính Nhà nước.

- Lập kế hoạch đào tạo đội ngũ chuyên gia tư vấn về hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 của tỉnh.

- Phối hợp với Tổ chức chứng nhận đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 cho các đơn vị.

b) Sở Nội vụ

- Tổ chức kiểm tra, rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính và hướng dẫn các cơ quan hành chính Nhà nước xây dựng và hoàn thiện chức năng nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị trực thuộc.

- Tổ chức kiểm tra tính phù hợp của nội dung các văn bản thuộc hệ thống quản lý chất lượng so với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan hành chính và Chương trình cải cách hành chính Nhà nước.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước cho các đối tượng có nhu cầu thuộc hệ thống tất cả các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước trong toàn tỉnh, ưu tiên đào tạo các cán bộ, chuyên viên trực tiếp quản lý hệ thống chất lượng của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.

c) Sở Tư pháp

Tổ chức kiểm tra nội dung các văn bản thuộc hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

d) Sở Tài chính

Chủ trì và phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ chi tiêu tài chính trong việc triển khai xây dựng, thực hiện, đánh giá, cấp giấy chứng nhận, duy trì và giám sát hệ thống quản lý chất lượng trước ngày 31 tháng 12 năm 2007; hướng dẫn cụ thể các cơ quan hành chính việc lập dự toán và chế độ chi tiêu tài chính trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

đ) Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Lập kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 theo đúng lộ trình nêu trên.

- Thành lập Ban điều hành ISO hành chính tại mỗi đơn vị để chỉ đạo, đôn đốc, duy trì hệ thống này tại đơn vị.

- Sau khi xây dựng xong hệ thống, đưa vào vận hành áp dụng và tiến hành lập thủ tục xin chứng nhận hệ thống.

- Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sau khi đã được chứng nhận và cấp chứng chỉ.

e) Sở Văn hóa - Thông tin, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Bình

Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và trách nhiệm áp dụng, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

f) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí sự nghiệp khoa học (từ nguồn cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ)

Chi cho các hoạt động chung của tỉnh và liên ngành như: Hội nghị, hội thảo khoa học, tham quan học tập kinh nghiệm, soạn thảo, in ấn toàn bộ các tài liệu có liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, đào tạo và các hoạt động khác của liên ngành; chi triển khai thí điểm 4 đơn vị thực hiện trong năm 2007.

b) Kinh phí từ ngân sách tỉnh

Kinh phí chi cho triển khai chính thức tại các cơ quan hành chính được cân đối từ nguồn chi quản lý hành chính theo quy định tại Thông tư số 111/2006/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Hàng năm, căn cứ Kế hoạch này, vào thời điểm lập dự toán thu chi ngân sách Nhà nước, các cơ quan hành chính lập dự toán chi ngân sách Nhà nước về xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng và tổng hợp chung vào dự toán chi quản lý hành chính của cơ quan hành chính gửi Sở Tài chính thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

c) Kinh phí từ ngân sách bộ, ngành Trung ương

Các cơ quan thuộc bộ, ngành Trung ương lập dự toán báo cáo bộ, ngành chủ quản xem xét phê duyệt để thực hiện.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có kế hoạch triển khai cụ thể cho địa phương, đơn vị mình và định kỳ hoặc khi có yêu cầu, báo cáo kết quả tình hình thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1874/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.659

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141