Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1871/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Thạch An và cấp xã của huyện Thạch An thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do tỉnh Cao Bằng ban hành

Số hiệu: 1871/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 22/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1871/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 22 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN THCH AN VÀ UBND CẤP XÃ CỦA HUYỆN THẠCH AN THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của UBND cấp huyện, UBND cấp xã của huyện Thạch An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

UBND huyện Thạch An, UBND cấp xã của huyện Thạch An; đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các TTHC được công bố tại Điều 1 theo đúng trách nhiệm, yêu cầu và quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Thạch An; Chủ tịch UBND cấp xã của huyện Thạch An; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh; Bản điện tử
- CVP, PCVP UBND tỉnh, TTTT; Bản điện tử
- Bưu điện t
nh Cao Bng;
- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN THẠCH AN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠCH AN THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
(Công bố kèm theo Quyết định số: 1871/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (26 TTHC)

I

Lĩnh vực Tổ chức, biên chế (03 TTHC)

 

1

Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện

 

2

Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện

 

3

Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện

 

II

Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ (08 TTHC)

 

1

Công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thành phố

 

2

Công nhận ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn

 

3

Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã

 

4

Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã

 

5

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã

 

6

Đi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã

 

7

Hội tự giải thể có phạm vi hoạt động trong xã

 

8

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội có phạm vi hoạt động trong xã

 

III

Lĩnh vực quản lý công chức, viên chức (03 TTHC)

 

1

Xét tuyển đặc cách viên chức

 

2

Tuyển dụng nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ

 

3

Cấp trợ cấp mai táng phí cho cán bộ xã từ trn

 

IV

Lĩnh vực thi đua khen thưởng (08 TTHC)

 

1

Tặng giấy khen của chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

2

Tặng giấy khen của chủ tịch UBND huyện về thành tích thi đua theo đt, chuyên đề

 

3

Tặng giấy khen của chủ tịch UBND huyện về thành tích đột xuất

 

4

Tặng giấy khen của chủ tịch UBND huyện về khen thưởng đối ngoại

 

5

Tặng giấy khen của chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình

 

6

Tng danh hiu lao đng tiên tiến

 

7

Tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở

 

8

Tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

 

V

Lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (04 TTHC)

 

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

3

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

UBND Xã Đức Thông, UBND xã Canh Tân (05 TTHC)

I

Lĩnh vực hộ tịch

 

1

Đăng ký lại khai sinh

 

II

Lĩnh vực môi trường

 

1

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

III

Lĩnh vực bảo vệ thực vật

 

1

Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

 

IV

Lĩnh vực lâm nghiệp

 

1

Xác nhận của UBND cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên

 

2

Xác nhận của UBND cấp xã đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ vườn, trang trại, cây trồng phát tán của tổ chức; trang trại, cây phát tán của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân

 

UBND xã Minh Khai (35 TTHC)

I

Lĩnh vực bảo trợ xã hội

 

1

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà

 

II

Lĩnh vực thi đua khen thưởng

 

1

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

2

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 

3

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

 

4

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

 

5

Tặng danh hiệu lao động tiên tiến

 

III

Lĩnh vực tôn giáo

 

1

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

 

2

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

 

3

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

4

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

5

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

 

6

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

 

7

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

8

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

IV

Lĩnh vực chứng thực

 

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

 

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

V

Lĩnh vực hộ tịch

 

1

Đăng ký khai sinh

 

2

Đăng ký kết hôn

 

3

Đăng ký khai sinh lưu động

 

4

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

5

Đăng ký giám hộ

 

6

Đăng ký chấm dứt giám hộ

 

7

Thay đi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

8

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

9

Đăng ký lại khai sinh

 

10

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

11

Đăng ký lại kết hôn

 

12

Đăng ký lại khai tử

 

13

Liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tui

 

14

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

VI

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuc hệ thống giáo dục quốc dân

 

1

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

 

2

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

 

3

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

 

4

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

 

VII

Lĩnh vực môi trường

 

1

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

UBND xã Quang Trọng (09 TTHC)

I

Lĩnh vực người có công

 

1

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyn hài ct liệt sĩ, đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

 

II

Lĩnh vực tôn giáo

 

1

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

2

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 

3

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

III

Lĩnh vực hộ tịch

 

1

Đăng ký lại khai sinh

 

2

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

3

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

IV

Lĩnh vực bảo vệ thực vật

 

1

Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

 

V

Lĩnh vực môi trường

 

1

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

Trong đó:

1. Cấp huyện: 26 TTHC

2. Cấp xã: 54 TTHC/ 04 xã

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1871/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Thạch An và cấp xã của huyện Thạch An thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích do tỉnh Cao Bằng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


340

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.222.124