Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 187/2008/QĐ-UBND về chuyển Trạm Y tế trực thuộc Phòng Y tế huyện, thành phố sang trực thuộc Trung tâm Y tế huyện, thành phố do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Số hiệu: 187/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Hoàng Thị Út Lan
Ngày ban hành: 28/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 187/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 28 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÁC TRẠM Y TẾ TRỰC THUỘC PHÒNG Y TẾ HUYỆN, THÀNH PHỐ SANG TRỰC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN, THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1284/TTr-SYT ngày 04 tháng 7 năm 2008 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 292/TTr-SNV ngày 21 tháng 7 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển các Trạm Y tế trực thuộc Phòng Y tế huyện, thành phố sang trực thuộc Trung tâm Y tế huyện, thành phố (danh sách các Trạm Y tế cụ thể có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao trách nhiệm cho thủ trưởng các cơ quan như sau:

1. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm:

a) Chủ trì, cùng với các cơ quan có liên quan tổ chức cho Trung tâm Y tế huyện, thành phố tiếp nhận nguyên trạng các Trạm Y tế do Phòng Y tế huyện, thành phố bàn giao;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, thành phố căn cứ vào các quy định của pháp luật quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể các Trạm Y tế; ban hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Trung tâm Y tế huyện, thành phố và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn phòng Y tế chuẩn bị báo cáo (bằng văn bản) về tổ chức - nhân sự, biên chế, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu, tình hình thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch công tác thời gian đến, … của các Trạm Y tế để bàn giao, giúp Giám đốc Trung tâm Y tế có cơ sở tiếp tục quản lý và chỉ đạo các Trạm Y tế hoạt động.

3. Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung nêu tại điểm a, khoản 1 và khoản 2 của Điều này trước ngày 01 tháng 9 năm 2008, để các Trạm Y tế đi vào hoạt động theo mô hình mới; đảm bảo trong thời gian chuyển giao các hoạt động của các Trạm Y tế được liên tục.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc các Sở và thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC TRẠM Y TẾ TRỰC THUỘC PHÒNG Y TẾ THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM CHUYỂN SANG TRỰC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 187/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

1. Trạm Y tế phường Đô Vinh

2. Trạm Y tế phường Bảo An

3. Trạm Y tế phường Phước Mỹ

4. Trạm Y tế phường Phủ Hà

5. Trạm Y tế phường Thanh Sơn

6. Trạm Y tế phường Kinh Dinh

7. Trạm Y tế phường Tấn Tài

8. Trạm Y tế phường Mỹ Hương

9. Trạm Y tế phường Đạo Long

10. Trạm Y tế phường Đài Sơn

11. Trạm Y tế phường Mỹ Đông

12. Trạm Y tế phường Đông Hải

13. Trạm Y tế xã Thành Hải

14. Trạm Y tế phường Văn Hải

15. Trạm Y tế phường Mỹ Hải

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC TRẠM Y TẾ TRỰC THUỘC PHÒNG Y TẾ HUYỆN NINH PHƯỚC CHUYỂN SANG TRỰC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NINH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 187/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

1. Trạm Y tế xã Phước Hữu

2. Trạm Y tế xã Nhị Hà

3. Trạm Y tế xã Phước Hà

4. Trạm Y tế thị trấn Phước Dân

5. Trạm Y tế xã Phước Dinh

6. Trạm Y tế xã Phước Nam

7. Trạm Y tế xã Phước Minh

8. Trạm Y tế xã Phước Diêm

9. Trạm Y tế xã Phước Thái

10. Trạm Y tế xã Phước Vinh

11. Trạm Y tế xã Phước Sơn

12. Trạm Y tế xã Phước Hậu

13. Trạm Y tế xã Phước Thuận

14. Trạm Y tế xã An Hải

15. Trạm Y tế xã Phước Hải

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC TRẠM Y TẾ TRỰC THUỘC PHÒNG Y TẾ HUYỆN NINH HẢI CHUYỂN SANG TRỰC THUỘCTRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NINH HẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 187/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

1. Trạm Y tế thị trấn Khánh Hải

2. Trạm Y tế xã Tri Hải

3. Trạm Y tế xã Phương Hải

4. Trạm Y tế xã Thanh Hải

5. Trạm Y tế xã Nhơn Hải

6. Trạm Y tế xã Vĩnh Hải

7. Trạm Y tế xã Xuân Hải

8. Trạm Y tế xã Hộ Hải

9. Trạm Y tế xã Tân Hải

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC TRẠM Y TẾ TRỰC THUỘC PHÒNG Y TẾ HUYỆN NINH SƠN CHUYỂN SANG TRỰC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NINH SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 187/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

1. Trạm Y tế thị trấn Tân Sơn

2. Trạm Y tế xã Nhơn Sơn

3. Trạm Y tế xã Mỹ Sơn

4. Trạm Y tế xã Lương Sơn

5. Trạm Y tế xã Hoà Sơn

6. Trạm Y tế xã Quảng Sơn

7. Trạm Y tế xã Ma Nới

8. Trạm Y tế xã Lâm Sơn

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC TRẠM Y TẾ TRỰC THUỘC PHÒNG Y TẾ HUYỆN BÁC ÁI CHUYỂN SANG TRỰC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÁC ÁI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 187/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

1. Trạm Y tế xã Phước Đại

2. Trạm Y tế xã Phước Chính

3. Trạm Y tế xã Phước Tiến

4. Trạm Y tế xã Phước Thành

5. Trạm Y tế xã Phước Tân

5. Trạm Y tế xã Phước Trung

6. Trạm Y tế xã Phước Bình

7. Trạm Y tế xã Phước Thắng

8. Trạm Y tế xã Phước Hoà

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC TRẠM Y TẾ TRỰC THUỘC PHÒNG Y TẾ HUYỆN THUẬN BẮC CHUYỂN SANG TRỰC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THUẬN BẮC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 187/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

1. Trạm Y tế xã Bắc Phong

2. Trạm Y tế xã Lợi Hải

3. Trạm Y tế xã Công Hải

4. Trạm Y tế xã Phước Kháng

5. Trạm Y tế xã Phước Chiến

6. Trạm Y tế xã Bắc Sơn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 187/2008/QĐ-UBND về chuyển Trạm Y tế trực thuộc Phòng Y tế huyện, thành phố sang trực thuộc Trung tâm Y tế huyện, thành phố do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.298
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122