Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1832/QĐ-BGTVT năm 2013 về Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2013-2015

Số hiệu: 1832/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 28/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1832/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”;

Căn cứ Công văn số 01/BCĐCCCVCC ngày 01/3/2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức về việc triển khai Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2013 - 2015.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2013 - 2015 được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên của Bộ và các nguồn lực tài chính hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Các Thứ trưởng;
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đoàn Cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, TCCB (LeHa).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1832/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Kế hoạch Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2013 - 2015 được xây dựng trên cơ sở triển khai các nội dung và kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Giao thông vận tải.

2. Các mục tiêu cụ thể:

a) Triển khai việc xác định danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải (GTVT). Phấn đấu đến năm 2015 đạt 70% số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT xây dựng và được phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch;

b) Xây dựng 100% các chức danh và tiêu chuẩn công chức Bộ GTVT;

c) Nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức;

d) Thực hiện thí điểm đổi mới việc tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương trở xuống;

đ) Đổi mới công tác đánh giá công chức theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu và gắn với kết quả công vụ;

e) Xây dựng và thực hiện cơ chế đào thải, giải quyết cho thôi việc và miễn nhiệm công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật;

g) Thu hút, tiến cử, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

II. NHIỆM VỤ

1. Triển khai các quy định về vị trí việc làm, về tuyển dụng, thi nâng ngạch và tiêu chuẩn công chức.

2. Triển khai xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch.

3. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê; quản lý thống nhất các thông tin của hồ sơ cán bộ, công chức theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

4. Đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển công chức.

5. Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ. Thực hiện chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý,

6. Triển khai các quy định về chế độ tiến cử và chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

7. Chú trọng và nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ để duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ.

8. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2013 - 2015 theo các nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

2. Thực hiện chế độ báo cáo hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, đề xuất với Bộ trưởng các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện thành công Kế hoạch này.

3. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, hàng năm báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2013 - 2015 được thực hiện có hiệu quả và đồng bộ./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
(Kèm theo Quyết định số 1832/QĐ-GTVT ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Nhiệm vụ

Sản phẩm/hoạt động

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Ghi chú

1. Triển khai các quy định về vị trí việc làm, về tuyển dụng, thi nâng ngạch và tiêu chuẩn công chức theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Công văn gửi các cơ quan, đơn vị triển khai các quy định theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ

2014

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Sau khi Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn thực hiện các quy định về vị trí việc làm, về tuyển dụng, thi nâng ngạch và tiêu chuẩn công chức (theo kế hoạch, tháng 12/2013 sẽ ban hành)

2. Xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Cử công chức tham gia các lớp tập huấn do Bộ Nội vụ tổ chức

2014 - 2015

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Phụ thuộc vào thời gian tổ chức lớp của Bộ Nội vụ

Công văn gửi các cơ quan, đơn vị triển khai các quy định theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ

2014

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Sau khi Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn thực hiện các quy định về Xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch

3. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê; quản lý thống nhất các thông tin của hồ sơ cán bộ, công chức theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Công văn gửi các cơ quan, đơn vị triển khai các quy định theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ

2014

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Sau khi Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn thực hiện các quy định về chế độ báo cáo thống kê; quản lý các thông tin của hồ sơ cán bộ, công chức (theo kế hoạch tháng 6/2014 sẽ ban hành)

4. Đổi mới và nâng cao chất lượng thi tuyển công chức.

Áp dụng bộ câu hỏi và đáp án trong thi tuyển công chức đối với từng môn thi

2014

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Sau khi Bộ Nội vụ ban hành bộ câu hỏi và đáp án thi tuyển công chức đối với từng môn thi (theo kế hoạch 6/2014 sẽ ban hành)

ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi tuyển công chức vào Bộ GTVT

2015

Vụ TCCB

Trung tâm CNTT và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

5. Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ. Thực hiện chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

a) Đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ

Công văn gửi các cơ quan, đơn vị triển khai các quy định theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ

2013 - 2014

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Sau khi Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn thực hiện các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp vụ (theo kế hoạch, tháng 9/2013 sẽ ban hành)

Xây dựng Đề án thí điểm thi tuyển để lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ giữ chức Tổng cục trưởng

2013 - 2014

Vụ TCCB

Tổng cục ĐBVN và cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

 

b) Thực hiện chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo, quản lý theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ

Công văn gửi các cơ quan, đơn vị triển khai các quy định theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ

2014

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Sau khi Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn thực hiện chế độ tập sự, thực tập lãnh đạo, quản lý (theo kế hoạch, tháng 5/2014 sẽ ban hành)

Tổ chức thực hiện thí điểm thực hiện chế độ tập sự, thực tập lãnh đạo, quản lý

2014 - 2015

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

6. Triển khai các quy định về chế độ tiến cử và chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ.

Công văn gửi các cơ quan, đơn vị triển khai các quy định theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ

2013 -2014

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Sau khi Bộ Nội vụ ban hành Quy định chế độ tiến cử và chính sách thu hút, phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ người có tài năng trong hoạt động công vụ (theo kế hoạch, tháng 8/2013 sẽ ban hành)

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thu hút, đào tạo, sử dụng nhân tài ngành GTVT đến năm 2015 (Quyết định số 71/QĐ-BGTVT ngày 10/01/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

Hàng năm

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

 

7. Chú trọng và nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ để duy trì trật tự kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ

Công văn gửi các cơ quan, đơn vị triển khai các quy định theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ

Năm 2014

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Theo kế hoạch, tháng 6/2014 Bộ Nội vụ sẽ ban hành:

- Văn bản quy định về cơ chế sát hạch và tổ chức thực hiện cơ chế sát hạch bắt buộc đối với công chức lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên môn, nghiệp vụ;

- Quy định chế độ trách nhiệm gắn với chế độ khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ;

- Chế độ từ chức, miễn nhiệm đối với công chức lãnh đạo, quản lý;

Tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải” (Quyết định số 2612/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2012)

Hàng năm

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

 

Tiếp tục thực hiện Quy định về trách nhiệm của công chức thuộc Bộ GTVT trong thi hành nhiệm vụ, công vụ (Quyết định số 2736/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012)

Hàng năm

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

 

8. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Công văn gửi các cơ quan, đơn vị triển khai các quy định theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ

2013

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Sau khi Bộ Nội vụ ban hành Quy định chính sách tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (theo kế hoạch, tháng 9/2013 sẽ ban hành)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1832/QĐ-BGTVT năm 2013 về Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2013-2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.723

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0