Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1811/QĐ-TTg 2019 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ

Số hiệu: 1811/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 16/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1811/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2019

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ .

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- y ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: VT, NC (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn
Xuân Phúc

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1811/QĐ-TTg ngày 16 thng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật.

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

c) Các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan xác định lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi cả nước.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát văn bản pháp luật

Các bộ, ngành và y ban nhân dân các cấp kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về Dân quân tự vệ và văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, báo cáo về Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật Dân quân tự vệ năm 2019.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 02 năm 2020;

- Cơ quan chủ trì: Các bộ, ngành, địa phương.

2. Xây dựng văn bản thi hành Luật

a) Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, cơ quan liên quan:

- Xây dựng, trình Chính phủ ban hành các nghị định quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật.

- Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Đề án triển khai thực hiện Luật.

- Xây dựng ban hành các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung Luật giao.

(Mục I, Mục II, Mục III Phụ lục kèm theo)

b) Các bộ, ngành và địa phương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm phù hợp với Luật và các nghị định của Chính phủ.

Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2020.

3. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về Dân quân tự vệ

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng nhằm thống nhất nhận thức pháp luật và trách nhiệm xây dựng Dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu, biên giới, biển, đảo, vùng sâu, vùng xa.

Tổ chức tập huấn Luật cho cán bộ, công chức của cơ quan, tổ chức, địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Luật.

Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về Dân quân tự vệ phải thiết thực, hiệu quả, sâu rộng trên phạm vi toàn quốc.

b) Biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật và các văn bản thi hành Luật (Mục IV Phụ lục kèm theo).

c) Phân công thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, cơ quan báo chí, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2019 và những năm tiếp theo.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch được sử dụng trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG SOẠN THẢO CÁC VĂN BẢN THI HÀNH LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1811/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên văn bản

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời hạn trình hoặc ban hành

Ghi chú

I

NGHỊ ĐỊNH

1

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ (Điểm c khoản 2 Điều 9; khoản 5 Điều 20; khoản 5 Điều 21; Điều 24; khoản 6 Điều 33; khoản 4 Điều 34; khoản 3 Điều 35)

Bộ Quốc phòng

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan

Tháng 5/2020

 

2

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ (khoản 2 Điều 31)

Bộ Quốc phòng

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan

Tháng 5/2020

 

II

THÔNG TƯ

1

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ (khoản 5 Điều 10, khoản 5 Điều 15, khoản 2 Điều 16, khoản 3 Điều 22, khoản 3 Điều 23, điểm b khoản 2 Điều 49)

Bộ Quốc phòng

Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan

Tháng 5/2020

 

2

Đề án Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở đến năm 2025 và những năm tiếp theo (thay thế Đề án Đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo)

Bộ Quốc phòng

Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; các cơ quan liên quan

Tháng 11/2020

 

3

Đề án Xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới, đất liền đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới (năm 2019 chuyển sang)

Bộ Quốc phòng

Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; các cơ quan liên quan

Tháng 11/2020

 

4

Đề án Xây dựng mô hình điểm về dân quân thường trực, dân quân tự vệ cơ động, dân quân tự vệ biển.

Bộ Quốc phòng

Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; các cơ quan liên quan

Tháng 11/2020

 

IV

TÀI LIỆU

1

Luật Dân quân tự vệ năm 2019

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp

Tháng 12/2019

 

2

Tập hệ thống văn bản pháp luật về Dân quân tự vệ

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp

Tháng 8/2020

 

3

Sách hỏi, đáp về Luật Dân quân tự vệ

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp

Tháng 8/2020

 

4

Tập đề cương tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông; cơ quan liên quan

Tháng 8/2020

 

5

Tập quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp

Tháng 8/2020

 

6

Sổ tay chiến sĩ Dân quân tự vệ

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp

Tháng 8/2020

 

7

Sổ tay Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp

Tháng 8/2020

 

8

Sổ tay Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp

Tháng 08/2020

 

9

Mẫu biểu đăng ký, thống kê Dân quân tự vệ; phần mềm quản lý Dân quân tự vệ

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp, và cơ quan liên quan

Tháng 8/2020

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1811/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ ngày 16/12/2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.651

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!