Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 181-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Vũ Tuân
Ngày ban hành: 25/04/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 181-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI VÀ ĐỔI TÊN MỘT SỐ XÃ VÀ THỊ TRẤN THUỘC TỈNH AN GIANG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới ở một số xã và thị trấn thuộc các huyện Bẩy Núi, Châu Phú, Chợ Mới, Phú Tân, Châu Thành, Phú Châu, thị xã Châu Đốc và thị xã Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang như sau:

Huyện Bẩy Núi:

1.Tách các ấp Hòa An, Bình An của xã Tà Đảnh, một phần đất của xã Tú Tề lập thành một xã mới lấy tên là xã Tân Lập.

Địa giới của xã Tân lập ở phía bắc giáp xã Tân Lợi, phía đông giáp huyện Châu Thành, phía tây giáp xã An Hảo, phía nam giáp xã Tân Cương.

2. Tách ấp Huệ Đức của xã Cô Tô lập thành một xã mới lấy tên là xã Tân Tuyến.

Địa giới của xã Tân Tuyến ở phía bắc giáp xã Tân Cương, phía đông giáp huyện Thoại Sơn, phía tây giáp xã Cô Tô phía nam giáp tỉnh Kiên Giang.

3. Tách các ấp Voi 1, Voi 2 của xã Tú Tề lập thành một thị trấn lấy tên là thị trấn Chi Lăng.

Địa giới của thị trấn Chi Lăng ở phía bắc giáp xã Vĩnh Trưng, phía đông và nam giáp xã Tân Lợi, phía tây giáp xã An Cư.

4. Tách các ấp Cây Me, Xoài Tòng A, Xoài Tông B, Cơray Ven và một phần các ấp kinh Ô Bà Lẫy của xã Tri Tôn lập thành một thị trấn lấy tên là thị trấn Bẩy Núi.

5. Xã Tri Tôn đổi tên thành xã Núi Tô.

6. Xã Ô Lâm đổi tên thành xã An Phước

7. Xã An Tức đổi tên thành xã An Ninh

8. Xã Châu Lăng đổi tên thành xã An Lạc.

9. Xã Lê Trì đổi tên thành xã An Lập

10. Xã Tà Đảnh đổi tên thành xã Tân Cương

11. Xã Lương Phi đổi tên thành xã An Thành

12. Xã Trác Quan đổi tên thành xã An Hảo

13. Xã Văn Giáo đổi tên thành xã Thới Thuận

14. Xã Tú Tề đổi tên thành xã Tân Lợi

Huyện Châu Phú

1. Tách các ấp Bình Nghĩa, Bình Hòa 1 của xã Bình Long, ấp Vĩnh Tiền, ấp Vĩnh Quới của xã Vĩnh Thạnh Trung lập thành một thị trấn lấy tên là thị trấn Cái Dầu.

Địa giới của thị trấn Cái Dầu ở phía bắc giáp huyện Phú Tân, phía đông và nam giáp xã Bình Long, phía tây giáp xã Vĩnh Thạnh Trung.

2. Tách các ấp Mỹ Thiện 1, Mỹ Thiện 2 của xã Mỹ Đức và ấp Vĩnh Hòa của xã Vĩnh Thạnh Trung lập thành một xã lấy tên là xã Mỹ Phú.

Địa giới của xã Mỹ Phú ở phía đông bắc giáp xã Khánh Hòa và huyện Phú tân, phía đông nam giáp xã Vĩnh Thạnh Trung, phía tây và tây bắc giáp xã Mỹ đức, phía tây nam giáp xã Ô Long Vĩ.

3. Tách gần trọn ấp Vĩnh Bình của xã Vĩnh Thạnh Trung và một phần nhỏ ấp Mỹ Hòa của xã Mỹ Đức lập thành một xã lấy tên là xã Ô Long Vĩ.

Địa giới của xã Ô Long Vĩ ở phía bắc giáp thị xã Châu Đốc, phía đông nam giáp xã Vĩnh Thạnh Trung, phía tây giáp huyện Bẩy Núi, phía nam giáp xã Thạnh Mỹ tây.

4. Tách các ấp Bình Chánh, Bình An của xã Bình Long và một nửa ấp Bình Chơn của xã Bình Mỹ lập thành một xã lấy tên là xã Bình Phú.

Địa giới của xã Bình Phú ở phía bắc và đông giáp xã Bình Long, phía tây và tây bắc giáp xã Thạnh Mỹ Tây, phía nam giáp huyện Châu Thành.

5. Tách ấp Bình Chánh và nửa ấp Bình Chơn của xã Bình Mỹ lập thành một xã lấy tên là xã Bình Chánh.

Địa giới của xã Bình Chánh ở phía bắc và tây bắc giáp xã Bình Phú và xã Bình Long, phía đông, đông bắc giáp xã Bình Mỹ, phía nam giáp huyện Châu Thành.

6. Sáp nhập ấp Mỹ Thuận 2 của xã Mỹ Đức vào xã Vĩnh Thạnh Trung

7. Sáp nhập một phần ấp Vĩnh Bình của xã Vĩnh Trung vào xã Mỹ Đức.

8. Sáp nhập ấp Bình An, ấp Thạnh Lợi của xã Thạnh Mỹ Tây vào xã Vĩnh Thạnh Trung.

9. Sáp nhập một phần ấp Bình An của xã Bình Long vào xã Thạnh Mỹ Tây.

10. Sáp nhập một phần ấp Bình Chánh của xã Bình Mỹ vào xã Bình Long.

Huyện chợ Mới:

1.Tách các ấp Phú Hạ 1, Phú Hạ 2, Kiến Quới 1, Kiến Quới 2, Kiến Thuận 1, Kiến Thuận 2 và Kiến Hưng 2 của xã Kiến An lập thành một xã lấy tên là xã Kiến Thành.

Địa giới của xã Kiến Thành ở phía bắc giáp thị trấn Chợ Mới và xã Kiến An, phía đông giáp xã Long Kiến và xã Long Điền B, phía tây giáp xã Kiến An và xã Mỹ Hội Đông, phía Nam giáp xã Nhơn Mỹ và xã Long Kiến.

2. Tách các ấp Long Phú 1, Long Phú 2, Long Quới 1, Long Quới 2 của xã Long Điền lập thành một xã lấy tên là Long Điền B.

Địa giới của xã Long Điền B ở phía bắc giáp xã Long Điền A, phía tây giáp thị trấn Chợ Mới và xã Kiến Thành, phía đông giáp xã Mỹ Luông và xã Long Điền A, phía nam giáp xã Mỹ Luông và xã Long Kiến.

3. Tách các ấp Bình Phú, Bình Quới, Bình Thạnh 1, Bình Thạnh 2, 2/3 ấp An Mỹ và 1/3 ấp An Thạnh của xã Hòa Bình lập thành một xã lấy tên là xã Hòa An.

Địa giới của xã Hòa An ở phía bắc giáp xã Hòa Bình, phía đông giáp xã Hội An, phía tây giáp thị xã Long Xuyên, phía nam giáp huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp).

Huyện Phú Tân:

1.Tách ấp Phú Mỹ Thượng của xã Phú Lâm, ấp Hòa Bình và ấp Hòa An của xã Hòa Lạc lập thành một xã lấy tên là xã Phú Thành.

Địa giới của xã Phú Thành ở phía bắc giáp xã Long Sơn và huyện Phú Châu, phía đông giáp xã Phú Lâm và xã Phú thạnh, phía tây giáp xã Hòa Lạc, phía nam giáp xã Hiệp Xương và xã Phú An.

2. Tách ấp Phú Thạnh của xã Phú Lâm lập thành một xã lấy tên là xã Phú Thạnh.

Địa giới của xã Phú Thạnh ở phía bắc giáp xã Phú Lâm và tỉnh Đồng Tháp, phía đông giáp thị trấn Chợ Vàm, phía tây giáp xã Phú Thành, phía nam giáp xã Phú An.

3. Tách ấp Phú Hữu của xã Phú Lâm và ấp Phú Xương của xã Phú An lập thành một thị trấn lấy tên là thị trấn Chợ Vàm.

Địa giới của thị trấn Chợ Vàm ở phía bắc và đông giáp tỉnh Đồng Tháp, phía tây giáp xã Phú Thạnh, phía nam giáp xã Phú An.

4. Tách ấp Phú Mỹ Hạ, một phần ấp Phú Mỹ Thượng của xã Phú An lập thành một xã lấy tên là xã Phú Thọ.

Địa giới của xã Phú Thọ ở phía bắc giáp xã Phú Thạnh và thị trấn Chợ Vàm, phía đông giáp tỉnh Đồng tháp, phía tây giáp xã Hiệp Xương, phía nam giáp xã Phú Hưng và xã Phú Mỹ.

5. Tách các ấp Bình Phú 1, Bình Phú 2 và ấp Bình Tây 1 của xã Bình Thạnh Đông lập thành một xã mới lấy tên là xã Phú Bình.

Địa giới của xã Phú Bình ở phía bắc giáp xã Hòa Lạc, phía đông giáp xã Hiệp Xương, phía tây giáp huyện Châu Phú, phía nam giáp xã Bình Thạnh Đông.

Huyện Châu Thành:

1.Tách ấp Hòa Long, ấp Hòa Phú của xã Hòa Bình Thạnh, một phần ấp Bình Phú của xã Bình Hòa, một phần đất ấp Bình Thạnh (Xép Bà Lý trở lên phía bắc) của phường Bình Đức, thị xã Long Xuyên, lập thành một thị trấn lấy tên là thị trấn An Châu.

Địa giới của Thị trấn An Châu ở phía bắc giáp huyện Chợ Mới, phía nam và đông nam giáp thị xã Long Xuyên, phía tây và tây nam giáp xã Hòa Bình Thạnh.

2. Tách ấp Bình An của xã Bình Thủy, ấp An Hòa của xã Bình Hòa lập thành một xã lấy tên là xã An Hòa.

Địa giới của xã An Hòa ở phía bắc giáp huyện Châu Phú, phía tây giáp xã Cần Đăng, phía đông và nam giáp xã Bình Hòa.

3. Tách ấp Hòa Lợi của xã Hòa Bình Thạnh, một phần ấp Đông Phú 2 của xã Vĩnh Nhuận lập thành một xã lấy tên là xã Vĩnh Lợi.

Địa giới của xã Vĩnh Lợi ở phía bắc và đông giáp xã Hòa Bình Thạnh và xã Cần Đăng, phía tây giáp xã Vĩnh Nhuận, phía nam giáp xã Vĩnh Thành.

4. Tách các ấp Đông Bình 1, Đông Bình Trạch, Trung Bình 2, Tây Bình, nửa ấp Đông Bình 2 của xã Vĩnh Trạch và ấp Đông Phú 1 của xã Vĩnh Nhuận lập thành một số xã lấy tên là xã Vĩnh Thành.

Địa giới của xã Vĩnh Thành ở phía bắc giáp xã Hòa Bình Thạnh và xã Vĩnh Lợi, phía đông giáp thị xã Long Xuyên, phía tây và nam giáp xã Vĩnh Trạch, xã Vĩnh Phú và xã Vĩnh Nhuận.

5. Tách 1/2 ấp Vĩnh Bình và 1/3 ấp Vĩnh Thuận của xã Vĩnh Hanh lập thành một xã lấy tên là xã Vĩnh Bình.

Địa giới của xã Vĩnh Bình ở phía bắc giáp huyện Châu Phú, phía đông giáp xã Vĩnh Hanh, phía tây giáp xã Vĩnh An, phía nam giáp xã Vĩnh Nhuận và xã Tân Phú.

6. Tách 1/2 ấp Vĩnh Bình của xã Vĩnh Hanh lập thành một xã lấy tên là xã Vĩnh An.

Địa giới của xã Vĩnh An ở phía bắc giáp huyện Châu Phú, phía đông giáp xã Vĩnh Bình, phía tây giáp huyện Bẩy Núi, phía nam giáp xã Tân Phú.

7. Tách ấp Tân Phú của xã Vọng Thê lập thành một xã lấy tên là xã Tân Phú.

Địa giới của xã Tân Phú ở phía bắc giáp xã Vĩnh An và xã Vĩnh Bình, phía đông giáp xã Vĩnh Nhuận, phía tây giáp huyện Bẩy Núi, phía nam giáp xã Tây Phú.

8. Tách ấp Tây Phú, ấp Hai Trân của xã Vọng Thê lập thành một xã lấy tên là xã Tây Phú.

Địa giới của xã Tây Phú ở phía bắc giáp xã Tân Phú, phía đông giáp xã Vĩnh Phú, xã Định Mỹ và xã Vọng Đông, phía tây giáp huyện Bẩy Núi, phía nam giáp xã Vọng Thê.

9. Tách ấp Vọng Đông và ấp Hạc Phong của xã Vọng Thê lập thành một xã lấy tên là xã Vọng Đông.

Địa giới của xã Vọng Đông ở phía bắc giáp xã Tân Phú, phía đông giáp xã Định Mỹ và xã Thoại Giang, phía tây và nam giáp xã Vọng Thê và Tây Phú.

10. Tách ấp Trung Phú 1 và ấp Trung Phú 2 của xã Vĩnh Nhuận lập thành một xã lấy tên là xã Vĩnh Phú.

Địa giới của xã Vĩnh Phú ở phía bắc giáp xã Vĩnh Nhuận và xã Vĩnh Thành, phía đông giáp xã Vĩnh Trạch, phía tây giáp xã Tây Phú, phía Nam giáp xã Định Mỹ.

11. Tách ấp Mỹ Thành, 1/4 ấp Mỹ Thới và ấp Phú Hữu của xã Định Mỹ lập thành một xã lấy tên là xã Định Thành.

Địa giới của xã Định Thành ở phía bắc giáp xã Vĩnh Trạch, phía đông giáp xã Vĩnh Khánh, phía tây giáp xã Định Mỹ, phía nam giáp thị trấn Núi Sập và tỉnh Kiên Giang.

12. Tách 2/3 ấp Tây Khánh của xã Vĩnh Chánh lập thành một xã lấy tên là xã Vĩnh Khánh.

Địa giới của xã Vĩnh Khánh ở phía bắc giáp xã Vĩnh Trạch, phía đông giáp xã Vĩnh Chánh, phía tây và nam giáp xã Định Thành và tỉnh Kiên Giang.

13. Sáp nhập ấp Vĩnh Hòa A, ấp Vĩnh Hòa B và 1/3 ấp Vĩnh Thuận (theo lòng kinh Sáu về nối với mương Trâu Hương Quan Giảng) của xã Vĩnh Hanh vào xã Cần Đăng.

14. Sáp nhập một phần các ấp Đông An, Tây Bình A, Tây Bình B của xã Vĩnh Chánh (theo lòng rạch Mạc Cần Vện) vào xã Vĩnh Trạch.

15. Sáp nhập một phần các ấp Tây Bình và Bắc Thạnh của xã Thoại Giang vào thị trấn Núi Sập (theo lòng kinh Long Xuyên đi Rạch Giá và bờ đê đất ở khoảng giữa kinh E và kinh D).

16. Đổi tên xã Thoại Sơn thành xã Thoại Giang

17. Đổi tên thị trấn Đông Sơn thành thị trấn Núi Sập.

Huyện Phú Châu:

1.Sáp nhập ấp Long Châu của xã Long Phú, một phần ấp Phú An B, ấp Phú Hưng và ấp Phú Hữu của xã Phú Vĩnh vào xã Tân An.

2.Sáp nhập ấp Tân Thạnh của xã Tân An vào xã Vĩnh Hòa.

3. Chia xã Tân An thành hai xã lấy tên là xã Long An và xã Tân An.

Địa giới của xã Long An ở phía bắc và tây bắc giáp xã Tân An và tỉnh Đồng Tháp, phía tây giáp xã Châu Phong, phía nam và đông nam giáp xã Long Phú và thị trấn Tân Châu và xã Phú Vĩnh.

Địa giới của xã Tân An ở phía bắc và đông giáp xã Vĩnh Hòa, phía tây giáp xã Vĩnh Hậu và xã Phú Lộc, phía nam giáp xã Long An.

4. Sáp nhập Cù Lao Cở Túc (tức ấp Vĩnh Thạnh) của xã Vĩnh Trường vào xã Vĩnh hậu.

5. Sáp nhập ấp Long Hưng của xã Long Phú vào thị trấn Tân Châu

6. Thành lập ở vùng kinh tế mới Kinh Năm một xã mới lấy tên là xã Phú Lộc

Địa giới của xã Phú Lộc ở phía bắc giáp biên giới Cam-pu-chia, phía đông giáp xã Vĩnh Xương, xã Vĩnh Hòa và xã Tân An, phía tây giáp xã Vĩnh Lộc và xã Phú Hữu, phía nam giáp xã Vĩnh Hậu.

Thị xã Châu Đốc:

1.Chuyển xã Châu Phú A thành phường Châu Phú A.

2. Chuyển xã Châu Phú B thành phường Châu Phú B.

3. Sáp nhập 1/2 ấp Châu Thới 1 và 1/2  ấp Châu Thới 2 của phường Châu Phú A vào phường Châu Phú B (theo đường rãnh lòng kinh Vĩnh tế, qua lòng kinh cầu số 4 đến giữa lộ núi Sam – Châu Đốc).

4. Tách ấp Mỹ Chánh 1, 1/2 ấp Mỹ Hòa (theo kinh đào thẳng ra sông Hậu Giang) của xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, ấp Châu Long 1, ấp Châu Long 6 của phường Châu Phú B lập thành một xã lấy tên là xã Vĩnh Mỹ.

Địa giới của xã Vĩnh Mỹ ở phía bắc giáp huyện Phú Tân, phía đông giáp xã Mỹ Đức (huyện Châu Phú), phía tây giáp xã Vĩnh Tế và phường Châu Phú B, phía nam giáp huyện Bẩy Núi.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 181-CP ngày 25/04/1979 điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn thuộc tỉnh An Giang do Hội đồng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.990

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!