Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2017 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 18/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 05/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1533/TTr-STP ngày 27/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực đến hết ngày 31/12/2017 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm
tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT.
NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Quyết định

35/2009/QĐ-UBND ngày 12/11/2009

Về việc phân cấp đăng ký phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh Hải Dương bãi bỏ Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

03/7/2017

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

2

Quyết định

1910/2007/QĐ-UBND ngày 28/5/2007

Về việc ban hành quy định phối hợp quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

15/7/2017

LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

3

Quyết định

2355/2000/QĐ-UBND ngày 28/7/2000

Ban hành quy định về tổ chức giáo dục, chữa trị cai nghiện tại cộng đồng cho người nghiện ma túy

B bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Hải Dương bãi bỏ Quyết định số 2355/2000/QĐ-UBND ngày 28/7/2000 của UBND tỉnh ban hành quy định về tổ chức  chữa trị  cai nghiện tại cộng đồng cho người nghiện ma túy

01/7/2017

TÀI CHÍNH

4

Quyết định

35/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

Về việc ban hành quy chế tạo lập và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Được thay thế bằng Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đi với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương

24/12/2017

5

Nghị quyết

20/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Được thay thế bằng Nghị quyết số: 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của HĐND tỉnh Hải Dương ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2017

6

Nghị quyết

44/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 

Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Được thay thế bằng Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của HĐND tỉnh Hải Dương ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2017

7

Nghị quyết

105/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008

Về việc quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của HĐND tỉnh Hải Dương ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

01/01/2017

8

Nghị quyết

21/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016

Quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2016-2017

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/8/2017

9

Quyết định

61/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008

Về việc ban hành quy định điều chỉnh bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

01/01/2017

10

Quyết định

31/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

Về việc ban hành quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.

01/01/2017

11

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

Về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc quy định mức thu, chế đthu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

01/01/2017

12

Quyết định

08/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất tại một số vị trí đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2016

Được thay thế bằng Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh Hải Dương Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tnh Hải Dương năm 2017.

01/4/2017

13

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016

Về việc quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2016-2017

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

01/8/2017

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

14

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND ngày 23/11/2012

Quy định thu hồi, chuyển nhượng, góp vốn, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi đối với tài sản gắn liền với đất được Nhà nước giao, cho thuê để sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 ca UBND tỉnh Hải Dương về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do UBND tỉnh ban hành.

01/5/2017

15

Quyết định

56/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008

Về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bị bãi bỏ bng Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do UBND tỉnh ban hành.

01/5/2017

16

Chỉ thị

15/2011/CT-UBND ngày 31/5/2011

Về tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường do UBND tỉnh ban hành.

01/5/2017

17

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011

Ban hành Quy định hồ sơ và luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Được thay thế bằng Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

01/11/2017

THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

18

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương

Được thay thế bằng Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương

10/7/2017

TƯ PHÁP

19

Quyết định

26/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011

Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh Hải Dương bãi bỏ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh Hải Dương

01/7/2017

XÂY DỰNG

20

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010

Về việc phân cấp quản lý trong các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Được thay thế bằng Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh Hải Dương quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương

01/10/2017

NỘI VỤ

21

Quyết định

45/2008/QĐ-UBND ngày 09/9/2008

Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Được thay thế bằng Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Hải Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

07/4/2017

22

Quyết định

46/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008

Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Được thay thế bằng Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh Hải Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

20/3/2017

23

Quyết định

32/2009/QĐ-UBND ngày 21/10/2009

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Hi Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

07/4/2017

24

Quyết định

53/2008/QĐ-UBND ngày 03/11/2008

Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

Được thay thế bằng Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Hải Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

20/3/2017

25

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND ngày 26/3/2009

Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bng Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hi Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10/4/2017

26

Quyết định

33/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008

Về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Hải Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

07/4/2017

27

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND ngày 14/7/2009

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

Được thay thế bằng Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Hải Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

07/4/2017

28

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND ngày 01/4/2011

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

Được thay thế bằng Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

03/1/2017

29

Quyết định

11/2014/QĐ-UBND ngày 15/5/2014

Về quy định chế độ thù lao đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách không hưởng chế độ công chức, viên chức; không hưởng chế độ chuyên trách, không chuyên trách ở cấp xã tại các hội có tính chất đặc thù

Được thay thế bằng Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 ca UBND tỉnh Hải Dương về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hải Dương

01/01/2017

30

Nghị quyết

74/2013/NQ- HĐND15 ngày 19/12/2013

Về chế độ thù lao đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách không hưởng chế độ công Chức, viên chức; không hưởng chế độ chuyên trách, không chuyên trách ở cấp xã tại các hội có tính chất đặc thù trong tỉnh Hải Dương

Được thay thế bằng Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 về việc quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hải Dương

01/01/2017

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Không có văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Quyết định

25/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011

Ban hành Quy định về cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân được giao đất sản xuất nông nghiệp sử dụng ổn định sau khi chuyển đổi ruộng đất từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Hải Dương bãi bỏ Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2011 và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Hải Dương

26/12/2016

2

Quyết định

13/2013/ QĐ-UBND ngày 31/7/2013

Về việc sửa đổi Điểm c, Khoản 1, Điều 11, Quy định kèm theo Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Hải Dương bãi bỏ Quyết định số 25/2011/QĐ- UBND ngày 28 tháng 10 năm 2011 và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Hải Dương

26/12/2016

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Không có văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC; NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh

Bị sửa đổi bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Hải Dương sa đổi Điều 6 Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh

01/01/2017

TÀI CHÍNH

2

Quyết định

2750/2006/QĐ-UBND ngày 08/8/2006 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Mức thu một phần viện phí, mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương có tên trong danh mục tại các Phụ lục 1, 2, 3 ban hành kèm theo Quyết định Số 22/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh

Bị sửa đổi bởi Quyết định 22/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2117 của UBND tỉnh Hải Dương Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Hải Dương

01/8/2017

3

Quyết định

38/2009/QĐ-UBND ngày 11/12/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh mức thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

4

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

5

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời giá một số dịch vụ kỹ thuật y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

6

Quyết định

421/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 của UBND tỉnh về việc quy định giá một số dịch vụ kỹ thuật y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Không có văn bản

B VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất , hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương

- Sửa đổi Điều 2;

- Bãi bỏ Điều 7, 9, 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh.

Bị sửa đổi, bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu tách tha đất ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương

26/12/2016

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Không có văn bản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2017 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


685

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.162