Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18/2021/QĐ-UBND sáp nhập các phòng chuyên môn thuộc Đài Phát thanh Hưng Yên

Số hiệu: 18/2021/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Trần Quốc Văn
Ngày ban hành: 24/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2021/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 24 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

SÁP NHẬP, ĐỔI TÊN CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ THUỘC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HƯNG YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tại Tờ trình số 291/TTr-PTTH ngày 20 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập, đổi tên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên

1. Sáp nhập Phòng Kế hoạch - Tài vụ với Phòng Dịch vụ và Quảng cáo thành Phòng Tài vụ - Quảng cáo.

2. Đổi tên Phòng Khoa giáo thành Phòng Chuyên đề.

3. Sau khi sáp nhập và đổi tên, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên gồm:

a) Phòng Tổ chức - Hành chính;

b) Phòng Tài vụ - Quảng cáo;

c) Phòng Thời sự;

d) Phòng Biên tập - Thông tin điện tử;

đ) Phòng Chuyên đề;

e) Phòng Văn nghệ;

g) Phòng Kỹ thuật;

h) Phòng Phát thanh.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Đài) được bố trí tối thiểu từ 07 người làm việc là viên chức trở lên, gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và viên chức chuyên môn (phòng có từ 07 đến 09 viên chức được bố trí 01 Phó Trưởng phòng; phòng có từ 10 viên chức trở lên được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng).

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Đài thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và theo tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Đài do cấp có thẩm quyền ban hành.

Điều 2. Quy định chuyển tiếp

Đối với những người đã được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Đài, sau khi sáp nhập, đổi tên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Đài mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang được hưởng thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ đã được bổ nhiệm trước khi tổ chức lại Đài theo quyết định này. Trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn bổ nhiệm còn dưới 06 tháng thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ đang hưởng đủ 06 tháng, kể từ ngày thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2021 và bãi bỏ Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức lại Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Kho bạc nhà nước Hưng Yên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Quốc Văn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2021/QĐ-UBND ngày 24/05/2021 về sáp nhập, đổi tên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.226

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214