Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Nông nghiệp Quảng Nam

Số hiệu: 18/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 29/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2016/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 4 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số liên tịch số 14/2015/TTLB-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 284/TTr-SNN&PTNT ngày 20/7/2016 và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1187/TTr-SNV ngày 22/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam được ban hành tại Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

1. Tiết c, Điểm 3.1, Khoản 3, Điều 4 được sửa đổi như sau:

c) Tổ chức bộ máy gồm: Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng; không quá 04 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (đảm bảo bao quát được các lĩnh vực cơ bản sau: hành chính, tổng hợp; thanh tra, pháp chế; trồng trọt; bảo vệ thực vật); Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa (thành lập khi nhiệm vụ phát sinh yêu cầu cần có Trạm, trước mắt nhiệm vụ liên quan do phòng chuyên môn đảm nhận); các Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chuyển giao nguyên trạng về cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý và tổ chức lại thành Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện.

2. Tiết c, Điểm 3.2, Khoản 3, Điều 4 được sửa đổi như sau:

c) Tổ chức bộ máy gồm: Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng; không quá 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (đảm bảo bao quát được các lĩnh vực cơ bản sau: hành chính, tổng hợp; thanh tra, pháp chế; quản lý giống và kỹ thuật chăn nuôi; quản lý thuốc và thức ăn chăn nuôi; quản lý dịch bệnh); Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật (thành lập khi nhiệm vụ phát sinh yêu cầu cần có Trạm, trước mắt nhiệm vụ liên quan do phòng chuyên môn đảm nhận); Trạm Kiểm dịch động vật Dốc Sỏi và các Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông khác do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập. Các Trạm Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y chuyển giao nguyên trạng về cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý và tổ chức lại thành Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện.

3. Tiết c, Điểm 3.3, Khoản 3, Điều 4 được sửa đổi như sau:

c) Tổ chức bộ máy gồm: Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng, không quá 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (gồm các lĩnh vực sau: hành chính, tổng hợp; thanh tra, pháp chế; quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; sử dụng và phát triển rừng; tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng), các Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng; các Hạt Kiểm lâm: cấp huyện, liên huyện, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; các Ban Quản lý: rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

4. Khoản 4, Điều 4 được sửa đổi như sau:

a) Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam (thay đổi tên gọi của Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư).

b) Trung tâm Giống Nông - Lâm nghiệp Quảng Nam.

c) Trung tâm Giống Thủy sản Quảng Nam.

d) Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam.

đ) Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Nam (thay đổi tên gọi của Trung tâm Nước sạch và Tư vấn Thủy lợi).

e) Ban Quản lý Cảng cá Quảng Nam (thay đổi tên gọi và bổ sung nhiệm vụ Ban Quản lý Cảng cá An Hòa).

5. Bổ sung Khoản 7, Điều 4: Nhiệm vụ của các Chi cục và các đơn vị sự nghiệp thực hiện theo Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

6. Bổ sung Khoản 8, Điều 4: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, văn phòng, thanh tra do Giám đốc Sở quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các Chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; các nội dung khác của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam được ban hành tại Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN&PTNT (b/c);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Cục KTVBQPPL, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các Huyện, Thị, Thành ủy;
- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, KTTH, TH, NC
D:\Dropbox\Văn Anh\So Noi vu\T.chuc b.che\Chức năng Sở NNPTTNT\QD sua doi-bo sung QD 35-2015 qd So NNPTNT (TTr 1187 SNV).doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2016/QĐ-UBND ngày 29/08/2016 sửa đổi Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.544

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!