Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Định

Số hiệu: 18/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Vũ Hoàng Hà
Ngày ban hành: 21/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 08/2005/TT-BKHCN , ngày 06/6/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức triển khai các hoạt động của Chi cục theo đúng Quy định ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1447/QĐ-UB ngày 24/4/1993 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng căn cứ Quyết định thi hành ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 18/2006/QĐ-UBND ngày 21/02/2006 của UBND tỉnh )

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ và sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 3. Phạm vi hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện theo phân công, phân cấp về thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo quy định hiện hành của Nhà nước và của UBND tỉnh.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục:

1. Giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

2. Nghiên cứu, đề xuất để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị nhằm cụ thể hoá các chủ trương, chính sách và các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương; phối hợp với các cơ quan hữu quan hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các quyết định, chỉ thị đó;

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển hoạt động tiêu chuẩn hoá, hoạt động quản lý đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh phê duyệt hoặc ban hành và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương sau khi được phê duyệt hoặc ban hành;

4. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ hoạt động trên địa bàn tỉnh triển khai việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở;

5. Tổ chức thực hiện việc kiểm định phương tiện đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi được phép công nhận; xây dựng và quản lý mạng lưới kiểm định phương tiện đo lường trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

6. Tổ chức, quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá, công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn và thực hiện các biện pháp quản lý khác về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo phân công, phân cấp;

7. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hoá được sản xuất và lưu thông trên thị trường, hàng hoá xuất nhập khẩu; xử lý các vi phạm và hướng dẫn xử lý các tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hoá phát sinh trên địa bàn tỉnh theo sự phân công, phân cấp;

8. Tổ chức đánh giá, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá được sản xuất, lưu thông trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng;

9. Quản lý hoạt động của các tổ chức dịch vụ kỹ thuật được chỉ định phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo sự phân công, phân cấp;

10. Tổ chức nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực được giao quản lý;

11. Tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

12. Phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá;

13. Thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật;

14. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của tỉnh về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (viết tắt là TBT);

15. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, người lao động và tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật;

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giao hoặc uỷ quyền.

Chương III

BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ, BIÊN CHẾ VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gồm có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

1. Chi cục trưởng là người đại diện cho pháp nhân của Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục

Chi cục trưởng do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Giám đốc Sở Nội vụ.

2. Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng trực tiếp quản lý, điều hành một số công việc hoặc một số lĩnh vực công tác của Chi cục theo sự phân công của Chi cục trưởng; chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về những công việc và những lĩnh vực công tác được phân công.

Phó Chi cục trưởng do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chi cục trưởng sau khi có ý kiến thoả thuận của Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều 6. Cơ cấu các phòng nghiệp vụ chuyên môn trực thuộc Chi cục:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có các phòng nghiệp vụ chuyên môn trực thuộc sau:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng;

- Phòng Quản lý Đo lường.

Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ và khối lượng công việc của Chi cục ở mỗi thời kỳ, Chi cục trưởng đề nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, kiện toàn lại cho phù hợp theo hướng tinh gọn, bảo đảm nguyên tắc cải cách hành chính đã quy định. Số lượng các phòng của Chi cục tối đa không quá 4 phòng.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể và mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn do Chi cục trưởng quy định.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh trưởng, phó phòng chuyên môn của Chi cục thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

Điều 7. Quản lý và sử dụng biên chế của Chi cục.

1. Biên chế của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc biên chế quản lý hành chính nhà nước nằm trong tổng biên chế quản lý hành chính nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.

Hàng năm, căn cứ vào khối lượng công việc, tính chất, đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng ở địa phương , Chi cục trưởng xây dựng kế hoạch biên chế để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ xem xét trình UBND tỉnh quyết định.

Ngoài ra, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế đối với các loại công việc có tính chất không thường xuyên hoặc để thực hiện các hoạt động mang tính dịch vụ có thu theo quy định. Số lượng lao động hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế do Chi cục trưởng xây dựng trình Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt.

Lương và các khoản phụ cấp chi trả cho lao động hợp đồng được lấy nguồn thu của Chi cục theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao và số lượng lao động hợp đồng được phê duyệt, Chi cục trưởng được quyền chủ động bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và lao động theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả.

Việc tuyển dụng cán bộ, công chức và lao động của Chi c?c thực hiện theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức, Bộ luật Lao động và các quy định hiện hành khác của Nhà nước.

Điều 8. Mối quan hệ công tác:

1. Đối với Sở Khoa học Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Chi cục trưởng có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, quý, tháng và kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đó.

2. Đối với các các phòng nghiệp vụ chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có mối quan hệ phối hợp với theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Đối với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được Giám đốc Khoa học Công nghệ uỷ quyền trực tiếp phối hợp công tác để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được giao theo quy định.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Quy định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Mọi hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng phải theo đúng những nội dung trong Quy định này và những quy định khác của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, vướng mắc, Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2006/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.460

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.74.184