Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18/1999/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo chống tham nhũng thành phố Hà Nội

Số hiệu: 18/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Hoàng Văn Nghiên
Ngày ban hành: 02/04/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BAN CHI ĐẠO CHỐNG THAM NHŨNG THÀNH PHỐ

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ luật Tổ chức HĐND và UBND.

- Căn cứ Pháp lệnh chống tham nhũng công bố ngày 9/3/1998, Nghị định 64/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh chống tham nhũng.

- Căn cứ Quyết định số: 87/QĐ-TU ngày 27/7/1995 của Ban thường vụ Thành uỷ về việc thay đổi bổ sung thành viên Ban chỉ đạo chống tham nhũng thành phố.

- Theo đề nghị của Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo chống tham nhũng thành phố Hà Nội.

Điều 2: Ban chỉ đạo chống tham nhũng thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện qui chế này tới các đơn vị trực thuộc thành phố.

Điều 3: Quyết định này thay cho quyết định số 1142/QĐ-UB ngày 30/3/1996 của UBND thành phố Hà Nội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các quận huyện, các đơn vị trực thuộc thành phố, thường trực Ban chỉ đạo chống tham nhũng thành phố thi hành quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG THAM NHŨNG THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo quyết định số 18/1999/QĐ-UB ngày 02n/4/1999 của UBND thành phố Hà Nội)

Điều 1: Tổ chức:

1. Thành phần Ban chỉ đạo chống tham nhũng thành phố do Ban thường vụ Thành uỷ quyết định. BCĐ chống tham nhũng thành phố công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên để chủ động triển khai thực hiện công tác chống tham nhũng trên địa bàn thành phố.

2. Thường trực BCĐ chống tham nhũng gồm một số thành viên trong BCĐ chống tham nhũng thành phố, là địa diện của các cơ quan:

- Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ

- Thanh tra thành phố

- Công an thành phố

- Văn phòng UBND thành phố

Bộ phận thường trực BCĐ chống tham nhũng do Chánh thanh tra thành phố chủ trì.

3. Các cơ quan: Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ, Ban Nội chính Thành uỷ, Thanh tra thành phố, Công an thành phố, VKSND thành phố, TAND thành phố, văn phòng UBND thành phố có trách nhiệm cử 1 đến 2 chuyên viên giúp việc bộ phận thường trực, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm do 1 đồng chí Phó Thanh tra chủ trì để giúp việc thường trực BCĐ chống tham nhũng thành phố.

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

1. Ban chỉ đạo chống tham nhũng thành phố giúp Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố nghiên cứu, hướng dẫn, kiểm tra và chỉ đạo các cấp, các ngành thuộc thành phố tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh chống tham nhũng của Nhà nước, nghị định của Chính phủ, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Thường vụ thành uỷ, HĐND, UBND về công tác chống tham nhũng.

2. Đề xuất những chủ trương, kế hoạch, biện pháp chỉ đạo thực hiện chống tham nhũng và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn thành phố thực hiện các biện pháp phòng và phát hiện, tố giác các hành vi, đối tượng tham nhũng đã qui định trong Pháp lệnh chống tham nhũng của Nhà nước và Nghị định 64/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ.

3. Phát hiện những cơ sở trong văn bản và những thiếu sót trong quá trình thực hiện các chính sách, luật pháp của Đảng và Nhà nước, các quy định ở các cấp, các ngành của thành phố để kiến nghị với Nhà nước, thành phố huỷ bỏ, bổ sung, ban hành mới các văn bản nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả.

Điều 3: Nhiệm vụ của thường trực Ban chỉ đạo chống tham nhũng thành phố:

1. Tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh chống tham nhũng và Nghị định 64/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ trên phạm vi toàn thành phố.

2. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp có liên quan, nhất là các ngành nội chính để năm kết quả thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử những vụ án tham nhũng (vụ án điểm, phức tạp, quan trọng).

3. Thường xuyên tổng hợp tình hình ở các cấp, các ngành; Lập kế hoạch để BCĐ chống tham nhũng thành phố kiểm tra các cấp, các ngành thực hiện công tác chống tham nhũng. Tổng hợp kết quả và những ý kiến đề xuất, kiến nghị của các ngành, các cấp, các đơn vị thuộc thành phố về lĩnh vực chống tham nhũng để đề xuất với Ban chỉ đạo, UBND thành phố có những giải pháp khắc phục, nhằm đẩy mạnh công tác chống tham nhũng trên phạm vi toàn thành phố.

4. Dự thảo các báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề, các mẫu biểu, các văn bản của BCĐ và UBND thành phố để UBND thành phố báo cáo Chính phủ và định kỳ báo cáo Thành uỷ Hà Nội và HĐND thành phố.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể để khi BCĐ chống tham nhũng thành phố giao.

6. Được yêu cầu Thủ trưởng các ngành, các cấp các đơn vị trực thuộc thành phố cung cấp thông tin số liệu để tổng hợp báo cáo BCĐ thành phố.

Điều 4: Chế độ làm việc:

1. Ban chỉ đạo chống tham nhũng thành phố họp 1 năm 2 lần

2. Thường trực BCĐ chống tham nhũng báo cáo BCĐ chống tham nhũng thành phố mỗi quí 1 lần.

3. Thường trực BCĐ chống tham nhũng thành phố họp với Chủ tịch quận, huyện, giám đốc Sở, Ngành mỗi năm 1 đến 2 lần.

4. Thường trực BCĐ chống tham nhũng thành phố giao ban với bộ phận giúp việc mỗi tháng 1 lần. Thanh tra thành phố có trách nhiệm tổng hợp và dự thảo báo cáo định kỳ trình UBND thành phố và BCĐ chống tham nhũng thành phố để báo cáo cấp trên đúng thời hạn.

Điều 5: Chế độ thông tin báo cáo:

1. Tại Hội nghị giao ban định kỳ, các thành viên được phân công phải chuẩn bị báo cáo bằng văn bản.

2. Các ngành Công an, Kiểm sát, Toà án, Thanh tra báo cáo thường trực BCĐ chống tham nhũng mỗi tháng 1 lần (chậm nhất vào ngày 20 hàng tháng).

3. Các Quận, Huyện, Sở, Ngành, đơn vị trực thuộc thành phố báo cáo chuyên đề công tác chống tham nhũng theo quí, 6 tháng, 9 tháng và năm (hạn cuối cùng là ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo).

4. Báo cáo được gửi về Văn phòng UBND thành phố và Thanh tra thành phố chậm nhất là ngày 25 của tháng qui định làm báo cáo định kỳ.

Điều 6: Chế độ tài chính:

1. Thường trực BCĐ chống tham nhũng thành phố căn cứ vào chương trình, kế hoạch được UBND thành phố phê duyệt, lập dự trù kinh phí hoạt động trình UBND thành phố quyết định.

2. Sở Tài chính Vật giá Hà Nội có nhiệm vụ cấp và chuyển kinh phí vào tài khoản của Thanh tra thành phố để thường trực BCĐ chống tham nhũng thành phố thực hiện theo kế hoạch.

Điều 7: Tổ chức thực hiện:

1. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc cần phản ảnh cho thường trực BCĐ chống tham nhũng thành phố để báo cáo UBND thành phố sửa đổi, bổ sung.

2. Chủ tịch UBND các quận, huyện, giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Thủ trưởng các đơn vị thuộc thành phố căn cứ vào quy chế này xây dựng qui chế hoạt động của ngành, địa phương mình để thực hiện công tác chống tham nhũng.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/1999/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo chống tham nhũng thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.443
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118