Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 179/QĐ-UBND năm 2017 Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 179/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 18/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ DU LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2067/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Du lịch đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2067/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT, SN
V.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ DU LỊCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh)

STT

Tên vị trí việc làm

Mô tả công việc của vị trí việc làm

Xác định khung năng lực

Ghi chú

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

1.1

Giám đốc

- Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở; quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Sở, đồng thời trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, công tác Văn phòng, công tác tổng hợp, thi đua - khen thưởng, công tác tài chính - kế toán, công tác Thanh tra.

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và bố trí nhân sự các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.

- Chủ đầu tư các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia thuộc phạm vi Sở quản lý theo quy đnh của pháp luật

- Chủ trì các chương trình, dự án, điều hành kinh phí và nguồn vốn đầu tư hàng năm của ngành.

- Chủ tài khoản văn phòng Sở.

1. Năng lực:

- Năng lực về chính trị

- Năng lực lãnh đạo, giải quyết các vấn đề phát sinh trong lãnh đạo, điều hành công việc.

- Quản lý hành chính nhà nước

- Quản lý, điều hành tổ chức; Quản lý mục tiêu, phối hợp hoạt động.

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án.

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, tổ chức triển khai, tổng kết thực tiễn, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của tỉnh và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về xây dựng và phát triển ngành, quản lý nhà nước về Du lịch của tỉnh.

- Năng lực về luật pháp.

- Có khả năng tập hợp, quy tụ.

2. Kỹ năng:

- Lãnh đạo, quản lý.

- Khả năng phân tích, xử lý tình huống,

- Kỹ năng giao tiếp,

- Kỹ năng phối hợp.

- Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn

 

1.2

Phó Giám đốc

- Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về tình hình và kết quả thực hiện lĩnh vực công tác được phân công.

- Phó Giám đốc Sở có nhiệm vụ và quyền hạn: chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực được phân công và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Đối với những vấn đề liên quan nhiều lĩnh vực hoặc liên quan cơ quan cấp trên thì phải có ý kiến Giám đốc trước khi quyết định. Những vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Phó Giám đốc khác thì chủ động phối hợp giữa các Phó Giám đốc để giải quyết, nếu không thống nhất thì báo cáo Giám đốc quyết định. Đối với lĩnh vực công tác được phân công hay ủy quyền, quyết định của Phó Giám đốc có hiệu lực như của Giám đốc.

- Phó Giám đốc 1: Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: Quản lý nhà nước về lưu trú du lịch; Cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch (ăn uống, mua sắm, thể thao, giải trí, thông tin và các dịch vụ khác) trong khu du lịch, điểm du lịch; Công tác quản lý bảo vệ môi trường, phòng chống rủi ro, sự cố do môi trường đối với cơ sở lưu trú du lịch; phòng, chống các tệ nạn xã hội trong hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch và các dịch vụ du lịch khác; Đề xuất kế hoạch tổ chức các dịch vụ ẩm thực, bán hàng lưu niệm, dịch vụ vui chơi giải trí về đêm; Xây dựng thương hiệu, thiết kế các mẫu hàng lưu niệm; Vận động tài trợ cho các hoạt động, sự kiện du lịch do Sở tổ chức, hoặc phối hợp tổ chức; Theo dõi, hướng dẫn hoạt động đối với các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật, và ủy quyền của UBND tỉnh. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Phòng Quản lý cơ sở lưu trú. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

- Phó Giám đốc 2: Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: Quản lý nhà nước về lữ hành; Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài; Hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên; Hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch; Quản lý nhà nước về khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch; Điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch; Nghiên cứu, dự báo và định hướng phát triển thị trường du lịch trong và ngoài nước; Phát triển sản phẩm, loại hình du lịch; Hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các ngành, địa phương trong và ngoài nước về lĩnh vực du lịch; Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các sự kiện, lễ hội về du lịch. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Phòng Quản lý lữ hành. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

1. Năng lực:

- Năng lực về chính trị

- Năng lực lãnh đạo

- Quản lý hành chính nhà nước

- Quản lý, điều hành tổ chức; quản lý mục tiêu

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án

- Năng lực về chuyên môn nghiệp vụ

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc

- Tập hợp, quy tụ; năng lực về luật pháp;

2. K năng:

- Lãnh đạo, quản lý

- Xử lý tình huống

- Khả năng phân tích

- Kỹ năng giao tiếp

- Kỹ năng phối hợp

- Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

 

 

1.3

Trưởng phòng thuộc Sở

- Phụ trách chung, quản lý toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động của phòng trong lĩnh vực được phân công

- Thực hiện quản lý công chức, phân công nhiệm vụ công chức của phòng; theo dõi, nhận xét kết quả hot động của công chức thuộc phòng.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch công tác hằng năm, quý, tháng của phòng; kế hoạch kinh phí, xử lý văn bản đến của phòng;

- Chủ trì tổ chức cuộc họp, các hoạt động phối hợp với tổ chức khác của phòng.

- Thực hiện công tác thi đua phòng.

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ khác của ngạch công chức được giao.

- Tham mưu, giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng xây dựng các quy hoạch, các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn phát triển du lịch;

- Tham mưu lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định, Chỉ thị, các văn bản theo thẩm quyền để cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động du lịch phù hợp với thực tế địa phương đối với lĩnh vực được phân công.

- Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tham mưu lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định việc phân công, phân cấp hoặc ủy quyền quản lý về lĩnh vực du lịch đối với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Khung năng lực chung

1. Năng lực:

- Có năng lực tham mưu, tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của phòng.

- Nắm vững kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công đảm nhiệm.

- Năng lực về luật pháp;

- Năng lực nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, thuyết phục, tổ chức triển khai công việc

- Có khả năng thuyết phục, vận động, tập hợp và phát huy sở trường từng công chức.

- Am hiểu thực tiễn, kinh tế-xã hội về công tác quản lý đối với lĩnh vực được giao, nm được xu hướng phát triển của ngành, lĩnh vực trong nước và địa phương

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý lãnh đạo

- Khả năng phân tích, xử lý tình huống

- Khả năng giao tiếp tốt, Sử dụng ngoại ngữ

- Kỹ năng phối hợp

- Kỹ năng soạn thảo văn bản

 

1.3.1

Trưởng phòng Quản lý Lữ hành

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, vận chuyển khách du lịch; công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, tổ chức sự kiện du lịch; quản lý và khai thác tài nguyên du lịch để định hướng phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch; và quản lý nhà nước đối với các khu, tuyến, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quy hoạch phát triển du lịch; các chương trình, kế hoạch dài hạn, các dự án quan trọng về lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi quản lý của ngành phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch vùng và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch. Tổ chức công bố, triển khai và theo dõi đánh giá tiến độ thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của tỉnh theo quy định của pháp luật; đề xuất các mô hình, biện pháp quản lý, bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch; công tác bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các khu, tuyến, điểm du lịch.

- Tham mưu, giúp việc cho Thường trực Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh, tổ chức phối hợp công tác giữa các sở, ngành có liên quan đối với hoạt động du lịch nhằm đảm bảo việc quản lý, điều hành kịp thời và có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch ở địa phương.

- Thực hiện một số công tác khác do lãnh đạo Sở giao.

Ngoài khung năng lực chung của trưởng phòng, cần có:

- Am hiểu thực tiễn về công tác quản lý đối với lĩnh vực hoạt động lữ hành du lịch.

- Có khả năng tham mưu xây dựng kế hoạch, phân tích, đánh giá, đề xuất biện pháp quản lý trong lĩnh vực lữ hành, phát triển du lịch.

 

1.3.2

Trưởng phòng Quản lý Cơ sở Lưu trú

- Tham mưu, giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; các hội và các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch trong lĩnh vực được phân công.

- Tham mưu lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định, Chỉ thị, các văn bản theo thẩm quyền để cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động du lịch phù hợp với thực tế địa phương đối với lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện một số công tác khác do Trưởng phòng và Lãnh đạo Sở giao.

Ngoài khung năng lực chung của trưởng phòng, cần có:

- Am hiểu thực tiễn về công tác quản lý đối với lĩnh vực hoạt động lưu trú.

- Có khả năng tham mưu xây dựng kế hoạch, phân tích, đánh giá, đề xuất biện pháp quản lý trong lĩnh vực lưu trú, đầu tư du lịch.

 

1.4

Phó Trưởng phòng thuộc Sở

- Giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;

- Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của phòng với tư cách là người đứng đầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức được giao.

Khung năng lực chung

1. Năng lực:

- Nm vững kiến thc cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Có năng lực xây dựng Đề án, Chương trình, Kế hoạch, phương án, tổ chức triển khai thực hiện;

- Quản lý, điều hành; tham mưu, tổng hợp; năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực quản lý;

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý lãnh đạo,

- Khả năng phân tích xử lý tình huống,

- Khả năng giao tiếp, Sử dụng ngoại ngữ,

- Kỹ năng phối hợp,

- Kỹ năng soạn thảo văn bản,

 

1.4.1

Phó Trưởng phòng Lữ hành

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tham mưu lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định việc phân công, phân cấp hoặc ủy quyền quản lý về lĩnh vực du lịch đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch trong lĩnh vực được phân công.

- Tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng, tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động ngắn hạn theo lĩnh vực được phân công. Yêu cầu các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình và cung cấp thông tin về hoạt động du lịch, phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Sở; thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn viên du lịch, điểm tham quan du lịch, tài nguyên du lịch và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan.

- Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xúc tiến du lịch, sự kiện, hội thảo, hội chợ, triển lãm du lịch, hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch, vận chuyển khách du lịch trên địa bàn tỉnh;

Ngoài khung năng lực chung của phó trưởng phòng, cần có

- Am hiểu về công tác quản lý đối với lĩnh vực hoạt động lữ hành du lịch.

- Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.

 

1.4.2

Phó Trưởng phòng Lưu trú

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quy hoạch phát triển du lịch; các chương trình, kế hoạch dài hạn, các dự án quan trọng về lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi quản lý của ngành phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, quy hoạch vùng và quy hoạch tng thể phát triển du lịch.

- Tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng, tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động ngắn hạn theo lĩnh vực được phân công; các chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế quốc tế của ngành theo quy định của pháp luật, hoặc theo sự phân công, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch theo quy định của pháp luật. Đề xuất các biện pháp và phối hợp với các cơ quan có liên quan trong quản lý bảo vệ môi trường; phòng, chống các tệ nạn xã hội; phòng chống rủi ro, sự cố do môi trường, biến đổi khí hậu đối với các cơ sở lưu trú du lịch và các dịch vụ du lịch khác.

Ngoài khung năng lực chung của phó trưởng phòng, cần có

- Am hiểu về công tác quản lý đối với lĩnh vực hoạt động lưu trú du lịch.

- Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.

 

1.5

Chánh Văn phòng

- Phụ trách chung, quản lý, điều hành toàn bộ công việc, hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở, tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác thông tin, tổng hợp, điều phối hoạt động của Sở Du lịch theo chương trình, kế hoạch công tác; các công tác trong nội bộ cơ quan Sở Du lịch, gồm: tổ chức cán bộ; pháp chế; tổng hợp; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; văn thư, lưu trữ; thi đua-khen thưởng; tài chính, kế toán, kê khai tài sản, quản lý tài sản và hành chính quản trị

- Phụ trách chung công tác chính quyền của Văn phòng Sở: công tác quản trị, hành chính, kế toán, thống kê, giải quyết công tác thường xuyên và đột xuất khi có yêu cầu của lãnh đạo Sở; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn;

- Tham mưu công tác nhân sự, tổ chức, chế độ chính sách.

- Tham mưu lãnh đạo Sở về công tác tổ chức bộ máy cho các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Công tác cán bộ về xây dựng kế hoạch luân chuyển; đề bạt, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở quản lý; Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành; Xây dựng đề án biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp hàng năm và 5 năm theo quy định; Công tác kỷ luật cán bộ, công chức.

- Thực hiện việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Du lịch; Xem xét hồ sơ về chuyển loại và bnhiệm ngạch công chức, viên chức; Thực hiện công tác xét tuyển viên chức theo luật định; Phụ trách công tác quốc phòng - an ninh; dân quân tự vệ Ngành; phòng cháy chữa cháy Sở; Thực hiện các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của lãnh đạo.

Ngoài khung năng lực chung của trưởng phòng, cần có

1. Năng lực:

- Quản lý hành chính nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ.

- Quản lý, điều hành tổ chức; quản lý mục tiêu

- Lập chương trình, kế hoạch, dự án

- Nắm vững về công tác kế hoạch, tài chính

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, lễ tân

- Kỹ năng tng hợp

- Kỹ năng về hành chính, quản trị

- Kỹ năng điều hành hội nghị, cuộc họp

 

1.6

Phó Chánh Văn phòng

Giúp Chánh Văn phòng, tham gia quản lý toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động của Văn phòng Sở và chịu trách nhiệm một số lĩnh vực được Chánh Văn phòng phân công phụ trách. Phụ trách công tác tổng hợp văn phòng Sở, phụ trách công tác cải cách hành chính; chỉ đạo báo cáo quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; quản lý bộ phận một cửa, công tác quản trmạng. Phụ trách tham mưu công tác thi đua-khen thưởng

Ngoài khung năng lc chung của phó trưởng phòng, cần có

1. Năng lực:

- Am hiểu về lĩnh vực tài chính, kế hoạch

- Quản lý, điều hành tổ chức

- Nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, tổ chức triển khai công việc

- Nắm vững về luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp, lễ tân

- Kỹ năng tổng hợp

- Kỹ năng về hành chính, quản trị

 

1.7

Chánh Thanh tra

- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Du lịch tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của sở; lãnh đạo Thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thanh tra và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra trong phạm vi được phân cấp quản lý nhà nước của sở.

- Tham mưu Giám đốc Sở kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hp với yêu cầu quản lý;

- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Kiến nghị Giám đốc Sở xem xét trách nhiệm, xử lý người thuộc quyền quản lý của Giám đốc Sở có hành vi vi phạm pháp luật phát hiện qua thanh tra hoặc không thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra.

Ngoài khung năng lực chung của trưởng phòng, cần có

- Nắm vững các quy định của pháp luật về Thanh tra

- Hiểu biết thêm một số lĩnh vực các lĩnh vực chung của ngành nội vụ và các ngành có liên quan.

- Có năng lực am hiểu, tham mưu, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Có khả năng làm trưởng đoàn thanh tra thuộc lĩnh vực nội vụ với quy mô khác nhau.

 

1.8

Phó Chánh Thanh tra

Giúp Chánh Thanh tra Sở trực tiếp phụ trách công tác thanh tra; Quản lý, điều hành Thanh tra Sở theo ủy quyền của Chánh Thanh tra Sở.

Ngoài khung năng lực chung của phó trưởng phòng, cần có

- Nắm vững các quy định của pháp luật về Thanh tra

- Có năng lực tham mưu thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc lĩnh vực nội vụ và các công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của thanh tra

- Có khả năng tham gia đoàn thanh tra và tham mưu trưởng đoàn lĩnh vực được giao.

 

2

Vị trí việc làm gn với chuyên môn, nghiệp vụ

Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và do lãnh đạo đơn vị phân công

Khung năng lực chung

1. Năng lực

- Nm vững các quy định của pháp luật, chế độ, chính sách của ngành du lịch, các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn được giao.

- Nắm rõ quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể.

- Có phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất cải tiến nghiệp vụ quản lý, có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm, có năng lực triển khai công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

- Am hiểu thực tiễn, kinh tế-xã hội về công tác quản lý đối với lĩnh vực được giao, nm được xu hướng phát triển của ngành, lĩnh vực trong nước và địa phương.

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng

- Soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu.

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

2.1

Quản lý lữ hành

- Tham mưu công tác điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch của tỉnh theo Quy chế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xây dựng kế hoạch, biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch của tỉnh; tổng hợp tình hình đầu tư phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu công tác nghiên cứu, dự báo và định hướng phát triển thị trường khách du lịch trong nước và nước ngoài; xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch; tham gia các hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội chợ; phát triển các loại hình du lịch, sản phẩm du lịch của địa phương phù hợp với quy hoạch và nhu cầu khách du lịch; thu thập, nm thông tin về nhu cầu, thị hiếu của khách du lịch trong và ngoài nước, xây dựng phương án tiếp thị, thu hút khách du lịch đến Khánh Hòa;

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thm định điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa của các doanh nghiệp lữ hành nội địa theo quy định của pháp luật.

- Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động lữ hành của nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch, giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của pháp luật.

- Thẩm định và cấp biển hiệu cho phương tiện vận chuyển khách du lịch.

- Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương; tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận.

- Thẩm định, tham gia thm định các chương trình, đề án, dự án liên quan đến khu du lịch, khu vui chơi giải trí, điểm du lịch; tham gia Hội đồng thẩm định và thẩm định các báo cáo tác động môi trường của các dự án liên quan đến khu du lịch, khu vui chơi giải trí du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức và phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý, chuyên môn nghiệp vụ; các hội thi chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề theo lĩnh vực được phân công.

- Giúp lãnh đạo Sở trong công tác quan hệ, giao dịch, công tác vận động tài trợ với các đối tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực công tác được phân công.

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về môi trường du lịch. Tham mưu, đề xuất các biện pháp bảo vệ, giữ gìn môi trường du lịch của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch xuất bản các ấn phẩm du lịch trình lãnh đạo Sở phê duyệt, triển khai thực hiện và quản lý, phát hành hiệu quả sau khi in ấn.

- Tham mưu, đề xuất chương trình công tác cho Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh.

- Phối hợp Thanh tra Sở, xử lý và phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực được phân công quản lý.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có:

1. Năng lực:

- Am hiểu quy định pháp luật liên quan về công tác quản lý đối với lĩnh vực hoạt động lữ hành du lịch.

- Có khả năng phân tích, phối hợp, tham mưu đề xuất biện pháp quản lý trong lĩnh vực lữ hành, phát triển du lịch.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý công việc cá nhân

- Kỹ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế

 

2.2

Quản lý cơ sở lưu trú

- Tham mưu công tác quản lý, hướng dẫn hoạt động của các hội và các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực du lịch theo phân cấp và quy định của pháp luật.

- Tham mưu lãnh đạo Sở yêu cầu các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình và cung cấp thông tin về hoạt động du lịch, phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở; thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động kinh doanh của các cơ sở lưu trú và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan theo quy định pháp luật và yêu cầu của cơ quan cấp trên.

- Thẩm định xếp hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch, kinh doanh lưu trú du lịch cho bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, và cơ sở lưu trú du lịch khác theo quy định pháp luật.

- Phối hợp Tổng cục Du lịch tham gia thẩm định xếp hạng 3 sao, 4 sao và 5 sao cho khách sạn, làng du lịch; hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch.

- Thẩm định và cấp biển hiệu đạt chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch (ăn uống, mua sắm, thể thao, giải trí, thông tin và các dịch vụ khác) trên địa bàn tỉnh.

- Thẩm định hồ sơ, đánh giá xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, cấp biển hiệu đạt chuẩn phục vụ khách du lịch.

- Thẩm định, tham gia thẩm định các chương trình, đề án, dự án liên quan đến cơ sở lưu trú du lịch và các dịch vụ du lịch khác; tham gia Hội đồng thẩm định và thẩm định các báo cáo tác động môi trường của các dự án liên quan đến cơ sở lưu trú du lịch và các dịch vụ du lịch khác trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức và phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý, chuyên môn nghiệp vụ; các hội thi chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề theo lĩnh vực được phân công.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác bình ổn giá, đảm bảo chất lượng dịch vụ.

- Tham mưu công tác quan hệ, giao dịch với các đối tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực công tác được phân công.

- Chủ trì công tác vận động tài trợ cho các hoạt động, sự kiện du lịch do Sở tổ chức.

- Phối hợp Thanh tra Sở, xử lý và phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực được phân công quản lý.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có:

1. Năng lực:

- Am hiểu quy định pháp luật liên quan về công tác quản lý đối với lĩnh vực hoạt động lưu trú du lịch.

- Có khả năng phân tích, phối hợp, tham mưu đề xuất biện pháp quản lý trong lĩnh vực lưu trú, phát triển du lịch.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng quản lý công việc cá nhân

- Kỹ năng phân tích hồ sơ

- Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế

 

2.3

Thanh Tra

- Thanh tra hành chính, chuyên ngành;

- Tham mưu giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo;

- Theo dõi, tham mưu thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng;

- Theo dõi, tham mưu Lãnh đạo Sở Du lịch thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, tổng hợp kết quả kê khai, xác minh, kết luận và xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập đối với người kê khai đang công tác tại cơ quan của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước; định kỳ báo cáo kết quả về cơ quan thanh tra cùng cấp.

Ngoài khung năng lực chung của chuyên viên chuyên môn nghiệp vụ, cần có:

- Nm vững các quy định của pháp luật về Thanh tra

- Nắm vững quy trình, nghiệp vụ thanh tra

- Có khả năng tham gia đoàn thanh tra với các quy mô khác nhau và tham mưu trưởng đoàn

 

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

3.1

Hành chính - Tổng hp

- Tổng hợp và báo cáo công tác cải cách hành chính của Sở theo quy định; Công tác An toàn giao thông.

- Tổng hợp và báo cáo công tác vì Phụ nữ tiến bộ; báo cáo thực hiện quy chế dân chủ; báo cáo phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật và một số báo cáo khác của sở theo quy định.

- Theo dõi phép năm của cán bộ công chức; về việc chấp hành giờ giấc, nội quy cơ quan, thống kê bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể của công chức cơ quan;

- Thống kê, tổng hợp thông tin bảo hiểm xã hội của công chức cơ quan...), báo cáo tuần, tháng, quý năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thông qua các kế hoạch đã được duyệt; theo dõi mua sm công cụ lao động, vật rẻ tiền mau hỏng và những công việc tạp vụ khác. Cập nhật thông tin quản lý cán bộ, công chức.

- Tổng hợp, theo dõi mở sổ sách xuất - nhập - tồn các vật dụng trang bị cơ quan, quản lý chung tài sản của cơ quan.

- Phụ trách công tác tổng hợp, báo cáo văn phòng Sở; công tác thi đua

Photo, đánh máy, scan văn bản

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác hành chính;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.2

Hành chính - Một cửa

- Tiếp nhận, kiểm tra, giải quyết hồ sơ một cửa về lĩnh vực quản lý.

- Theo dõi tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các thủ tục hành chính của Sở theo quy định.

- Quản lý bộ phận một cửa, Tiếp nhận và trả kết quả hsơ một cửa.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về Hành chính - Một cửa;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống; Khả năng phân tích; Kỹ năng tin học, máy tính.

- Kỹ năng phối hợp; giao tiếp

- Sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản.

 

3.3

Quản trị công sở

- Xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa thay thế trang thiết bị trong cơ quan; Đề xuất Giám đốc Sở mua sắm, sửa chữa, bảo trì máy móc, thiết bị văn phòng của cơ quan. Đảm bảo máy móc thiết bị, văn phòng ở tình trạng phục vụ tốt.

- Phòng cháy, chữa cháy; phòng chống bão, lụt; công nghệ thông tin; bảo vệ an ninh cơ quan;

- Điều động xe, trang trí, khánh tiết, hậu cần tiếp khách.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về quản trị hành chính;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.4

Công nghệ thông tin

- Theo dõi, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng máy tính PC, laptop, các thiết bị mạng, máy in, máy chủ, các phn mềm ứng dụng; hệ thống hạ tầng truyền thông do Bộ Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai;

- Quản trị, duy trì, cập nhật thông tin trang thông tin tổng hợp của Sở;

- Chuyên trách các vn đề về hệ thống quản lý chất lượng ISO TCVN 9001:2008 (Báo cáo, đánh giá, duy t cht lượng, kinh phí thực hiện...) và thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

- Theo dõi lý lịch trang thiết bị vi tính của cơ quan, đề xuất trang bị, sửa chữa thiết bị vi tính khi có nhu cầu của các phòng nghiệp vụ chuyên môn; Cài đặt, xử lý sự cố phần mềm, phần cứng, hệ thống mạng tại Sở.

- Thực hiện công tác quản trị hệ thống mạng; quản trị và ứng dụng phn mềm; phụ trách công tác cải cách hành chính; công tác quản trị mạng

1. Năng lực:

- Nghiệp vụ chuyên môn về công nghệ thông tin

- Am hiểu, áp dụng đúng các quy định của pháp luật chính sách, pháp luật của nhà nước về công nghệ thông tin;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống, công tác phối hợp;

- Khả năng phân tích;

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng truyền đạt kiến thức về tin học, máy tính.

 

3.5

Kế toán

- Nghiệp vụ kế toán; quản lý sổ sách thu, chi tài chính các quỹ; theo dõi danh mục tài sản của cơ quan; kiểm kê tài sản và công cụ, dụng cụ của cơ quan; thực hiện các chính sách, chế độ cụ thể cho công chức và người lao động trong cơ quan; định kỳ hàng tháng cùng với thủ quỹ kiểm kê quỹ, báo cáo lãnh đạo phòng theo quy định.

- Cập nhật thông tin về lương và các chế độ theo quy định của cán bộ, công chức.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

- Tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch hoạt động của đơn vị trực thuộc Sở; quản lý tài chính, tài sản được giao tại Văn phòng Sở và đơn vị trực thuộc Sở. Tổ chức thực hiện phân bổ ngân sách theo quy định của pháp luật; dự thảo văn bản về quy hoạch, kế hoạch dài hạn, đề án, dự án, chương trình theo phân công của lãnh đạo Sở; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; Lập và triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do Sở làm chủ đầu tư.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế tại cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật trong công tác tài chính, kế toán.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích, tổng hợp;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.6

Thủ Quỹ

Thực hiện công tác kiêm nhiệm thủ quỹ cơ quan, quản lý quỹ tiền mặt tại cơ quan, nhập - xuất quỹ phải căn cứ vào phiếu thu, chi có phê duyệt của lãnh đạo, rút số dư tồn quỹ hàng ngày; Cùng với kế toán của cơ quan kiểm quỹ theo định kỳ; thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo văn phòng phân công; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo văn phòng đối với các lĩnh vực được phân công.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ tài chính, kế toán và công tác thủ quỹ;

- Tính trung thực, thật thà, cẩn thận, tỉ mỉ trong công tác thủ quỹ của cơ quan;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.7

Văn thư

- Chuyển công văn đi, vào sổ, luân chuyển đến các phòng nghiệp vụ theo quy trình.

- Nhận công văn đến, vào sổ, luân chuyển đến các phòng nghiệp vụ theo quy trình; Kiểm tra và chuẩn bị các phòng họp cho cơ quan trước khi tổ chức cuộc họp.

- In ấn, nhân bản, vào sổ, phát hành công văn đi của cơ quan

- Sử dụng, bảo quản con dấu các loại của cơ quan và báo cáo cơ quan công an theo quy định.

- Lập hồ sơ các loại công văn đi, đến chuyển lưu trữ theo quy định của pháp luật.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề phát sinh trong thực tế lĩnh vực công tác được giao;

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống;

- Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phối hợp.

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Sử dụng thành thạo về máy vi tính và các phần mm ứng dụng liên quan

 

3.8

Lưu trữ

Vào sổ, phân loại, lập hồ sơ, đóng gói văn bản, tài liệu đưa vào kho lưu trữ theo danh mục quy định; báo cáo định kỳ cho Chi cục Văn thư, lưu trữ tỉnh.

1. Năng lực:

- Am hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

- Thực hiện theo quy định về công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan.

- Áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống; Khả năng phân tích;

- Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng phối hợp.

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng tin học, máy tính.

 

3.9

Nhân viên kỹ thuật

- Theo dõi, sửa chữa nhỏ máy tính PC, laptop, máy in, hệ thống mạng LAN nội bộ (máy chủ, đường dây mạng); hệ thống hạ tầng truyền thông do Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai;

- Sửa chữa nhỏ các hạng mục điện, nước, hệ thống viễn thông của đơn vị.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo văn phòng phân công.

- Quản lý và sử dụng máy photocopy của cơ quan hiệu quả, tiết kiệm.

- Hỗ trợ âm thanh, ánh sáng, thiết bị chiếu phát cho công tác hội nghị, thu thập tin bài: âm thanh, chụp ảnh...

1. Năng lực:

- Có khả năng nhận biết hư hỏng và sửa chữa nhỏ máy móc, thiết bị của cơ quan;

- Phân tích; đánh giá tổng hợp các vấn đề trong thực tế lĩnh vực công tác được phân công;

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng xử lý tình huống; phân tích;

- Kỹ năng phối hợp;

- Biết sử dụng ngoại ngữ;

- Kỹ năng soạn thảo văn bản;

- Kỹ năng tin học, máy tính.

Hợp đồng NĐ 68

3.11

Lái xe

- Thực hiện công tác lái xe, chăm sóc, giữ gìn và đề xuất sửa chữa ô tô, đưa đón an toàn lãnh đạo Sở và CC đi công tác đúng giờ trong và ngoài giờ hành chính. Kết thúc đi công tác định kỳ theo đợt phải thanh toán dứt điểm phần tạm ứng đợt trước và ứng kinh phí cho chuyến công tác tiếp theo; kiểm tra, đề xuất, sửa chữa hoặc thay mới hệ thống quạt, điện, nước của cơ quan;

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Văn phòng phân công; Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo văn phòng đối với các lĩnh vực được phân công.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế cấp huyện trở lên xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có năng lực, trình độ và bằng cấp liên quan để hoàn thành công việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng NĐ 68

3.12

Phục vụ

- Quét dọn và lau chùi sạch sẽ tại các phòng làm việc của cơ quan và khu vực công cộng trong khuôn viên của Sở.

- Chuẩn bị nước uống, dọn vệ sinh mỗi ngày tại các phòng họp, các phòng của Lãnh đạo Sở.

- Kiểm tra, phát hiện hư hỏng tại nhà vệ sinh, các phòng họp, điện, nước của cơ quan và báo lại cho Văn phòng kịp thời sửa chữa.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế cấp huyện trở lên xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng NĐ 68

3.13

Bảo vệ

- Làm nhiệm vụ bảo vệ cơ quan, chăm sóc cây cảnh.

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác tại trụ sở cơ quan 61 Yersin.

- Trông giữ xe ô tô, xe máy của cơ quan, công nhân viên chức cơ quan và khách đến liên hệ công tác.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế cấp huyện trở lên xác nhận;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng NĐ 68

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 179/QĐ-UBND năm 2017 Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


803

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183