Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1789/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Danh mục phân cấp quản lý nhà nước về cấp nước trên địa bàn thành phố theo Quy định tại Quyết định 41/2016/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1789/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Hùng
Ngày ban hành: 20/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1789/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CẤP NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2016/QĐ-UBND NGÀY 19/9/2016 CỦA UBND THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 ngày 21/11/2012;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 cửa Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kỹ thuật, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Liên Sở: Xây dựng - Kế hoạch và đầu tư - Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Tờ trình số 423/TTrLN: XD-KHĐT-NN&PTNT ngày 30/12/2016 về việc phê duyệt danh mục phân cấp quản lý nhà nước về cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục phân cấp quản lý nhà nước về cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quy định tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố:

- Thành phố: quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào và hỗ trợ triển khai dự án cấp nước tập trung tại: các quận, thị xã Sơn Tây; các khu vực có sử dụng nguồn nước sạch tập trung của Thành phố và công trình cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn Thành phố.

- Cấp huyện: quản lý, duy tu, bảo trì các công trình cấp nước sạch tập trung hiện có tại địa phương đã được đầu tư bằng ngân sách hoặc có nguồn gốc ngân sách nhà nước mà chưa xã hội hóa quản lý sau đầu tư.

(chi tiết theo phụ lục gửi kèm).

Điều 2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp, các sở, ngành, UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây, các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Xây dựng để tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây; Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Đ/c Bí Thư Thành ủy (để b/c);
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND TP (để b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- Các đơn vị cấp nước trên địa bàn TP; (Sở Xây dựng gửi Quyết định cho các đơn vị)
- VPUBTP: các đ/c PCVP, phòng ĐTChiến, Đát, TKBT, KT, NC, KGVX, TH;
- Lưu VT, ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 


PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI PHÂN CẤP QUẢN LÝ
(Kèm theo Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội)

STT

Địa điểm

Tên công trình

Đơn vị QL, VH

Hiện trạng hoạt động

Đề xuất phân cấp quản lý

Cấp Thành phố

Cấp huyện

Phần 1

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC KHU VỰC ĐÔ THỊ

 

 

1

Ba Đình

Nhà máy nước Yên Phụ

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội

Đang hoạt động

x

 

2

Đống Đa

Nhà máy nước Ngô Sĩ Liên

Đang hoạt động

x

 

3

Cầu Giấy

Nhà máy nước Mai Dịch

Đang hoạt động

x

 

4

Hai Bà Trưng

Nhà máy nước Tương Mai

Đang hoạt động

x

 

5

Hoàng Mai

Nhà máy nước Pháp Vân

Đang họạt động

x

 

6

Thanh Xuân

Nhà máy nước Hạ Đình

Đang hoạt động

x

 

7

Ba Đình

Nhà máy nước Ngọc Hà

Đang hoạt động

x

 

8

Hai Bà Trưng

Nhà máy nước Lương Yên

Đang hoạt động

x

 

9

Tây Hồ

Nhà máy nước Cáo Đỉnh

Đang hoạt động

x

 

10

Hoàng Mai

Nhà máy nước Nam Dư

Đang hoạt động

x

 

11

Gia Lâm

Nhà máy nước Gia Lâm

Đang hoạt động

x

 

12

Đông Anh

Nhà máy nước Bắc Thăng Long- Vân Trì

Đang hoạt động

x

 

13

Hà Đông

Nhà máy nước Hà Đông cơ sở 1 và 2

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông

Đang hoạt động

x

 

14

Sơn Tây

Nhà máy nước Sơn Tây I + II

Công ty Cổ phần cấp nước Sơn Tây

Đang hoạt động

x

 

15

Thanh Trì

Trạm cấp nước Văn Điển

Công ty Cổ phần VIWACO

Đang hoạt động

x

 

16

Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy

Hệ thống mạng lưới phân phối cấp nước sử dụng nguồn nước sạch sông Đà.

Công ty Cổ phần VIWACO

Đang hoạt động

x

 

Phần 2

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CẮP NƯỚC KHU VỰC NÔNG THÔN

 

 

A

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐANG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

 

 

1

xã Phong Vân

Dự án cấp nước sạch liên xã Cổ Đô, Phong Vân thuộc huyện Ba Vì

Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

Đã hoàn thiện đưa vào hoạt động

x

 

2

xã Hiệp Thuận

Dự án cấp nước sạch liên xã Hiệp Thuận, Liên Hiệp huyện Phú Thọ

Đã hoàn thiện đưa vào hoạt động

x

 

3

xã Tam Hưng

Dự án cấp nước sạch liên xã Tam Hưng, Thanh Thùy huyện Thanh Oai

Đang xây dựng dự kiến hoàn thiện đưa vào hoạt động cuối năm 2016

x

 

4

xã Liên Phương

Dự án cấp nước sạch liên xã Liên Phương, Vân Tào, Hà Hồi, Hồng Vân, Thư Phú huyện Thường Tín

Đang xây dựng dự kiến hoàn thiện đưa vào hoạt động cuối năm 2016

x

 

5

xã Hương Sơn

Dự án cấp nước sạch xã Hương Sơn huyện Mỹ Đức

Đã hoàn thiện đưa vào hoạt động

x

 

6

Xã Trung Hòa

Dự án cấp nước sạch liên xã Trung Hòa, Trường Yên huyện chương Mỹ

Đang xây dựng dự kiến hoàn thiện đưa vào hoạt động cuối năm 2016

x

 

7

Xã Đại Thịnh

Cấp nước sạch liên xã Thanh Lâm, Đại Thịnh, Tam Đồng huyện Mê Linh

Đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ dự kiến khởi công đầu năm 2017 và hoàn thành đưa vào hoạt động năm 2018

x

 

B

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐANG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NAY CHUYỂN SANG XÃ HỘI HÓA

 

 

1

xã Tiến Thịnh

Dự án cấp nước sạch liên xã Tiến Thịnh, Vạn Yên, Chư Phan, Liên Mạc, Thạch Đà, huyện Mê Linh

Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

chưa xây dựng

Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Hải Âu đề xuất đầu tư

x

 

2

xã Hợp Tiến

Dự án cấp nước sạch liên xã Hợp Thanh, Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức

Công ty CP đầu tư xây dựng địa ốc Hoàng Dương đề xuất đầu tư

x

 

3

xã Thụy Phú

Dự án cấp nước sạch liên xã Thụy Phú, Hồng Thái, Nam Phong, Văn Nhân, Nam Triều, huyện Phú Xuyên

Công ty cổ phần đầu tư Newland đề xuất đầu tư

x

 

4

xã Nguyễn Trãi

Dự án cấp nước liên xã Nguyễn Trãi, Tân Minh, Hiền Giang, Dũng Tiến, Nghiêm Xuyên, Tiền Phong huyện Thường Tín

Chưa xây dựng

x

 

5

xã Cao Thành

Dự án cấp nước liên xã Cao Thành, Viên An, Viên Nội, Sơn Công, Hoa Sơn huyện Ứng Hòa

Công ty TNHH BOT Hưng Phật đề xuất đầu tư

x

 

6

Xã Phương Trung

Công trình cấp nước liên xã Phương Trung, Đỗ Động, Kim An, Kim Thư

Chưa xây dựng

x

 

C

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

 

I

Huyện Ba Vì

15

 

 

 

 

1

Xã Khánh Thượng

TCN Thôn Hương Canh

Cộng đồng

Công trình hoạt động không bền vững: sử dụng nguồn nước tự chảy, không thu tiền sử dụng nước.

 

x

2

Xã Khánh Thượng

TCN Thôn Mít

Cộng đồng

Công trình hoạt động không bền vững: Sử dụng nguồn nước tự chảy, không thu tiền sử dụng nước.

 

x

3

Xã Vật Lại

TCN Gia Khánh

Doanh nghiệp (Công ty TNHH Cấp nước Gia Khánh)

Công trình hoạt động bền vững; tỷ lệ thất thoát nước khoảng 7%, hệ thống đường ống hoạt động bình thường,

 

x

4

Xã Ba Trại

TCN Thôn 8

Hợp tác xã

Công trình hoạt động không bền vững: Sử dụng nguồn nước tự chảy,

 

x

5

Xã Tản Lĩnh

TCN Cua Chu

Cộng đồng

Công trình hoạt động không bền vững: Sử dụng nguồn nước tự chảy,

 

x

6

Xã Minh Quang

TCN Thôn Lặt

Chưa có

Công trình đang hoàn thiện (Được xây dựng từ năm 2016)

 

x

7

TCN Vip

Thôn

Công trình hoạt động không bền vững: Sử dụng nguồn nước tự chảy,

 

x

8

TCN thôn Gi

Thôn

Công trình ngừng hoạt động từ năm 2008

 

x

9

Xã Ba Vì

TCN Yên Sơn

Cộng đồng

Công trình hoạt động không bền vững: Sử dụng nguồn nước tự chảy, không thu tiền sử dụng nước.

 

x

10

TCN Xóm lẻ Ao Vua

Cộng đồng

Công trình hoạt động không bền vững

 

x

11

TCN Hợp Nhất

 

Công trình ngừng hoạt động

 

x

12

TCN Hợp Sơn

 

Công trình đang hoàn thiện (Được xây dựng từ năm 2016)

 

x

13

Xã Yên Bài

TCN Thôn Quýt

 

Công trình ngừng hoạt động từ năm 2007

 

x

14

Xã Vân Hòa

TCN Thôn Bặn

 

Công trình ngừng hoạt động từ năm 2015

 

x

15

TCN Mồ Đồi

 

Công trình ngừng hoạt động từ năm 2014

 

x

II

Chương Mỹ

11

 

 

 

 

16

Xã Hồng Phong

TCN thôn Thượng

UBND xã Hồng Phong

Công trình đã xuống cấp, các hạng mục đầu mối đã hư hỏng, không có khả năng khôi phục. Toàn bộ mạng lưới ống bị hư hỏng. UBND xã thuê 1 người trông coi TCN

 

x

17

Xã Tiên Phương

TCN thôn Tiên Lữ và thôn Quyết Tiến

Công ty môi trường đô thị Xuân Mai

Công trình đang xây dựng dở dang, chưa đưa vào hoạt động. Đã xây dựng hoàn thiện cụm đầu mối, một phần tuyến ống chính được lắp đặt. Công ty MT đô thị Xuân Mai tạm thời tiếp nhận bàn giao từ huyện, đang thuê người trông coi

 

x

18

Xã Trần Phú

TCNSH thôn Đồng Ké

UBND Xã Trần Phú

Công trình hiện không hoạt động, các hạng mục đầu mối và đường ống đã hoàn thiện. Đã đấu nối cho 90 hộ dân

 

x

19

Xã phú Nam An

TCN Phú Nam An

Chưa có đơn vị quản lý

Công trình đang xây dựng từ năm 2012, hiện chưa đưa vào hoạt động do chưa hoàn thành mạng đường ống. Đã xây dựng hoàn thiện cụm đầu mối. Chưa có đơn vị QL-VH trạm

 

x

20

Thị trấn Chúc Sơn

Hệ thống cấp nước sạch TT Chúc Sơn

Công ty môi trường đô thị Xuân Mai

Công trình hoạt động bình thường, các hạng mục đầu mối được hoàn thiện, mạng đường ống được thay thế toàn bộ.

 

x

21

Thôn An Phú

TCN thôn An Phú

UBND thị trấn bàn giao cho thôn quản lý

Công trình đang hoạt động bình thường, hàng năm có sửa chữa hư hỏng. Các hạng mục đầu mối và đường ống đã hoàn thiện.

 

x

22

Xã Tân Tiến

TCN Tiến Tiên

UBND xã

Công trình đang trong giai đoạn xây dựng từ năm 2010, chưa đưa vào sử dụng. Đã xây dựng hoàn thiện các hạng mục đầu mối nhưng chưa hoàn thiện mạng lưới đường ống. Hiện UBND xã thuê 1 người trông coi trạm

 

x

23

Xã Tân Tiến

TCN Phương Hạnh và Tân Hội

UBND xã

Công trình đang hoạt động bình thường nhưng tỷ lệ thất thoát nước cao do mạng đường ống bị hư hỏng vì thi công đường. Các hạng mục đầu mối đã được hoàn thiện.

 

x

24

xã Hoàng Diệu

TCN Hoàng Diệu

Chưa có đơn vị quản lý

Công trình đang trong giai đoạn xây dựng, chưa được đưa vào sử dụng. Các hạng mục đầu mối đã hoàn thiện. Chưa lắp đặt xong mạng lưới đường ống. Chưa có đơn vị quản lý vận hành

 

x

25

Xã Hợp đồng

TCN Thái Hòa

UBND xã giao cho thôn quản lý

Công trình đang hoạt động bình thường nhưng tỷ lệ thất thoát nước cao. Các hạng mục đầu mối hoàn thiện, một số hạng mục bị xuống cấp. Hệ thống đường ống bị rò rỉ nhiều gây thất thoát cao.

 

x

26

Xã Nam Phương Tiến

TCN thôn Nhân Lý

UBND xã

Các hạng mục hỏng hết, hiện trạng không còn gì

 

x

III

Đan Phượng

3

 

 

 

 

27

Xã Tân Hội

TCN Tân Hội

Doanh nghiệp (Công ty Nước sạch Hà Đông)

Công trình hoạt động bình thường: tỷ lệ thất thoát nước khoảng 26%.

 

x

28

TT Phùng

TCN TT Phùng

Doanh nghiệp (Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Hùng Thành)

Công trình hoạt động bền vững: tỷ lệ thất thoát nước khoảng 22%, mức thu đủ bù chi, giá bán nước do đơn vị quản lý thỏa thuận với người dân

 

x

29

Xã Tân Lập

TCN Long Long

Doanh nghiệp (Công ty TNHH Long Long)

Công trình hoạt động bình thường: tỷ lệ thất thoát nước cao (50%), hệ thống đường ống hoạt động bình thường.

 

x

IV

Đông Anh

1

 

 

 

 

30

Xã Xuân Nộn

TCN Thôn Kim Tiến

 

 

 

x

31

Xã Liên Hà

TCN Đại Vỹ

Cộng đồng

Công trình hoạt động bình thường: Tỷ lệ thất thoát nước khoảng 25%, hệ thống đường ống hoạt động bình thường, năm 2011 đã thay thế 70% đường ống

 

x

V

Gia Lâm

6

 

 

 

 

32

Xã Kim Lan

TCN Kim Lan

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Ngọc Hải

Công trình đang được doanh nghiệp quản lý vận hành và có kế họạch nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước

 

x

33

Xã Đình Xuyên

TCN Đình Xuyên

Xí nghiệp nước sạch Gia Lâm

Công trình hoạt động bình thường: tỷ lệ thất thoát nước khoảng 8%, hệ thống đường ống hoạt động bình thường.

 

x

34

Xã Phù Đổng

TCN Phù Đổng

Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư nước sạch và MT Hùng Thành

Công trình đang được doanh nghiệp đầu tư nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước

 

x

35

Xã Ninh Hiệp

TCN Ninh Hiệp

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Ngọc Hải

Công trình đang được doanh nghiệp đầu tư nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước (Dự kiến tháng 12/2016 sẽ hoàn thành)

 

x

36

Xã Bát Tràng

TCN Bát Tràng

UBND Xã (Xã thành lập BQL TCN)

Công trình hoạt động bình thường; tỷ lệ thất thoát nước khoảng 23%, hệ thống đường ống cũ chưa được thay thế.

 

x

37

 

TCN Giang Cao

UBNĐ Xã (Xã thành lập BQL TCN)

Công trình hoạt động bình thường: tỷ lệ thất thoát nước khoảng 22% hệ thống đường ống cũ chưa được thay thế.

 

x

VI

Mỹ Đức

3

 

 

 

 

38

Hương Sơn

Hệ thống CN SH thôn Yến Vỹ

UBND xã Hương Sơn

Công trình hoạt động bình thường, đầy đủ các hạng mục đầu mối, mạng đường ống đã hoàn thiện.

 

x

39

TT Đại Nghĩa

TCN Đại Nghĩa

Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân

Công trình chưa hoạt động do nguồn nước đầu vào là nước sông Đáy không đảm bảo. Các hạng mục đầu mối, mạng đường ống đã hoàn thiện.

 

x

40

Xã An Mỹ

TCN thôn Đoan Lữ

UBND xã

Các hạng mục hỏng hết, hiện trạng không còn gì

 

x

VII

Phú Xuyên

3

 

 

 

 

41

TT Phú Xuyên

TCN Đại Đồng

XN nước sạch Phú Xuyên thuộc công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông

Công trình đang hoạt động tốt. Các hạng mục đã xuống cấp hoàn toàn sau khi công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông tiếp nhận đã đầu tư lại toàn bộ.

 

x

42

TT Phú Xuyên

TGN TT Phú Xuyên

XN nước sạch Phú Xuyên thuộc công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông

Công trình hoạt động tốt, các hạng mục công trình hoạt động tốt.

 

x

43

TT Phú Minh

TCN TT Phú Minh

XN nước sạch Phú Xuyên thuộc công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông

Công trình hoạt động tốt, các hạng mục công trình hoạt động tốt.

 

x

VIII

Phúc Thọ

4

 

 

 

 

44

Xã Võng Xuyên

TCN Thôn Bảo Lộc

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ nước sạch Tuấn Minh

Công trình đang được doanh nghiệp đầu tư cải tạo, nâng cấp và dự kiến cấp nước cho thôn Bảo Lộc vào cuối năm 2016 và mở rộng cấp nước cho toàn bộ xã Võng Xuyên vào cuối năm 2017

 

x

45

TT Phúc Thọ

TCN TT Phúc Thọ

Hợp tác xã

Công trình hoạt động bình thường, hệ thống đường ống có nhiều dấu hiệu xuống cấp.

 

x

46

Xã Tam Hiệp

TCN Cụm 6

Doanh nghiệp

Công trình hoạt động bình thường

 

x

47

TCN Tam Hiệp

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Toàn Linh

Công trình hoạt động bình thường: tỷ lệ thất thoát nước khoảng 15%.

 

x

IX

Quốc Oai

4

 

 

 

 

48

TT Quốc Oai

TCN TT Quốc Oai

Công ty sản xuất và thương mại Ngọc Hải

Công trình hoạt động bình thường: tỷ lệ thất thoát nước khoảng 20%, hệ thống đường ống hoạt động bình thường.

 

x

49

Xã Đồng Quang

TCN Yên Nội

Hợp tác xã

Công trình hoạt động bình thường, tỷ lệ thất thoát nước cao (45%), hệ thống đường ống có nhiều dấu hiệu xuống cấp.

 

x

50

Xã Phú Mãn

TCN Thôn Đồng Vỡ

Hộ hưởng lợi tự quản lý

Công trình ngừng hoạt động, hệ thống đường ống hư hỏng hoàn toàn, không còn khả năng sử dụng

 

x

51

Trạm mới

 

Công trình đang được đầu tư xây dựng (từ năm 2015)

 

x

X

Sóc Sơn

7

 

 

 

 

52

TT Sóc Sơn

TCN Khu Lương Thực

Xí nghiệp môi trường đô thị

Công trình hoạt động bình thường, hệ thống đường ống có nhiều dấu hiệu xuống cấp.

 

x

53

Xã Bắc Sơn

TCN Bắc Sơn

Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Đông Anh

Công trình hoạt động bình thường, tỷ lệ thất thoát nước khoảng 20%, hệ thống đường ống có nhiều dấu hiệu xuống cấp.

x

 

54

Xã Hồng Kỳ

TCN Hòa Bình

Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Đông Anh

Công trình hoạt động ổn định: tỷ lệ thất thoát nước khoảng 20%.

 

x

55

Xã Nam Sơn

TCN Đông Hạ

Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Đông Anh

Công trình hoạt động bình thường, tỷ lệ thất thoát nước khoảng 20%.

 

x

56

Xã Minh Trí

TCN Trường CĐ CN Phúc Yên

Cộng đồng

Công trình hoạt động bình thường, tỷ lệ thất thoát nước khoảng 30%, hệ thống đường ống có nhiều dấu hiệu xuống cấp

 

x

57

Xã Tân Hưng

TCN Cạm Hà

UBND Xã

Công trình ngừng hoạt động, tuy nhiên hệ thống đường ống không bị hư hỏng nhiều

 

x

58

TCN Hiệu Chân

UBND Xã

Công trình ngừng hoạt động từ năm 2015

 

x

XI

Thạch Thất

2

 

 

 

 

59

Xã Phùng Xá

TCN Phùng Xá

Công ty cổ phần đầu tư nước sạch và môi trường T.H.T

Công trình hoạt động bình thường, tỷ lệ thất thoát nước khoảng 12%.

 

x

60

Xã Hữu Bằng

TCN Hữu Bằng

Công ty Bình Dương

Công trình hoạt động bình thường, tỷ lệ thất thoát nước khoảng 15%-20%.

 

x

XII

Thanh Oai

3

 

 

 

 

61

xã Cự Khê

TCN Cự Khê

Công ty TNHH đầu tư Nhất Phát

Công trình hoạt động bình thường, các hạng mục đầu mối đầy đủ, mạng đường ống được mở rộng.

 

x

62

TT Kim Bài

TCN TT Kim Bài

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư nước sạch và MT Hùng Thành

Công trình hoạt động ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân.

 

x

63

Xã Xuân Dương

TCN Xuân Dương

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vietcom

Công trình hoạt động bình thường,

 

x

XIII

Thanh Trì

38

 

 

 

 

64

xã Tam Hiệp

TCN Huỳnh Cung I

UBND xã - HTX dịch vụ nông nghiệp Huỳnh Cung

Công trình hoạt động bình thường, các hạng mục đầu mối đầy đủ. 2014 đầu tư nâng cấp thêm một máy bơm, cải tạo một số hạng mục trong trạm, mạng đường ống được thay thế lắp đặt toàn bộ năm 2014-2015.

 

x

65

xã Tam Hiệp

TCN Yên Ngưu

UBND xã

Công trình và các hạng mục hoạt động bình thường. Mạng đường ống đã lắp đặt và đang bị xuống cấp.

 

x

66

xã Tam Hiệp

TCN Huỳnh Cung II

Công ty TNHH sản xuất thương mại Kim Long Phát

Công trình đầu tư theo hình thức BOT, thời gian sử dụng và đầu tư là 30 năm; và các hạng mục, mạng đường ống hoạt động bình thường.

 

x

67

xã Tam Hiệp

TCN Tựu Liệt

Công ty TNHH đầu tư và phát triển xây dựng

Công trình đầu tư theo hình thức BOT, thời gian sử dụng và đầu tư là 30 năm; và các hạng mục, mạng đường ống hoạt động bình thường.

 

x

68

xã Liên Ninh

TCN Nhị Châu

UBND xã - HTX dịch vụ nông nghiệp Nhị Châu

Công trình, các hạng mục hoạt động bình thường, mạng đường ống có một số vị trí đang được sửa chữa.

 

x

69

xã Liên Ninh

TCN Yên Phú

UBND xã

Công trình hoạt động bình thường. Các hạng mục đã hoàn thiện nhưng đang bị xuống cấp. Mạng đường ống đã lắp tới các hộ dân, một số vị trí bị xuống cấp.

 

x

70

xã Liên Ninh

TCN Thọ Am

UBND xã

Công trình đang hoạt động. Các hạng mục bị xuống cấp nhiều, tuy đã được đầu tư sửa chữa và cải tạo hệ thống cụm đầu mối và mạng đường ống vào năm 2010.

 

x

71

xã Vạn phúc

TCN thôn 3

UBND xã

Công trình xây dựng đã lầu năm, hiện không hoạt động nhiều năm. Các hạng mục vẫn còn nhưng bị xuống cấp nhiều, mạng đường ống không còn giá trị sử dụng

 

x

72

xã Vạn phúc

TCN thôn 1-2

UBND xã

Công trình xây dựng đã lâu năm, hiện không hoạt động nhiều năm. Các hạng mục vẫn còn nhưng bị xuống cấp nhiều, mạng đường ống không còn giá trị sử dụng

 

x

73

xã Vạn phúc

TCN thôn 4

UBND xã

Công trình đang hoạt động bình thường, một số hạng mục bị xuống cấp. Đường ống bị xuống cấp tại một số vị trí.

 

x

74

xã Thanh Liệt

TCN Đông Hiếu

Công ty TNHH sản xuất thương mại Đông Hiếu

Công trình và các hạng mục hoạt động bình thường. Mạng đường ống đã lắp đặt và đáp ứng đủ nhu cầu người dân. Công trình đầu tư theo hình thức BOT

 

x

75

xã Thanh Liệt

TCN 56-64

Tổng cục xăng dầu 664

Công trình không hoạt động từ năm 2015 do có mạng lưới nước sạch đô thị cung cấp đủ nhu cầu người dân

 

x

76

xã Thanh Liệt

TCN chợ Quang

UBND xã

Công trình không hoạt động từ năm 2014 do có mạng lưới nược sạch đô thị cung cấp đủ nhu cầu người dân

 

x

77

xã Thanh Liệt

TCN thôn Thượng

UBND xã

Công trình và các hạng mục hoạt động bình thường. Mạng đường ống đã lắp đặt và đáp ứng đủ nhu cầu người dân.

 

x

78

Xã Tân Triều

TCN Triều Khúc I

UBND xã

Công trình và các hạng mục hoạt động bình thường. Mạng đường ống đã lắp đặt và đáp ứng đủ nhu cầu người dân.

 

x

79

xã Tân Triều

TCN Yên Xá

UBND xã

Công trình và các hạng mục hoạt động bình thường. Mạng đường ống đã lắp đặt và đáp ứng đủ nhu cầu người dân.

 

x

80

xã Tân Triều

TCN Triều Khúc III

UBND xã

Công trình không hoạt động từ năm 2014 do có mạng lưới nước sạch đô thị cung cấp đủ nhu cầu người dân

 

x

81

xã Tân Triều

TCN Triều Khúc II

UBND xã

Công trình không hoạt động từ năm 2014 do có mạng lưới nước sạch đô thị cung cấp đủ nhu cầu người dân

 

x

82

xã Duyên Hà

TCN Văn Uyên

UBND xã

Công trình đã dừng hoạt động từ năm 2014 và đang được tiến hành duy tu, bảo dưỡng toàn bộ TCN từ đầu năm 2016

 

x

83

xã Duyên Hà

TCN Xóm Mới

UBND xã

Công trình không hoạt động từ năm 2013 do có mạng lưới nước sạch đô thị cung cấp đủ nhu cầu người dân

 

x

84

xã Yên Mỹ

TCN Yên Mỹ

UBND xã

Công trình đang hoạt động bình thường song song với cấp nước đô thị.

 

x

85

xã Ngọc Hồi

TCN Yên Kiện

UBND xã

Công trình đang hoạt động bình thường, các hạng mục có một số bị xuống cấp. Mạng đường ống đã được lắp đặt đấu nối tới các hộ dân.

 

x

86

xã Ngọc Hồi

TCN Lạc Thị

UBND xã

Công trình sau khi đưa vào sử dụng bị lỗi kỹ thuật nên công trình tạm dừng hoạt động, rnới được khôi phục lại. Hệ thống lọc không đảm bảo lọc đủ cho nhân dân sử dụng

 

x

87

xã Ngọc Hồi

TCN thôn Ngọc Hồi

UBND xã

Công trình và các hạng mục hoạt động bình thường. Mạng đường ống đã lắp đặt và đáp ứng đủ nhu cầu người dân.

 

x

88

Xã Đại Áng

TCN thôn Vĩnh Thịnh

UBND xã

Công trình đang hoạt động bình thường, các hạng mục có một số bị xuống cấp. Mạng đường ống đã được lắp đặt đấu nối tới các hộ dân.

 

x

89

xã Đại Áng

TCN thôn Đại Áng

UBND xã

Công trình đang hoạt động bình thường, các hạng mục có một số bị xuống cấp, hàng năm có bổ sung vật liệu lọc. Mạng đường ống đã được lắp đặt đấu nối tới các hộ dân.

 

x

90

xã Đại Áng

TCN thôn Vĩnh Trung

UBND xã

Công trình đang hoạt động bình thường, các hạng mục có một số bị xuống cấp. Mạng đường ống đã được lắp đặt đấu nối tới các hộ dân, được nâng cấp ống trục chính 2014.

 

x

91

xã Ngũ Hiệp

TCN thôn Lưu Phái

UBND xã

Công trình đang hoạt động bình thường, các hạng mục có một số bị xuống cấp. Mạng đường ống đã được lắp đặt đấu nối tới các hộ dân.

 

x

92

xã Ngũ Hiệp

TCN Tương Chúc

UBND xã

Công trình đang hoạt động bình thường, các hạng mục có một số bị xuống cấp. Hiện có đấu nối với cấp nước đô thị nhưng không đủ phục vụ người dân, Mạng đường ống đã được lắp đặt đấu nối tới các hộ dân, nhưng bị xuống cấp nhiều.

 

x

93

xã Hữu Hòa

TCN Hữu Từ

UBND xã

Công trình đang hoạt động bình thường, các hạng mục có một số bị xuống cấp. Mạng đường ống đầu tư lâu ngày đã xuống cấp, một số tuyến ống và đồng hồ vào hộ dân đã được đầu tư thay mới.

 

x

94

xã Hữu Hòa

TCN thôn Phú diễn

UBND xã

Công trình đang hoạt động bình thường, các hạng mục có một số bị xuống cấp. Mạng đường ống đầu tư lâu ngày đã xuống cấp, một số tuyến ống và đồng hồ vào hộ dân đã được đầu tư thay mới.

 

x

95

xã Tả Thanh Oai

TCN thôn Siêu quần

UBND xã

Công trình đang hoạt động bình thuờng. Nhiều hạng mục đã xuống cấp, đơn vị quản lý đã sửa chữa khắc phục một số hạng mục. Đường ống trục chính xuống cấp nặng, tuy nhiên đurợc đầu tư kinh phí di chuyển đồng hồ.

 

x

96

xã Tả Thanh Oai

TCN Nhân Hòa

UBND xã

Công trình hoạt động bình thường nhưng công suất trạm không đảm bảo phục vụ nhân dân trên địa bàn. Nhiều hạng mục xuống cấp, mạng đường ống đầu tư lâu ngày cũng xuống cấp..

 

x

97

xã Tả Thanh Oai

TCN Tả Thanh Oai

UBND xã

Công trình đang hoạt động bình thường. Nhiều hạng mục đã xuống cấp. Mạng đường ống cấp nước bị xuống cấp.

 

x

98

TT Văn Điền

Nước Đô thị

XN Môi trường đô thị

Dùng nước đô thị

x

 

99

Xã Đông Mỹ

TCN xã Đông Mỹ

 

 

x

 

100

xã Thanh Liệt

TCN Liên Cơ

 

 

x

 

101

Xã Vĩnh Quỳnh

Trạm trung chuyển Vĩnh Quỳnh

 

Trạm trung chuyển nước đô thị

x

 

XIV

Thường Tín

1

 

 

 

 

102

TT Thường Tín

TCN TT Thường Tín

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vietcom

Công trình đang hoạt động tốt, Công ty đang có nhu cầu nâng cấp trạm cấp nước và mở rộng mạng đường ống cấp nước cho vùng lân cận

 

x

XV

Ứng Hòa

10

 

 

 

 

103

Xã Quảng Nguyên

TCN Quảng Nguyên

XN nước sạch Ứng Hòa thuộc công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông

Công trình đang hoạt động bình thường, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân.

 

x

104

Xã Liên Bạt

TCN Liên Bạt

XN nước sạch Ứng Hòa thuộc công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông

Công trình đang hoạt động bình thường, một số hạng mục xây dựng còn dở dang, công ty đã đầu tư, cải tạo.

 

x

105

Xã Phương Tú

TCN Ngọc Động

Thôn Ngọc Động

Công trình hoạt động bình thường, các hạng mục cụm đầu mối và mạng đường ống bị xuống cấp.

 

x

106

Xã Quảng Phú Cầu

TCN Đạo Tú

Thôn Đạo Tú

Công trình hoạt động bình thường, các hạng mục cụm đầu mối và mạng đường ống tốt, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân.

 

x

107

Xã Quảng Phú Cầu

TCN Cạu Bầu

Cộng đồng

Công trình xuống cấp nặng, các hạng mục không còn khả năng khôi phục, cải tạo

 

x

108

Xã Quảng Phú Cầu

TCN Xà Cầu

Cộng đồng

Công trình hoạt động bình thường, các hạng mục cụm đầu mối và mạng đường ống tốt, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân.

 

x

109

Xã Quảng Phú Cầu

TCN Phú Lương Hạ

 

Ngừng họạt động

 

x

110

Xã Quảng Phú Cầu

TCN Phú Lương Thượng

XN nước sạch Ứng Hòa thuộc công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông

Cụm đầu mối đang xây dựng dở dang, mạng đường ống đã hoàn thiện. Hiện tại lấy nước từ TCN Quảng Nguyên phục vụ người dân

 

x

111

TT Vân Đình

TCN Vân Đình II

XN nước sạch Ứng Hòa thuộc công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông

Công trình đang hoạt động bình thường, các hạng mục đã đợc cải tạo hoàn thiện đảm bảo hoạt động tốt.

 

x

112

TT Vân Đình

TCN Vân Đình I

XN nước sạch Ứng Hòa thuộc công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông

Công trình xuống cấp không đảm bảo khai thác, công ty đang lên kế hoạch cải tạo và nâng cấp. Mạng đường ống đã cải tạo hiện tại lấy nước từ TCN Liên Bạt

 

x

XVI

Mê Linh

1

 

 

 

 

113

Xã Thanh Lâm

TCN Thanh Lâm

UBND Xã

Công trình hoạt động bình thường, tỷ lệ thất thoát nước khoảng 30%.

 

x

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1789/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Danh mục phân cấp quản lý nhà nước về cấp nước trên địa bàn thành phố theo Quy định tại Quyết định 41/2016/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


800
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123