Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1777/QĐ-TTg năm 2009 về danh sách các cơ quan thi hành án dân sự tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm chấp hành viên không qua thi tuyển của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1777/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1777/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CÁC ĐỊA BÀN MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, HẢI ĐẢO ĐƯỢC TUYỂN CHỌN NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ CỬ NHÂN LUẬT LÀM CHẤP HÀNH VIÊN KHÔNG QUA THI TUYỂN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách các cơ quan thi hành án dân sự tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển trong thời hạn 5 năm từ ngày 01 tháng 7 năm 2009 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014.

Điều 2. Hàng năm, nếu có sự thay đổi liên quan đến điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự, Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Danh sách các cơ quan thi hành án dự án tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển quy định tại Quyết định này.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chấp hành viên theo đúng quy định tại Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự và Danh sách quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2009.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, PL (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH SÁCH

CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CÁC ĐỊA BÀN MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, HẢI ĐẢO CÓ PHỤ CẤP KHU VỰC TỪ 0,3 TRỞ LÊN ĐƯỢC TUYỂN CHỌN NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ CỬ NHÂN LUẬT LÀM CHẤP HÀNH VIÊN KHÔNG QUA THI TUYỂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

Số TT tỉnh

Số TT đơn vị

Đơn vị

1

 

Bà Rịa – Vũng Tàu

 

1

Chi cục thi hành án dân sự huyện Côn Đảo

2

 

Bắc Kạn

 

2

Chi cục thi hành án dân sự huyện Chợ Đồn

 

3

Chi cục thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn

 

4

Chi cục thi hành án dân sự huyện Bạch Thông

 

5

Chi cục thi hành án dân sự huyện Na Rỳ

 

6

Chi cục thi hành án dân sự huyện Ba Bể

 

7

Chi cục thi hành án dân sự huyện Pắc Nặm

3

 

Bình Phước

 

8

Chi cục thi hành án dân sự huyện Bù Đăng

4

 

Bình Thuận

 

9

Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Quý

5

 

Cao Bằng

 

10

Chi cục thi hành án dân sự huyện Thông Nông

 

11

Chi cục thi hành án dân sự huyện Hà Quảng

 

12

Chi cục thi hành án dân sự huyện Phục Hòa

 

13

Chi cục thi hành án dân sự huyện Hạ Lang

 

14

Chi cục thi hành án dân sự huyện Hòa An

 

15

Chi cục thi hành án dân sự huyện Quảng Uyên

 

16

Chi cục thi hành án dân sự huyện Trùng Khánh

 

17

Chi cục thi hành án dân sự huyện Trà Lĩnh

 

18

Chi cục thi hành án dân sự huyện Nguyên Bình

 

19

Chi cục thi hành án dân sự huyện Bảo Lạc

 

20

Chi cục thi hành án dân sự huyện Bảo Lâm

 

21

Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch An

6

 

Đắk Lắk

 

22

Chi cục thi hành án dân sự huyện Krông Búk

 

23

Chi cục thi hành án dân sự huyện Buôn Đôn

 

24

Chi cục thi hành án dân sự huyện M’Đrăk

 

25

Chi cục thi hành án dân sự huyện Kư Cuin

 

26

Chi cục thi hành án dân sự huyện Ea Hleo

 

27

Chi cục thi hành án dân sự huyện Ea Kar

 

28

Chi cục thi hành án dân sự huyện Cư Mgar

 

29

Chi cục thi hành án dân sự huyện Krông Ana

 

30

Chi cục thi hành án dân sự huyện Ea Súp

 

31

Chi cục thi hành án dân sự huyện Krông Năng

 

32

Chi cục thi hành án dân sự huyện Lăk

 

33

Chi cục thi hành án dân sự huyện Krông Bông

7

 

Đắk Nông

 

34

Chi cục thi hành án dân sự huyện Đắk G’long

 

35

Chi cục thi hành án dân sự huyện Đắk R’Lấp

 

36

Chi cục thi hành án dân sự huyện Đắk Song

 

37

Chi cục thi hành án dân sự huyện Đắk Mil

 

38

Chi cục thi hành án dân sự huyện CưJút

 

39

Chi cục thi hành án dân sự huyện Krông Nô

 

40

Chi cục thi hành án dân sự thị xã Gia Nghĩa

 

41

Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuy Đức

8

 

Điện Biên

 

42

Chi cục thi hành án dân sự huyện Mường Chà

 

43

Chi cục thi hành án dân sự thị xã Mường Lay

 

44

Chi cục thi hành án dân sự huyện Điện Biên

 

45

Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuần Giáo

 

46

Chi cục thi hành án dân sự huyện Tủa Chùa

 

47

Chi cục thi hành án dân sự huyện Điện Biên Đông

 

48

Chi cục thi hành án dân sự huyện Mường Nhé

 

49

Chi cục thi hành án dân sự huyện Mường Ảng

9

 

Gia Lai

 

50

Chi cục thi hành án dân sự huyện Đắk Pơ

 

51

Chi cục thi hành án dân sự huyện Krông Pa

 

52

Chi cục thi hành án dân sự huyện Ia Pa

 

53

Chi cục thi hành án dân sự huyện Ayun Pa

 

54

Chi cục thi hành án dân sự huyện Ia Grai

 

55

Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Thiện

 

56

Chi cục thi hành án dân sự huyện Chư Păh

 

57

Chi cục thi hành án dân sự huyện Mang Yang

 

58

Chi cục thi hành án dân sự huyện K Bang

 

59

Chi cục thi hành án dân sự huyện Kông Chro

 

60

Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Cơ

 

61

Chi cục thi hành án dân sự huyện Chư Prông

 

62

Chi cục thi hành án dân sự huyện Chư Sê

 

63

Chi cục thi hành án dân sự huyện Đắk Đoa

10

 

Hà Giang

 

64

Chi cục thi hành án dân sự huyện Xín Mần

 

65

Chi cục thi hành án dân sự huyện Quang Bình

 

66

Chi cục thi hành án dân sự huyện Vỵ Xuyên

 

67

Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Quang

 

68

Chi cục thi hành án dân sự huyện Đồng Văn

 

69

Chi cục thi hành án dân sự huyện Mèo Vạc

 

70

Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Minh

 

71

Chi cục thi hành án dân sự huyện Quản Bạ

 

72

Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Mê

 

73

Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoàng Su Phì

11

 

Hà Tĩnh

 

74

Chi cục thi hành án dân sự huyện Vũ Quang

12

 

Hải Phòng

 

75

Chi cục thi hành án dân sự huyện Cát Hải

 

76

Chi cục thi hành án dân sự huyện Bạch Long Vĩ

13

 

Hòa Bình

 

77

Chi cục thi hành án dân sự huyện Đà Bắc

 

78

Chi cục thi hành án dân sự huyện Mai Châu

14

 

Khánh Hòa

 

79

Chi cục thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn

15

 

Kiên Giang

 

80

Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Quốc

 

81

Chi cục thi hành án dân sự huyện Kiên Hải

16

 

KonTum

 

82

Chi cục thi hành án dân sự huyện Đắk Glei

 

83

Chi cục thi hành án dân sự huyện Ngọc Hồi

 

84

Chi cục thi hành án dân sự huyện Đắk Tô

 

85

Chi cục thi hành án dân sự huyện Sa Thầy

 

86

Chi cục thi hành án dân sự huyện Kon Plông

 

87

Chi cục thi hành án dân sự huyện Kon Rẫy

 

88

Chi cục thi hành án dân sự huyện Đắk Hà

 

89

Chi cục thi hành án dân sự huyện Tu Mơ Rông

17

 

Lai Châu

 

90

Chi cục thi hành án dân sự huyện Phong Thổ

 

91

Chi cục thi hành án dân sự huyện Sìn Hồ

 

92

Chi cục thi hành án dân sự huyện Mường Tè

 

93

Chi cục thi hành án dân sự huyện Tam Đường

 

94

Chi cục thi hành án dân sự huyện Than Uyên

 

95

Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Uyên

18

 

Lâm Đồng

 

96

Chi cục thi hành án dân sự huyện Cát Tiên

 

97

Chi cục thi hành án dân sự huyện Bảo Lâm

 

98

Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Trọng

 

99

Chi cục thi hành án dân sự huyện Đơn Dương

 

100

Chi cục thi hành án dân sự huyện Di Linh

 

101

Chi cục thi hành án dân sự huyện Lạc Dương

 

102

Chi cục thi hành án dân sự huyện Lâm Hà

 

103

Chi cục thi hành án dân sự huyện Đạ Huoai

 

104

Chi cục thi hành án dân sự huyện Đạ Tẻh

 

105

Chi cục thi hành án dân sự huyện Đam Rông

19

 

Lạng Sơn

 

106

Chi cục thi hành án dân sự huyện Văn Quan

 

107

Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Sơn

 

108

Chi cục thi hành án dân sự huyện Lộc Bình

 

109

Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Gia

 

110

Chi cục thi hành án dân sự huyện Tràng Định

 

111

Chi cục thi hành án dân sự huyện Chi Lăng

 

112

Chi cục thi hành án dân sự huyện Cao Lộc

 

113

Chi cục thi hành án dân sự huyện Văn Lãng

 

114

Chi cục thi hành án dân sự huyện Đình Lập

20

 

Lào Cai

 

115

Chi cục thi hành án dân sự huyện Sa Pa

 

116

Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Hà

 

117

Chi cục thi hành án dân sự huyện Bảo Thắng

 

118

Chi cục thi hành án dân sự huyện Bảo Yên

 

119

Chi cục thi hành án dân sự huyện Mường Khương

 

120

Chi cục thi hành án dân sự huyện Si Ma Cai

 

121

Chi cục thi hành án dân sự huyện Bát Xát

 

122

Chi cục thi hành án dân sự huyện Văn Bàn

21

 

Nghệ An

 

123

Chi cục thi hành án dân sự huyện Kỳ Sơn

 

124

Chi cục thi hành án dân sự huyện Tương Dương

 

125

Chi cục thi hành án dân sự huyện Con Cuông

 

126

Chi cục thi hành án dân sự huyện Quỳ Hợp

 

127

Chi cục thi hành án dân sự huyện Quỳ Châu

 

128

Chi cục thi hành án dân sự huyện Quế Phong

22

 

Quảng Bình

 

129

Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuyên Hóa

 

130

Chi cục thi hành án dân sự huyện Minh Hóa

23

 

Quảng Nam

 

131

Chi cục thi hành án dân sự huyện Đông Giang

 

132

Chi cục thi hành án dân sự huyện Tây Giang

 

133

Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Trà My

 

134

Chi cục thi hành án dân sự huyện Nam Trà My

 

135

Chi cục thi hành án dân sự huyện Nam Giang

 

136

Chi cục thi hành án dân sự huyện Phước Sơn

24

 

Quảng Ngãi

 

137

Chi cục thi hành án dân sự huyện Lý Sơn

 

138

Chi cục thi hành án dân sự huyện Tây Trà

25

 

Quảng Ninh

 

139

Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Liêu

 

140

Chi cục thi hành án dân sự huyện Ba Chẽ

 

141

Chi cục thi hành án dân sự huyện Cô Tô

26

 

Quảng Trị

 

142

Chi cục thi hành án dân sự huyện Đắk Rông

 

143

Chi cục thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa

27

 

Sơn La

 

144

Chi cục thi hành án dân sự huyện Quỳnh Nhai

 

145

Chi cục thi hành án dân sự huyện Sốp Cộp

 

146

Chi cục thi hành án dân sự huyện Mai Sơn

 

147

Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Châu

 

148

Chi cục thi hành án dân sự huyện Mộc Châu

 

149

Chi cục thi hành án dân sự huyện Phù Yên

 

150

Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Yên

 

151

Chi cục thi hành án dân sự huyện Thuận Châu

 

152

Chi cục thi hành án dân sự huyện Mường La

 

153

Chi cục thi hành án dân sự huyện Sông Mã

28

 

Thái Nguyên

 

154

Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Hóa

29

 

Thanh Hóa

 

155

Chi cục thi hành án dân sự huyện Quan Sơn

 

156

Chi cục thi hành án dân sự huyện Mường Lát

30

 

Thừa Thiên Huế

 

157

Chi cục thi hành án dân sự huyện A Lưới

 

158

Chi cục thi hành án dân sự huyện Nam Đông

31

 

Tuyên Quang

 

159

Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Yên

 

160

Chi cục thi hành án dân sự huyện Na Hang

32

 

Yên Bái

 

161

Chi cục thi hành án dân sự huyện Lục Yên

 

162

Chi cục thi hành án dân sự huyện Mù Căng Chải

 

163

Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghĩa Lộ

 

164

Chi cục thi hành án dân sự huyện Trạm Tấu

 

165

Chi cục thi hành án dân sự huyện Trấn Yên

 

166

Chi cục thi hành án dân sự huyện Văn Chấn

 

167

Chi cục thi hành án dân sự huyện Văn Yên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1777/QĐ-TTg năm 2009 về danh sách các cơ quan thi hành án dân sự tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm chấp hành viên không qua thi tuyển của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.860

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109