Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1774/QĐ-TTCP năm 2017 về công bố danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ

Số hiệu: 1774/QĐ-TTCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Đặng Công Huẩn
Ngày ban hành: 18/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1774/QĐ-TTCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ

TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 9 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm sát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn, phòng chống tham nhũng được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Điều 2. Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện:

- Niêm yết danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại nơi tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Bổ sung phương thức giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích (nếu có) khi sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính.

- Chủ động phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích để triển khai thực hiện dịch vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các cục, vụ, đơn vị có liên quan thuộc Thanh tra Chính phủ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Tổng Thanh tra CP;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thanh tra Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Như Điều 4;
- Website Thanh tra Chính phủ;
- Lưu: VT, PC.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Đ
ng Công Huẩn

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
(Kèm theo Quyết định số 1774/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Thanh tra chính phủ)

STT

Tên TTHC

Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục giải quyết khiếu nại

Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Quyết định số 1585/QĐ-TTCP ngày 21/6/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ

1.1

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cơ quan Trung ương

Thực hiện

Thực hiện

1.2

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

Thực hiện

Thực hiện

1.3

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

Thực hiện

Thực hiện

1.4

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Thực hiện

Thực hiện

1.5

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cơ quan Trung ương

Thực hiện

Thực hiện

1.6

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

Thực hiện

Thực hiện

1.7

Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

Thực hiện

Thực hiện

2

Thủ tục giải quyết tố cáo

 

 

Quyết định số 1585/QĐ-TTCP ngày 21/6/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ

2.1

Giải quyết tố cáo tại cơ quan Trung ương

Thực hiện

Thực hiện

2.2

Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

Thực hiện

Thực hiện

2.3

Giải quyết tố cáo tại cấp huyện

Thực hiện

Thực hiện

2.4

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

Thực hiện

Thực hiện

3

Thủ tục tiếp công dân

 

 

Quyết định số 1585/QĐ-TTCP ngày 21/6/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ

3.1

Tiếp công dân tại cơ quan Trung ương, cấp Bộ

Không thực hiện

Thực hiện

3.2

Tiếp công dân tại cấp tỉnh

Không thực hiện

Thực hiện

3.3

Tiếp công dân tại cấp huyện

Không thực hiện

Thực hiện

3.4

Tiếp công dân tại cấp xã

Không thực hiện

Thực hiện

4

Thủ tục xử lý đơn

 

 

Quyết định số 1585/QĐ-TTCP ngày 21/6/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ

4.1

Xử lý đơn tại các cơ quan Trung ương

Thực hiện

Thực hiện

4.2

Xử lý đơn tại cấp tỉnh

Thực hiện

Thực hiện

4.3

Xử lý đơn tại cấp huyện

Thực hiện

Thực hiện

4.4

Xử lý đơn tại cấp xã

Thực hiện

Thực hiện

5

Thủ tục phòng chống tham nhũng

 

 

Quyết định số 1585/QĐ-TTCP ngày 21/6/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ

5.1

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

Không thực hiện

Không thực hiện

5.2

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Không thực hiện

Không thực hiện

5.3

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Không thực hiện

Không thực hiện

5.4

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Thực hiện

Thực hiện

5.5

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Không thực hiện

Thực hiện

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1774/QĐ-TTCP năm 2017 về công bố danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


855

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32