Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 177/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Xã hội thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 177/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 06/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 177/2006/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về chuyển Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh thành “Viện Nghiên cứu Xã hội thành phố Hồ Chí Minh” trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 34/VPKHXH-NV ngày 07 tháng 6 năm 2006 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 353/TTr-SNV ngày 29 tháng 6 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2009/QĐ-UB ngày 13 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở - ngành có liên quan và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Thành Tài

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Quyết định số 177/2006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương 1

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Viện Nghiên cứu Xã hội thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Viện đặt dưới sự lãnh đạo của Thành ủy và chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Viện Nghiên cứu Xã hội thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động và được mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước thành phố.

Điều 3. Trụ sở của Viện Nghiên cứu Xã hội thành phố đặt tại số 149 đường Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 8.296.558 - Fax: 8.204.220.

Chương 2

NHIỆM VỤ

Điều 4. Viện Nghiên cứu Xã hội thành phố có nhiệm vụ

1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố về chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn dài hạn, 5 năm, hàng năm của Viện và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

2. Tham mưu cho Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố về những vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và quản lý xã hội của thành phố.

3. Tham gia xây dựng phương hướng và chương trình nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn hàng năm và 5 năm của thành phố.

4. Tham gia quản lý hệ thống đề tài khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của thành phố. Tổ chức xét duyệt, phân bổ kinh phí, theo dõi quá trình thực hiện, tổ chức nghiệm thu, đề xuất phương hướng sử dụng kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học xã hội được giao cho Viện quản lý và thực hiện.

5. Tham gia thẩm định về các khía cạnh xã hội của các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố và các Sở - ngành, địa phương và doanh nghiệp.

6. Tổ chức thông tin khoa học xã hội, góp phần phổ biến tri thức khoa học, nâng cao trình độ dân trí. Tổ chức tư vấn và thực hiện dịch vụ lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn theo quy định của pháp luật.

7. Hợp tác nghiên cứu và đào tạo về khoa học xã hội với các địa phương, các tổ chức khoa học trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn theo quy định của Nhà nước.

Chương 3

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 5. Viện có một Viện trưởng phụ trách và một số Phó Viện trưởng giúp việc Viện trưởng. Viện trưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm. Phó Viện trưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Viện trưởng.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Viện trưởng, Phó Viện trưởng

1. Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về mọi hoạt động của Viện.

2. Các Phó Viện trưởng giúp Viện trưởng chỉ đạo, điều hành một số mặt công tác của Viện theo sự phân công của Viện trưởng.

3. Sau khi bàn bạc thống nhất trong tập thể lãnh đạo Viện, Viện trưởng quyết định thành lập các Phòng, Ban và quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ làm việc của các Phòng, Ban thuộc Viện theo đúng quy định của Nhà nước.

4. Viện trưởng ký quyết định đề bạt, bổ nhiệm, bãi nhiệm các Trưởng, Phó Phòng, Ban theo quy định chung về phân cấp quản lý cán bộ của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố, các quyết định đều được thông báo đến Sở Nội vụ thành phố. Riêng Trưởng Phòng Tổ chức cần có ý kiến trao đổi thỏa thuận với Giám đốc Sở Nội vụ thành phố trước khi ra quyết định.

5. Viện trưởng ký quyết định thành lập Hội đồng Khoa học của Viện với chức năng tư vấn cho Viện trưởng trong các nhiệm vụ chuyên môn của Viện.

Điều 7. Cơ cấu tổ chức của Viện gồm có

1. Các Phòng

a) Văn phòng;

b) Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.

2. Các Ban nghiên cứu khoa học

a) Ban Triết học và Khoa học chính trị;

b) Ban Tâm lý học và Giáo dục học;

c) Ban Khoa học lịch sử;

d) Ban Xã hội học;

đ) Ban Nghiên cứu Văn hóa;

e) Ban Nghiên cứu quan hệ quốc tế;

g) Thư viện.

3. Các tổ chức sự nghiệp khác:

Tạp chí.

Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, Viện trưởng quyết định chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc thành lập các Phòng, Ban chuyên môn trực thuộc Viện sau khi có ý kiến của Sở Nội vụ thành phố.

Điều 8. Biên chế và quỹ tiền lương của Viện được Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu hàng năm.

Biên chế các Phòng, Ban thuộc Viện do Viện trưởng quyết định trong tổng số biên chế được Ủy ban nhân dân thành phố giao.

Điều 9. Việc quản lý, giải quyết chế độ chính sách của công chức, viên chức thuộc Viện thực hiện theo Bộ luật Lao động, Pháp lệnh Cán bộ Công chức và các quy định của Nhà nước có liên quan.

Chương 4

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 10. Quan hệ công tác

1. Viện chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy về phương hướng, nội dung hoạt động nghiên cứu khoa học; đồng thời chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân thành phố về các mặt hoạt động của Viện.

2. Viện phối hợp và hợp tác với các đơn vị trong khối Tư tưởng - Văn hóa của Thành ủy và khối Văn xã của Ủy ban nhân dân thành phố trong các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Viện.

3. Viện phối hợp với Hội đồng Khoa học Xã hội thành phố để thực hiện các nhiệm vụ về khoa học xã hội; tập hợp đội ngũ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trên địa bàn thành phố.

4. Viện được quan hệ, phối hợp với các Viện, Trường, tổ chức nghiên cứu về khoa học xã hội của Trung ương trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Viện.

Chương 5

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm triển khai, cụ thể hóa các điều khoản của Quy chế này để thực hiện.

Điều 12. Việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện cho phù hợp với tình hình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội thành phố./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 177/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Xã hội thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.027
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93