Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1762/QĐ-BTP năm 2010 ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 1762/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Thuý Hiền
Ngày ban hành: 23/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 1762/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGUỒN NHÂN LỰC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” thuộc Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chương trình là cơ sở để biên soạn tài liệu giảng dạy và tổ chức bồi dưỡng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Học viện Tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để biết);
- Các thành viên Ban chỉ đạo Đề án;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ NGHIỆP VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGUỒN NHÂN LỰC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1762/2010/QĐ-BTP ngày 23 tháng 6 năm 2010)

Phần 1.

MỤC TIÊU, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được xây dựng nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ đối với những người trực tiếp thực hiện công tác này và các chức danh tư pháp góp phần từng bước củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý, kỹ năng và nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chương trình được xây dựng đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, phù hợp với đối tượng học viên. Chương trình cần được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả để đạt được các mục tiêu của Đề án.

2. Kết thúc chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, người học đạt được các chuẩn sau:

2.1. Về kiến thức: cập nhật được nội dung văn bản pháp luật mới và ứng dụng kiến thức đã học trong học tập, công tác và đời sống.

2.2. Về kỹ năng:

- Vận dụng các kiến thức đã học về kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao phương pháp, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật;

- Có khả năng tổ chức và thực hiện tốt các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật tới công chúng.

2.3. Về thái độ:

Thể hiện ý thức, tinh thần trách nhiệm cao đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên cơ sở nhận thức đầy đủ và sâu sắc về lĩnh vực này.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Đối tượng bồi dưỡng của chương trình:

Nhóm 1: cán bộ pháp chế các bộ, ngành đoàn thể Trung ương, cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

Nhóm 2: Cán bộ, công chức phòng phổ biến, giáo dục pháp luật của các Sở Tư pháp, cán bộ pháp chế Sở ban ngành và cán bộ tư pháp cấp huyện.

Nhóm 3: Thẩm phán, luật sư, chấp hành viên.

2. Thời gian thực hiện chương trình: bố trí hàng năm trong thời lượng chung của Học viện Tư pháp.

Phần 2.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I. KỸ NĂNG BỒI DƯỠNG CHUNG CHO 3 NHÓM ĐỐI TƯỢNG

1. Chuyên đề 1: Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp (3 tiết)

- Xây dựng kế hoạch tổ chức buổi tuyên truyền trực tiếp;

- Các bước cần tiến hành khi thực hiện buổi tuyên truyền trực tiếp;

- Kỹ năng tuyên truyền trực tiếp.

2. Chuyên đề 2: Kỹ năng biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật (3 tiết)

- Các loại tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Kỹ năng biên soạn tài liệu;

- Tổ chức biên soạn tài liệu.

3. Chuyên đề 3: Kỹ năng thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật qua phương tiện thông tin đại chúng (3 tiết)

- Kỹ năng cơ bản về viết tin, bài phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo in;

- Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo nói;

- Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật qua mạng Internet.

II. KỸ NĂNG BỒI DƯỠNG RIÊNG CHO CÁC NHÓM ĐỐI TƯỢNG

1. Nhóm 1: Cán bộ pháp chế các bộ, ngành đoàn thể Trung ương, cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

Chuyên đề 1: Kỹ năng tổ chức tập huấn theo phương pháp cùng tham gia (3 tiết)

- Kỹ năng tổ chức tập huấn theo phương pháp cùng tham gia của người báo cáo viên (kỹ năng định hướng, điều khiển, quan sát, lắng nghe, trình bày, đặt câu hỏi, giao bài tập tình huống, xử lý các tình huống trong giảng dạy và kỹ năng cần thiết của báo cáo viên cho việc áp dụng phương pháp dạy học tình huống, hỏi đáp, trực quan, kích thích tư duy …);

- Kỹ năng tổ chức làm việc của nhóm

Chuyên đề 2: Kỹ năng xây dựng Chương trình, Kế hoạch và tổ chức thực hiện (3 tiết)

- Quy trình xây dựng chương trình (đánh giá sự cần thiết xây dựng chương trình; yêu cầu, mục đích xây dựng; quy trình xây dựng chương trình; tổ chức thực hiện chương trình);

- Kỹ năng xây dựng kế hoạch (sự cần thiết xây dựng kế hoạch; yêu cầu và căn cứ xây dựng kế hoạch; các loại kế hoạch; quy trình xây dựng kế hoạch; tổ chức thực hiện kế hoạch).

2. Nhóm 2: Kỹ năng bồi dưỡng riêng cho cán bộ, công chức phòng PBGDPL của các Sở Tư pháp, cán bộ pháp chế Sở ban ngành và cán bộ tư pháp cấp huyện

2.1. Chuyên đề 1: Kỹ năng tổ chức thi tìm hiểu pháp luật tại cơ sở (2 tiết)

- Kỹ năng tổ chức thi tìm hiểu pháp luật qua hình thức thi nói (thi vấn đáp, sân khấu)

- Kỹ năng tổ chức thi tìm hiểu pháp luật qua hình thức thi viết;

- Kỹ năng tổ chức thi tìm hiểu pháp luật qua hình thức thi trắc nghiệm;

- Kỹ năng tổ chức thi tìm hiểu pháp luật qua hình thức thi trên mạng.

2.2. Chuyên đề 2: Kỹ năng tư vấn pháp luật (2 tiết)

- Kỹ năng tiếp xúc để tìm hiểu yêu cầu của đối tượng được tư vấn, kỹ năng trả lời yêu cầu của khách hàng;

- Kỹ năng nghiên cứu và phân tích pháp luật;

- Kỹ năng đàm phán và hòa giải.

2.3. Chuyên đề 3: Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật (2 tiết)

- Xây dựng, thành lập câu lạc bộ pháp luật;

- Tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ;

- Đưa nội dung pháp luật vào hoạt động của các loại hình câu lạc bộ khác.

3. Nhóm 3: Kỹ năng bồi dưỡng riêng cho thẩm phán, luật sư, chấp hành viên

3.1. Chuyên đề 1: Kỹ năng thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động bào chữa, bảo vệ và tư vấn pháp luật (2 tiết)

- Kỹ năng thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự;

- Kỹ năng thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tư vấn pháp luật.

3.2. Chuyên đề 2: Kỹ năng thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử của Tòa án (2 tiết)

3.2.1. Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hòa giải các vụ việc dân sự

- Kỹ năng tiếp xúc và nghe đương sự trình bày;

- Kỹ năng xem xét, xác định nội dung tranh chấp, quan hệ pháp luật tranh chấp và áp dụng quy định pháp luật có liên quan;

- Kỹ năng giải thích, thuyết phục, hướng dẫn đương sự tự nguyện hòa giải tranh chấp.

3.2.2. Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử của Tòa án

- Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn chuẩn bị xét xử;

- Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa;

- Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật trong phần xét hỏi tại phiên tòa;

- Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật trong phần tranh luận tại phiên tòa;

- Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật trong phần tuyên án;

- Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua phiên tòa xét xử lưu động.

3.3. Chuyên đề 3: Kỹ năng thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động thi hành án (2 tiết)

- Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc xây dựng kế hoạch thi hành án;

- Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động tự nguyện và thỏa thuận thi hành án;

- Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động cưỡng chế thi hành án;

- Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án;

- Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công tác dân vận, tâm lý thi hành án;

III. CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT MỚI (mỗi đối tượng 5 tiết. Tổng số 15 tiết cho 3 đối tượng)

Theo từng năm, trên cơ sở các văn bản pháp luật mới ban hành, lựa chọn và xây dựng chuyên đề bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới phù hợp với các đối tượng.

Phần 3.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Thời điểm thực hiện chương trình

1.1. Đối tượng: Thẩm phán, luật sư, chấp hành viên: thực hiện chương trình này hàng năm theo từng khóa học.

1.2. Đối tượng: Cán bộ pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, pháp chế doanh nghiệp, cán bộ phòng PBGDPL của Sở Tư pháp, cán bộ Phòng Tư pháp các quận, huyện thực hiện chương trình này hàng năm. Mỗi năm học tập trung 01 kỳ.

- Thời điểm bắt đầu thực hiện chương trình: Năm 2011.

2. Cấu trúc chương trình (phần kiến thức về nghiệp vụ và phần kiến thức về pháp luật)

- Phần kiến thức về nghiệp vụ: Mỗi đối tượng 15 tiết, gồm 2 nhóm chuyên đề được thực hiện trong chương trình: chuyên đề áp dụng chung cho 3 nhóm đối tượng và chuyên đề áp dụng riêng đối với từng đối tượng cụ thể.

- Phần kiến thức pháp luật: Mỗi đối tượng sẽ được bồi dưỡng 5 tiết chuyên đề kiến thức pháp luật mới phù hợp với đối tượng đó (15 tiết cho 3 đối tượng). Phạm vi kiến thức được chọn có thể thay đổi tùy theo yêu cầu bồi dưỡng kiến thức pháp luật đối với từng đối tượng và từng thời điểm.

3. Một số nguyên tắc khi thực hiện chương trình:

- Một là, tiếp cận sát mục tiêu của chương trình và mục tiêu chung về bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, mang tính đặc thù của từng chuyên đề, từng đối tượng và hướng tới chuẩn bị cho cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng trang kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật vững vàng đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của Đất nước.

- Hai là, việc thực hiện nội dung phải đảm bảo:

+ Tính kế thừa (những nội dung hiện hành mang tính kinh điển được giữ nguyên và khai thác theo hướng mới);

+ Tính cập nhật;

+ Tính liên thông về kiến thức giữa các chuyên đề và các đối tượng;

+ Tính thực tiễn, phù hợp với đối tượng, địa bàn.

- Ba là, đảm bảo quy định về phân bổ thời lượng của chương trình; cân đối giữa các chuyên đề của chương trình.

- Bốn là, việc thực hiện chương trình phải đảm bảo tính hài hòa giữa thời lượng và nội dung, bám sát mục tiêu chương trình để đảm bảo tính thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá kết quả thực hiện chương trình.

4. Tài liệu, trang thiết bị phục vụ dạy và học

- Tập bài giảng bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật;

- Tài liệu tham khảo:

+ Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (kỷ yếu dự án VIE/98/001 “tăng cường năng lực pháp luật tại Việt Nam - giai đoạn 2”) xuất bản năm 2002.

+ Hướng dẫn quản lý công tác hòa giải ở cơ sở tập 1, tập 2, Nhà xuất bản Tư pháp năm 2007.

- Đề cương giới thiệu văn bản pháp luật mới;

- Đặc san Tuyên truyền pháp luật;

- Tạp chí pháp luật có liên quan tới chương trình bồi dưỡng.

- Các phương tiện và đồ dùng dạy học: máy chiếu Overhead, Media projector, máy vi tính, đĩa hình tư liệu … có liên quan đến nội dung Chương trình môn học.

5. Yêu cầu về Báo cáo viên:

Báo cáo viên có trình độ cử nhân luật, kiến thức sư phạm và thực tiễn công tác. Trong trường hợp có bằng đại học khác thì phải cần có thời gian công tác trong lĩnh vực liên quan đến pháp luật từ năm năm trở lên.

Đối với Báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề về nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, bên cạnh các yêu cầu trên thì phải là những công chức có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Phần 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm:

- Chủ trì biên soạn Tập bài giảng bồi dưỡng nghiệp vụ PBGDPL;

- Chủ trì biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật;

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chương trình.

2. Học viện Tư pháp có trách nhiệm:

- Bố trí thời lượng 20 tiết/nhóm đối tượng cho việc thực hiện Chương trình;

- Thẩm định tài liệu giảng dạy;

- Bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị cho học viên là thẩm phán, luật sư, chấp hành viên;

- Tổ chức thực hiện Chương trình;

- Bố trí Báo cáo viên giảng dạy kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL;

- Cấp Giấy chứng nhận cho học viên tham gia khóa học.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có cán bộ được mời tham dự khóa học có trách nhiệm cử và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ được tham gia khóa học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu công việc trong giai đoạn mới.

Sau 02 năm thực hiện chương trình, Bộ Tư pháp tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm về tính phù hợp, hiệu quả của việc thực hiện chương trình này và tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần thiết).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần trao đổi, phản ánh kịp thời về Ban chỉ đạo Đề án (cơ quan thường trực là Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) để tập hợp, giải quyết.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1762/QĐ-BTP năm 2010 ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.556
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93