Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 176/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 26/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 176/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHÂN SỰ CỦA ỦY BAN PHÒNG CHỐNG AIDS THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 36/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020;
Căn cứ Quyết định số 3496/1999/QĐ-UB-VX ngày 18 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của Ủy ban phòng chống AIDS thành phố và tổ chức làm công tác phòng chống AIDS ở quận - huyện, phường - xã;
Xét đề nghị của Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố tại Tờ trình số 499/VP-UB ngày 07 tháng 9 năm 2005 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 572/Tr-SNV ngày 16 tháng 9 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay kiện toàn Ủy ban phòng chống AIDS thành phố, gồm các thành viên sau đây :

1. Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố;

2. Ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố;

3. Ông Lê Thành Tâm, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố;

4. Bà Lương Thị Thuận, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố, Ủy viên;

5. Ông Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố, Ủy viên;

6. Ông Lê Hưng Quốc, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Ủy viên;

7. Ông Lê Tôn Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Ủy viên;

8. Bà Phạm Thị Kim Lệ, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên;

9. Bà Nguyễn Thị Hữu Hòa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;

10. Bà Trần Thị Hạnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch, Ủy viên;

11. Bà Hoàng Thị Diễm Trang, Phó Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố, Ủy viên;

12. Ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Ủy viên;

13. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành đoàn, Ủy viên;

14. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Ủy viên;

15. Ông Phạm Văn Trọng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố, Ủy viên;

16. Ông Cái Phúc Thắng, Phó Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tư tưởng- Văn hóa Thành ủy, Ủy viên;

17. Ông Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân thành phố, Ủy viên;

18. Ông Mã Diệu Cương, Phó Giám đốc Đài Truyền hình thành phố, Ủy viên;

19. Ông Trần Hùng Việt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Ủy viên;

20. Ông Nguyễn Văn Mạc, Phó trưởng Ban Tuyên huấn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ủy viên;

21. Ông Dương Văn Thọ, Trưởng phòng Tuyên truyền, Sở Tư pháp, Ủy viên;

22. Ông Nguyễn Văn Cương, Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;

23. Ông Dương Trọng Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe, Sở Y tế, Ủy viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố thực hiện theo Điều 2, Quyết định số 3496/1999/QĐ-UB-VX ngày 18 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của Ủy ban phòng chống AIDS thành phố và tổ chức làm công tác phòng chống AIDS ở quận - huyện, phường - xã.

Điều 3. Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố có Văn phòng Thường trực gồm một số cán bộ chuyên trách giúp việc, do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban phòng chống AIDS thành phố phụ trách. Văn phòng được sử dụng con dấu và tài khoản của Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố để hoạt động.

Ủy ban Phòng chống AIDS thành phố có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế làm việc; sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự Văn phòng Thường trực theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các Thành viên Ủy ban phòng chống AIDS thành phố có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 5
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Công an thành phố
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Sở Nội vụ (2b)
- VPHĐ-UB : PVP/VX
- Tổ VX
- Lưu (VX-Nh) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


 


Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 176/2005/QĐ-UBND ngày 26/09/2005 về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của Ủy ban phòng chống AIDS thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.908

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!