Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 176/1998/QĐ-TTg về Quy chế làm việc của Tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ do Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 176/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 15/09/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 176/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TỔ NGHIÊN CỨU KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 11/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 1 năm 1998 ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 87/1998/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Tổ trưởng Tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Mạnh Cầm

(Đã ký)

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA TỔ NGHIÊN CỨU KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 176/1998/QĐ-TTg ngày15/9/ 1998 của Thủ tướng Chính phủ)

Điều 1. Tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại (dưới đây gọi tắt là Tổ nghiên cứu) đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực kinh tế đối ngoại (gọi tắt là Thủ tướng), thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 87/1998/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 1998 về việc thành lập Tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ trưởng Tổ nghiên cứu được Thủ tướng mời dự các cuộc họp và làm việc của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan đến công tác nghiên cứu do Thủ tướng giao.

Điều 2. Tổ nghiên cứu làm việc theo chế độ chuyên gia tư vấn, thảo luận tập thể, báo cáo và kiến nghị với Thủ tướng ý kiến của mình về những vấn đề liên quan khi được Thủ tướng yêu cầu.

Điều 3. Tổ trưởng Tổ nghiên cứu phân công các thành viên theo dõi những lĩnh vực đã được quy định tại Điều 2 Quyết định số 87/1998/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng.

Điều 4. Tổ nghiên cứu có thể mời cộng tác viên tham gia nghiên cứu những chuyên đề có liên quan đến nhiệm vụ của Tổ.

Đối với cộng tác viên thường xuyên được Tổ trưởng Tổ nghiên cứu mời, sau khi thống nhất với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Đối với cộng tác viên không thường xuyên làm việc theo yêu cầu của từng đợt nghiên cứu chuyên đề, thì do Tổ trưởng Tổ nghiên cứu mời.

Điều 5. Trong khuôn khổ các quy định hiện hành hoặc được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Tổ nghiên cứu tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước và được tham dự hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát ở ngoài nước, nhằm thu thập thêm thông tin có liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Tổ nghiên cứu được tiếp nhận dự án tài trợ quốc tế và chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện dự án đó theo quy định của pháp luật và sự uỷ nhiệm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 7. Tổ nghiên cứu được chủ động làm việc với các Bộ, các ngành Trung ương, các ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các công ty, các doanh nghiệp về lĩnh vực kinh tế đối ngoại và được đề nghị các cơ quan, các tổ chức này cung cấp những tài liệu cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ của Tổ.

Điều 8. Tổ nghiên cứu chủ động phối hợp chặt chẽ với các vụ, các bộ phận nghiên cứu của Văn phòng Chính phủ trong việc nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến công việc của Tổ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phân công các vụ hoặc cử cán bộ của các Vụ tham gia hoạt động nghiên cứu của Tổ.

Điều 9. Tổ nghiên cứu được Văn phòng Chính phủ cung cấp các văn bản, các tài liệu, thông tin có liên quan đến nhiệm vụ của Tổ và có trách nhiệm tuân thủ chế độ bảo mật đối với các tài liệu của Tổ nghiên cứu.

Các công văn, tài liệu được gửi đến Tổ nghiên cứu và các văn bản do Tổ nghiên cứu ban hành đều tập trung vào một đầu mối là Vụ Hành chính Văn phòng Chính phủ thực hiện.

Điều 10. Tổ trưởng Tổ nghiên cứu chịu trách nhiệm quản lý và phân công công tác cho các thành viên và việc mời cộng tác viên của Tổ. Trong khuôn khổ biên chế của Tổ đã được duyệt, Văn phòng Chính phủ thực hiện việc tuyển dụng, điều động cán bộ theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ nghiên cứu. Mọi chính sách, chế độ đối với cán bộ, chuyên viên, nhân viên thuộc biên chế chính thức của Tổ được thực hiện theo chế độ hiện hành của nhà nước.

Điều 11. Căn cứ Quyết định thành lập Tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại, Văn phòng Chính phủ bảo đảm địa điểm, điều kiện và phương tiện làm việc, bảo đảm kinh phí hoạt động của Tổ theo dự toán kinh phí được duyệt. Dự toán kinh phí hoạt động của Tổ nghiên cứu do Tổ đề nghị được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt và được tổng hợp trong dự toán kinh phí hoạt động của Văn phòng Chính phủ và được tổ chức theo dõi riêng.

Tổ trưởng Tổ nghiên cứu chịu trách nhiệm việc quản lý, sử dụng kinh phí được duyệt hằng năm theo đúng chế độ tài chính hiện hành của nhà nước.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 176/1998/QĐ-TTg về Quy chế làm việc của Tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ do Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.094
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10