Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1753/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1753/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia 1237), gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Phó Trưởng ban:

- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban thường trực;

- Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Các y viên:

- Thứ trưởng Bộ Công an;

- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

- Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - y viên Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 1237;

- Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

- Cục trưởng, Cục Chính sách, Tng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

* Mời đồng chí Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Trung ương tham gia Ban Chỉ đạo 1237.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237

Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 là tổ chức giúp Thtướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đán tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo, điều hành sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đ án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

2. Tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

3. Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giải quyết những vướng mắc phát sinh và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đ án.

4. Đxuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

5. Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237

1. Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 làm việc theo Quy chế tổ chức và hoạt động do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành.

2. Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia có Văn phòng Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Quốc phòng.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; các Phó trưởng Ban và y viên Ban Chỉ đạo quốc gia sử dụng con dấu của Bộ, cơ quan mình.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được Nhà nước bảo đảm trong ngân sách thực hiện Đ án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chđạo quốc gia 1237 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nưc;
- Văn phòng Quốc hội;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trlý TTCP, cổng TTĐT, các Vụ: NC, QHQT, KTTH, V.III, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA 1237
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1753/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Trưởng Ban Chỉ đạo:

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

- Phó Trưởng Ban Thường trực: Đồng chí Nguyễn Thành Cung, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Phó Trưởng ban: Đồng chí Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Các ủy viên:

- Đồng chí Bùi Quang Bn, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an;

- Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

- Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Đồng chí Đào Duy Minh, Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - y viên Thường trực;

- Đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Giang, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Đồng chí Nguyễn Song Phi, Trung tướng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

- Đồng chí Trần Văn Minh, Thiếu tướng, Cục trưởng Cục Chính sách/ Tổng cục Chính trị.

- Đồng chí Trương Minh Tuấn, Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Trung ương./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1753/QĐ-TTg ngày 30/09/2013 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.131

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71