Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1751/QĐ-UBND sửa đổi danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết trả kết quả Huế 2016

Số hiệu: 1751/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1751/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 890/QĐ-UBND NGÀY 28/4/2016 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 26 thủ tục hành chính thay thế tại Mục I lĩnh vực tư pháp bằng Mục I(a) lĩnh vực hộ tịch và Mục I(b) lĩnh vực nuôi con nuôi.

2. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 22 thủ tục hành chính bổ sung tại Mục VIII Lĩnh vực đất đai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định s 890/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đc các Sở, Thủ trưng các ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, KNNV

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ TẠI MỤC I LĨNH VỰC TƯ PHÁP
BẢNG MỤC I(A) LĨNH VỰC HỘ TỊCH VÀ MỤC I(B) LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1751/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết (ngày làm việc)

Ghi chú

Tổng

Bộ phận TN&TKQ

Công chức chuyên môn

Lãnh đạo và Văn phòng

Bộ phận TN&TKQ

I(a)

Lĩnh vực: Hộ tịch (21 TTHC)

 

 

 

 

 

 

1

Thủ tục đăng ký khai sinh

Trong ngày

 

2

Thủ tục đăng ký kết hôn

Trong ngày

Cần xác minh thì không quá 5 ngày

3

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

3

0,25

2

0,5

0,25

Cần xác minh thì không quá 8 ngày

4

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

3

0,25

2

0,5

0,25

Cần xác minh thì không quá 8 ngày

5

Thủ tục đăng ký khai tử

Trong ngày

Cần xác minh thì không quá 3 ngày

6

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

5

0,25

4

0,5

0,25

 

7

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

5

0,25

4

0,5

0,25

 

8

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

5

0,25

4

0,5

0,25

 

9

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Trong ngày

 

10

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

3

0,25

2

0,5

0,25

Cần xác minh thì không quá 8 ngày

11

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

7

0,25

6

0,5

0,25

Cần xác minh thì không quá 12 ngày

12

Thủ tục đăng ký khai tử cơ yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Trong ngày

Cần xác minh thì không quá 3 ngày

13

Thủ tục đăng ký giám hộ

3

0,25

2

0,5

0,25

 

14

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

2

0,25

1

0,5

0,25

 

15

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Trong ngày

3 ngày đối với yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch (Cần xác minh thì không quá 6 ngày). Trong ngày đối với yêu cầu bổ sung hộ tịch.

16

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

3

0,25

2

0,5

0,25

Cần xác minh không quá 6 ngày

17

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

5

0,25

4

0,5

0,25

Cần xác minh không quá 13 ngày

18

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

5

0,25

4

0,5

0,25

Cần xác minh không quá 13 ngày

19

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

5

0,25

4

0,5

0,25

Cần xác minh không quá 13 ngày

20

Thủ tục đăng ký lại khai t

5

0,25

4

0,5

0,25

Cần xác minh không quá 10 ngày

21

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Trong ngày

 

I(b)

Lĩnh vực nuôi con nuôi (5 TTHC)

 

 

 

 

 

 

1

Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

30

0,5

28

1

0,5

 

2

Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

5

0,25

4

0,5

0,25

 

3

Thủ tục Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng ging nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

20

0,5

18

1

0,5

Không tính thời gian 10 ngày gửi Sở Tư pháp xin ý kiến

4

Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

15

0,5

13

1

0,5

 

5

Thủ tục Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng

Không quy định

 

 

DANH MỤC

22 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG TẠI MỤC III LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1751/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết (ngày làm việc)

Ghi chú

Tổng

Bộ phận TN&TKQ

Công chức chuyên môn

Lãnh đạo và Văn phòng

Bộ phận TN&TKQ

VIII

Lĩnh vực đất đai (22 TTHC)

 

 

 

 

 

 

3

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

3

0,25

2

0,5

0,25

Thêm 10 ngày để Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xem xét đăng ký

4

Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

3

0,25

2

0,5

0,25

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trong 25 ngày

5

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

3

0,25

2

0,5

0,25

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trong 15 ngày

6

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đng thời là người sử dụng đất

3

0,25

2

0,5

0,25

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trong 25 ngày

7

Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận

3

0,25

2

0,5

0,25

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trong 15 ngày

8

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyn theo quy định

3

0,25

2

0,5

0,25

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trong 25 ngày

9

Thủ tục đăng ký biến động quyển sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

3

0,25

2

0,5

0,25

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trong 5 ngày

10

Thủ tục bán hoặc góp vốn bng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

3

0,25

2

0,5

0,25

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trong 10 ngày (15 ngày nếu cấp Giấy mới)

11

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất

3

0,25

2

0,5

0,25

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trong 10 ngày (15 ngày nếu cấp Giấy mới)

12

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

3

0,25

2

0,5

0,25

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trong 10 ngày

13

Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tin hàng năm sang thuê đất trả tin một ln cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đt có thu tiền sử dụng đất

3

0,25

2

0,5

0,25

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trong 15 ngày

14

Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyn sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

3

0,25

2

0,5

0,25

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trong 5 ngày

15

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu kinh tế

3

0,25

2

0,5

0,25

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trong 15 ngày

16

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

3

0,25

2

0,5

0,25

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trong 5 ngày

17

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

3

0,25

2

0,5

0,25

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trong 15 ngày

18

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

3

0,25

2

0,5

0,25

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trong 10 ngày

19

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

3

0,25

2

0,5

0,25

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trong 10 ngày

20

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc trang bổ sung do bị mất

3

0,25

2

0,5

0,25

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trong 30 ngày

21

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

3

0,25

2

0,5

0,25

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trong 3 ngày (8 ngày nếu có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận mới hoặc trường hợp có nhiều nội dung đính chính)

22

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gn liền với đất phát hiện

3

0,25

2

0,5

0,25

Chuyển hsơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện

24

Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyn mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thm quyền

3

0,25

2

0,5

0,25

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trong 7 ngày

25

Thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư giá trị quyền sử dụng đất

3

0,25

2

0,5

0,25

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trong 5 ngày

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1751/QĐ-UBND ngày 28/07/2016 sửa đổi danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn kèm theo Quyết định 890/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.794

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!