Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1751/QĐ-TTg năm 2016 về kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương và Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1751/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 08/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1751/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRUNG ƯƠNG VÀ BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH TRUNG ƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi Tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh;

Căn cứ Quyết định số 2419/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp và Quyết định số 1527/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2016 về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương và Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương gồm các đồng chí có tên tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương và Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương hoạt động theo quy định tại Quyết định số 15/QĐ-HĐGDQPANTW ngày 19 tháng 3 năm 2014 về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các Thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Khi có thay đổi Thành viên tham gia Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, các cơ quan, đơn vị gửi danh sách về Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh Trung ương (Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu)./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ qu
an ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPANTW (Cục Dân quân tự vệ/BTTM);
- Các Thành viên Hội đồng GDQPANTW, Ban Thường trực Hội đồng GDQPANTW;
- VPCP
: BTCN, PCN Nguyn Xuân Thành, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX;
- Lưu: VT, NC (3).XH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 1751/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng.

2. Đồng chí Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Thường trực.

3. Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch.

4. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch.

5. Đồng chí Mai Đức Chính, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương (mời tham gia là Phó Chủ tịch).

6. Đồng chí Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên.

7. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên.

8. Đồng chí Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên.

9. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên.

10. Đồng chí Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Ủy viên.

11. Đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên.

12. Đồng chí Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

13. Đồng chí Huỳnh Văn Tí, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên.

14. Đồng chí Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên.

15. Đồng chí Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên.

16. Đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên.

17. Đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.

18. Đồng chí Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

19. Đồng chí Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên.

20. Đồng chí Lâm Kiết Tường, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên.

21. Đồng chí Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Ủy viên.

22. Đồng chí Lê Huy Vịnh, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Ủy viên.

23. Đồng chí Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy viên.

24. Đồng chí Vũ Văn Hiển, Chánh Văn phòng, Bộ Quốc phòng, Ủy viên.

25. Đồng chí Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Công an, Ủy viên.

26. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hà Nội, Ủy viên.

27. Đồng chí Phạm Quang Vinh, Cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng, Ủy viên.

28. Đồng chí Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên.

29. Đồng chí Trần Hoài Trung, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên.

30. Đồng chí Ngô Minh Tiến, Tư lệnh Quân khu 1, Ủy viên.

31. Đồng chí Phùng Sỹ Tấn, Phó Tư lệnh Quân khu 2, Ủy viên.

32. Đồng chí Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3, Ủy viên.

33. Đồng chí Nguyễn Tân Cương, Tư lệnh Quân khu 4, Ủy viên.

34. Đồng chí Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5, Ủy viên.

35. Đồng chí Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7, Ủy viên.

36. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thủy, Tư lệnh Quân khu 9, Ủy viên.

Mời các đồng chí sau đây tham gia là Ủy viên Hội đồng:

1. Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

2. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương.

3. Đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

4. Đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Đồng chí Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

6. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

7. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

8. Đồng chí Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

9. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

10. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh./.

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 1751/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Đồng chí Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban.

2. Đồng chí Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban thường trực.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban.

4. Đồng chí Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban.

5. Đồng chí Mai Đức Chính, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương (mời tham gia là Phó Trưởng ban).

6. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên.

7. Đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên.

8. Đồng chí Huỳnh Văn Tí, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên.

9. Đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.

10. Đồng chí Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên.

11. Đồng chí Vũ Văn Hiển, Chánh Văn phòng, Bộ Quốc phòng, Ủy viên.

12. Đồng chí Phạm Quang Vinh, Cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng, Ủy viên.

13. Đồng chí Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên.

14. Đồng chí Trần Hoài Trung, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, y viên.

Mời các đồng chí sau đây tham gia là Ủy viên Ban Thường trực:

1. Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

2. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương.

3. Đồng chí Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1751/QĐ-TTg năm 2016 về kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương và Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.423
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93