Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 175/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 10/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 175/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THƯỞNG VƯỢT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2002

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 145/2001/QĐ-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 1341/QĐ-BTC ngày 27 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thưởng vượt thu ngân sách năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 17/2002/QĐ-UB ngày 25 tháng 02 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2002 và Quyết định số 19/2002/QĐ-UB ngày 01 tháng 3 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về phân chia tỷ lệ phần trăm (%) thu ngân sách năm 2002 cho ngân sách quận - huyện, phường - xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Sở Tài chánh - Vật giá tại Công văn số 2842/TCVG-QHPX ngày 13 tháng 8 năm 2003 và Công văn số 3161/TCVG-QHPX ngày 03 tháng 9 năm 2003 về thưởng vượt thu năm 2002 cho các quận - huyện;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2002 cho các quận - huyện theo phụ lục đính kèm, với tổng số tiền thưởng vượt thu là 47.403 triệu (bốn mươi bảy tỷ bốn trăm lẻ ba triệu) đồng. Mức thưởng cho mỗi quận -huyện bằng 20% trên tổng số vượt dự toán thu nộp ngân sách thành phố đến ngày 31 tháng 12 năm 2002 của các khoản thu lệ phí trước bạ, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất.

Điều 2. Nguồn kinh phí thưởng vượt thu bổ sung cho ngân sách các quận - huyện chỉ được sử dụng cho mục đích chi đầu tư phát triển theo phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố và các quy định về đầu tư xây dựng hiện hành.

Điều 3. Ủy ban nhân dân các quận - huyện với mức trích thưởng theo phụ lục đính kèm, có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thưởng đúng mục đích và báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Trưởng phòng Tài chánh - Kế hoạch và Đầu tư các quận -huyện, Giám đốc các Kho bạc Nhà nước quận - huyện  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.-

 


Nơi nhận:
- Như điều 4
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Kinh tế Ngân sách/HĐND.TP
- VP HĐ-UB: các PVP
- Tổ TM (2b), TH
- Lưu (TM-P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH

 
 
 
 
Lê Thanh Hải

 

 

PHỤ LỤC

THƯỞNG VƯỢT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2002
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2003/QĐ-UB ngày tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số thứ tự

Quận - huyện

Tổng số vượt dự toán thu ngân sách của 3 khoản thu

Số thưởng

01

Quận 1

6.822

1.364

02

Quận 2

59.832

11.966

03

Quận 3

4.795

959

04

Quận 6

2.771

554

05

Quận 7

16.359

3.272

06

Quận 8

1.259

252

07

Quận 9

37.973

7.595

08

Quận 10

4.304

861

09

Quận 12

17.325

3.465

10

Quận Phú Nhuận

1.789

358

11

Quận Gò Vấp

2.146

429

12

Quận Bình Thạnh

1.727

345

13

Quận Tân Bình

10.877

2.175

14

Quận Thủ Đức

17.855

3.571

15

Huyện Củ Chi

6.560

1.312

16

Huyện Hóc Môn

24.280

4.856

17

Huyện Bình Chánh

8.356

1.671

18

Huyện Nhà Bè

10.862

2.172

19

Huyện Cần Giờ

1.124

225

 

Tổng cộng

237.016

47.403

 

* Đối với số vượt thu tiền sử dụng đất của huyện Bình Chánh được giải quyết theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn  số 3612/UB-TM ngày 30 tháng 7 năm 2003.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 175/2003/QĐ-UB ngày 10/09/2003 về việc thưởng vượt dự toán thu ngân sách năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.972

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!