Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1737/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 1737/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 20/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1737/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 20 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ THƯỜNG TRỰC GIÚP VIỆC CHỐNG THẤT THU VÀ ĐÔN ĐỐC THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 08/8/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách để đảm bảo thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2013;

Xét đề nghị của Cục Thuế tại Tờ trình số 1688/TT-CT ngày 17/9/2013;

Theo kết quả cuộc họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 17/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013 gồm các ông (bà) có tên sau:

I. Ban Chỉ đạo:

1. Ông Phạm Văn Tòng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Cục trưởng Cục thuế - Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Trần Văn Hướng, Phó Cục trưởng Cục thuế - Phó trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó GĐ Sở KH&ĐT - Thành viên

5. Ông Trương Văn Phúc, Phó GĐ Sở TN&MT - Thành viên;

6. Ông Lê Tiến Hiếu, Phó GĐ Sở Tư pháp - Thành viên;

7. Ông Trần Thắng Phúc, Phó GĐ Công an tỉnh - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Phước Thành, Phó GĐ Sở Tài chính - Thành viên;

9. Ông Đặng Hà Giang, PGĐ CN Ngân hàng Nhà nước tỉnh - Thành viên;

10. Ông Cao Văn The, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT - Thành viên;

11. Ông Nguyễn Văn Biểu, Phó GĐ KBNN Bình Phước - Thành viên;

12. Ông Vương Đức Lâm, PCT UBND thị xã Đồng Xoài - Thành viên;

13. Ông Nguyễn Xuân Tuyến, PCT UBND thị xã Bình Long - Thành viên;

14. Ông Hoàng Xuân Lương, PCT UBND thị xã Phước Long - Thành viên;

15. Ông Nguyễn Văn Thanh, PCT UBND huyện Đồng Phú - Thành viên;

16. Ông Trịnh Công Sơn, PCT UBND huyện Bù Đăng - Thành viên;

17. Ông Võ Sá, CT UBND huyện Chơn Thành - Thành viên;

18. Ông Nguyễn Hoàng Minh, PCT UBND huyện Hớn Quản - Thành viên;

19. Ông Đặng Thế Nhàn, PCT UBND huyện Bù Đốp - Thành viên;

20. Ông Bùi Quốc Minh, PCT UBND huyện Bù Gia Mập - Thành viên;

21. Ông Hoàng Nhật Tân, PCT UBND huyện Lộc Ninh - Thành viên;

22. Ông (bà) là lãnh đạo Chi Cục thuế các huyện, thị xã tham gia làm thành viên.

II. Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo gồm các ông có tên sau:

1. Ông Trần Văn Hướng, Phó Cục trưởng Cục thuế - Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Xuân Thành, Trưởng Phòng Tổng hợp nghiệp vụ và dự toán Cục thuế - Tổ phó thường trực;

3. Ông Nguyễn Công Đức, Trưởng Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế Cục thuế - Tổ phó;

4. Ông Bùi Xuân Thắng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh - Thành viên;

5. Ông Tân Hảo Thảo, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

6. Ông Đỗ Trung Phương, Kế toán trưởng KBNN Bình Phước - Thành viên;

7. Ông Nguyễn Đình Thanh, Phó Trưởng Phòng nghiệp vụ tổng hợp Chi cục QLTT - Thành viên;

8. Ông Trần Văn Sang, Phó Trưởng Phòng Ngân sách Sở Tài chính - Thành viên

Điều 2. Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Cục Thuế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Tư pháp, Công an tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- LĐVP, Phòng KTTH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ THƯỜNG TRỰC GIÚP VIỆC CHỐNG THẤT THU VÀ ĐÔN ĐỐC THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Ban Chỉ đạo) do 01 Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban và các thành viên là đại diện lãnh đạo Sở, ngành liên quan.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

1. Tham mưu, giúp UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Căn cứ chương trình, kế hoạch về công tác thu, chỉ đạo các Ban Chỉ đạo thực hiện thu nộp ngân sách của các huyện, thị xã nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3. Chỉ đạo, phân công các Sở, ngành phối hợp với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trong việc kiểm tra, đôn đốc thu ngân sách nhà nước tại các địa phương nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã trong việc thực hiện các giải pháp quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước.

5. Đề ra những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đôn đốc thu.

6. Định kỳ hoặc theo yêu cầu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình, kết quả đôn đốc thu ngân sách nhà nước tại các địa phương.

Chương 2.

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 3. Trưởng ban có nhiệm vụ phụ trách chung, chỉ đạo mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định của Quy chế này và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước tại các huyện, thị xã.

Được sử dụng con dấu của UBND tỉnh trong chỉ đạo và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Phó Trưởng Ban thường trực (Cục trưởng Cục thuế) làm nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Giúp Trưởng ban xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước tại các huyện, thị xã; tổng hợp, đánh giá tình hình kết quả kiểm tra, đôn đốc thu định kỳ và theo yêu cầu đột xuất; tập hợp và thông báo cho các thành viên Ban Chỉ đạo, đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban Chỉ đạo thực hiện thu nộp ngân sách của các địa phương và các Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc thu thuộc Ban Chỉ đạo.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Ban Chỉ đạo huyện, thị xã thực hiện thu nộp ngân sách của các huyện, thị xã và các Đoàn công tác kiểm tra đôn đốc thu thuộc Ban Chỉ đạo; Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Ban Chỉ đạo thực hiện các giải pháp kiểm tra, đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước.

3. Thay mặt Trưởng ban để chỉ đạo, điều hành các công việc khác khi được Trưởng ban giao;

4. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo;

5. Được sử dụng con dấu của Cục Thuế trong chỉ đạo và quan hệ công tác của Ban chỉ đạo.

Điều 5. Thành viên Ban Chỉ đạo.

1. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban (có bảng phân công chi tiết kèm theo); có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm tra, đôn đốc thu của các Ban Chỉ đạo thực hiện thu nộp ngân sách của Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã và của các Đoàn công tác kiểm tra đôn đốc thu thuộc Ban Chỉ đạo và theo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

2. Phản ảnh kịp thời về Thường trực Ban chỉ đạo những thông tin về công tác kiểm tra, đôn đốc thu của các Ban chỉ đạo thực hiện thu nộp ngân sách của các huyện, thị xã và các Đoàn công tác kiểm tra đôn đốc thu thuộc Ban Chỉ đạo; tham gia góp ý kiến, đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đôn đốc thu của các Ban Chỉ đạo thực hiện thu nộp ngân sách của các huyện, thị xã và các Đoàn công tác kiểm tra đôn đốc thu thuộc Ban Chỉ đạo.

3. Tham gia các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban Chỉ đạo; kiến nghị với Ban Chỉ đạo các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đôn đốc thu trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có Tổ thường trực giúp việc do 01 Phó Cục trưởng Cục Thuế là Tổ trưởng và thành viên là đại diện một số Phòng thuộc Cục Thuế và các Sở, ngành liên quan.

Tổ thường trực giúp việc có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo:

- Đề xuất các công việc phải triển khai, dự kiến phân công cho các Ban Chỉ đạo thực hiện thu nộp ngân sách của các địa phương, các Đoàn công tác kiểm tra đôn đốc thu thuộc Ban Chỉ đạo thực hiện theo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc các Ban Chỉ đạo thực hiện thu nộp ngân sách của các huyện, thị xã, các Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc thu của Ban Chỉ đạo thực hiện đúng các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

- Tổng hợp các vướng mắc phát sinh trong công tác thu nộp ngân sách nhà nước của các địa phương, đề xuất với Ban Chỉ đạo các giải pháp để triển khai thực hiện.

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu để phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

Chương 3.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Ban Chỉ đạo họp thường kỳ mỗi tháng một lần và họp đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban. Trường hợp không tổ chức được cuộc họp thì gửi tài liệu cho thành viên Ban Chỉ đạo để lấy ý kiến về các nội dung cần lấy ý kiến. Nội dung cuộc họp và tài liệu lấy ý kiến do Phó Trưởng ban chỉ đạo Thường trực chuẩn bị.

Điều 8. Từng thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm

1. Thực hiện chế độ thông tin định kỳ hàng tuần, hàng tháng về Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, đôn đốc thu ngân sách nhà nước; thông tin kịp thời các kết quả kiểm tra, đôn đốc thu cho thành viên Ban Chỉ đạo được phân công theo dõi để có các giải pháp kịp thời.

Điều 9. Các thành viên Ban Chỉ đạo được sử dụng bộ máy của đơn vị do mình quản lý, phụ trách thực hiện nhiệm vụ được Trưởng ban chỉ đạo phân công. Trường hợp thành viên Ban chỉ đạo có sự thay đổi về nhân sự phải kịp thời báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo để tham mưu điều chỉnh kịp thời.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thu nộp ngân sách năm 2013 trên địa bàn các huyện, thị xã nhằm thực hiện có hiệu quả công tác thu, nộp ngân sách trên địa bàn quản lý.

Điều 11. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh, vướng mắc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Tư pháp, Công an tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ảnh về Thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1737/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.861
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37