Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1735/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Duy Cường
Ngày ban hành: 10/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1735/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 10 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP; UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Luật Trọng tài thương mại ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 về giao dịch bảo đảm;

Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông Tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi;

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

Căn cứ Quyết định số 94/2004/QĐ-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Yên Bái.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PKSTTHC

CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH YÊN BÁI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1735/QĐ-UBND, ngày 10/11 /2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái )

PHẦN I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH YÊN BÁI

STT

Tên thủ tục hành chính

I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

A

Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp

1

Thủ tục: Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

2

Thủ tục: Đăng ký hoạt động của Chi nhánh

3

Thủ tục: Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh

4

Thủ tục: Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động

5

Thủ tục: Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

6

Thủ tục: Thay đổi Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỦA ĐỔI, BỔ SUNG

A

LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

1

Thủ tục: Bán đấu giá tài sản theo hợp đồng bán đấu giá tài sản của các cá nhân, tổ chức

2

Thủ tục: Bán đấu giá bất động sản

3

Thủ tục: Bán đấu giá tài sản là tang vật phương tiện vi phạm hành chính, bị tịch thu sung công quỹ theo quy định của pháp luật

4

Thủ tục: Bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước

5

Thủ tục: Bán đấu giá tài sản thi hành án

6

Thủ tục: Thành lập đoàn Luật sư

7

Thủ tục: Cấp giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

8

Thủ tục: Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

9

Thủ tục: Cấp đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài

10

Thủ tục: Cấp đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

11

Thủ tục: Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sang công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

12

Thủ tục: Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư

13

Thủ tục: Phê duyệt điều lệ đoàn Luật sư

14

Thủ tục: Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật sư

15

Thủ tục: Thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

16

Thủ tục: Cấp giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh (gọi tắt là công ty luật nước ngoài)

17

Thủ tục: Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

18

Thủ tục: Đăng ký hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật

19

Thủ tục: Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

20

Thủ tục: Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật

21

Thủ tục: Thành lập văn phòng công chứng

22

Thủ tục: Đăng ký hoạt động văn phòng công chứng

B

Lĩnh vực Hành chính Tư pháp

 01.

Thủ tục: Cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho công dân Việt Nam Cư trú ở trong nước và người nước ngoài đã và đang cư trú tại Việt Nam, cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

 02.

Thủ tục: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân, cơ quan tiến hành tố tụng. (Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp).

03.

Thủ tục: Cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 qua uỷ quyền cho Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

04

Thủ tục: Cấp bản sao giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

05

Thủ tục: Cấp giấy đăng ký hoạt động cho trung tâm hỗ trợ kết hôn

06

Thủ tục: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

07

Thủ tục: Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

08

Thủ tục: Cấp bản sao giấy chứng tử có yếu tố nước ngoài

09

Thủ tục: Cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn có yếu tố nước ngoài

10

Thủ tục: Cấp bản sao Quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ có yếu tố nước ngoài

11

Thủ tục: Cấp bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ có yếu tố nước ngoài

12

Thủ tục: Cấp bản sao Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

13

Thủ tục: Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

14

Thủ tục: Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

15

Thủ tục: Công nhận việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

16

Thủ tục: Công nhận việc nhận cha, mẹ, con đã được tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

17

Thủ tục: Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

18

Thủ tục: Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

19

Thủ tục: Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

20

Thủ tục: Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài

21

Thủ tục: Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài

22

Thủ tục: Đăng ký thay đổi cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài

23

Thủ tục: Cấp bản sao Quyết định công nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

24

Thủ tục: Công nhận việc nhận nuôi con nuôi đã được tiến hành trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

25

Thủ tục: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

26

Thủ tục: Giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục đích danh

27

Thủ tục: Giải quyết cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài theo thủ tục không đích danh

28

Thủ tục: Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài các việc sinh; tử; kết hôn; nhận cha, mẹ, con; nuôi con nuôi.

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH YÊN BÁI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1735/QĐ-UBND, ngày 10/11/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái )

PHẦN I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TỈNH YÊN BÁI

STT

Tên thủ tục hành chính

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

1

Thủ tục: Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế (Việc nuôi con nuôi đã phát sinh trên thực tế giữa công dân Việt Nam với nhau mà chưa đăng ký trước ngày 01 tháng 01 năm 2011 ).

B

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỦA ĐỎI, BỔ SUNG

1

Thủ tục: Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

2

Thủ tục: Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ

3

Thủ tục: Đăng ký việc giám hộ

4

Thủ tục: Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú trong nước với công dân Việt Nam đang trong thời hạn công tác, học tập, lao động ở nước ngoài về nước

5

Thủ tục: Đăng ký kết hôn trong nước

6

Thủ tục: Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

7

Thủ tục: Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

8

Thủ tục: Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra rồi chết

9

Thủ tục: Đăng ký khai sinh quá hạn ( Việc sinh chưa đăng ký trong thời hạn 60 ngày)

10

Thủ tục: Đăng ký khai sinh trong nước

11

Thủ tục: Đăng ký khai tử quá hạn ( Việc tử chưa đăng ký trong thời hạn 15 ngày)

12

Thủ tục: Đăng ký khai tử trong nước

13

Thủ tục: Đăng ký lại việc sinh ( Việc sinh đã được đăng ký, nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được thì được đăng ký lại)

14

Thủ tục: Đăng ký lại việc kết hôn trong nước

15

Thủ tục: Đăng ký lại việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau đang thường trú ở trong nước

16

Thủ tục: Đăng ký lại việc tử

17

Thủ tục: Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

18

Thủ tục: Đăng ký việc nhận nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau đang thường trú ở trong nước

19

Thủ tục: Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch (cho người dưới 14 tuổi), điều chỉnh hộ tịch (không phân biệt độ tuổi)

20

Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

21

Thủ tục: Xác nhận hồ sơ xin việc làm và các loại hồ sơ cá nhân có liên quan đến hộ tịch

22

Thủ tục: Đăng ký kết hôn đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định tại Nghị định số 32/2002/NĐ-CP, ngày 27/3/2002 của Chính phủ về áp dụng Luật hôn nhân và gia đình

23

Thủ tục: Đăng ký việc Bổ sung hộ tịch

24

Thủ tục: Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết.

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH YÊN BÁI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1735/QĐ-UBND, ngày 10/11/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái )

PHẦN I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH YÊN BÁI

STT

Tên thủ tục hành chính

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1

Thủ tục: Đăng ký việc Bổ sung hộ tịch

2

Thủ tục: Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

3

Thủ tục: Cấp lại bản chính giấy khai sinh

B

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ

1

Thủ tục: Thay đổi, cải chính hộ tịch (cho người từ đủ 14 tuổi trở lên), xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, điều chỉnh hộ tịch (Không phân biệt độ tuổi)

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH YÊN BÁI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

PHẦN I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH YÊN BÁI

STT

Tên thủ tục hành chính

Mã số hồ sơ trên cơ sở dữ liệu quốc gia

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc hủy bỏ, bãi bỏ

A

Lĩnh vực Tư pháp

 

1

Thủ tục: Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

TT-YBA- 061158 -TT

 Vì theo quy định tại điều 38 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì từ trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, kết quả giải quyết TTHC, phí ... ( các bộ phận cấu thành của thủ tục hành chính) các thủ tục hành chính này đều giống nhau nên gộp 04 thủ tục hành chính này thành 01 thủ tục thay tên là: Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch (cho người từ đủ 14 tuổi trở lên), xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, điều chỉnh hộ tịch (không phân biệt độ tuổi)

2

Thủ tục: Thay đổi hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

TT-YBA- 123117 -TT

3

Thủ tục: Xác định lại dân tộc

TT-YBA- 123154 -TT

4

Thủ tục: Xác định lại giới tính

TT-YBA- 123251 -TT

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1735/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã do tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.534

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!