Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1733/QĐ-UBND năm 2019 về xác định phạm vi vành đai biên giới có chiều sâu dưới 100m trong khu vực biên giới đất liền tỉnh Kiên Giang

Số hiệu: 1733/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Phạm Vũ Hồng
Ngày ban hành: 01/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1733/-UBND

Kiên Giang, ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH PHẠM VI VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI CÓ CHIỀU SÂU DƯỚI 100M TRONG KHU VỰC BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ xác định phạm vi vành đai biên giới tại tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Thông tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 210/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang xác định phạm vi vành đai biên giới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Tờ trình số 426/TTr-BCH ngày 12 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Việc xác định phạm vi vành đai biên giới có chiều sâu dưới 100m trong khu vực biên giới đất liền tỉnh Kiên Giang thực hiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 679/QĐ-TTg , cụ thể như sau:

1. Đoạn biên giới từ mốc 304/8 tọa độ (56716 - 51364) thuộc xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành đến mốc 304/6 tọa độ (57727 - 51666) thuộc xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành dài 1.072m, có chiều sâu từ 30m đến dưới 100m tính từ đường biên giới đến bờ bắc sông Giang Thành, được giới hạn bởi 02 biển báo vành đai biên giới.

2. Đoạn biên giới từ mốc 301 tọa độ (64097 - 55478) thuộc xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành đến vị trí dự kiến cắm mốc 296 thuộc xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành (góc vuông, có tọa độ 64184 - 61102) dài 5.880m, có chiều sâu từ 50m đến dưới 100m, tính từ đường biên giới hiện quản (kênh 79) đến bờ bắc kênh Vĩnh Tế.

Điều 2. Trách nhiệm quản lý hoạt động trong vành đai biên giới có chiều sâu dưới 100m

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Giang Thành tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia; hoạt động trong vành đai biên giới có chiều sâu dưới 100m theo quy định pháp luật.

2. Các sở, ngành liên quan và UBND huyện Giang Thành thực hiện nghiêm các quy định quản lý nhà nước về biên giới, vành đai biên giới có chiều sâu dưới 100m; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, mốc quốc giới; huy động quần chúng nhân dân thực hiện phong trào toàn dân tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; phòng, chống các hoạt động vi phạm chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới đất liền tỉnh Kiên Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Giang Thành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 9;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh:
- CT và các PCT. UBND tỉnh:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Kiên Giang;
- LĐVP, P. NCPC;
- Lưu: VT, BĐBP, ntden.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

PHỤ LỤC

VỊ TRÍ BIỂN BÁO “VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI”
(Kèm theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

STT

ĐỊA PHƯƠNG

XÁC ĐỊNH CHIỀU SÂU VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI VÀ VỊ TRÍ CẮM BIỂN BÁO VÀNH ĐAI BIÊN GIỚI

GHI CHÚ

Số lượng biển báo

Vị trí (Tọa độ VN 2000)

Địa danh

Cách biên giới

 

1

Xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

02

56778-51298

Ấp Trà Phô

99 m

Cắm mới

57918-51622

Ấp Trà Phô

98 m

Cắm mới

2

Xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành

06

64415-55786

Ấp Hòa Khánh

98m

Tạm thời chưa cắm biển báo, do chưa phân giới cắm mốc xong

64314-56879

Ấp Hòa Khánh

63m

63775-57745

p Hòa Khánh

98m

63834-58987

Ấp Hòa Khánh

82m

64125-60381

Ấp Hòa Khánh

73m

64030-61092

Ấp Hòa Khánh

90m

Tổng cộng

08

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1733/QĐ-UBND năm 2019 về xác định phạm vi vành đai biên giới có chiều sâu dưới 100m trong khu vực biên giới đất liền tỉnh Kiên Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


48
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126