Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1730/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hoá

Số hiệu: 1730/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 07/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1730/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 ca Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hoá.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- Cục Kiểm soát TTHC (B/c);
- Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tnh (B/c);
- Ch tịch, các Phó ch tịch UBND tỉnh;
- Chi cục TC-ĐL-CL tnh;
- Cổng TTĐT tnh;
- Lưu VT, Phòng KSTTHC tnh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Thọ

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HOÁ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYÊN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TỈNH THANH HOÁ

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A

CẤP HUYỆN

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

I

Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng

1

Cấp Giấy phép quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng công trình trong phạm vi địa giới quản lý đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (T-THA-201745-TT)

Phần II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, TỈNH THANH HOÁ

Tên Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng công trình trong phm vi địa giới quản lý đi với các trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Số seri về TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia: T-THA-201745-TT

Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng

NỘI DUNG CỤ TH CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Trình t thc hin

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

1. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả,   UBND cấp huyện (huyện, thị xã, thành phthuộc tỉnh) nơi có dự án đu tư.

2. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức: Không

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: cấp giấy biên nhận cho người nộp

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

- Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Quản lý đô thị (đối với UBND Thành phố Thanh Hóa, Thị xã Bỉm Sơn, Thị xã Sầm Sơn) hoặc Phòng Công thương (đi với các huyện còn lại) có trách nhiệm

+ Xem xét hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan;

+ Báo cáo UBND huyện; thị xã; thành phvề nội dung giấy phép quy hoạch.

- Kể từ ngày nhận được hồ sơ thẩm định cấp giấy phép quy hoạch của Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Công thương, UBND huyện; thị xã; thành phố xem xét và cấp giấy phép quy hoạch

Lưu ý:

Đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà ở và Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, nhưng cn điêu chỉnh ranh giới hoặc một schỉ tiêu sdụng đt quy hoạch đô thị đối với một lô đất, trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch, Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Công thương phải tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung cấp phép. Đại diện cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả:

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, UBND cấp huyện (nơi Chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch)

- Chủ đầu tư nộp lệ phí theo quy định, xuất trình Giấy biên nhận hồ sơ và nhận kết quả.

2. Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Lễ, Tết theo quy định).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (có mẫu): 01 bản chính;

- Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch: 01 bản chính;

- Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị: 01 bản chính;

- Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư: 01 bản chính;

- Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án: 01 bản sao công chứng.

b) Số lượng bộ hồ sơ: 3-5 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian Chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, nếu có). Trong đó:

- Phòng Quản lý đô thị; Phòng Công thương: 30 ngày;

- UBND huyện; thị xã; thành phố thuộc tỉnh: 15 ngày.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tchức, Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:

- Tại UBND Thành phố Thanh Hóa, Thị xã Bỉm Sơn, Thị xã Sầm Sơn: Phòng Quản lý đô thị

- Tại UBND các huyện còn lại: Phòng Công thương

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên & Môi trường, các Phòng, ban có liên quan (tùy theo từng dự án); địa phuơng nơi có dự án.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép quy hoạch.

8. Lệ phí:

- Mức thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch: 2.000.000đ (Hai triệu đồng)/01 giấy phép.

- Lệ phí cấp giấy phép quy hoạch thu bằng Đồng Việt Nam (VNĐ)

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấp phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung) (Phụ lục I);

- Đơn đề nghị cấp giấp phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ) (Phụ lục III).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quy hoạch đô thị, số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. Có hiệu lực từ ngày 25/5/2010;

- Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch. Có hiệu lực từ ngày 02/4/2012.

CÁC MẴU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH:

 

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ)

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)

Kính gửi: …………………………………….

1. Chủ đầu tư: ............................................................................................................

- Người đại diện: ………………………….. Chức vụ: .................................................

- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................

- Số nhà: ………………… Đường …………….. Phường (xã) ...................................

- Tỉnh, thành phố: ......................................................................................................

- Số điện thoại: ..........................................................................................................

2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư: ...................................................................

- Phường (xã) ………………………. Quận (huyện) ...................................................

- Tỉnh, thành phố: .......................................................................................................

- Phạm vi dự kiến đầu tư: ..........................................................................................

- Quy mô, diện tích: ............................................................................................. (ha).

- Hiện trạng sử dụng đất ............................................................................................

3. Nội dung đầu tư: .....................................................................................................

- Chức năng dự kiến: ..................................................................................................

- Cơ cấu sử dụng đất dự kiến: ....................................................................................

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: ......................................................................................

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

….., ngày … tháng … năm ……….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC III

(Ban hành kèm theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ)

Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)

Kính gửi: …………………………………….

1. Chủ đầu tư: ...........................................................................................................

- Người đại diện: ………………………….. Chức vụ: ................................................

- Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................

- Số nhà: ………………… Đường …………….. Phường (xã) ..................................

- Tỉnh, thành phố: .....................................................................................................

- Số điện thoại: .........................................................................................................

2. Vị trí, quy mô xây dựng công trình: ......................................................................

- Phường (xã) ………………………. Quận (huyện) ..................................................

- Tỉnh, thành phố: ......................................................................................................

- Phạm vi ranh giới: ...................................................................................................

- Quy mô, diện tích: ............................................................................................ (ha).

- Hiện trạng sử dụng đất .............................................................................................

3. Nội dung đầu tư: .....................................................................................................

- Chức năng công trình: .............................................................................................

- Mật độ xây dựng: ………………. %

- Chiều cao công trình: ........................................................................................... m.

- Số tầng: ....................................................................................................................

- Hệ số sử dụng đất: ...................................................................................................

- Dự kiến tổng diện tích sàn: ................................................................................. m2.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: ......................................................................................

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

….., ngày … tháng … năm ……….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1730/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hoá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.075

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.130.97